[ ] Delos — 278 BC
See also:
face A.1 [λόγ]ος ἱεροποιῶν τῶ[ν ἱεροποιη]σάντων ἐπὶ ἄρχοντος Μενεκ[ράτου, Δημόνου τοῦ Νίκωνος, Π][στου] τοῦ [Ξέ]ν[ωνος].
[πα]ρελάβομεν παρὰ ἱεροποιῶν τῶν ἱεροποιησάντwν ἐπὶ ἄρχοντο[ς Ὑψοκλέους Ξενοκλέους, Ἀριστοθέ]ου, παρ[όντων βου]λευτῶν
καὶ γραμματέων τοῦ τῆς πόλεως Ἀντιπάτρου τοῦ Δημητρίου, τοῦ τ[ῶν ἱεροποιῶν Κλεινοδίκου τοῦ Κλεινοδίκου δρ]αχμὰς ·ΜΜΜΜΧΗΗΗΔΔΔΔ𐅂[𐅂𐅁𐅀]
σὺν ταῖς ·[ΜΜ]ΧΧΧΧ𐅅ΗΔΔΔ· ἃς ὁ δῆμος ἐψηφίσατο παραλαμβάνειν τοὺς ἱερο[ποιοὺς τοὺς ἐν τέλει ὄντας ․․․․․]ΛΛΟΥ[․]Π[․․․]ΙΟΥ[․․․․․]
5 οἵδε [ἐνηρόσια] τῶν τοῦ θεοῦ τεμενῶν τεθήκασιν ἐπὶ τῆς ἡμετέρας ἀρχῆς· τῆς [γῆς τῆς ἐπὶ Πορθμῶι Ἀπολλόδωρος] Ξενομήδους δραχμὰς ·ΧΗΗΗΔΔ· τῆς γῆς τῆς ἐμ [Πύρ]-
γοις ὁ κληρονόμος ὁ Δόρκωνος Κλεινίας δραχμὰς ·ΧΗΗΔΔ𐅂 〚— —〛· τῆς γῆς τῆς ἐ[ν Λίμναις Ἀριστέας Ἀμφοτεροῦ δραχμὰς ·ΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅃𐅂𐅂𐅁/]· τῆς γῆς τῆς ἐν Ῥάμνοις Ἀν[τί]-
γονος Ἀνέκτου δραχμὰς ·Η̣Η̣Η̣ΗΔΔ𐅃[𐅂𐅂𐅂𐅂]· τῆς γῆς τῆς ἐν Διονυσίωι Παρμενίων Χοιρύλου [δραχμὰς ·𐅅ΗΔΔ𐅂· τῆς γῆς τ]ῆς ἐν Νικοῦ χώρωι Ἡγησαγόρας Ἀναξ[ι]μένου [δρα]-
χμὰς ·ΗΗ𐅄ΔΔ𐅂· τῆς γῆς τῆς ἐμ Πανόρμωι Σωτάδας Κρὴς ·𐅅ΗΗ𐅂𐅂𐅂𐅂· τῆς γῆς τῆς Σκι[τωνείας Δίδυμος Κα]λλιδίκου δραχμὰς ·𐅅ΔΔΔ· τῆς γῆς τῆς Χαρητείας
Ἐμπεδοκλῆς Χαριλέοντος δραχμὰς ·Χ𐅅ΗΗΗ· τῆς γῆς τῆς Χαρωνείας Μελήσιππος Ῥηναιε[ὺς δραχμ]ὰς ·𐅅ΗΗΗ· τοῦ Ἱπποδρόμου καὶ τῆς Ἀφέσεως Ἀριστείδης
10 Ἀριστέου δραχμὰς ·𐅅Η𐅃· τοῦ Λειμῶνος Φερεκλείδης Εὐκλείδου δραχμὰς ·ΗΗΗΔΔΔ· τοῦ Κερα[μείου Ἱ]ερόμβροτος Ἐτεοκλείδου δραχμὰς ·ΗΔΔΔΔ· τῆς γῆς τῆς
[ἐ]ν Σολόηι καὶ Κορακιαῖς Τελέσων Αὐτοκλέους δραχμὰς ·ΗΗΗΗΔ· τῆς γῆς τῆς ἐν Ἄκραι Δήλωι Ζώπυ[ρο]ς Αὐτομέδοντος δραχμὰς ·𐅅𐅂· τῆς γῆς τῆς ἐμ Φοίνιξι Θεω-
