1 [Θε]οφάνης Ἱεροφ<ῶ>ντος Ῥαμνούσιος Ἑρμεῖ ἀνέθηκεν στεφανωθεὶς
ὑπὸ τῶν ἐφήβων καὶ τῶν σωφρονιστῶν καὶ τῶν κοσμητῶν.
οἱ ἔφηβοι οἱ ἐπὶ Νικοκράτου ἄρχοντος.
οἱ ἔφηβοι οἱ ἐπὶ Νικήτου ἄρχοντος.
5 οἱ ἔφηβοι οἱ ἐπὶ Ἀριστοφάνου ἄρχοντος.
Search Help
Contact Us