[ ] Delos — ca. 280 BC
                                  vac.
1                                 Ἀντιγόνωι Ἀνδρομένους ἐγγυητῆι γενομένωι Ἀριστοκλέους τῆ̣ς ο[ἰκοδο]μ̣ία[ς]
                         [κ]αὶ πάντα συντ[ελέσ]αντι τὰ ἐνλειφθέντα τῶν ἔργων τὸ συνλογισθὲν τοῦ̣ [ἐνιαυ]τοῦ ἀπ[έδο]-
                  [με]ν ·ΗΔΔΔ𐅂𐅂𐅂· ἀπομετρησάμενοι τοῦ ἔργου ὀρ[γυ]ὰς ·ΗΔΔΔΙΙΙ. vac.
           vac. σανίδες φιλύριναι δύο εἰς τ[ὰ] κυμάτια τῶν προηνεμίδων θυρῶν παρὰ Ζωπυρίωνος ·․Δ· καὶ εἰς τὰ δίκτυα τὰ Ι․․․․․․
5       vac. σανίδες πτελέϊναι δύο παρὰ Πυρραίθου ·ΔΔ𐅂𐅂𐅂· ΚΙΝΑΛ․․ ΛΓΥΙΙΙ. vac.
5a                             vac.
6 εἰς τὴν Σωσιλείαν οἰκίαν πλίνθοι παρὰ Θε[ογ]νώτου διακόσιαι ·𐅂𐅂𐅂· ναῦλλον Ἀντιγόνωι καὶ τοῖς συμπερικο[μίσ]ασιν ·𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ· Νίκωνι ἐγλαβόντι τὸν θυραῖον τοῖχον οἰκοδ[ο]-
μῆσαι τῆς οἰκίας οὗ Ἀντίγονος ὤικει ·ΔΔΔΔ· καὶ τὸ πρόπυλον τὸ πρὸς τῶι ἱεροποίωι ἐπανελόντι καὶ κατασκευάσαντι Νίκωνι ·𐅃𐅂· ῥητίνης εἰς τὴν στέγνωσιν τοῦ ἱεροποίου
παρὰ Χαριδήμου μναῖ ἕξ ·𐅂𐅂𐅂· Χοιρύλωι στεγνώσαντι ·[𐅂𐅂]𐅂𐅂· ξύλον παρὰ Δωρίωνος εἰς τὰ ἱερ[ὰ] ἃ ἐποίησεν Χαρικλῆς ·𐅃𐅂𐅂· Δημητρίωι σφυροβόλου ἕλκοντος μνᾶς εἴκο-
σι δραχμαὶ ·ΔΔ· Θεοδήμωι καὶ Δεινοκράτει καὶ Ἐπικράτει τὰς θύρας καὶ τὰς ΟΥΛ․․․ΤΟ․․․ τοῦ ν̣αοῦ τοῦ Πωρίνου καὶ τήμ πά[ρ]οδογ καὶ τὸ ἰσχέθυρογ καὶ τὴγ κλίμακα ποιήσα-
10 σιν ·𐅅· Δημητρίωι ποιήσαντι γόμφους χαλκοῦς εἰς τὸ ἰσχέθυρον ἐννέα ἄ[γ]ο[ντας] <μνᾶς> πεντήκοντα μίαγ καὶ ἄλλους γόμφους ἐλάττους ἓξ εἰς τὸ ἰσχέθυρον τὸ ἐπὶ τῶν θυρί-
δων σταθμὸν μνᾶς ὀκτώ, μισθὸς τῆς μνᾶς ·𐅂𐅂Ι· χοινικίδας ἐπὶ τὰς θύρας [τὰς προηνεμίδας] καὶ κατασ̣[χ]αστῆρας? καὶ καρκίνους καὶ ἀγκύλας καὶ γένεια καὶ ἐ̣π̣ιθύριον Δημητρί-
ωι ποιήσαντι σταθμὸν μνᾶς ἐνενήκοντα ἐννέα, μισθὸς τῆς [μνᾶς ·𐅂𐅂ΙΙΙ· ἐφηλίδων?] καὶ ἥλων εἰς τὰς θύρας καὶ τὰς θυρίδας τετρακοσίων εἴκοσι τριῶν, μισθὸς τοῦ ἥλου κα[ὶ]