ρύλος Διακτορίδου δραχμὰς ·𐅅ΗΗΔ· τῆς γῆς τῆς Ἐπισθενείας Χοιρύλος Τελέσωνος δραχμὰς ·𐅅𐅄ΔΔΔ[Δ]· τῶν ἐμ Φυταλιᾶι Καλλισθένης Διακρίτου δραχμὰς ·𐅄Δ· τοῦ
Λυκωνείου Ἀριστείδης Ἀριστέου δραχμὰς ·Η𐅄· τῶν Σωσιμαχείωγ Γέρυλλος Πιστοξένου δραχμὰς ·ΗΗΗΔ[Δ]ΔΔ. [——] καὶ τάδε τῶν ἱερῶν οἰκιῶν ἐνοίκια εἰσήκει· τῶν οἰκημά-
των ἐν οἷς Ἔφεσος καπηλεύει παρ’ Ἐμπέδου δραχμὰς ·𐅄𐅂· τῆς Χαρητείας οἰκίας τῆς ἀνδρωνίτιδος [πα]ρὰ Ἴσου δραχμαὶ ·𐅄Δ𐅃̣· τῆς γυναικωνίτιδος παρὰ Ἀναψυκτ[ί]-
15 δου δραχμαὶ ·𐅄ΔΔΔΔ𐅃· τῶν ἀνδρώνων τῶν πρὸς τῆι θαλάττηι παρὰ Σωτέλους ·𐅄· τῆς Σωσιλείας οἰκ[ία]ς πρὸς ἧι ἡ κρηπὶς παρὰ Κτησικλέους ·ΗΔΔΔ𐅃𐅂· τῶν οἰκημά-
των τῶν πρὸς τῆι θαλάττηι καὶ τῶν ἐπὶ τούτοις Μνησίλεως ὑπὲρ Διονυσοδώρου ·𐅄ΔΔΔΔ𐅂· τῶν ἐχο[μέ]νων τούτων οἰκημάτων παρὰ Ἀγαθάρχου ·𐅄Δ· τῆς οἰκίας ἣ ἦ[ν]
Ὀρθοκλέους Γέρυλλος Πύθωνος ·ΔΔΔΔ𐅂· τῆς οἰκίας ἣ ἦν Ἀρκέοντος παρὰ Ἀρκέοντος ·ΔΔ𐅃· τῆς οἰκίας ἣν ἐμε[μίσ]θωτο Ἀπήμαντος Λεωφῶντος παρὰ τῶν ἐγγυητῶν Πασιτίμου
τοῦ Ὀρθοκλέους ·ΔΔ𐅃ΙΙΙ· καὶ παρὰ Ἀλεξ<ι>βίου τοῦ Αὐτοσθένους ·ΔΔ𐅃ΙΙΙ· τῆς οἰκίας ἣ ἦν τῶν παίδων τῶν Ἀριστ[οβούλου] παρ’ Αὐτοσθένους ·ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ𐅁· τῆς Μενιππείας οἰκίας
παρὰ Μνησάλκου τοῦ ταμίου ·ΔΔΔΔ· τῶν οἰκιῶν τῶμ πρὸς τῶι σιδηρείωι παρὰ Ἐλπίνου ·ΔΔΔΔ· τῆς Χαρητε[ίας οἰκίας] τοῦ ἀνδρῶνος τοῦ πρὸς τῆι θαλάττηι παρὰ τῶν Διοφάντου
20  παίδων ·Δ𐅃𐅂𐅂· τῆς οἰκίας ἣν ἐμεμίσθωτο Τολμίδης Πάριος παρὰ τῶν ἐγγυητῶν Τεισικλέους τοῦ Λύσου [·𐅄Δ?· τῆς οἰκίας ἣ ἦν] Ἀντιγόνου τοῦ Τιμοκράτους ὑπὲρ Ἀρχεπόλιδος
[δ]ρακμαὶ ·𐅄Δ. vac.
