[ ] Att. — stoich. 40 — c. 300 a. — IG II² 1671 Add. (pt. 2.2 p. 812)
See also:
․․․․10․․․․ Π․․․#⁷Ω․․․․․․․․․․․24․․․․․․․․․․․
1 ․․5․․#⁷#⁷․․ δεόμενα̣ ο․․․․․12․․․․․αρ[․․․πρὸς τὴ]-
[ν π]εριτένειαν κατὰ στοῖ[χον καὶ] προσεπι[βάλλων τ]-
ῆς πέτρας ὅ τι ἂν συνβαίνηι διὰ μέτρον [․․․7․․․ στ]-
ρωματιεῖ τὰ μὲν ὑπὸ τὴν κρηπῖδα ἐφ’ ἧς οἱ κίο[νες κα]-
5 ὶ τὰ ἐπικάμπια τὰ πρὸς τὰς παραστάδας κα[τὰ στοίχ]-
ους τρεῖς τοῖς καινοῖς λίθοις, τὰ δὲ μ̣[έσα συμπληρ]-
ώσει τοῖς παλαιοῖ[ς] συσστοιβ[ῶν]. στ[ρ]ωμ[α]τ[ιεῖ δὲ κα]-
[ὶ] τὸ χωρίον τό τε ἐκ τῶν καινῶν λίθων [π][τ]ρα̣[ι] πᾶ̣[ν] κ[α]-
[ὶ] τὸ ἐκ τῶν παλαιῶν μῆκος μὲν ἀπὸ τῆς πα[ρ]αστ[ά]δο[ς π]-
10 [ρὸ]ς τὴν παραστάδα καὶ τὰς ἐπεμβά[σε]ις τῶ[ν κρηπίδ]-
[ων] καὶ τῆς εὐθυντηρίας [κ]αὶ τοῦ στρώματ[ος, πλάτος]
[δὲ] ἀπὸ τοῦ τοίχου, ἐν ὧι αἱ θύραι αἱ πρό[σ]θ[εν, τριάκο]-
[ντ]α καὶ πέντε πόδας καὶ τὰς ἐπεμβά[σ]ε[ι]ς [τοῦ στρώμ]-
[ατ]ος. θήσει δὲ τοὺς λίθους τῆς πρώτης [ἐφ]όδο[υ τοὺς]
15 [μὲ]ν πρώτους ἔξω φορμηδὸν μῆκος πεντέποδα[ς], π[λ]άτ-
[ος] δίποδας ἐφ’ ἕνα στοῖχον, τοὺς δὲ ἐντὸ[ς τοῦ στρώμ?]-
[ατ]ος τοὺς μὲν τέτταρας μῆκος τετράπο[δας, πλάτος]
[δίπ]οδας, ἑνὸς δὲ τοῦ πέμπτου μῆκος μὲν [τετράποδα]-
ς, πλάτος δὲ τρίποδας παρὰ μῆκος καὶ τούτ[ους, τοὺς]
20 δὲ γωνιαίους λίθους Ἀκτίτας θή[σ]ε[ι] μ[ῆκος πεντ]έπ-
οδας, πλάτος τρίποδας σύνδυο τιθεὶς ἐ[πὶ τῆι γ]ωνί-
α[ι] ἑκατέραι καθ’ ἕκαστον τὸν στοῖχον, [τοὺς δὲ] ἐνδέ-
σμους θήσει τρεῖς ὄντα[ς] ἐπ[ὶ] το[ῖν] στ[οίχοιν ἕ]καστ-
ον εἰς πλάτος τιθεὶς τὸ[ν μὲ]ν ἕτερον στ[οῖχον φορ]μ-
25 ηδόν, τὸν δὲ ἕτερον προσ[παρ]αθή[σ]ει π[αρὰ μῆκο?]ς. [λί]θ-
οις δὲ χρήσεται εἰς τοὺς ἐνδέσμους μῆκ[ος τε]τ[ρά]π-
οσιν, πλάτος δίποσιν. πάχος δὲ θήσ[ε]ι το[ὺ]ς [π][ντας] λ-
ίθους τριημιποδίους πλὴν [τῶν τριῶν τῶν ἀν]ωτάτω
στοίχων, τούτους δὲ ἐπικόψει [συνομαλῶς καὶ π]ρὸς
30 τὰ ὑπάρχοντα. ἐργάσεται δὲ ἅπα[ν] τ[ὸ] ἔρ[γον τι]θ[εὶ]ς τ-
οὺς λίθους κατὰ πλάτος ἐναλλὰξ φορμ[ηδὸν καὶ] παρ-
ὰ μῆκος τὸ ἐκ τῶν καινῶν λίθων, [τ]ο[τ][μὲν ἔξω τοὺς] π[ε]-
ντέποδας τιθείς, τοτὲ δὲ εἰς τὸ εἴσω καὶ [τοὺς τ]ρ[ί]π-
οδας τὰ πλάτη κατὰ ταὐτὰ πάσα[ς] ν․․․ει․π․․6․․․σ-
35 ι τοῖς μεγίστοις τῶν λίθων καὶ τοῖ[ς ἐλαχίσ]τοις ἀ-
ρτιλ[ι]θίαν μηδαμοῦ τιθεὶς [ἐν] τῶι καινῶι πρὸς τὸ κ-
αινὸν καὶ ἐν τῶι παλαιῶι πρὸς τὸ παλαιόν. λίθ[ο<ι>ς] δὲ
ἐλάττ[οσι] μὴ χρῆσθαι εἰς τὰ [μέσα ? ἢ μῆ]κος [τρίπ]ο[δο]ς,
