[ ] Att. — non-stoich. — init. s. IV a.
frg. c.col. I — — —  — — —
1 — — —  — — ης
— — —  — — ίδης
— — —  — — —
— — —  — — —
3 — — —  — — — ς
— — —  — — —
4 [τριηράρ]χω
5 — — — — — ς Κηφι
— — — — — ης Χολ
[ἐπιβάται]
[— — — Λα]μπτ
[— — — Λ]αμ
10 — — — Λαμ
— — — Λ[αμ]
— — —  — κ —
col. II.13 Σ — — —  — — —
Φιλόστρατος Σ — — —
15 Φοῖνιξ Ἀλεξίππ[ο]
Γέτας Ἀλεξίππο
Ἀσσύριος Ἀλεξί[ππο]
Εὔτυχος Πραξιβό[λο]
Δάμων Χαρισίο
20 Σωκράτης Χαρισίο
Ἀρχέφιλος Λιπο
Παυσανίας Ἀριστα
Τρίβαλλος Ἀριστα
Γῆρυς Ἀπολλωνίδ[ο]
25 Ἡφαιστόδωρος vac.
Ὑπεράνθος vac.
Καρίων Ἀμύντ[ο]
Σύρος Ἀμύ[ν]τ[ο]
Τεῦκρος — — —
frg. f.col. I.30 — — —  — θ
— — —  — ιλ
— — —  — νδ
[κυβερνήτης]
— — — Ἑκ(αλῆθεν)
35 [κελευστής]
— — — Μελ
[πεντηκόντ]αρχος
— — — ος Φαλ
[αὐλητής]
40 — — — — Χῖο
[ναυπηγός]
— — — Χαλ(κιδεύς)
[τοξόται]
— — — Ἐρχ
45 [— — — Κολ]λυ
[ναῦται ἀστο]
— — —  — ε
[— — — Α]ἰξ
[— — — Μελ]ιτ
50 — — — ς Ἐρχ
— — — Ἐρχ
— — —  — ος
— — — ἐξ οἴ
— — — Ἀφιδν
55 — — — Σφήτ
[— —  — στ]ρατος
— —     — ς Φαλ
— —     — ς Κήτ
— —     — ς Ἐλευ
60 [— — —  Μ]αραθ
[— — —  Κ]ολλυ
— — —    Ἀναφ
          vac.
col. II.63 Ἀριστ̣ —  — — —
Εὐδημ —  — — —
65 Τράλις — — —
Σκύθης Θεοδώρ[ο]
Σῖμος Εὐθυμάχο
Γρίσων Ἀριστοδή
Τίβειος Θάμωνος
70 Σπίνθαρος Παιδέο
Λῦδις Χαι<ρ>ίππο
Τιμαγόρας Ἀρχεδ
Ἀρτίμας Ναυκλ
Πιστύρας Ναυκλ
75 Καλλίας Ναυκλ
Χοιρίλος Καλλίο
Ὕλας Χαίρωνος
Καρίων Ναυτέλος
τριηράρχω
80 Πυθέας Κηφισι
Χαρίδημος Ξυπε
ἐπιβάται
Ἀπολλόδωρος
Ἀθμονε[ύς]
85 Ἐπικρά[τη]ς Λαμ
Κλέων [Λ]αμπ
Ἀριστομένης Κρι
Ἄνδρων Σουνι
Ἀρχέδημος ἐξ οἴ
90 Πλάτων Φρ[ε]άρ
Ἀριστοτέλης ἐκ Κοί
Καλλίστρατος Ξυπ
Θεογένης Παλλην
κυβερνήτης
95 Δίφιλος Ἐλαιόσι
κελευστής
Χαρίας Ἀχαρν
πεντηκόνταρχος
Ἀντιφάτης Κυθήρ
100 αὐλητής
Σωγένης Σίφνι
ναυπηγός
Ἀμύνανδρος μέτοι
πρωιράτης
105 Καλλικλῆς ἐξ Αἰγι
τοξόται
#⁷․․․․ας Κυδαθη
Φιλ․․․ος Ὠρώπι
Ἐπιχάρης Ἐλευσί
110 [ναῦται ἀ]στοί
— — —  — — —
col. III.111 Μενε —  — — —
Τύχων Πλ — —
Μικίων vac.
Φορμίων vac.
