[ ] Tenos — end 2nd/1st c. BC
1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
5 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —ά]νδρου,
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἀμ-
[φοτέρ— τ— πολ— — — — — — — — — — — — — — — — —]
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —άμενοι.
10 [— — — — — — — — — καιρὸν οὐδένα π]α̣ραλέλοιπ[ε]
[— — — — — — — — τὴν πᾶσαν ἐπιμέλειαν] καὶ σπου-
[δὴν —, — — — — — — — {²partic. in}²—]ς συμφερόν-
[τως τῆι πόλει {²similia}² — — — — —] τὸν δικασ-
[τὴν {²⁷δικασ[ταγωγὸν?}²⁷ — — — — —ς] Μενεκράτο[υ]
15 — — — — — — — — — — — — — — — — — τοὺς ἐπ[ι]-
— — — — — — — — — — — — — — —ομένοις καὶ̣ τ̣ὴ̣[ν(?)]
— — — — — — — — — — — — — — — —είαν ποιεῖν ἐν
— — — — — — — — — — — — — —Λ․ΑΝ καὶ εὐνόως
[— — — — — — — — — — — τὴν πᾶσα]ν σπουδήν τε
20 [καὶ ἐπιμέλειαν — — — — — — —]ρ̣α̣ν̣ ποιοῦντες,
— — — {²laudantur Tenii}² διότι [ἀπέσ]τειλαν δικαστὴν
[Ξενοκράτην Ξενοφάντου, ἄνδρα καλὸν κἀγαθ]ὸν καὶ μισοπόνηρον,
[— — μ]ᾶλλον(?) {²⁷ἐπι]βάλλον?}²⁷ καὶ αὐτὸν ἐκ
[— — — — — — — — — — — — — — — —ν]εῖσαν μάλιστα
25 — — — — — — — — — — — — — — —μένης αὐτῶι π[ρ]ο̣(?)-
[— — — — — — — — — — — καὶ παραγεν]όμενος εἰς τὴν πόλιν
[ἡμῶν ἐποιήσατο τὴν ἐνδημίαν αὐτοῦ μετὰ πά]σης σωφροσύνης καὶ εὐ-
[κοσμίας, καὶ τὰς — — — — — — δί]κας κ[α]ὶ κ[ρ]ίσεις ἐδίκασεν καὶ ἐν
— — — — — — — — — — — — οὐδέν, καὶ φιλοτιμίαν καὶ κακο-
30 [παθίαν οὐδεμίαν ἐξέκλινεν, οὔτε βουλ]ῆς οὔτε ἄ[ρ]χοντος οὔτε πλουσίου
[οὔτε πένητος ἐλλείποντος τῆ]ς κα[τ’ αὐ]τ[ὸν(?)] καθηκούσης διεξα-
[γωγῆς τῶν δικῶν· τεῖ δὲ σπου]δῆι καὶ τεῖ αὑτοῦ καλοκαγαθίαι
— — — — — — — — — — —ΤΙΜΑΝ(?)․․ λ̣ογογραφίας ἐξήνεγ-
[κε — — — — — — τὴν] πόλι[ν]· ἀπέστειλαν δὲ καὶ γραμ-
35 [ματέα Καλλιφῶντα Καλλιφῶντος], ὃς καὶ τὴν τε ἐνδημίαν ἐποιήσα-
[το κοσμίως καὶ προθύμως παρέσχετο] τὴν καθ’ ἑαυτὸν χρείαν, ἐπετέλε-
[σε δὲ καὶ — — — — — — — — —]ντα καλά, ἐφ’ οἷς καὶ ὁ δῆμος ἀποδε-
[ξάμενος τήν τε τῶν Τηνίων εὔνοιαν καὶ] τὴν τῶν ἀνδρῶν δικαιοσύνην
— — — — — — — — — — — — — —λεσεν καὶ τοὺς ἄνδρας, καίπερ
