[ ] Delos — 175 BC
face A.1                                           — [ο]υ 𐅂𐅂 —
                                          — ων 𐅂 —
                                            vac.
[ἐλάβομεν δὲ παρ][ταμιῶν Βοήθου καὶ Φάνου] εἰς ἆθλα [Η· ταύτας]
5 [κατηθλήσαμεν μετὰ] τοῦ [ἄρχοντος καὶ τοῦ] γυμνασιάρχ[ου. τὰ δὲ]
[ἐνηρόσια τὰ Θ]αλέου καὶ Χε[ρσονή]σου [κ]αὶ Δωρίου πρ[άξαντες ἔ]-
[δομεν τοῖς πρυτ]άνεσι εἰς τὰ κατὰ μῆνα καὶ τῆς φιάλ[ης· τὸ δὲ λοι]-
[πὸν παρέδομεν τ]ῶι ἐπιστάτει. ἔδομεν δὲ προεισενέγκ[αντες τοῖς]
[ἐπιστάταις τοῖ]ς αἱρεθεῖσι εἰς τὰς θυσίας τὸ ἀργύρ[ιον ἐν τοῖς καθή]-
[κουσι χρόνοις, ἵ]να συντελῶνται αἱ θυσίαι τοῖς θεοῖς.    vac.
10                                 vac.
[καὶ τάδε δάνε]ια ἐδανείσαμεν τοῦ ἱεροῦ ἀργυρίου· [μηνὸς — — —]
[— —· τεῖ πόλει κα]ὶ τεῖ βουλεῖ τεῖ ἐπὶ Πολυξένου κα[ὶ τῶι γραμμα]-
[τεῖ Διογένει καὶ τ]οῖς ταμίαις Βοήθωι Ὀρθοκλέους, [Φάνωι — —]
[— — καὶ τοῖς προ]δανεισταῖς Εὐξενίδει Φωκαέως, — — — — —
[— — —, εἰς τὸν στέφ]ανον τὸν τῶι βασιλεῖ Εὐμένει, κ[ατὰ συγγραφὴν]
15 [τὴν κειμένην] πα[ρὰ] Διοφάντωι Σωσιβίου Χ𐅅· Ἀρτ[εμισιῶνος· τεῖ]
[πόλει καὶ τε]ῖ βουλ[εῖ] καὶ τῶι γραμματεῖ Διογένει [καὶ τοῖς ταμίαις]
[Βοήθωι κα]ὶ Φάνωι κα[ὶ] τοῖς προδανεισταῖς Οἴκων[ι — — — —]
— — — —, εἰς τὸν στέ[φα]νον τῶι βασιλεῖ Περσεῖ, κατ[ὰ συγγραφὴν]
[τὴν κειμ]έν[ην] παρὰ [Διο]φάντωι Σωσιβίου Χ𐅅𐅄· Ἱερο[ῦ· τεῖ πόλει καὶ]
20 [τεῖ βου]λεῖ καὶ τῶι γραμματεῖ Διογένει καὶ τοῖς ταμία[ις Βοήθωι]
[καὶ Φάν]ωι καὶ τοῖς προ[δ]ανεισταῖς Κτησωνίδει Ἀμφιθάλου, Ε — —
— — — — μέν[ου, ε]ἰς τὸν στέ[φ]ανον τῶι βασιλεῖ Προυσίαι, κατὰ συ[γγρα]-
[φὴν τὴν κ]ειμένην παρὰ Διο[φ]άντωι Σωσιβίου Η𐅄ΔΔΔΔ· Ἀρησιῶνος·
[τεῖ πόλε]ι καὶ τεῖ βουλεῖ τ[ε]ῖ ἐπὶ Πολυξένου καὶ [τ]ῶι γραμματεῖ Διο[γέ]-
25 [νει καὶ τ]οῖς ταμίαις [Β]οή̣θωι κ[αὶ] Φάνωι, ὥστε εἰς τὴ[ν δ]ωρ[ε]ὰν τὴν ψηφισθ[εῖ]-
[σαν ὑπ]ὸ τοῦ δήμου τεῖ πό[λε]ι τεῖ Μεγαρέων Χ. vac.
