[ ] Att. — 183/4-191/2
1         ἀγα[θῆι] τύχηι
Αὐτοκράτορος Καίσαρος Λουκίου Αὐρηλίου Ἀντωνείνου Κομμόδου
         Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ
ὁ κοσμητὴς τῶν ἐ[φήβων ἐπὶ ἄρχοντο]ς ∙ Τιβ ∙ Κλ ∙ Βραδούα Ἀττικοῦ
5 Μαραθωνίου Ἀλέξα[νδρος Μαραθώνιος το]ὺς ἰδίους συνάρχοντας
        καὶ τοὺς ὑπ’ α[ὐτῷ ἐφήβους ἀνέγραψ]εν.
col. I.7  ἀντικοσμήτης
Μάρκιος Διονυσόδωρος      Χολ
    ἡγεμών
10 Ἀλέξανδρος Ἀχωρίστου    Παι
    παιδοτρίβης διὰ βίου
Ἐπίκτητος Φιλέρωτος      Σφήτ
    γραμματεὺς διὰ βίου
Στράτων Κιθαιρῶνος       Ἀχαρ
15   σωφρονισταί
Κλ Ἑρμείας               Μαρ
Ἀθήναιος Εὐόδου         Ἀχαρ
Ἀπολλώνιος Εὐτυχίδου    Ἁλι
Διονύσιος Σωσιστράτου     Μαρ
20 Ἐλευσίνιος Κίττου        Αἰθ
Μηνόδωρος Ἐπαφροδείτου  Ἁλαι
  ὑποσωφρονισταί
Εἰσίδωρος Σωσιστράτου     Μαρ
Γλαῦκος Εὐόδου           Ἀχαρ
25 Ζώσιμος Φιλήμονος         Λαμ
Αὐρ Ἀπολλωνίδης          Βουτ
[ρ]μείας Εἰσιδώρου      Βησ
[Δη]μήτριος Ͻ            Εὐπ
[δι]δάσκαλος Ζώσιμος    Λαμ
30   ὑποπαιδοτρίβης διὰ βίου
[Νει]κόστρατος Ἱλάρου Π
   [ὑ]πογραμμ[ατεύς]
[Κιθ]αιρ[ών Ͻ]         Ἀχαρ
   [προστάτης]
35 — — — — ηνοδώρου         Ἑκα
 ὁπλο[μάχος]
Νικάνωρ Ὀ[νησί]μου       ἐξ Οἴ
  θυρωρὸς Εὐ[κα]ρπίδης Ͻ
 γυμνασίαρχοι
40 [Βο]η Ἀλέξανδ[ρος] Μαρ συνστρε | <μ>ματάρχη<ς>
Πυ[α] Ἀφροδείσιος Κολ
Μαι   Ὕλλος Ͻ Αἰξ
Πο     Λικ Δημοκράτης    Ἀγν συνστρε
Γαμ    Κ[λ] Χρύσιππος     Φλυ συνστρε
45 Ἀν    Κλ Φωκᾶς           Μαρ συνστρε
Ἐλα   Κλ Χρύσιππος       Φλυ
Μου    Κλ Φωκᾶς           Μαρ
Θαρ    Κλ Χρύσιππος       Φλυ
Σκι    Κλ Φωκᾶς           Μαρ
50 Ἑκα   Κλ Χρύσιππος       Φλυ
Μετ    Κλ Φωκᾶς           Μαρ
   ἀγωνοθέται
〚Κομμοδείων〛
 Ἀλέξανδρος Ͻ          Μαρ
55 Γερμανικείων
  Ἀλέξανδρος Ͻ         Μαρ
περὶ ἀλκῆς
 Ἀλέξανδρος Ͻ          Μαρ
Ἀντινοείων ἐν Ἐλευσῖνι
60   Ὕλλος Ͻ              Αἰξω
Ἐπινικίων