[οἵ]δε τόκους τεθήκασιν ἐπὶ τῆς ἡμετέρας ἀρχῆς· Γέρυλλος Πιστοξένου δραχμὰς ·Η· Ἄθηνις Εὐρυμά[νθους τοῦ αὑτο]ῦ μέρους δραχμὰς ·𐅄Δ· Μνήσαλκος Τελε-
[σ]αρχίδου ὑπὲρ τῶγ χωρίων τῶν ἐμ Πασσίρωι ἃ ἦμ πρότερον Σωσιπόλιδος δραχμὰς ·𐅄Δ· Ἀνδρομ[ένης Ξένωνος ·ΔΔΙΙΙΙΙ· Ἀλεξικράτεια] ὑπὲρ Ἀριγνώτου ·Δ[ΔΙΙΙΙ· Γοργὼ]
[κ]αὶ ὁ κύριος Εὐκλείδης ὑπὲρ Χάρητος ·Δ𐅁· Ἀπολλόδωρος Ἀπολλωνίου Κυζικηνὸς ·Δ· Τε[λέσων Χοιρύλου ·𐅃𐅂𐅀· — — — — — — Φίλτης καὶ Ἀν]-
25 [τι]χάρης Τληπολέμου ·𐅂𐅂𐅂𐅂· Πόλυβος Διοδότου ·𐅂𐅂𐅂𐅀· Πύρραιθος Νησιώτου ·ΔΔΔ· Δεξικράτης καὶ Κλεινόδ[ικος Στησίλεω ·ΔΔ· Φαναγόρας Φαναγόρου ὑπὲρ]
[τ]οῦ οἰκήματος ·Δ𐅁· Ὀλυμπιάδης Θήριδος ·Δ𐅂𐅂ΙΙΙ· Τελέσων Αὐτοκλέους ὑπὲρ Ξένωνος τοῦ Ἑρμιο[νέως ·𐅂𐅂ΙΙ· — — — — — — — — ὑπὲρ τῶν]
[χ]ωρίων ἃ ἦμ πρότερον Δηλί[κ]ου ·ΔΔ· ἐξ Ἑρμιόνος τόκ〚——〛ον {²⁶τόκον}²⁶ ἐνιαυτοῦ δραχμὰς ·ΧΧΧ· ἃς ἀπήγαγεν Μνησικλε[ίδης — — — — — —]
[Ξ]ενοκράτης Ἱερομβρότου ·𐅄· Πολύξενος Φωκαιέως ·Η· Σωσισθένης Φιλοσόφου ·ΔΔΔΔ𐅂ΙΙΙΙ· Ναυτ[έλης καὶ Ἀριστόβουλος Ἀμφιτίμου ·𐅃𐅂· — — — — —]
․ου ·𐅄Δ. ἄλλο εἰσῆλθεν ἀργύριον εἰς τὴν ἀπόδοσιν τοῦ ἀργυρίου οὗ ἡ πόλις ὤφειλεν τῶι θεῶι παρὰ βου[λευτῶν τῶν ἐπ’ ἄρχοντος Μενεκράτου? ἐκ τῆς πεντηκοστῆς μετὰ τοῦ]
30 ἐπωνίου ·Μ𐅆ΧΧΧ𐅅ΗΗΗ· καὶ τοῦ ὑποτροπίου ·𐅅ΔΔΔΔ𐅦· σίτου τῆς δεκάτης ΗΗΗΗΔΙΙΙ· ἐνοικίων τῆς δε[κάτης — — —· παρὰ]
Τελέσωνος τοῦ Αὐτοκλέους ὑπὲρ Τεισικλέους ·𐅄· ἃς ἐγγεγραμμένοι ἦσαν ὀφείλοντες τῶι θεῶι Θε[— — — — — ἐν τῆι στήληι ἧι ἔστησαν]
Ἡγίας καὶ Ἀνάσχετος. vac.