[καὶ τόδ]ε ἄλλο ἀργύριον ἐδ[αν]είσαμεν τοῦ ἱστ[ια]τικοῦ ἀργυ<ρί>ου· Βου[φο]-
[νιῶνο]ς· Τιμαρέτωι Τιμαρέτ[ου δ]άνειον τοῦ ἱερο[ῦ] ἀργυρίου δι’ ἐγγύων Ἀρ̣․․
[․․․․ το]ῦ #⁷ΠΙΛΑ, Φιλλάκου το[ῦ Ἐμ]μενίδου, κατ[ὰ] συγγραφὴν τὴν κειμ[έ]-
30 [νην παρὰ] Διοφάντωι Σωσιβ[ίου· τ]οῦ φιλωνιδε[ί]ου ΗΗ· καὶ τοῦ φιλο-
[κλείου] ΗΗ𐅄· καὶ τοῦ ξενο[κλειδ]είου ΗΗ𐅄̣․․· καὶ τοῦ φιλωνιδείου
․․․․․․ Ι· καὶ τοῦ φιλοκλείου [․․6․․․· κ]αὶ τοῦ εὐτυχείου Η· Ἀπατουριῶ-
[νος· Καλ]λίμωι Ἀριστοδήμου [δάνειον το]ῦ ἱστιατικοῦ ἀργυρίου· τοῦ
[․․․․εί]ου δι’ ἐγγύων Ἀμφία το[ῦ Σωσισ]τ[ράτο]υ καὶ Ἀγαθάρχου τοῦ Λυ-
35 [σαγόρου], κατὰ συγγραφὴν τὴν [κειμένην παρ]ὰ Διοφάντωι Σωσιβίου
[․․․· Ἀρ]ησιῶνος· Ἀπατουρίω[ι τοῦ δεῖνα, ἐπι]χωρούσης καὶ τῆς γυνα[ι]-
[κὸς αὐτ]οῦ Μελίσσης, δάνειον [τοῦ ἱεροῦ] ἀργυρίου· τοῦ εὐτυχε[ί]-
[ου δι’ ἐγ]γύου Σιλήνου τοῦ Σιλ[ήνου κατὰ συγγ]ραφὴν τὴν κειμένην
[παρὰ Δ]ιοφάντωι Σωσιβίου [— —· — — — — ῶν]ος· [Π]ιστεῖ Φερεκλείδο[υ]
40 [τοῦ χερ]σονησίου 𐅂Η δι’ ἐγ[γύου Ῥάδιος? τοῦ] Διδύμου, κατὰ συγ-
[γραφὴν] τὴν κειμένην πα[ρὰ Διοφάντωι] Σωσιβίου· Σωτέλει
[Ποσει]δίκου τοῦ εὐτυχε[ίου —· καὶ τοῦ φιλετ]αιρείου Η̣𐅂𐅂𐅂𐅂· καὶ τοῦ χερ[σο]νησίου 𐅃̣
— — — — 𐅂ΙΙΙΙ̣#⁸⁹⁹· καὶ τοῦ νησιαδείου [—, δι’ ἐγγύου τοῦ δεῖνα] τοῦ Ἀντιγόνου· vac.
[Ποσιδεῶνος?]· Ὑψήλωι Διόννου τοῦ ἱεροῦ [ἀργυρίου· το]ῦ φιλωνιδείου ΗΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ· καὶ τ[οῦ]
45 [— — — — είου —· καὶ τοῦ] φιλοκλείου ΗΗΗ𐅄· καὶ τοῦ [— — — —είου —· καὶ το]ῦ νησιαδείου Δ δι’ ἐγγύων Σω#⁷—
— — — — — — — —μου τοῦ Σωσιβίου, Δημ̣[— — τοῦ δεῖνα, κα]τὰ συγγραφὴν τὴν κειμένην [πα]-
[%⁸¹?ρ]ὰ Δ[ι]οφάν[τ]ωι Σωσιβίου.        vac.
                          vac.
face B.1              — ομ —
             — εωσιπ —
         — [Ἐκ]εσθεν—
             —· Διοδότ[ου τοῦ Φάνου κληρονόμοι Δ]·
5              —οκράτου — — — — — — — — — — νω —
             — Χ· Ὀρθοκλ[ῆς Ὀρθοκλέους — — — —]σεπ— — — — —
[—· Φίλλακος Θεο]φραστίδου [𐅄𐅂𐅂𐅂ΙΙ//· Σωκρίτο]υ τοῦ Ἀρχ[εδάμα? κλη]-
[ρονόμοι — — — — —]ΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙ· καὶ τοῦ ἐγγ[ύου — —]έου οἱ κληρονό[μοι — —]·
[οἱ κληρονόμοι Δημ]οσῶντος τοῦ Ἀλέξιο[ς Δ· οἱ κλ]ηρονόμοι Δημοσ̣[ῶντος? —· Φω]-
10 [κίων Κλεοκρίτου] ΔΔΔΔ· Ἀντίγονος Ἀλεξικοῦ 𐅄· Κτησυλὶς — — — — — —
— — — — — — — —ου 𐅂𐅂𐅂ΙΙ𐅀Χ· Φίλλις Δ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ· Κλειτάρχου κληρο[νόμοι Δ].
[εἰς τὸ περιὸν τοῦ νη]σιαδείου ἀργυρίου ἐγγράφομεν ὀφείλοντ[ας αὐτοὺς καὶ]
[τοὺς ἐγγύους αὐτῶν]· Σατυρίωνα Εὐφιλήτου 𐅄· Θεόγνωτον Ἀλεξι[δήμου ΔΔ].
[καὶ τοῦτο ἔθεμεν] εἰς τὸ ἱερὸν μηνὸς Ἀπατουριῶνος· ΗΗΔΔΔΔ̣— —.