  Κλα Φωκᾶς               Μ[αρ]
Ἀντινοείω[ν ἐν ἄστει]
  Δέκκ[ιος — — —]
64a   — —
col. II.65   Ἐρεχ[θεῖδος]
Ζώσιμος —
Ἀρτέμων Α —
Συμφέρων —
Διονυσόδω[ρος —
70 Ἀπατίων Θε —
  Αἰγεῖδος
Ἀκουσίλαος Ο —
Νικοκράτης —
Καρπόδωρ[ος —
75 Ἑρμέρως Ἀ[σμένου]
Σάλβιος Ἀ̣θ[ηνοδώρου]
Σωτηρίδας —
  Πανδι[ονίδος]
Πρεῖμος —
80   Λεωντ[ίδος]
Ἑρμείας Ἐλ[ευσι]νί[ου]
Ζώπυρος Ἀ[πολλ]ων[ί —
Διονύσιος [Ἀπολ]λω[νί —
Εὐμένης Ͻ
85 Φειδίας Ͻ ἐ[ξ Οἴου]
Ἀφροδείσιος —
Εἰσίδωρος Ἀφ —
Καλλίστρατος — — —
Ἴακχος ὁ καὶ Μ —
90 Ἐκτικὸς Δημ — — — —
Ἀπφιανὸς #⁷ — — —
Νικάνωρ Ͻ
Φίλητος Νι — —
Ζ<ω>ίλος Σπ — —
95   Πτολεμ[αίδος]
Σπένδων — — —
Μηνόδωρο[ς Ἀπολλ]ωνίδου
Εὔνους Ἀπο[λλωνίδο]υ
Κορ Τελεσ[φόρος]
100 Ἐλπίνεικο[ς — — —]
Εὐφρόσυν[ος Μελί]σσου
Ἀσκληπιάδη[ς Ἀθ]ηναίου
Ἐπίκτητος Μ[ενά]νδρου
Ἀλέξανδρος Ε[ὐελ]πίστου
105 Φιλάδελφος — —
Κλήμης Διο[ν]υ —
 Ἀκαμαντ[ίδος]
Λείβερτο[ς Ἐπιγό]νου
Ἡρακλέω[ν ․․․7․․․]ου
110 Ἑρμείας Ͻ
Ζώσιμος [Βασιλείδ]ου
Φιλεῖνος Ε — —
Φάλλος Ἀσ — —
Ἐπαφρόδ[ειτος ․․․․]οντος
115 Διογένη[ς — — —]
 Ἁδριαν[ίδος]
Εὔνους Ἐπι[κτήτ]ου
Σάγαρις Ͻ
Ῥῶμος Ζ̣ω — —
120 Ἀττικὸς Ε — —
Καλλιγένη[ς — — —]
Ἀριστείδης — — — —
Ὀνήσιμ[ος — — —]
Εὐφ — — — — νος
125 /// — — — — — τρε
[— — — Με]νάνδρου
— — — Ἀσκληπιάδης
— — — — — ίτου
[— — — Εὐμό]λπου?
129a — —
col. III.129b c. 36 vs. perierunt
— — — — — ///
— — — — — γ̣εύς
130 — — — — — ου
— — — — — ου
[— — — — δ]ώρου
[Ἀτταλίδο]ς
Α[— — — Πα]ραμόνου
135 Π[ίστος Βερνει]κίδου
Κό[ιντος Βερ]νεικίδου
Ἐλπ[ίνεικ]ος Ἀττικοῦ
Ἐλπ[ίνεικ]ος Εὐπόρου
Δημ[οσθέ]νης Φιλοιτίου
140 Εἰρη[ναῖο]ς ὁ καὶ Μουσικός
Διον[ύσι]ος Εἰρηναίου
 ἐκ τῶν Σεβαστοφορικῶν
 ἐδόθη ἐν Πλαταιαῖς τῶι
 διαλόγωι διανομὴ τοῖς
145  ἐφήβοις καὶ τοῖς περὶ τὴν
 ἐπιμέλειαν αὐτῶν τετα-
 γμένοις καὶ εἰς θυσία[ς]
 ὑπὲρ τοῦ Αὐτοκράτο[ρος]
 τῆς ὑγείας καὶ εἰς σπονδὰς
150  ἐδόθη τὰ [περί]λοιπα τοῖς
 περὶ τ[ὸ Δ]ιογένειον.
