[ ] Att. — Ath.: Akr. — c. 413? 411? 406? post 408? a. — IG II² 1951+
See also:
I.1 col. I-III perierunt.
IV.d saltem 82 vv. desunt
1 — — —σχι— — —
— — —χο— — —
[ναῦτ]α̣ι ἀστοί
— — —#⁷ιος Κοθω
5 — — —οκλῆς Κοθ
— — —μαχος Κηφ
[— — — Δ]αιδαλί
— — —μος <Ἀ>ναφ
— — —λης Ἁλιμό
10 — — —ιχος Ἰκαρ
— — —ς Πειραι
[— — — Κ]εφαλῆ
— — —#⁷[․․․]#⁷
13a saltem 53 vv. desunt
V.c.14 [— — —](?) vv
15 — — —ις
— — —ίδης
— — — vacat
— — — vacat
— — —ς
20 — — — vacat
[τριηράρ]χω
dc.22 #⁷— — —ς Κηφι
Γ— — —ης Χολ
[πιβάται]
25 Κ[— — — Λα]μπτ
c.26 [— — — Λ]αμ
— — — Λαμ
— — —μ
— — —εκ
30 — — —
— — —
— — —
f.33 — — —θ
— — —ιλ
35 [κυβερνήτης]
— — —νδ
[κελευστής]
— — —εκ
[πρωιράτης]
40 — — — Μελ
[πεντηκόν]ταρχος
— — —#⁷ος Φαλ
[αὐλητή]ς
— — — — Χῖο(ς)
45 [ναυπηγός]
— — — Χαλ
[τοξόται]
— — — Ἐρχ
— — —λ̣υ
50 [ναῦται ἀστ]οί
— — —ε̣
[— — — Α]ἰξ
— — —ιτ
— — —ς Ἐρχ
55 — — — Ἐρχ
— — —ος
— — — vacat
— — — ἐξ Οἴ
[— — — Ἀ]φιδν
60 — — — Σφήτ
— — —ρατος
— — — vacat
— — —ς Φαλ
— — —ς Κήτ
65 — — —ς Ἐλευ
[— — — Μ]αραθ
[— — — Κ]ολλυ
— — — Ἀναφ
68a lacuna saltem 13 vv., quorum fines vacant
VI.habi.68b — — —
— — —
— — —
— — —
69 — — — vv
70 — — —χος
[ξένο]ι
— — —έκρ̣α̣τος Κήιο(ς)
— — —οκράτης Κήι
— — —τύαλος Κήι
75 — — —ά̣νθης Κήι
— — —ων Κήι
— — —ν Κήι
— — —ν [Κ]ήι
— — —ιος Κήι
80 — — —ονικος Κήι
— — —αντίδης Κήι
—φαντίδης Κήι
Διόδωρος Ἀφυ(ταῖος)
Σάτυρος Σαμό(θραιξ)
85 Ἀρχέδημος Πεπ(αρήθιος)
Φίλτων Πεπαρ(ήθιος)
Ν̣ίκων Κιμων {²⁷Κιμω<λι>(ος)?}²⁷
[Φ]ανόστρατος Κύ(θνιος)
—χέδημος Κύθ(νιος)
90 —γων Νάξι(ος)
— —υμαρτος Νά
— — —τος Νάξι
— — —ης Ῥ̣όδι(ος)
— — —#⁷—ς Ῥόδι
95 — — — Κυθ(—) {²⁷Κύθ(νιος)? Κυθ(ήριος)?}²⁷
— — —η̣ι
— — —τος Χῖο
— — —ς Χῖο
— — —ς Ἀφυτ(αῖος)
100 — — —#⁷ες
— — —
— — —
— — —#⁷ρ
— — —#⁷ο
104a lacuna
k.104b — — —#⁷
— — —ι
— — —κ
— — —#⁷
lacuna
c.105 Σ— — —
Φιλόστρατος Σ— — —
Φοῖνιξ Ἀλεξίππ[—(?)]
Γέτας Ἀλεξίππο
Ἀσσύριος Ἀλεξί
110 Εὔτυχος Πραξιβό
Δάμων Χαρισίο
Σωκράτης Χα[ρι]σίο
Ἀρχέφιλος Λιπο
Παυσανίας Ἀριστα[—(?)]
115 Τρίβαλλος Ἀριστα[—(?)]
Γῆρυς Ἀπολλωνίδ[—(?)]
Ἡφαιστόδωρος
Ὑπεράνθος
Καρίων Ἀμύντ[—(?)]
120 Σύρος Ἀμύ[ν]τ[—(?)]
Τεῦκρος — — —
— — —
— — —
— — —
f.125 Ἀριστ̣— — —
Εὐδημ— — —
Τράλις #⁷#⁷— — —
Σκύθης Θεοδώρ̣[—(?)]