ἐφηλίδος ·ΙΙΙΙ· Φανέαι καὶ Ἀντιγόνωι ἐργασαμένοις καὶ [ἐπιθεῖσιν?] τὰς θύρας τὰς προηνεμίδας ἐπὶ τὸν ναὸν τοῦ Ἀπόλλωνος καὶ τὰ δίκτυα τὰ ἐπιγεγραμμένα ἐπάνω τῶν
θυρῶν καὶ ἐπ̣ισκευ[ά]σαι τὰ χρήιζοντα τῆς πα[ραστάδος? ․․․․․․․] Γ̣ΛΛΙΛ․ΜΑΤΑ ·𐅅Δ· Δεινομένει ἐγλαβόντι καὶ ἐργασαμένωι τὴν [ἀ]νάβασιν ὥστε [θεῖναι] τὰς παραθυρίδας
15 τὰς ἐν τῶι Πυθίωι ·𐅄ΔΔΔΙ̣· Θεοφάντωι κ[ό]ψαντι εἰς [τοὺς? γιγ]γλύμους τὴμ πτ[έρ?]ωσιν τῶν θυρῶν οὗ τὰ [ἑπτὰ] ἀγάλματα μισθὸς ·ΗΔΔΔ𐅃· μισθωτοῖς λίθους προσκομίσασιν εἰς τὴν ἀν-
{αν}τοικοδομίαν {²⁶ἀντοικοδομίαν}²⁶ τοῦ Κυνθίου ·𐅃𐅂ΙΙΙ· χοῖρος [ὥστε] τὸ ἱερὸγ καθάρασθαι ·𐅂𐅂ΙΙΙ· Δεξίωι τὸν γ[α]υλὸν τὸν [ὥστε?] τῆι παλαίστραι ἐπισκευάσαντι ·ΙΙΙ· καὶ εἰς τὴν Νῆσον ὀβελίσκους
ἐπισκευάσαντι ·𐅂ΙΙΙΙ· Δημητρίωι λυχνεῖογ κατα[σκευάσ]αντι ·𐅂𐅂· τοῖς τὸ παράδειγμα τοῦ Κυνθίου ․․․․․․․․․ ἀπὸ τῶν ἰκρίων ἀποκομίσασι ·𐅂𐅂𐅂· Δεξίωι ἀγκύλας ποιήσαντι τοῖς
στάμνοις τοῖς παναθηναϊκοῖς τοῖς μετε[νεχθεῖσι]ν ἐκ τοῦ Πυθίου καὶ ἥλους ὧμ προσεδεῖτο [ε]ἰς τὰ ἀναθήματα τὰ ἐν τῶι Πλινθίνωι μνῶν τεσσάρων μισθὸς ·𐅂𐅂𐅂· [τὰ ε]ἰς τὸν τρύ-
φακτον τοῦ Πλινθίνου ξύλα παρὰ Διονυ[σᾶ Ἀσσίου?] δύο ·𐅂𐅂Ι· Θεοδήμωι καὶ Ἐπικράτει κατασκ[ε]υα[σά{σα}?]σι {²⁶κατασκ[ε]υα[σά]σι}²⁶ τὸν τρύφακτον ·𐅂𐅂𐅂𐅂· Θεογείτωι σταθμοὺς πρίσαντι ·𐅂ΙΙΙ· Νίκων[ι]
20 διοικοδομήσαντι τὸν θυραῖον τοῖχον τοῦ Πλινθίνου ·Δ𐅃𐅂· Φανέαι τὰς θύρας ἐπιθέντι καὶ ε̣․․ο․․․․․․․․․․․ς ποιήσαντι μισθὸς ·Δ· Κόνωνι καὶ Μνησιβούλωι εἰς τὴν ἐξέδραν
τῆς παλαίστρας καὶ τὸ περιστ[ό]ιον ἐγλαβοῦσιν καὶ τεμοῦσιν ἐμ Πανόρμωι τῆς Μυκόνου πώρο[υς] π[όδας τρι]ακοσίους πεντήκοντα, τὸμ πόδα ·𐅂ΙΙ· τὸ γινόμενον ·ΗΗΗΗ𐅄Δ𐅃𐅂ΙΙΙΙ·
Δεινομένει ἐγλαβόντι τὴν ὀροφὴν τὴν κατάπροσθεν τῶγ κιόνων τῶν ἐν τῶι Πυθίωι ․․․υ[․․․ κ]αὶ τῶγ κυματίωγ καὶ τῶμ πλ[ινθε]ίων τὰ σεσηπότα καὶ τῶγ καλυμμάτων τὰ
χρήιζοντα καινὰ ποιήσαντι μισθὸς ·𐅄ΔΔ𐅃· Εὐφράνορι ἐγλαβόντι γράψαι τὴ[ν][ροφὴν τὴν ἐν τῶι] Πυθίωι τὴγ κατάπροσθεν πόδ̣[ας] τῶγ κυματίων χιλίους ἑ[π]τακοσίους ἑβδο-
