Contract for the foundations of the Prostoon of the Telesterion.  Stele of white marble, broken at the top and bottom. Stoich. 40.
[ ] Attica — Eleusis — ca. 342 BC — IG II² 1671
See also:
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․․․․․10․․․․․]Π[․․․]#⁷Ω[․․․․․․․․․․․․24․․․․․․․․․․․․]
[․․5․․․]#⁷#⁷[․․] δεόμενα̣ ο[․․․․․․12․․․․․․]ΑΡ[․․․ πρὸς τὴ]-
[ν π]εριτένειαν κατὰ στοῖ[χον καὶ] προσεπι[βάλλων τ]-
ῆς πέτρας ὅ τι ἂν συνβαίνηι διὰ μέτρον [․․․7․․․․ στ]-
5 ρωματιεῖ τὰ μὲν ὑπὸ τὴν κρηπῖδα ἐφ’ ἧς οἱ κίο[νες κα]-
ὶ τὰ ἐπικάμπια τὰ πρὸς τὰς παραστάδας κα[τὰ στοίχ]-
ους τρεῖς τοῖς καινοῖς λίθοις, τὰ δ̣ὲ μ̣[έσα συμπληρ]-
ώσει τοῖς παλαιοῖ[ς] συσστοιβῶ̣ν̣· στ[ρ]ωμ[α]τ[ιεῖ δὲ κα]-
[ὶ] τὸ χωρίον τό τε ἐκ τῶν καινῶν λίθων [π][τ]ρα̣[ι] πᾶ̣[ν] κ[α]-
10 [ὶ] τὸ ἐκ τῶν παλαιῶν μῆκος μὲν ἀπὸ τῆς πα[ρ]αστ[ά]δο[ς π]-
[ρὸ]ς τὴν παραστάδα καὶ τὰς ἐπεμβά[σε]ις τῶ[ν κρηπίδ]-
[ων] καὶ τῆς εὐθυντηρίας [κ]αὶ τοῦ στρώματ[ος, πλάτος]
[δὲ] ἀπὸ τοῦ τοίχου, ἐν ὧι αἱ θύραι αἱ πρό[σ]θ[εν, τριάκο]-
[ντ]α καὶ πέντε πόδας καὶ τὰς ἐπεμβά[σ]ε[ι]ς [τοῦ στρώμ]-
15 [ατ]ος· θήσει δὲ τοὺς λίθους τῆς πρώτης [ἐφ]όδο[υ τοὺς]
[μὲ]ν πρώτους ἔξω φορμηδὸν μῆκος πεντέποδα[ς], π[λ]άτ-
[ος] δίποδας ἐφ’ ἕνα στοῖχον, τοὺς δὲ ἐντὸ[ς τοῦ στρώμ?]-
[ατ]ος τοὺς μὲν τέτταρας μῆκος τετράπο[δας, πλάτος]
[δίπ]οδας, ἑνὸς δὲ τοῦ πέμπτου μῆκος μὲν [τετράποδα]-
20 ς, πλάτος δὲ τρίποδας παρὰ μῆκος καὶ τούτ[ους, τοὺς]
δὲ γωνιαίους λίθους Ἀκτίτας θή[σ]ε[ι] μ[ῆκος πεντ]έπ-
οδας, πλάτος τρίποδας σύνδυο τιθεὶς ἐ[πὶ τῆι γ]ωνί-
α[ι] ἑκατέραι καθ’ ἕκαστον τὸν στοῖχον, [τοὺς δὲ] ἐνδέ-
σμους θήσει τρεῖς ὄντα[ς] ἐπ[ὶ] το[ῖν] στ[οίχοιν ἕ]καστ-
25 ον εἰς πλάτος τιθεὶς τὸ[ν μὲ]ν ἕτερον στ[οῖχον φορ]μ-