καὶ οἵδε ἐξέτεισαν τῶν ὀφειλόντων τῶι θεῶι· Ἀνακρέων Ἀνακρέοντος δραχμὰς ·𐅅· ἃς ἐνεγέγραπτο [ὀφείλων τῶι θεῶι ἐν τῆι στήληι ἧι ἔστησαν ἱεροποιοὶ]
Ἀνδροτέλης, Δημόλυτος· Δημέας Αὐτοκλέους ὑπὲρ Τελέσωνος ὃν ἐνεγέγραπτο ὀ[φείλειν τόκον τῶι θεῶι ἐν τῆι στήληι ἧι ἔστησαν ἱεροποιοὶ — — — — —]
35 [δρα]χμὰς ·ΗΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙ· Δημέας ὑπὲρ Τελέσωνος τῆς ἐγγύης ἧς ἠγγυήσατο Ξένωνα τὸν Ἑρμιονέα ·ΔΔ[— — — — — — — — ἐν τῆι]
στήληι ἣν ἔστησαν Φίλαιθος καὶ Εὐκλείδης· οἱ παῖδες οἱ Ἀντικράτους Τιμησίδημος καὶ Ἀριστόδικος [— — — — — — ἐν τῆι στήληι ἧι ἔστη]-
σαν ἱεροποιοὶ ἐπ’ ἄρχοντος Λυσιξένου Ἐλπίνης Ἀνδρία καὶ οἱ συνιερόποιοι. vac. Ἀριστόδικος Εὐέλθον[τος — — τῆς ἐγγύης ἧς ἠγγυήσατο τὸν δεῖνα τοῦ δεῖνος]
τὸν Ῥηναιέα τοῦ τεμένους τοῦ ἐν Σκιτωνείαι. καὶ τάδε ἄλλα εἰσήκει· ἐκ θησαυρῶν· τοῦ ἐν τῶι ἱερῶι [—· τοῦ ἐν Ἀσκληπιείωι· τοῦ ἐν Ἀφροδισίωι —]·
τῆς πορφύρας Ἐξήκεστος ·ΔΔ𐅂𐅂𐅂· τῆς κόπρου τῶμ περιστερῶν ·Δ𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ· χηνὸς ἀποθανόντος πραθ[έντος — — — — ἐπ’ ἄρχοντος]
40 Χάρμου ·ΔΔΔ· ἃς κατέβαλεν Ἀντίγονος ὁ Τιμοκράτους τὸ προσώφειλεν τοῦ ἐνοικίου ἐπ’ ἄρχοντος Γλ[αυκιάδου — — — — — — — —]·
ἄλλας παρ’ Ἡγία ἔκτεισμα ἐξ εὐθυνῶν ·ΔΔΔ𐅃ΙΙΙ𐅀· καὶ παρὰ Ἀνασχέτου ·ΔΔ𐅃ΙΙΙΙ· τῶν ἰχθύων τῶν ἐν [τῆι λίμνηι — — — — — —].
καὶ τόδε ἄλλο εἰσήκει· τῆς οἰκίας ἧς ἀνέθηκε Στησίλεως πεσούσης τοῦ δήμου ψηφισαμένου τ[— — — — — — — — — — — — ἀπε]-
δόμεθα ἐν τῆι ἀγορᾶι ὑπὸ κήρυκος δρακμῶν ·Η𐅄ΔΔΔ· τοῦτο ἐδανείσατο Πολύβουλος Παρμενίων[ος — — — — — — — — — — — —].
σύμπαγ κεφάλαιον οὗ τε παρελάβομεν ἀργυρίου καὶ τοῦ ἐπὶ τῆς ἡμετέρας ἀρχῆς εἰσήκοντος δραχμα[ὶ — — — — — — — — σὺν αἷς ὁ]
45 δῆμος ἐψηφίσατο παραλαμβάνειν ἀεὶ τοὺς ἱεροποιοὺς τοὺς ἐν τέλει ὄντας καὶ χρυσοῦς ·ΔΙΙ· καὶ φω[καΐδα — — — — — — — — — — —].
