Epitaph.  Upper right part of a pedimental stele of white marble.
[ ] Boiotia — Oropos (Skala), area of — undated — Petrakos, Epigraphika tou Oropou (1980) 51, 72 — SEG 31.489
1 [— —]ων.
Search Help