ηδόν, τὸν δὲ ἕτερον προσ[παρ]αθή[σ]ει π[αρὰ μῆκο?]ς· [λί]θ-
οις δὲ χρήσεται εἰς τοὺς ἐνδέσμους μῆκ[ος τε]τ[ρά]π-
οσιν, πλάτος δίποσιν· πάχος δὲ θήσ[ε]ι το[ὺ]ς [π][ντας] λ-
ίθους τριημιποδίους πλὴν [τῶν τριῶν τῶν ἀν]ωτάτω
30 στοίχων, τούτους δὲ ἐπικόψει [συνομαλῶς καὶ π]ρὸς
τὰ ὑπάρχοντα· ἐργάσεται δὲ ἅπα[ν] τ[ὸ] ἔρ[γον τι]θ[εὶ]ς τ-
οὺς λίθους κατὰ πλάτος ἐναλλὰξ φορμ[ηδὸν καὶ] παρ-
ὰ μῆκος τὸ ἐκ τῶν καινῶν λίθων, [τ]ο[τ][μὲν ἔξω τοὺς] π[ε]-
ντέποδας τιθείς, τοτὲ δὲ εἰς τὸ εἴσω καὶ [τοὺς τ]ρ[ί]π-
35 οδας τὰ πλάτη κατὰ ταὐτὰ πάσα[ς] Ν[․․․]ΕΙ[․]Π[․․․6․․․]σ-
ι τοῖς μεγίστοις τῶν λίθων καὶ τοῖ[ς ἐλαχίσ]τοις ἀ-
ρτιλ[ι]θίαν μηδαμοῦ τιθεὶς [ἐν] τῶι καινῶι πρὸς τὸ κ-
αινὸν καὶ ἐν τῶι παλαιῶι πρὸς τὸ παλαιόν· λίθ[ο<ι>ς] δὲ
ἐλάττ[οσι] μὴ χρῆσθαι εἰς τὰ [μέσα? ἢ μῆ]κος [τρίπ]ο[δο]ς,
40 πλάτος δὲ δίποδος εἰς τὸ ἐκ [τῶ]ν και[νῶν λίθων?, εἰς δ]-
ὲ τὸ ἐ[κ τῶν] παλαιῶν μέχρι ποδιαίου πα[νταχῆι· κατακ]-
όψει δὲ καθ’ ἕκαστον τὸν στοῖχον ὀρθὰ κα[ὶ εὐτε]νῆ π-
ρὸς τὴν περιτένειαν τὴν τοῦ ὑπάρχοντος ἔ[ργου σ]υ-
ντιθ[εὶ]ς τοὺς ἁρμούς, τοὺς μὲν ἐκ τῶν [κα]ινῶ[ν λίθ]ων
45 ἀπὸ ξοᾶιδος ἐπὶ ἓξ δακτύλους ἁρμόττοντα[ς], το[ὺς] δ[ὲ]
λο[ι]ποὺς κοιλαίν<ων> ἔσω πάχος ἡμίσεος [δ]ακτύλο[υ, τοὺ]-
ς [δὲ] ἐκ τῶν παλαιῶν ἀπὸ πελέκεως [ὅ]λου[ς ․․․]ο[․․5․․․]
ω[ς]· καὶ [τὰ]ς ἕδρας καὶ τὰ[ς] ἐφέδρας θή̣[σ]ει ἀστ̣[ραφεῖς]
καὶ ἁ[ρμ]οττούσας ὅ[λ]ας καὶ κατακρούσε[ι] τὸν [λίθον]
50 [κασ]τον εἰς ἕδραν λίθωι ἢ μολύβδωι· ἀρεῖ δὲ ἕ[καστ]-
ον ὀρθὸν καὶ ἀστραφὲς παρὰ μῆκος καὶ εἰς [ὕψος ․․․]Ο
ΕΝ[․․․] προσαγόμενος πρὸς τὸ ἔργον ε[․]ΕΜΒ[․․․6․․․ δ]-
ύο δακτύλω καθ’ ἕκαστον τὸν στοῖχον [․]ΡΓ[․]ΕΣΧ[․․․․]
τλω[․․]ηι αἴρων τοὺς ΛΕ[․]Ο[․․․․]ο[․․․]ΠΡΙ[․]Ε[․․․7․․․․]