τούτου τάδε ἀνάλωται· ἀρχιτέκτονι ΧΗ𐅄ΔΔ· τοῖς λιθουργοῖς Λεπτίνηι καὶ Βακχίωι ·𐅅ΔΔ· Δώρωι ὑπ[ηρέτηι ·Η𐅄Δ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· — — —]
κήρυκι ·𐅄Δ𐅃· γραμματεῖ ·𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂ΙΙΙΙ· νεωκόρωι εἰς Ἀσκληπιεῖον ·Η𐅄ΔΔΔΔ𐅃· νεωκόρωι εἰς Νῆσ[ον ·ΗΔΔΔ· — — — — — αὐλητρίδι τῆι αὐλούσηι τῶι χορῶι τῶγ]
γυναικῶν ·ΗΔΔΔ· Φανέαι τοῦ ἱεροῦ οἰκοδομήσαντι τὸμ πλίνθινον τοῖχον καὶ ἐξαλείψαντι τὸγ Κ[ερατῶνα — — — — — — — — — —]
ΔΔ𐅃〚— —〛· οἰνοχόαι εἰς τὸν θεὸν καὶ κρατῆρες παρὰ Βότωνος ·𐅃Ι· Δεξίωι τὸγ κώθωνα τὸγ χα[λκοῦν ἐπισκευάσαντι? — — — — — — —]
50 [․]· ξυλώσαντι Θεοδήμωι ·𐅂ΙΙΙ· μισθωτοῖς ξύλα κομίσασιν εἰς τὴν Χαρητείαν ·ΙΙΙΙ· ἄνθρακες ἐπὶ τοὺ[ς βωμοὺς — — — — — — — — —]
τοῖς λιθουργοῖς παρὰ Ἀριστοκρίτου ·𐅂𐅂𐅂· στομώματος μναῖ τέτταρες παρὰ Λυκίσκου, ἡ μνᾶ 𐅂[— — — — — — — — — — — — —]
μωι Ἀριστοθάλει μισθὸς ·𐅃· γράψαντι Σωσιμένει ·𐅂𐅂𐅂𐅂· λεπίδες καὶ ἧλοι τῶι ἀγάλματι παρὰ Δεξίο[υ — — — — — — — — — — — —]
[․]ΟΙ̣ΥΠΙΩ[․․] εἰς τὸ θέατρον τῶι τόρνωι ξύλον παρὰ Λυσίου ·𐅂𐅂· κλεὶς ἐπὶ τὸν οἶκον τὸν τῆς Ψαμμ[ίτης {²⁷Ψαμμ[ητίχης]?}²⁷ — — — — — — — — —]
face B.1 [τάδε παρελάβ]ομεμ̣ παρὰ ἱεροποιῶ[ν τῶν ἱεροποιησάντων ἐπ’ ἄρχοντος Ὑψοκλέους, Ἀριστοθέου] τοῦ Τιμο[θάλους, Ξενοκ[λέ]ους τοῦ Φιλαρχίδου.
[ποτήρια] ἐν τῶι Ἀ̣ρ̣τ̣εμισίωι ἀργυρᾶ· [πρῶτος ῥυμός, σταθμ]ὸν· [τ(άλαντον)] ἡ̣(μιτάλαντον)· ἀριθμὸς ·[ΗΙΙΙΙ]· δεύτερος ῥυμός, σταθμὸν· [τ(άλαντον) ἡ(μιτάλαντον)]· ἀριθμὸς φιαλῶν ·[ΗΙΙΙ]· τρίτ[ος ῥυμός, σταθμὸν]
τ(άλαντον) ἡ(μιτάλαντον), ἀριθμὸς φι[αλῶ]ν ·ΗΙΙΙΙ· τέταρτος ῥυμό[ς, σταθμὸν· [τ(άλαντον) ἡ(μιτάλαντον)· ἀριθμὸς φι]αλῶν ·ΗΙΙ· πέμπτος ῥυμός, [σταθ]μὸν· τ̣(άλαντον) ἡ̣(μιτάλαντον)· ἀριθμὸς φιαλῶν ·ΗΙΙΙΙ· ἕ[κτ]ος [ῥ]υμ[ός, σταθμὸν· τ(άλαντον) ἡ(μιτάλαντον)· ἀριθμὸς ·ΗΔΔΙ]·
ἕβδομος ῥυμός, σταθμὸν ·Τ· ποτηρίων ἀ[ριθμὸς ·ΗΔ· κυ][θ]ους? καὶ ὀξ[ύβαφον καὶ τὸ συμ]πεφυσημένον ἀ̣ργύρι[ον· ὄγδοος ῥυμός], στα[θμὸν ·Τ· μναῖ ·Δ· ἀριθμὸς]