115 Τελέσιππος Περ
Εὐφρόνιος ἐπὶ Σου(νίωι) {²⁶sc. οἰκῶν}²⁶
θεράποντες
Ἡρακλείδης
Ἱερομνήμονος
120 Ἡρακλείδης δεύτε
Μῦς Πολέμωνος
Λάκων Φυλίππο
Ἀρκέσας Καλλίο
Δᾶος Φάνο
125 Ἡρακλείδης
Μελησάνδρο
Παντάρκης
Δημοφίλο
Ἕρμαιος Μικυλίω
130 Εὐβολίδης Μνησίπ
Μύρμηξ Εὐξ<ι>θέο
Εὔαινος Εὐξιθέο
Ἀλύπητος Ἀριστάρ
Εὔφρων Εὐφρονίο
135 Ἱερόμβροτος
Ἀρίστωνος
Ἀριστόβολος Ἀριστα
Θρᾶιξ Νικοβόλο
Εὐαρχίδης Κηφισοκ
140 Ἀπολλωνίδης
Ἀντιφάτος
Ἡγίας Ἀντιφάτος
Ἀρτίμας Ἀντιφάτ
Νομήνιος Πυθέο
145 Τίβειος Πυθέο
Σύρος Χαριδήμο
Γέλων Χαριδή
Ἀντιφάνης Ἀριστοτ
Σιμία[ς Κ]λέωνος
150 Πατ#⁷
Γῆρυς Ἀμυνάν
Γλαυκί[ας] Α — —
col. IV.153 Γρ —
Ἀγα —
155 Εὐφρ —
Μάνη[ς —]
Ἑρμόδ —
Εὐέμπ[ολος —]
Ἐργοτέ[λης —]
160 Μάνης
Μύρριν[ος —]
Σωσίας
Σιδάριχ[ος —]
Ἡρακλεί[δης —]
165 Ἀρτίμ<α>ς
Ζώπυρος
Πάταικο[ς —]
Σιμίας Με —
Τίμων Να[υ —]
170 Εὐκρίνης Να[υ —]
Χάρων Κηφισ[ο —]
Καρίων Κτησ[ι —]
Ἄττας Χαρι —
Ἀρκαδίων Ε —
175 Πίθηκος Εὐ —
Εὔβιος Φαν —
Μίκος Κα —
Νομήνιος
Ἡγέστρα[τος —]
180 Κηφισο —
Αμα#⁷
Χαιρ —
Λυ —
Μ —
— —
frg. d.col. I.185 [τοξόται]
— — σχι —
— — χος Κ#⁷
[ναῦτα]ι ἀστοί
— — #⁷ιος Κοθω
190 — — οκλῆς Κοθ
— — — μαχος Κηφ
[— — — Δ]αιδαλί
— — μος <Ἀ>ναφ
— — λης Ἁλιμό
195 — — ιχος Ἰκαρ
— — — ς Πειραι
[— — — Κ]εφαλῆ
— — —   — — #⁷
col. II.198a Ι
Ε
Κ
frg. g.col. I.198d              — ιμ
             — α
             — λ̣ιο
             — οδω
               — κλ
               — ν
col. II.199 ․․․ινο —
200 Διόδωρος ἐκ Περ(αιῶς)
Καρίων ἐξ Αἰγ(ιλίας)
Ἀλκιμένης ἐκ Πε
Εὔγας ἐγ Μελι
Κέρκων ἐγ Μελι
205 Τύννων Φαληρ(οῖ) {²⁶sc. οἰκῶν}²⁶
Σωσίστρατος ἐγ Μ
Νικόβολος ἐγ Με
Δεξιὸς ἐξ Αἰγι
Βωτύλος ἐκ Περ
210 Σῖμος Θάσι
Φίλων ἐκ Περ
Εὐκλῆς ἐμ Πε(ριθοιδῶν)? {²⁶sc. οἰκῶν}²⁶
col. III.213 Λύκων ἐς Σκ(αμβωνιδῶν) {²⁶sc. οἰκῶν}²⁶
Μελάντης ἐ —
215 Δεξιὸς ἐμ —
Ἵππος ἐγ Κο —
Ἀπολλόδω[ρος —]
Παντακλῆ[ς —]
Δᾶος ἐν Ὤ[αι] {²⁶sc. οἰκῶν}²⁶
220 Εὐωπίδης —
Νίκων ἐμ —
․․․ντης#⁷ —
․․․οτέλ[ης —]
[Δί]ων ἐμ —