55 τὴν γωνίαν ἑκατέ[ρα]ν ἐπὶ δύο δακτύλω ἑκατ[έρωθεν],
τὰ δ’ ἐντὸς ἀρεῖ πρὸς τὴν ὀρθὴν [ο]ὐ πτα[ίων πρὸς τὸ ἐχ]-
όμενον τοῦ ἔργου τ̣ῶ̣ν̣ [․․․․]Ν[․․․․9․․․․․]ΤΩ[․․․6․․․ τ]-
ῶμ μὲν μακρῶν τοῦ [μήκ]ου[ς ․․․․․․12․․․․․․] τοὺ[ς λίθο]-
[υ]ς καὶ παρασάξει [πρὶν ἐπ․․․․․․․․․19․․․․․․․․․․ κ]-
60 [α]θ’ ἕκαστον τὸν στοῖχον ἐ[πὶ τρ]εῖς πό[δ]α[ς ․․․․8․․․․]
[․․․6․․․ ὑ]πάρ[χ]οντ[α τ]ου[․]Ο[․․․․․․․․․․20․․․․․․․․․․]
[․․5․․․]ΣΟΝ[․․․․] τὴ[ν] ἐπικοπ[ήν ․․․․․․․․17․․․․․․․․․]
[․․․․9․․․․․]Ο ΠΡΟΣ[․․5․․․]ΒΟ[․․]Ω[․․․․․․․․16․․․․․․․․]
[․․․7․․․․]ΟΛΕ[․]Λ[․]Ο[․․]ΟΣΒΛΑ[․․․․․․13․․․․․․․]Ο[․․․]ΝΟ
65 [․․․․9․․․․․] μέτρον πρὸς το[․․․․․․․․16․․․․․․․․]ΟΥΕ
[․․․․․10․․․․․]ον τρ[ό]πον ἀπο[․․․․․․12․․․․․․ ἐνδεσ]μο
[․․․․․11․․․․․․]ΟΙΒΟ[․․]ΡΟΙ[․․․]ΛΟ[․․]ΙΟ[․․․]Ο[․]Χ[․․․]ΕΙ
[․․․․․․12․․․․․․]ΩΜ[․]ΙΟ[․․]Ε[․]ΡΙ[․]ΛΟΤ[․․․․]Ο[․․5․․․]ΙΑΝ
[․․․․․․13․․․․․․․]ΕΙΣ[․․]ΤΑ[․․․․]Ο[․․․․․․․15․․․․․․․․]
70 [․․․․․․․․16․․․․․․․․]Σ[․․․․]Ο[․]Ο[․]ΤΟΜΕ[․․․․․11․․․․․․]
[․․․․․․․14․․․․․․․] τὸ δὲ ἐκ [τῶ]ν [π]α[λ]α[ιῶν ․․․․9․․․․․]τ-
[․․․․․․․․17․․․․․․․․․ τετρα?]ποδίαν [․․․․․․12․․․․․․]
                                  vacat 0.055 m.
73 [․․․․․․․․․19․․․․․․․․․․]ΥΟΣΤΟΝΚΛ̣Ι̣Π̣[․․․․․․․14․․․․․․․]
[․․․․․․․․16․․․․․․․․] ἔργ̣α̣ Σ̣[․]ΤΛ̣[․ το]ὺ̣ς̣ δημοσ̣[ί]ο̣υ̣ς [․․]
75 [․․․․․11․․․․․․τέλης] Δημοφά̣νου[ς Ε]ἰτεαῖο[ς], Ἡρακλ[․]
[․․․․․․․․16․․․․․․․․]υμ̣π̣α̣τος Εὐ̣ωνυμ̣ε̣[ύ]ς̣, [․․]Ω[․]ΟΙ[․․]
[․․․․․․․․16․․․․․․․․ς Ἀγασι]κλέους ἐξ Οἴο[υ, ․․․6․․․]
[․․․․․․․․16․․․․․․․․εαῖ]ος, Λυσίας Δημοφάνους Εἰ[τ]-
[εαῖος, ․․․․․11․․․․․․]οφάνους Ἀθμονεύς, Οἰ[․․․7․․․․]
80 [․․․․․․․․․19․․․․․․․․․․]ΟΥ[․․․․․10․․․․․]ΥΡΩ[․․․6․․․]
[․․․․․․․․․․․․․․․31․․․․․․․․․․․․․․․․]Ο[․․․․8․․․․]
                                  vacat 0.175 m.
Search Help
Contact Us