μήκοντα τρεῖς, τὸμ πόδα ·𐅁//· τὸ γινόμενον ·Η𐅄̣ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂․․․․․ 〚— — —〛 καὶ ․․․․․𐅂[․․․․․․․ τὰ] ἀνθέμια τὰ ἐπὶ τῶγ κυματίων [ἐγλαβ]όντι Εὐφράνορι γράψαι ·𐅄· Φαινέαι ἐγλαβόν-
25 τι καὶ ἐργασαμένωι τὴν ὀροφὴν τὴν ἐπὶ τὸ πρόδομον τοῦ Πωρίνου καὶ τὸν τ[ρύ]φα[κ]τον πά[ν]τα τὸν διεζευγμένον ἐν τῶι Πωρίνωι ποιησαμέ̣[νωι] ·𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙ· ψιμυθίου εἰς τὴν ὀροφὴν καὶ εἰς τοὺς
κίονας τοὺς ἐν τῶι Πυθίωι παρὰ Μνησίλεω μναῖ [τετ]τ[αράκο]ντ[α ․․· μίλτ]ου καὶ κηροῦ παρὰ Φιλιστίδου εἰς τὴν ὀ[ροφὴν] τὴν ἐν τῶι Πωρίνωι μναῖ τριάκοντα δύο,
ἡ μνᾶ ·𐅂𐅂ΙΙ𐅁· Δημητρίωι ἥλους ποιήσαντι εἰς τὰς θύρας [καὶ] τὰ[ς] προη[νεμίδας] τοῦ ναοῦ τοῦ Ἀπόλλωνος τετρακοσίους τριάκοντα δύο, μισθὸς τοῦ ἥλου καὶ τῆς ἐφ[η]-
λίδος ·ΙΙΙΙ· ὁ πᾶς μισθὸς ·ΗΗ𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· χοινικίδας καὶ ․․․․․․σι․․․․πο[․․ καὶ καρκ]ί̣ν̣ους καὶ ἀγκύλας καὶ [γ]ένε[ια καὶ ․․․․]ρ̣[․․․ κ]εφαλὰς Δημητρίωι ποιήσαντι ἐ[πὶ]
τὰς θύρας τὰς προηνεμίδας μνῶν ἑκατὸν μ[ιᾶς καὶ ἡ]μιμναῖον, μισθὸς τῆς μνᾶς ·𐅂ΙΙΙ· ὁ πᾶς μισθὸς ·Η𐅄𐅂𐅂Ι𐅁· κ̣α̣ὶ̣ εἰς τ̣ο̣ὺ̣ς̣ [γιγ]γλύμους τῶν προηνεμίδων θυρῶν τῶν
30 ἐν τῆι εἰσόδωι τοῦ ναοῦ χοινικίδων ποιήσαντι Δημητρίωι ζε[ύ]γη ὀκτώ, μισθὸς τοῦ ζεύγους ·𐅂𐅂𐅂𐅂· εἰς τὸ ξύλωμα τὸ ἐν τῶι Ἀσκληπιείωι γόμφους χαλκοῦς ποιήσαν-
τι Δημητρίωι εἴκοσι δύο, σταθμὸν μνᾶ[ς] δέκα [τ]ρ[εῖ]ς, μισθὸς τῆς μνᾶς ·𐅂ΙΙΙ· Φίλτηι ἀποδόντι ὑπὲρ Φιλωνίδου τοὺς λίθους τοὺς εἰς τὴν εὐθυντηρίαν τοῦ ξυλώματος τοῦ
ναοῦ τοῦ ἐν τῶι Ἀσκληπιείωι τὸ ἐπιδέκατον ·Δ𐅃· εἰς τὰ πλινθεῖα καὶ τὰ κυμάτια ταῖς ὀρ[ο]φαῖς ταῖς ἐν τῶι Πυθίωι σανίδες φιλύριναι παρὰ Διονυσᾶ Ἀσσίου ὀκτὼ
ἀνὰ ·Δ· παρὰ Πολυκλείδου εἰς τοὺς καταληπτῆρας τοῦ ἀναλήμματος τοῦ Κυνθίου λίθων ὀκτὼ πόδας τριάκοντα, τὸμ πόδα ·𐅂𐅂ΙΙΙ· τὸ πᾶν ·𐅄ΔΔ<𐅃>· τὰ ξύλα τὰ ἀνακ[ο]-