Σῖμος̣ Εὐθυμάχο
130 Γρίσων Ἀριστοδή
Τίβειος Θάμωνος
Σπίνθαρος Παιδέο
[․]υδις Χαίππο
Τ̣ιμαγόρας Ἀρχεδ
135 Ἀρτίμας [Ν]αυκλ
Πιστύ̣ρ̣ας Ναυκλ
Κ̣αλλίας Ναυκλ
Χοιρίλος Καλλίο
Ὕλας Χαίρωνος
140 Καρίων Ναυτέλος
τριηράρχω
Πυθέας Κηφισι
Χαρίδημος Ξυπε
ἐπιβ[ά]ται
145 Ἀπολλόδω̣ρος
Ἀθμον̣εύ̣ς
Ἐπικρά̣[τη]ς Λαμ
Κλέων Λαμ̣π
Ἀριστομένης Κρι
150 Ἄνδρων Σουνι
Ἀρχέδημος ἐξ Οἴ
Πλάτων Φ̣ρ[ε]άρ
Ἀριστοτέλης ἐκ Κοί
Καλλίστρατος Ξ̣υπ
155 Θεογένης Παλλην
κυβερνήτης
Δίφιλος Ἐλαιόσι
κελευστής
Χαρίας Ἀχαρν
160 πεντηκόνταρχος
Ἀντιφάτης Κυθήρ
αὐλητής
Σωγένης Σίφνι
ναυπηγός
165 Ἀμύνανδρος μέτοι
πρωιράτης
Καλλικλῆς ἐξ Αἰγι
τοξό̣ται
Ἀ̣μ̣[εινί]ας Κυδαθη
170 Φιλ[ώνι]χος Ὠρώπι
Ἐπιχά̣ρ̣ης Ἐλευσί
[ναῦται] ἀ̣σ̣τοί
172a — — —
VII.habi.172b — — —
173 — — —ε— — —
—ομηρος — —
175 Μνησιτέλης Φ— —
Πυρράκος Ἀχ
Πεισίλεως Σ̣υπ
Λυσίστρατος Π[—(?)]
Εὔδρομος Πειρ
180 Πολύχαρμος Π̣ε̣
Μάλιχος Εὐων
Ἀρίτιος ἐξ Οἴο
Σωσιγένης Ἐλευ
Εὔδικος Μαραθ
185 Σάτυρος Λακιά
Δημοχάρης Θορί
Μύρμηξ Συπαλή
Ἐπιγένης Ὀῆθ
Πελάγων Ἀθην
190 Δημαρχίδης Ἁγν
Ἀπατόριος Περγ
Σωιναύτης Ἀναγ
Νίκανδρος vac.
Ἑλίκων Ἀναφλ
195 Ἀμφίας Ἀγρυλ
Εὐφημίδης Κηφ
Αἰσχύλος Δε[κ—(?)]
Λύκων Φρεά[—(?)]
Τρόχιλος Ο̣[—(?)]
200 Ἀριστοφαν— —
Κυθήρριο[ς]
Ἀνθεμίω[ν — —]
Λύσιππο[ς — —]
Μελήσιπ[π— — —]
205 Σιμίας #⁷— — —
Πολυχ— — —
Ἀριστο— — —
Μυρρ— — —
Σωσ— — —
210 Σω— — — —
Δ̣η— — —
211a lacuna
k.211b — — —
212 Χαρ— — —
Ἀρχ— — —
Bίων — — —
215 Γλαυ— — —
Οἰνο— — —
Διο— — —
Πα— — —
Πι— — —
220 #⁷— — —
220a — — —
lacuna
f.221 Μενεκ— — —
Τύχων Πλ— — —
Μικίων
Φορμίων
225 Τελέσιππος Περ
Εὐφρόνιος ἐπὶ Σου(νίωι) {²sc. οἰκῶν?}²
θεράποντες
Ἡρακλείδης
Ἱερομνήμονος
230 Ἡρακλείδης δεύτε
Μῦς Πολέμωνος
Λάκων Φυλίππο
Ἀρκέσας Καλλίο
Δᾶος Φάνο
235 Ἡρακλείδης
Μελησάνδρο
Παντάρκης
Δημοφίλο
Ἕρμαιος Μικυλίω
240 Εὐβολίδης Μνησίπ
Μύρμηξ Εὐξ<ι>θέο
Εὔαινος Εὐξιθέο
Ἀλύπητος Ἀριστάρ
Εὔφρων Εὐφρονίο
245 Ἱερόμβροτος
Ἀρίστωνος
Ἀριστόβολος Ἀριστά
Θρᾶιξ Νικοβόλο
Εὐαρχίδης Κηφισοκ
250 Ἀπολλωνίδης
Ἀντιφάτος
Ἡγίας Ἀντιφάτος
Ἀρτίμας Ἀντιφάτ
Νομήνιος Πυθέο
255 Τίβειος Πυθέο
Σύρος Χαριδήμο
Γέλων Χαριδή
Ἀντιφάνης Ἀριστοτ
Σιμία[ς Κ]λ̣έω̣νος
260 Πατι#⁷[․]ς Δ[ιφ]ί̣λ[ο]
Γῆρυς Ἀμυνάν[—(?)]
