[ ] Att. — post med. s. III p. — IG II² 1950 Add. (pt. 2.2 p. 815)
1    καρι — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
   Διογένους [— — — — — — — — — — — — — — Ἁρπο]-
   κράτους· Γάιος — — — — — — — — — — — — — — — —
   Ὥρου· Γάιος Υ///Σ — — — — — — — — — — — — — —
5    Ἀγαθοῦ θεοῦ· Ἀλέξα[νδρος — — — — — — — — — — — —]
   Παιωνίδης. vv Διὸς Κασίο[υ — — — — — — — Μ]ακαρία vac.
   Ἀριστοβούλου ἐξ Οἴου. — — — — — — — — — — #⁷ΧΗΑΤ/// /// vac.
   Ἀπόλλωνος· Νέρων — — — — — — — — — — —ο̣ικίδου vac.
   ἐξ Οἴου. vv ΕΔ#⁷///Σ#⁷ΝΗ — — — — — — ΩΑ․Α Γάι Ἀσύν vac.
10    Παιανιεύς. vv Διονύσο[υ· — — — — — —]η v Μητρὸς θεῶν· v
ΡΟΣ Γερυλλιανὸς Πειρεε[ύς — — — — — — —]ω vac.
   ἐν Κ[α]νώπῳ· Ἀγαθ[ίων(?). Οὐρ]ανίας Ἀφροδείτης· Νείκη. vac.
   Εὐκόλου· Νεικήρατο[ς. Ἴσιδος Ταποσ]ειριάδος· Ἰνγενούα. vac.
13a                                  Ζώσιμος
14    τὰ ἐπηρωτημένα ὅ[τῳ δοκεῖ τ]ῶν v καὶ ἱερατευκότων vac.
15    καὶ κεκλειδουχ[ηκότων — — — —] τῇ θεῷ v ἰς τὸν ὑπόλ[υ]πον
   τόπον ἀπο[— — — — — — — ἐ]πηρωτήθη ὅτῳ δοκεῖ
   προσκαρτ[ερῆσαι? — — — — — — — τ]οὺς μετέχοντας vac.
   ․․#⁷ΓΚ̣ — — — — — — — — — — ἐπηρώτησεν. vac.
                                  vac.
Search Help
Contact Us