 ἐπένγραφοι
Ἀθήναιος Καλλικράτους
Διόμανδρος Καλοκαίρου
155 Ἀντίοχος Ἀγαθο[κλ]έους
Ἐλπίνεικος ․․․․άνου
Μειλανὸς ․․6․․․νους
Μάρκιο[ς — — —]
Δημο․․․․11․․․․․ένους
160 Χρύση[ς — — —]
Μον — — — — —
Σερῆ[νος — — —]
Ἀρτ — — — — —
163a — —
col. IV.164 Ἔκλεκτος Πρειμιγένους
165 Ἄνθιμος Διαδουμενοῦ
Ζώσιμος Ͻ
Ζώσιμος Διομάν[δ]ρου
Νέων Ἱεροκλέο[υ]ς
Θορικίων Θεο[φί]λου
170 [Ζ]ωτικός Ͻ
․․․․λλας
․․5․․ρος
— — — — — ου
— — Εἰσιδώρου Φαληρεύ|ς
175 [— — — Ἀ]γαθόποδος
— — — α vac.
— — — — ρης
․․․7․․․αλ —
․․6․․․ γος —
180 ․․5․․νικος
[Ῥοῦ]φος Ἀγαθ — —
[Πο]μ Καλλιτ — —
[Δ]ιονύσιος Ͻ
Ἄλυπος Γλύπτο[υ]
185 Ἰούλιος Φῶκυς
Πασίνεικος Καλ — —
Κλαύδιος Φιλήμ[ων]
Ἐπιτυγχάνων Φιλ — —
Ἔρως Βάρου
190 Ἐπίγονος Νικίου
Σεκοῦνδος Φιλοπάπ[που]
Ἐλπιδιανὸς Σπερχει[οῦ]
Ἑρμείας Διονυσίου
Σειληνὸς Εὐπόρου
195 Κλ Ἑλίκων
  Ἀλεξίκακος Γλαύκου
Κλ Βωμίδης
Νόστιμος Ͻ
Ἰούλ Σωσίβιος
200 Εὐτυχᾶς Ἑρμείου
Νικόμαχος Ἑρμείου
Χαρίτων Δειφίλου
Ἐπίκτητος Ἑρμαίο[υ]
Τυχαρίων Λευκίου
205 Ζωτικὸς Παραμόν[ου]
Δημήτριος Σαγάρ[ιδος]
Ἀπολλώνιος Με — —
Νάρκισσος Χρυσ — —
Ζώσιμος Ζην — —
210 Εἰσίων Ὁμή[ρου]
Δημήτριο[ς — —]ώρου
Ζώσιμος Στεφ[ά]νου
Πρεῖμος Ͻ
Ἡγέστρατος [Μ]ύρωνος
215 Θάλλος Ͻ
Αἰθάλης Διονυσίου
Εὐτυχᾶς Δημητρίου
Σωτὴρ Μάρκ[ο]υ
Ἐπικτᾶς Θά(λ)[λ]ου
220 Βάκχος Πυθαγόρου
Ἀσκληπιάδης Ͻ
Πρόσδεκτος Χρήστου
Κασ Ξύστος Μεννέου
Σωτέας Εὐτύχου
225 Σωτήριχος Ͻ
Ῥόδων Ἀσκληπιάδου
Στέφανος Βασιλείδου
ἄρχων Κλ Χρύσιππος
  στρατηγός
230 Ἀλέξανδρος Ͻ Μαρ
κῆρυξ Κλ Φωκᾶς
    vac.
Search Help
Contact Us