πλάτος δὲ δίποδος εἰς τὸ ἐκ [τῶ]ν και[νῶν λίθων?, εἰς δ]-
40 ὲ τὸ ἐ[κ τῶν] παλαιῶν μέχρι ποδιαίου πα[νταχῆι. κατακ]-
όψει δὲ καθ’ ἕκαστον τὸν στοῖχον ὀρθὰ κα[ὶ εὐτε]νῆ π-
ρὸς τὴν περιτένειαν τὴν τοῦ ὑπάρχοντος ἔ[ργου σ]υ-
ντιθ[εὶ]ς τοὺς ἁρμούς, τοὺς μὲν ἐκ τῶν [κα]ινῶ[ν λίθ]ων
ἀπὸ ξοΐδος ἐπὶ ἓξ δακτύλους ἁρμόττοντα[ς], το[ὺς] δ[ὲ]
45 λο[ι]ποὺς κοιλαίν<ων> ἔσω πάχος ἡμίσεος [δ]ακτύλο[υ, τοὺ]-
ς [δὲ] ἐκ τῶν παλαιῶν ἀπὸ πελέκεως [ὅ]λου[ς ․․․]ο․․5․․
ω[ς]. καὶ [τὰ]ς ἕδρας καὶ τὰ[ς] ἐφέδρας θή̣[σ]ει ἀστ̣[ραφεῖς]
καὶ ἁ[ρμ]οττούσας ὅ[λ]ας καὶ κατακρούσε[ι] τὸν [λίθον]
[κασ]τον εἰς ἕδραν λίθωι ἢ μολύβδωι. ἀρεῖ δὲ ἕ[καστ]-
50 ον ὀρθὸν καὶ ἀστραφὲς παρὰ μῆκος καὶ εἰς [ὕψος ․․․]ο
εν․․․ προσαγόμενος πρὸς τὸ ἔργον ε․εμβ[․․6․․․ δ]-
ύο δακτύλω καθ’ ἕκαστον τὸν στοῖχον ․ργ․εσχ․․․․
τλω․․ηι αἴρων τοὺς λε․ο․․․․ο․․․πρι․ε․․․7․․․
τὴν γωνίαν ἑκατέ[ρα]ν ἐπὶ δύο δακτύλω ἑκατ[έρωθεν],
55 τὰ δ’ ἐντὸς ἀρεῖ πρὸς τὴν ὀρθὴν [ο]ὐ πτα[ίων πρὸς τὸ ἐχ]-
όμενον τοῦ ἔργου τ̣ῶ̣ν̣ ․․․․ν․․․․9․․․․τω[․․6․․․ τ]-
ῶμ μὲν μακρῶν τοῦ [μήκ]ου[ς ․․․․․12․․․․․] τοὺ[ς λίθο]-
[υ]ς καὶ παρασάξει [πρὶν ἐπ․․․․․․․․19․․․․․․․․․ κ]-
[α]θ’ ἕκαστον τὸν στοῖχον ἐ[πὶ τρ]εῖς πό[δ]α[ς ․․․8․․․․]
60 [․․6․․․ ὑ]πάρ[χ]οντ[α τ]ου․ο ․․․․․․․․․20․․․․․․․․․
․․5․․σον․․․․ τὴ[ν] ἐπικοπ[ήν ․․․․․․․17․․․․․․․․]
․․․․9․․․․ο προσ․․5․․ βο․․ω ․․․․․․․16․․․․․․․
․․․7․․․ολε․λ․ο․․οσβλα․․․․․13․․․․․․ο․․․νο
․․․․9․․․․ μέτρον πρὸς το․․․․․․․16․․․․․․․ουε
65 ․․․․10․․․․ον τρ[ό]πον ἀπο[․․․․․12․․․․․ ἐνδεσ]μο
․․․․11․․․․․οιβο․․ροι․․․λο․․ιο․․․ο․χ․․․ει
․․․․․12․․․․․ωμ․ιο․․ε․ρι․λοτ․․․․ο․․5․․ιαν
․․․․․13․․․․․․εις․․τα ․․․․ο․․․․․․15․․․․․․․
․․․․․․․16․․․․․․․σ․․․․ο․ο․τομε․․․․11․․․․․
70 ․․․․․․14․․․․․․ τὸ δὲ ἐκ [τῶ]ν [π]α[λ]α[ιῶν ․․․․9․․․․]τ
[․․․․․․․17․․․․․․․․ τετρα]ποδίαν? ․․․․․12․․․․․
71a                 vacat 0.055
72 ․․․․․․․․19․․․․․․․․․ τὸν κοινόν ․․․․․12․․․․․
․․․․․․․16․․․․․․․ερο̣νθο․․6․․․εδημο․․ουσ․․
[․․․․11․․․․․τέλης] Δημοφ[άνους Ε]ἰτεαῖο[ς] Ἡρακλ[․]
75 ․․․․․․․16․․․․․․․υμ̣π̣λ․ος Ε[ὐ]ωνυμέως ․․ω․οι․․
[․․․․․․․16․․․․․․․ς Ἀγασι]κλέους ἐξ Οἴο[υ, ․․6․․․]
[․․․․․․․16․․․․․․․εαῖ]ος, Λυσίας Δημοφάνους Εἰ[τ]-
[εαῖος, ․․․․11․․․․․]οφάνους Ἀθμονεύς, Οἰ․․․7․․․
․․․․․․․․19․․․․․․․․․ου․․․․10․․․․υρω․․6․․․
80 ․․․․․․․․․․․․․․31․․․․․․․․․․․․․․․ο․․․8․․․․
                   vacat 0.175
Search Help
Contact Us