μισθέντα εἰς τὸ Κύνθιον ὥστε εἰς ἴκρια τοῖ̣ς̣ [ἐ]κ̣[τε]μ̣οῦσι μισθωτοῖς καὶ̣ ἐνέγκασι ·𐅂𐅂𐅂· καὶ τὰ περιγενόμενα τῶμ [παλα]ιῶγ ξύλων μισθωτοῖς κατενέγκασιν ἐκ τοῦ [Κυν]-
35 θίου ·𐅂· Ἡρακλείδηι ποιήσαντι ․ΝΤ․․․․․․․․․․․․․․ κέ̣ντρα ·ΙΙΙ· τῶν ἐγλαβόντων οἰκοδομῆσαι τοῦ Κυνθίου τὸ [ἀ]νά[λη]μμα οὐ θέντων τοὺς ὑπάρχοντας λίθου[ς οὔτε]
[τοὺ]ς καταληπτῆρας — — —c.20— — — — ἐπεμισθώθη καὶ δέδοται ἀπὸ τοῦ ἐπιδεκάτου τοῖς ἐργασαμένοις καὶ θεῖσι τοὺς καταληπτῆ[ρας ․․․․․]
[— — — —c.32— — — — Σί?]μωνι, Σωσανδρίδηι, Νίκωνι, Νικοκλεῖ ·𐅄Δ· τὸ δὲ λοιπὸν αὐτοῖς τοῦ ἐπιδεκάτου ὀφείλεται δραχμαὶ ·ΗΔΔΔ̣․․․․․․․․․
— — — — — — — — — — — τοὺς καταληπτῆρας Ἀριστοκλεῖ ἐγλαβόντι τεμε[ῖ]ν ἐν [Κε]στρείωι τοὺς λίθους τοὺς εἰς τὸν τρύφακτον τοῦ Πυθ[ίου — — — — —]
[— — — — — — — — — ἐν?]θέσθαι εἰς τὰ πλοῖα τὰ ἀποσταλέντα πόδας τριακοσίους, τὸμ πόδα ·𐅂𐅂𐅂𐅂̣[ΙΙ𐅁/]· ἔδομεν 〚— — —〛 Χ𐅅̣ΔΔΔ· εἰς τοὺς κατα[ληπτῆρας? — — —]
40 — — — — — — — — — — — — — — — — τοῦ Κυνθίου ἐγλαβόντι Ἀριστοκλεῖ πόδας — —c.15— — ἑπτά, τὸμ [πόδ]α ·ΙΙΙ· κατὰ ταὐ[τὰ? — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — εἰς] τὸν τρύ[φα]κτον τοῦ Πυθίου λίθους ἐξέλα[βο̣ν ․․․․․․․], τὸ δ̣’ ἐπιδέκα[τον] τοῦ ἔργου ὀφε[ίλεται — — — — — — —]
— — — — — — — — — — — — Σωστράτωι ἐγλαβόντι κονιάσαι τοὺς τοίχους τοῦ ναο[ῦ τοῦ ἐν τῶι Ἀσκληπιε?]ίωι καὶ τὸ ἔδαφος ψηφολο[γῆσαι — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — τοῦ ἑστια?]τορίου παρακονι[άσα]ντι ·ΗΔΔ𐅃· τοῖς τ[ὴν κ]ονία[ν] τῆ[ς — —c.14— —] εἰς τὸ Ἀσκληπιεῖον ·𐅃 — — — — — — — — — —
[— — — — — — — — — — τοῦ ναο]ῦ τοῦ ἐν τῶι Ἀ[σκλη]πιείωι τὰ χρήιζοντα [— —c.8— — τῆς Νή?]σ̣ου καὶ̣ τ̣ὰ̣ς ἐπὶ τοῦ μαντείου π — — — — — — — — — — —
45 — — — — — — — — — — ξύλον φιλύρινον τεσσαρεσκαιδεκάπηχυ εἰς τὰ κυμάτια καὶ εἰς τὴν ἐξέδραν παρὰ [Θ]ρασύλλου καὶ Στε[φάνου — — — — — — — —]