225 [Ἀ]ντίδοτ[ος —]
[Ξα]νθίας
․․․ν ἐμ —
frg. h,a,b,i.col. I.228 — — — — χος
— — Ι
230 ․․․έκρατος Κήιο(ς) {²⁶Κεῖος}²⁶
․․․οκράτης Κήι
[Ἀσ]τύαχος Κήι
․․․άνθης Κήι
․․6․․․ων Κήι
235 ․․5․․ν Κήι
․․5․․ν [Κή]ι
․․5․․ιος Κήι
․․․ονυ̣․ς Κήι
․․․αντίδης Κήι
240 [Εὐ]φαντίδης Κήι
[Δ]ιόδωρος Ἀφυ(ταῖος)
Σάτυρος Σαμό(θραιξ)
Ἀρχέδημος Πεπ(αρήθιος)
[Φ]ίλτων Πεπαρ
245 [Ν]ίκων Κιμών
[Φ]ανόστρατος Κύ(θνιος)
[Ἐχ]έδημος Κύθ(νιος)
․․γων Νάξι
․․λ̣ύμαρτος Νά
250 ․․․․τος Νάξι
․․․7․․․ης Ῥόδι
․․․8․․․․ς Ῥόδι
․․․․9․․․․ Κύθ
․․․8․․․․ν
255 ․․․7․․․τος Χῖο
․․․7․․․ς Χῖο
․․․8․․․․ς Ἀφυτ(αῖος)
— — —  — —ς Ἑσ(τιαιεύς)
— — —  —
— — —  —
259 — — —  — υ̣ρ
260 — — —  — ν̣ο̣
— — —
col. II.261 ․․5․․ΗΟΣ
Μ̣․․․․σα․ς
Πυρραῖος Ἀχ
Πεισίλεως Ἀχ
265 Λυσίστρατος Π
Εὔδρομος Πειρ
Πολύχαρμος —
Μάλιχος Εὐων
Ἀρίτιος ἐξ Οἴο
270 Σωσιγένης Ἐλευ
Εὔδικος Μαραθ
Σάτυρος Λακιά
Δημοχάρης Θορί
Μ[ύρμ]ηξ Συπαλή
275 Ἐπιγένης Ὀῆθ
Πελάων Ἀ<τ>ην
Δημαρχίδης Ἁγν
Ἀπατόριος Περγ
Σωιναύτης Ἀναγ
280 Νίκανδρος vac.
Ἑλίκων Ἀναφλ
Ἀμφίας Ἀγρυ
Εὐφημίδης Κηφ
Αἰσχύλος Δε(κελ—)
285 Λύκων Φρεά
Τρόχιλος ο — —
Ἀριστοφάν[ης]
Κυθήρριο[ς]
Ἀνθεμίω[ν — —]
290 Λύσιππο[ς — —]
Μελήσιπ[πος — —]
Σιμίας Π —
Πολυχ — —
Ἀριστο — —
295 Μυρρ[ινόσιος]
Σωσ —
Σω —
Λ̣Ι̣ —
— — —
col. III.299 ․․․ΛΙΟΣΙΟ
300 ․χ̣είδης Ἀμει
[Γ]ῆρυς Ἀπολλω
Κτύας Ἐπικράτ
Εὔφρων Ἀρχεδή
Ἀπολλώνιος
305 Ἀριστομένος
Ἡρακλέδης
Φιλωνιχίδο
Στρομβιχίδης
Χαριδήμο
310 Φοῖνιξ Εὐχέρο
Ναύσων Θεοφίλο
τριηράρχω
Πρωτόμαχος Κηφι
Ναυσίστρατος Στε
315 [ἐ]πιβάται
[Χ]αιρήμων Ἀγρυλ
[Μ]νησίας Ἀγρυλῆ
[Φρ]ούραρχος Ἀγρυ
[Ἀμ]φικλῆς Ἀγρυ
320 [Ἱππ]οδάμας Ἀγρυ
․․․ων Ἀγρυλῆ
․․․․στρατος Ἀγρυ
․․․․ος Κηφισι
․․․8․․․․ Λαμ
325 [․․6․․․ Τρ]ικο
[ναυπηγός]
․․․7․․․ης Στερ
[κυβερνή]της
․․․7․․․ης Χερρ(ονησίτης)
330 [πρωιράτ]ης
․․․7․․․δης ἐκ Κε
[κελευστ]ής
․․․7․․․νης Πτε(λεάς)
[αὐλητής]
335 ․․․7․․․ν Πρι
[πεντηκό]νταρχ
․․6․․․λης Παι
[τοξόται]
․․6․․․ Οἰναῖ
340 ․․․7․․․ς
[ναῦται ἀσ]τοί
— — — Κηφ
— — — ς Κηφι
