Boundary stone of a tomb.  Limestone stele.
[ ] Boiotia — Oropos (Skala) — Amphiareion — 3rd c. BC — Petrakos, Epigraphika tou Oropou (1980) 51, 71 — SEG 31.488
1 [ὅ]ρος
μνή%⁸⁰-
[μ]ατος.
Search Help