5 [𐅄]ΔΔΔ𐅃ΙΙΙ[Ι]· ἔνατος ῥυμός, ποτηρίων παντο[δαπῶν, σταθμὸν ·Τ· ἀριθ]μὸς ·𐅄Δ[𐅃ΙΙ]· δέκατος ῥυμὸς ἐν κιβωτίωι ἀργυρίου π[αντοδαποῦ καὶ τῶν ἀπὸ τῆς γεράνου]
στα[θμὸν] μναῖ ·ΔΔ[ΙΙ]· ἐνδέκατος ῥυμός, φια[λῶν καὶ ἄλλων ἀργυρωμάτων ἃ καθηιρέθη προση]λωμένα, σταθμ[ὸν ·Τ· μναῖ δύο, ἀριθμὸς πάντων ·𐅄ΔΔΔ𐅃ΙΙΙ]
σὺν τ[οῖς ἀ]λαβάστροις καὶ οἰνο[χόηι τῆι παλαιᾶι· δωδέκατος ῥυμός], αἱ προτομαὶ καὶ αἱ οἰνοχ[όαι καὶ] τ[ὰ] λεοντόποδα, σταθμὸν [μναῖ ·ΔΔΔ· τρεισκαιδέκατος ῥυμός],
οἰνοχόαι ·ΔΙΙ· σταθμὸν πασῶν μναῖ ·ΔΔΙΙΙΙ. καὶ [τά]δ[ε ἄστατα ἐν τῶι Ἀρτεμισίωι· θυμιατήριον ὑπόχαλ]κον λεπίδα ἀργυρᾶν ἔχον, συντετ[ριμμένον]· ζώιδια ἀργυρᾶ
Ἀπόλλωνος καὶ Ἀρτέμιδος, Κλεινοῦς ἀνάθημα· [ἀετὸς ἀργυροῦς τῶν ἀρχαίων δι]απεπτωκώς· φιάλαι ἓξ ἐμ πλινθείοις, Ἰκα[ρίου ἀνάθημα· φι]άλη Δηλιά-
10 δων, χορεῖα Βάκχωνος ἐπιδόντος· φιάλη χρυσόκλυστ[ος], ἀνάθη[μα Δηλιάδων χορεία]· φιάλη Δηλιάδων ἀνάθημα, χορεῖα ἐπ’ ἀρχεθεώρου [Ῥοδίων Θ]ρασυμάχου·
[φι]άλη Φιλώτα Σικυωνίου ἀνάθημα· φιάλη Φυλάκου ἀνάθημ[α]· φιάλη Λεο[ν]τ[ίνων] ἀνάθ[ημα· φι]άλη Κώιων ἀνάθημα ἐπ’ ἀρχεθεώρου Σίμου· φιά[λαι δύο ἐμ πλινθείοις],
[Ἀ]πολλοδώρου ἀνάθημα· φιάλαι δύο, Κώιων ἀνάθημα, ἐ[πὶ][ρχε]θεώρου [Πο]λυκλείτου· [φιάλη Ῥ]οδίων ἀνάθημα ἐπ’ ἀρχ[ε]θεώρου Ἀγησάνδρου· [φιάλη Θεοτίμης ἀνάθημα]·
φιάλαι δύο, Στρατονίκης ἀνάθημα· φιάλη ἔκτυπον ἔχουσα Ἡλίο[υ] πρόσωπον, ἀνάθημα Δηλιάδων, [χ]ορεῖα ἐπ’ ἀρχεθεώρ[ου] Φιλοδάμου· κρατὴρ ἀργυροῦς, [Παρμίσκου] ἀνάθημα, ὁλ-
κὴ δραχμαὶ ·𐅆ΧΧΧΧ𐅅𐅄ΔΔ𐅂𐅂· ἀργύριον παντοδαπὸν καὶ ἀνδ[ρι]αντίσκος καὶ ἠλακάται [καὶ ἀμφιδαῖ] καὶ [δε]λφὶς καὶ προχοΐδιον καὶ ἄλλα παντοδαπά, ὁλκὴ πάντων δραχμαὶ
15 ΗΗΗΗΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂· ἄλλο ἀργύριον παντοδαπόν, ὁλκὴ δραχμαὶ ·[ΧΗ]Η𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· ψίλια ἀργυρᾶ [δύο κα]ὶ ἀμφιδῆ ἀποκεκλασμένη, ὁλκὴ δραχμαὶ ·𐅄ΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂· καὶ πεντόροβος
χαλκοῦς ἐπίχρυσος· ὀρχομένιοι ὀβολοὶ ·ΗΗΗΗΔ· ἀργυρίου ἀττικοῦ [κα]ὶ ἀλεξανδρείου δοκίμου καὶ [χαλκῶ]ν ἐπιχωρίων δραχμαὶ ·𐅄ΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙ· αἰγιναῖοι καὶ κρητικοὶ στατῆρες ·ΔΙ· κο-