40 [— — — — — — — — — — τὴν τιμὴν] αὐτῶν τὴν ἐπιβάλλουσαν· ἐ-
[ψηφίσατο δὲ καὶ περὶ — — — κ]αὶ περὶ τῆς ἐξαποστολῆς, ἵνα ἂν
[— — — — — — ἀποστείλωσι τὸ —]ημα τόδε καὶ πρεσβευτὴν τὸν
[ἀνακομιοῦντα αὐτὸ εἰς τὴν ἐκείνων] πατρίδα καὶ ἐμφανιοῦντα τὴν
[τῶν ἀνδρῶν δικαιοσύνην· ἡμᾶς δὲ προ]σῆκόν ἐστιν μεμνημένους τῆς
45 [ἀρετῆς αὐτῶν τιμᾶν τοὺς τοιούτους] ἄνδρας καὶ αὐτῶν τῶν παραγε-
[νομένων πρὸς ἡμᾶς δικαστῶν συναύξειν] τὰς τιμάς, τύχηι ἀγαθῆι δεδ[ό]-
[χθαι Τρα]λ̣λιανῶν τ[ῆι βουλῆι καὶ τ]ῶι δήμωι, ἐπῃνῆσθαι μὲν τὸν δῆ-
[μον τὸν Τ]ηνί<ω>ν ὄν[τα συγγενῆ καὶ] οἰκεῖον καὶ φίλον καὶ εὔνουν ἐπ[ί]
[τε τῆι εὐνοίαι ἣν ἔχων διατελεῖ ἐν πα]ντὶ καιρῶι εἰς τὴν ἡμετέραν πό-
50 [λιν καὶ ἐπὶ] τῆι σ[πουδῆι ἣν ἐποιήσ]ατο ἐκπέμψας τοὺς ἄνδρας ἀξ[ί]-
[ως ἀμφοτέρω]ν τῶ[ν πόλεων, κ]α[ὶ] στεφανῶσαι αὐτὸν χρυσῶι στε-
[φάνωι, ἐπῃ]νῆσθαι [δὲ καὶ] τὸν δικαστὴν Ξενοκράτην Ξενοφάντου
[καὶ στεφαν]ῶσαι αὐ[τὸν χρ]υσῶι στεφάνωι καλοκαγαθίας ἕνεκεν καὶ δι-
[καιοσύνη]ς ἣν ἔσχεν ἐν τῆι διεξαγωγῇ τῶν κριμάτων καὶ τῆς περὶ
55 [αὐτὸν σω]φροσύνης, ἀποσταλέντα μετάπεμπτον δικαστὴν καὶ
[κρίναντα] ἴσως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς· ἐπῃνῆσθαι δὲ καὶ τὸν
[γραμματέα] Καλλιφῶντα Καλλιφῶντος καὶ στεφανῶσαι αὐτὸν
[ἀρετῆς καὶ] καλοκαγαθίας ἕνεκεν, ἀποσταλέντα γραμματέα,
[παρασχόντα δὲ] τὴν χρείαν καλῶς καὶ ἐπιμελῶς· ἵνα δὲ καὶ ἡ ἀ-
60 [ναγόρευσις τῶ]ν τιμῶν καὶ τῶν στεφάνων παρ’ ἡμῖν μὲν Διο-
[νυσίων ᾖ τῆι πρ]ώτηι ἡμέραι, ἐπιμελὲς γενέσθαι τῶι ἐσο-
[μένωι ἄρχοντι ἐν τῶι ἐσομέ]νωι ἔτει, ἐν Τήνωι δὲ προνοηθέντων
[οἱ ἄρχοντες(?) τοῦ γενέσθαι τὴ]ν στεφάνωσιν αὐτ[ῶ]ν καὶ ἀναγόρευ-
[σιν, ὅταν καὶ οἱ ὑπὸ Τηνίων ἐπῃ]νημένοι ἀναγορεύωνται· ὑπάρ-
65 [χειν δὲ αὐτοῖς καὶ πολιτείαν π]ροεδρίαν τε ἐν τοῖς ἀγῶσιν
[καὶ πρόσοδον πρὸς τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον] πρώτοις μετὰ τὰ ἱερά,
[εἶναι δὲ προξένους καὶ εὐεργέτας καὶ αὐτοὺς καὶ] τοὺς ἐκγόνους αὐ-
[τῶν — — — — — — — — — καλέσαι δὲ καὶ ἐπὶ τὰ συ]ναρίστια καὶ η-
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —․στησ— — — — —
Search Help