Γλαυκία[ς] Ἀ#⁷ολ̣[—(?)]
262a — — —
VIII.f.262b — — —
— — —
263 — — —Λ#⁷ΟΣ#⁷Ο
—χείδης Ἀμει
265 [Γ]ῆρυς Ἀπολλω[—(?)]
Κτίτας Ἐπικράτ
Εὔφρων Ἀρχεδή
Ἀπολλώνιος
Ἀριστομένος
270 Ἡρακλέδης
Φιλωνιχίδο
Στρομβιχίδης
Χαριδήμο
Φοῖνιξ Εὐχέρο
275 Ναύσων Θεοφίλο
τριηράρχω
Πρωτόμαχος Κηφι
Π̣αυσίστρατος Στε
[ἐ]πιβάται
280 [Χ]αιρήμων Ἀγρυλ
[Μ]νησίας Ἀγρυλῆ
[Φρ]ούραρχος Ἀγρυ
[Ἀμ]φικλῆς Ἀγρυ
[Ἱππ]οδάμας Ἀγρυ
285 [Ἰάσ]ων Ἀγρυλῆ
— —στρατος Ἀγρυ
— —ος Κηφισι
— — — Λαμ
[— — — Τρ]ικο
290 [ναυπηγός]
— — —ης Στερ
[κυβερνή]της
— — —ης Χερρ(ονησίτης)
[πρωιράτ]ης
295 — — —δ̣ης ἐκ Κε
[κελευστ]ής
— — —νης Πτε(λεάς)
[αὐλητής]
— — —ν Πρι
300 [πεντηκό]νταρχ
— — —λ̣ης Παι
[τοξόται]
— — — Οἰναῖ
— — —ς
305 [ναῦται ἀσ]τοί
— — — Κηφ[—(?)]
— — — Κηφι
[— — — Κη]φι
[— — — Κ]ηφι
310 — — —ς Κηφ
— — — Κηφι
— — —σ̣ης Κηφ
— — —ος Κολλ
— — —λης Κολλ
315 — —ωρος Παλ
— — —η̣ς Ἀγκυλ
— — —λος Ἀγρυ
— — —ο̣ς ἐκ Κερ
[— — — Φ]λ̣υε
319a lacuna
j.320 Το— — —
Μα— — —
Σῖμος — — —
Μάνης — — —
[․․]τιν— — —
325 Γη̣— — —
Ἀγα— — —
Εὐφρ— — —
jg.328 Μάνη[ς — — —]ιμ
Ἑρμόδ̣— — —α
330 Εὐεμπ̣— — —λιο
Ἐργοτι̣— — —δω
Μάνης — — —κλ
Μύρριν— — —ν
Σωσίας — — —ν
j.335 Σιδάριχ— — —
Ἡρακλει— — —
Ἀρτίμ<α>ς — — —
Ζώπυρος — — —
Πάταικος — — —
340 Σιμίας Με#⁷— — —
Τίμων Ναυ̣— — —
Εὐκρίνης Να̣[υ— — —]
Χάρων Κηφισ̣— — —
Καρίων Κτησ— — —
345 Ἄττας Χαρι— — —
Ἀρκαδίων Εὐ̣— — —
Πίθηκος Εὐ̣— — —
Εὔβιος Φαν— — —
Μίκος Κα— — —
350 Νομήνιος — — —
Ἡγέστρα[τος — —]
Κηφισο— — —
Ἀμακ— — —
Χαιρ— — —
355 Λυ— — —
Μ— — —
356a — — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
IX.f.356h saltem 8 vv. desunt
357 Συ̣— — —
Πύρρος Τ— — —
Ἀρτέμω̣[ν — — —]
360 Ἡρακλείδ[ης — — —]
Εὐρεσ— — —
Σαρπη[δὼν]
Παυσιστράτ[ο]
Ἀριστόδημ[ος]
365 Λυσιστράτ[—(?)]