ρίνθιοι στατῆρες δύο· μαυσσώλεια τετράδραχμα ·𐅃ΙΙΙΙ· νάξια τε[τρά]δραχμα δύο καὶ φωκαῒς καὶ [ὀβολὸς φωκαϊκ]ός· νομίσματος παντοδαποῦ ὁλκὴν ·ΔΔ𐅃𐅂𐅂. καὶ χρυσᾶ τάδε· ὅρμος ὁ πρὸς
τῶι κλισμῶι ἠρτημένος, οὗ οἱ πέντε γρῦπες καὶ ὁ λέων ὁ τὸν [ταῦρ]ον κατέχων, ὁλκὴ σὺν τοῖς λίνοις δραχμαὶ ·ΗΗΔ𐅂𐅂𐅂· ὅρμος λογχωτὸς ὃν ἀνέθηκε Σιμίχη Μυκονία, ἄστατ[ος]·
ἀριθμὸς λογχίων ·𐅄ΔΔΔΙΙ· ὅρμος λογχωτὸς ὃν ἀνέθηκε Δη[μοστρ]άτη, ἄστατος· ἀριθμὸς λογχίων ·𐅄ΔΔΙΙΙΙ· τραγίσκοι χρυσοῖ δύο, ἄστατοι· δακτύλιος περίχρυσος, Στράτ[ω]-
20 νος Αἰτωλοῦ ἀνάθημα, ἄστατος· ἀσπιδίσκη χρυσῆ, Αἰσχυ[λίος ἀνάθη]μα, ὁλκὴ 𐅂𐅂𐅂𐅂· φιάλη χρυσῆ ῥαβδωτή, ὁλκὴ δραχμαὶ ·𐅄ΔΔ𐅃𐅂, τετρυπημένη· ἐπιχύτης χρυσοῦς, ὁλ[κὴ δρα]-
χμαὶ ·ΗΔ𐅂𐅂· ἐνώτια θάσια χρυσᾶ, ὁλκὴ δραχμα[ὶ ·𐅃ΙΙΙΙΙ· ψίλιον στ]ρεπτόν, ὁλκὴ δραχμαὶ ·𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ𐅁· κύλιξ χρυσῆ θηρίκλειος, Πτολεμαίου ἀνάθημα Ἀφροδίτηι, ὁλκὴ δρα-
χμαὶ ·ΗΗΔΔΔ𐅃𐅂· φιάλιον χρυσοῦν Δημοσῶν[τος ἀνάθημ]α, ἄστατον· φιάλαι λεῖαι χρυσαῖ ἑπτά, Δηλίων ἀνάθημα, ὁλκὴ πασῶν δραχμ<α>ὶ 𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· φιάλα[ι]
χρυσαῖ [κ]αρυωταὶ ἕξ, ὁλκὴ πασ[ῶ]ν· [ΧΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂· φι]άλη χρυσῆ καρυωτή, Ναξίων ἀνάθημα, ὁλκὴ δραχμαὶ ·Η𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂Ι̣ΙΙ· ἄμπελος χρυσῆ ἄστατος· ΕΝ
ΚΑΙ[— — — —]ΟΥΣ[— — — — — — — — — —] 〚— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —〛
25 [— — — — — — — — — — — —] 〚— —〛 φιάλιον λεῖον χρυσοῦν τετρυπημένον τὸν ὀμφαλό[ν, ἀ]νεπίγραφον, ὁλκὴ δραχμαὶ ·ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· φιάλιον
[χρυσοῦν ῥαβδωτόν, ὁλκὴ δραχμαὶ ·𐅄Δ𐅃· φιάλιον χρ]υσίου λευκοῦ ῥαβδωτόν, ὁλκὴ δραχμαὶ ·𐅄𐅃· οἰνοχόαι χρυσαῖ δύο ἐπιγραφὴν ἔχουσαι, ἡ πρώτη ·𐅅[Η𐅄]ΔΔ[Δ]
[Δ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙ· ἡ δευτέρα ·𐅅Η𐅄ΔΔΔ𐅃· πέταλα χρυσᾶ ·𐅄]𐅃ΙΙΙ· καὶ ἀσπιδίσ<κης> κλασμάτιον καὶ στλεγγίς, ὁλκὴ πάντων δραχμαὶ ·ΗΗΗΔ𐅃[𐅂𐅂𐅂]· κανοῦν χρυσοῦν