τὸ ἱερὸν ·ΙΙΙ· Βάδρωι τὸν θᾶκον ἀπαγα[γόντι ἐκ τοῦ Ἀσκ]ληπιείου ·𐅂𐅂· Ἀναψυκτίδηι ․․․ΛΗ εἰς τὴν ἀνακομιδὴν τῶν λίθων τῶν γ[ωνιαίων — — — — — — χοῖρος τὸ ἱερὸν? κα]-
θάρασθαι παρὰ Διακτορίδου ·𐅂𐅂𐅂·𐅁— —9-10— — ἐκ Κεστρείου τῶν λίθων τῶ[ν ε]ἰς τὸ ἱε̣[ρὸν ․․․․] ἐγ̣δοθέντων λίθους [— ἀνε?]-
λομένοις ·𐅂𐅂𐅂· καὶ Νίκωνι συνγ— —c.12— —𐅂· τοῖς ἀνακομίσασι τοὺς λίθους εἰς τὸ ἱε̣ρὸν ·Δ· τ̣έ̣λ̣ος τῶν λίθων 𐅃Ι[— — — — πώ]-
ρους ἐκ Πανόρμου τῆς Μυκ[όνου ὥστε εἰς] τὸ περιστ[όι]ον τῆς παλαίστρας ναῦλλον τόμων τριῶν ·Η𐅄ΔΔΔ· μισθὸ[ς — — — — — —]
50 ․․․ ἑκάστωι ·𐅂𐅂· τοῦ πρ[ώτου ἡμερ]ῶν δύ[ο ·ΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂· καὶ τοῦ] δε[υτέρ]ου ἡμερῶν δύο ·ΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂· καὶ τοῦ τρίτου ἡμερ[ῶν]
․․․․ τόμογ καὶ ἀνακομί[σασιν] μισθ[ὸς — —c.22— — τοῦ] πρώτου̣ ․․․․․𐅂𐅂𐅂· καὶ τοῦ δευτέρου ΠΟΥ̣ —
[․․ τοὺ]ς ὑπολοίπους ·Δ· [․․ π]ώρω[ν ·— —c.10— — ἀρχι]τ̣έκτ̣ονο[ς κελεύ]ον[τ]ο̣ς· μισθω[τοῖς] συμπλεύσασ[ι]
         — ΕΙΛ․․․․Σ̣Ι․․․․Σ̣ΑΙ[․․․․ τῆι] παλαίστραι [ζεύγη κεράμ]ου ἐνακόσια ἑβδομήκοντα, τὸ ζεῦ[γος]
         — ἀγαγόντ[ι ἐκ Μυκό]ν̣ου κεράμο[υ ζεύγη] διακόσια ἐνενήκοντα δύο, ναῦλλο[ν τοῦ ζεύγους?]
55          — [ἑκ]ατὸν [․․․․κον]τα, ναῦλλον τοῦ [ζεύγους ․․․․․․]ων σ․․․․νιων ζεύγη 𐅃ΙΙ — — — — —
          — [ναῦ]λλον τοῦ ζεύγους [— —c.18— — ἑκατ]ὸν τετταράκ[ο]ν[τα]
             — [ἑ]κατὸν ἐνενήκοντα — — — — — — — — — — — ν τέλος το —
                    —ικὸν τὸγ κλ— —c.19— —σανίδες εἰς τὰς θύρας —
                       —ΙΙΙ· καὶ — —c.16— —ς· ξύλον δρύϊνον εἰς τὸ ἰσχέ[θυρον]
60                             —#⁷— — — — εἰς τὴν ἀγορὰν ἐνέγκασι ·ΙΙ —
                          — [γα]υλοὺς τοὺς ἐν τῆι παλαίστραι ἀνάγο[υσι]
                                    — τῶι θυρέτρωι καὶ θεῖσι μισθὸ[ς]
                                       — [ά]ρασιν ·𐅂ΙΙΙ· κεφαλὴ —
                                          — 𐅂Ι· τοῖς ἀπε[νέγκασι]
Search Help