Καρίων Κηφ— — —
Ἑρμάφιλος
Κτησικλε— — —
Ἐπιμέλης
370 Παυσιστρ[άτο]
Μάρων Με— — —
Ἀρτίμας
Διονυσί[ο]
Ἀγάθων
375 Λάκωνο[ς]
Εὐ̣ξ̣ε— — —
Δεξίθε[ος — —]
Ἕρμων — — —ο
Δημήτ[ριος]
380 Κτησι[φῶντ]ος
Ἑρμαῖο̣[ς] Φιλοκλέ
Σάτυρ[ο]ς Πειθαγό
Θρᾶιξ [Π]ειθαγό
Πα[ρμ]ένων
385 [γαθ]οκλέος
#⁷— — —νιος Εὐκλείδ
— — —ς̣ Κτησικλ
— — —ων Μνησίο
[Ν]ο̣μήνιος Φρουρά
390 Θρᾶιξ Ἀμφικλ
Θρᾶιξ Ἱπποδάμα
Καλλίστρατος
Ἰάσονος
Καλλίας Ἱπποσ
395 Θρᾶιξ Μίκο
Ἀπολλώνιος Ναυ<κρ>
Αἴσωπος Λυσιμαχ
Ἡραῖος Ὀνησίμο
Σύρος Χαιρήμο
400 Ἕρμων Θεοφράσ
Ἡρακλείδης Καλ
Ἀρτίμας Ἀρχεσ
Καρίων Εὐάρχο
Γῆρυς Εὐάρχο
405 Μάνης Ἀρχίο
Θρᾶιξ Ἀρχίο
τριηράρχω
Ποσείδιππος Περγ
[Μ]όρυχος Θριάσι
410 [ἐπιβ]ά̣ται
— — —ς Ἀχαρν
— — —
412a lacuna
e.413 — — —ο— — —
— — —ηθ
415 — — —ς Φηγαι
— — —είδης Τειθ
[ξένο]ι̣
— — —#⁷#⁷ραι
— — — vacat
419a saltem 2 vv. desunt
g.420 [․․]ινο— — —
Διόδωρος ἐκ Περ
Καρίων ἐξ Αἰγ
Ἀλκιμένης ἐκ Πε
Εὔγας ἐγ Μελι
425 Κέρκων ἐγ Μελι
Τύννων Φαληρ(οῖ) {²sc. οἰκῶν}²
Σωσίστρατος ἐγ Μ
Νικόβολος ἐγ Με
Δέξιος ἐξ Αἰγι
430 Βωτύλος ἐκ Περ
Σῖμος Θάσι
Φίλων ἐκ Π̣ερα̣
Εὐκλῆς ἐμ Πε— —
Λύκων ἐς Σκ(αμβωνιδῶν) {²sc. οἰκῶν}²
435 Μελάντης ἐ#⁷— — —
Δέξιος ἐμ #⁷—
Ἵππος ἐγ Κο— —
Ἀπολλόδω[ρος — —]
Παντακλῆ[ς — —]
440 Δᾶος ἐν Ὤ— —
Εὐωπίδης — — —
Νίκων ἐμ̣ — —
[․]ιντης #⁷— —
— —#⁷οτέλη̣[ς — —]
445 — —ων ἐμ — —
[Ἀ]ντίδοτ[ος — —]
[Ἀ]ν̣θίας
— —ν ἐμ̣ — —
448a saltem 14 vv. desunt
X.g.448b — — —
vacat 0.08
f.449 Σύρος Πρωτάρχο
450 Ἐργόφιλος Εὐαρ
Μάνης Εὐμαρ
Μάνης Κυδιστρά
Νάδος Ἀσωποδ
Καλλίστρατος Ὀν
455 Ἕρμων Πυρρίχο
Ὠφελίων Ὀνήτο
Ἔμπορος Ξενοκ[—(?)]
Εὔαρχος Λυσίπ
Γῆρυς Θεαρίω
460 Ἀγάθων Εὐδίκ
Χιωνίδης Εὐθυ
Γέλων Θεοδότο
Σῖμος Ξενοδ[—(?)]
Ἑκατώνυμος [— —(?)]
465 Εὔαρχος Νικομ
Θραικυλίων Νικο
Εὔαινὸς Νικομά
Παρμένων Ἐκφω
Σύρος Πολίτο
470 Κυλίκων Θοτίμο
Λυσανίας Θοτίμο
Μάνης Πλάτων
Ἰατροκλῆς Ποσει
Θρασύλας Εὐτυχ
475 Σύρος Φιλλίδ
Ταυροσθένης Καλ
Κύρσας Εὐθορι
Ξάνθιππος Εὐξε
Μάνης Χρυσο
480 Ἀρτεμίδωρος Φιλ
[— —]α̣ντίδης Κ[․]λ
— — —υ̣θεο
— — — Λ̣οκρ
— — —
Search Help
Contact Us