[— — — Κη]φι
345 [— — — Κ]ηφι
— — — ς Κηφ
— — — Κηφι
— — — ης Κηφ
— — — ος Κολλ
350 — — — ης Κολλ
— — ωρος Παλ
— — — ος Ἀγκυλ
— — ολος Ἀγρυ
— — — ιος ἐκ Κερ
355 [— — — Φλ]υε
— — —
col. IV.356 Σύ̣[ρος — — —]
Πύρρος Τ — — —
Ἀρτέμω[ν — — —]
Ἡρακλείδ[ης]
360 Ευρεσ — —
Σαρπη[δὼν]
Παυσιστράτ[ο]
Ἀριστόδημ[ος]
Λυσιστράτ[ο]
365 Καρίων Κηφ[ισ — —]
Ἑρμάφιλος
Κτησικλέ[ος]
Ἐπιμέλη[ς]
Παυσιστρ[άτο]
370 Μάρων Με — —
Ἀρτίμας
Διονυσίο
Ἀγάθων
Λάκωνο[ς]
375 #⁷․․Ε#⁷#⁷ —
Δεξιθέ[ο]
Ἕρμων ․․․8․․․․ο
Δημήτ[ριος]
Κτησι[φῶντ]ος
380 Ἕρμαι[ος] Φιλοκλέ
Σάτυρ[ο]ς Πειθαγό
Θρᾶιξ Πειθαγό
Πα[ρμ]ένων
[γαθ]οκλέος
385 #⁷․․․νιος Εὐκλείδ
․․5․․κτης Ἰκα
․․․․ων Μνησίο
[Ν]ομήνιος Φρουρά
Θρᾶιξ Ἀμφικλέ
390 Θρᾶιξ Ἱπποδάμα
Καλλίστρατος
Ἰάσονος
Κ․․5․․ς Ἱπποσ
Θρᾶιξ Μικο
395 Ἀπολλώνιος Ναυι
Αἴσωπος Λυσιμαχ
Ἡραῖος Ὀνησίμο
Σύρος Χαιρήμο
Ἕρμων Θεοφράσ
400 Ἡρακλείδης Καλ
Ἀρτίμας Ἀρχεσ
Καρίων Εὐάρχο
Γῆρυς Εὐάρχο
Μάνης Ἀρχίο
405 Θρᾶιξ Ἀρχίο
τριηράρχω
Ποσείδιππος Περγ
[Μ]όρυχος Θριάσι
[ἐπιβ]άται
410 ․․6․․․ς Ἀχαρν
— — — —
col. V.411    vac. 0.08
Σύρος Πρωτάρχο
Ἐργόφιλος Εὐαρ vac.
Μάνης Εὐμαρ vac.
415 Μάνης Κυδιστρά vac.
Νάδος Ἀσωποδ vac.
Καλλίστρατος Ὀν(ήτο) vac.
Ἕρμων Πυρρίχο vac.
Ὠφελίων Ὀνήτο vac.
420 Ἔμπορος Ξενοκ vac.
Εὔαρχος Λυσίπ vac.
Γῆρυς Θεαρίω vac.
Ἀγάθων Εὐδίκ vac.
Χιωνίδης Εὐθυ vac.
425 Τέλων Θεοδότο vac.
Σῖμος [Ξ]εν[οφ]ά̣ν[το]
Ἑκάτων — — —
Εὔαρχος Νικομ(άχο) vac.
Θραικυλίων Νικο vac.
430 Σιληνὸς Νικομά vac.
Παρμένων Ἐκφω vac.
Σύρος Πολίτο vac.
Κυλίκων Θοτίμο vac.
Λυσανίας Θοτίμο vac.
435 Μάνης Πλάτων vac.
Ἰατροκλῆς Ποσει vac.
Θρασύλας Εὐτυχ vac.
Σύρος Φιλλίδ vac.
Ταυροσθένης Καλ vac.
440 Κύρσας Εὐθορι vac.
Ξάνθιππος Εὐξε vac.
Μάνης Χρυσο vac.
Ἀρτεμίδωρος Φ․λ
[Εὐφ]αντίδης Κυλ vac.
445 ․․․7․․․υθεο —
․․․․10․․․․#⁷ΟΚΡ vac.
— —  — —
frg. e.col. I.447    — ο
   — ῆθ(εν)
 — ς Φηγαι
450 — είδης Τειθ(ράσιος) vac.
— γ̣ vac.
[— Π]ειραι
— — —
Search Help
Contact Us