15 [εἰ δέ τινας τῶν ὀφειλ]όντων τῶι θεῶι μὴ ἐγγεγράφαμεν, ἐγγ[ράφομεν αὐτοὺς]
[καὶ τοὺς ἐγγύους ὀφ]είλοντας τῶι θεῶι. τὸ δὲ περιὸν ἀρ[γύριον — — —]
— — — — — — — Δ𐅂𐅂ΙΙ ἔθεμεν εἰς τὸν ναὸν τοῦ Ἀπόλ[λωνος κατὰ ψήφισμα]
[τοῦ δήμου. ἐγγράφομε]ν δὲ ὀφείλοντας τῶι θεῶι αὐτοὺς [καὶ τοὺς ἐγγύους· —]
— — — — — ίου καὶ [τ]ὸν ἔγγυον αὐτοῦ 𐅄Δ𐅂, οὐκ ἀπ[οδόντας τὸ τέλος τῶν]
20 [αἱρεσίων· καὶ] κατὰ [τὸ] ἥμυσυ Κλεόβουλον Παρμ[ενίωνος] καὶ — — — — — —
— — — — νος 𐅄Δ𐅂 ο[ὐ]κ ἀποδόντα τὸ τέλος τῶν α[ἱρε]σίων· Ἀντ[ιχάρην Αὐτο]-
[σθένου]ς̣ καὶ τὸν ἔγγ[υ]ον αὐτοῦ Τιμόθεον Νίκ[ιος] οὐκ ἀποδόν[τας τὸ τέ]-
λος [τῶν] στροφέων 𐅂ΔΔΔΔ· καὶ ἄλλας Ἀντι[χ]άρην Αὐτοσθένου[ς καὶ τὸν]
[ἔγγ]υον αὐ<τ>οῦ Τιμόθεον Νίκιος 𐅂𐅃𐅂 οὐκ ἀπ[οδ]όντας τὸ τέλος τοῦ [πορθμεί]-
25 [ου] τοῦ εἰς Ἀπολλώνιον. vac. καὶ τόδ[ε] ἄλλο ἀργύριον εἰσήκει τ[ῶι θεῶι]
τοῦ ἱεροῦ ἀργυρίου· παρὰ Λευκίνου τοῦ Φω[κ]αέως [τ]όκον ὃν ἔφη ὀφείλειν Δ̣ —·
παρὰ Πρωτοδάμα τοῦ Ἀντιλάκ̣ου τό[κ]ον ὃν ἔφη ὀφείλειν Δ· παρὰ Σω[τέ]-
λου [τοῦ] Ποσειδίκου τόκον τὸν ἐπὶ Φωκαέ[ω]ς καὶ Πολυξένου τῆς ἐγγύης ἧ[ς]
[ἠγ]γ[υή]σατο ὁ πατὴρ αὐτοῦ Ὀ[ρ]θοκλῆν τὸν [Ἀ]ριστοθάλου τοῦ ἱεροῦ ἀργυρίου [τὸ ἐπι]-
30 [βά]λλον αὐτῶι μέρος ΔΔΔΔ𐅃· παρὰ Δια[κ]τορίδου καὶ Μνησικλείδου τῶν Εὐ[δήμου]
[ὑπὲρ τοῦ πα]τρὸς τόκον ὃν ἔφασαν [ὀ]φείλειν ΔΔ𐅃̣· καὶ ὑπὲρ τῆς οἰκίας τῆς γενομέν[ης]
․․․․․․․νου Δ𐅂ΙΙΙ· παρὰ Ξένωνος τοῦ Ἀ[ρι]στοθέου τόκον ὃν [ἔ]φη ὀφείλειν τὸν ἀδ[ελ]-
[φὸν αὐ]τοῦ Διακτορίδην Δ𐅃· πα[ρὰ] Κλεοκρ[ί]του τοῦ Καλλισθένου τόκον ὃν ἔφη ὀφεί[λειν]
․․ΔΔΔ· παρὰ Καλλισθένου τοῦ Κλε[ο]κρ[ίτ]ου ὑπὲρ Φιλλάκου τοῦ Θεοφραστίδου τ[όκον]
35 [τ]ῆς ἐγγύης τῶν 𐅂Η ὃν ἔφη ἐπιβ[άλλειν] αὑτῶι 𐅂Δ· παρὰ Τληπολέμου τοῦ Ἄμνο[υ]
[τόκ]ο[ν] ὃν ἔφη ὀφείλειν 𐅄𐅂𐅂𐅂𐅂· καὶ τὸ[ν ἐπ]ὶ Ξενοτίμου 𐅄𐅂𐅂𐅂𐅂· κα[ὶ] τὸν ἐπ’ Οἰνέως 𐅄𐅂𐅂
[ΙΙ· πα]ρὰ Εὐ[β]οέως τοῦ Ἱππώνακτος τ[όκ]ον ὃν ἔφη ὀφείλειν 𐅄𐅂. vac.
                                   vac.
Search Help