[λεῖον ὦτα καὶ πυθμένα ἀργυρᾶ ἔχον, ὁλκὴ τοῦ] χρυσίου δραχμαὶ ·ΧΗΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂· τοῦ ἀργυρίου σταθμὸν δραχμαὶ ·𐅅ΗΗΗΔΔΔ𐅃𐅂· κλιμάκιον ξύλινον περ[ί]-
[χρυσον ὄφεσιν ἀργυροῖς διεζωσμένον, ἄστατον· θυμιατήρι]ον μέγα ὑπόχαλκον περίχρυσον· τοῦτο οὐκ ἐστάθη· ἕτερον θυμιατήριον ἔλαττον ὑπόχαλκον περίχρυσο[ν]
30 [ἀνεπίγραφον· τοῦτο οὐκ ἐστάθη· κανοῦν ὀρθηλὸν ἐπίχρυσον ἐ]πιγραφὴν ἔχον, ὁλκὴ δραχμαὶ ·ΧΗΗΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙ𐅁· χρυσίον λευκὸν καὶ ἐν τούτωι στατῆρες κυζικηνοὶ δύο καὶ φω-
[καΐς, ὁλκὴ τούτων πάντων δραχμαὶ ·ΗΗΗΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· ὅρμος ἀμφορέων, ὁλκ]ὴ σὺν τοῖς λίνοις δραχμαὶ ·Δ𐅃𐅂𐅂𐅂· ἀμφορεῖς ·𐅄𐅃ΙΙΙ· στλεγγὶς καὶ στεφάνωγ κλάσματα χρυσᾶ, ὁλκὴ δρα-
[χμαὶ ·ΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· πεντόροβος χρυσοῦς, ὁλκὴ ·𐅂· στεφάνων κλάσματα καὶ ἄλλ]α χρυσία παντοδαπά, ὁλκὴ πάντων δραχμαὶ ·ΗΗΗΔΔΔΔ𐅂𐅂[𐅂𐅂]· μηλίσκα, ἔνια πλήρη γῆς, ἀριθμὸ[ν] ·ΔΔΔΙΙΙ· κ[αὶ]
[ἀνθεμίου ὑπαργύρου κλάσμα, ὁλκὴ τούτων δραχμαὶ ·ΔΔΔΔΙΙΙ· περόναι χρ]υσαῖ, ἀριθμὸν ·ΔΔΙΙΙ· καὶ τούτων κλάσματα ἄστατα· ἀσπιδίσκη καὶ φυκία δύο καὶ περιδειρίδια χρυσᾶ, ὁλκὴ σὺν
[τοῖς λίνοις δραχμαὶ ·Δ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· δακτύλιοι χρυσοῖ ἕξ, ὁλκὴ δραχμαὶ ·𐅃𐅂𐅂𐅂· σφρ]αγίδια διάλιθα δύο ἄστατα· δαρεικοὶ χρυσοῖ ὀκτώ· χρυσίου ὁλκὴ ·𐅃ΙΙΙ· ῥοαὶ χρυσαῖ καὶ μῆλα καὶ πέταλ[α]
35 [χρυσᾶ ἄστατα· ἄμπελος χρυσῆ ἄστατος· σφραγὶς μαράγδου δεδ]εμένη σειρᾶι χρυσῆι, Ἀπολλοδώρου ἀνάθημα, ἄστατος· ὅρμος ἀμφορέων ἐφ’ οὗ ὁ Τριπτόλεμος,
[καὶ ἀνθέμια καὶ ἀσπιδίσκη καὶ ἐνώτια καὶ στλεγγὶς χρυσᾶ, ὁλκὴ δραχ]μαὶ ·ΔΔΔΔ𐅂· στέφανος χρυσοῦς δάφνης ὁ παρὰ
Ἀμεινώνδα, ἀπελθών, ὁλκὴ δραχμαὶ ·𐅄Δ𐅃𐅂𐅂· δακτύλιος
[χρυσοῦς Ἀρτεμίσιον ἔχων ἐπίσημον, ὁλκὴ δραχμαὶ ·𐅃ΙΙΙ· δακτύλιος] λεῖος χρυσοῦς, ὁλκὴ δραχμαὶ ·𐅂𐅂𐅂𐅂Ι· δακτύλιος χρυσοῦς σημεῖον ἔχων Ἔρωτα, ὁλκὴ δραχμαὶ ·𐅂𐅂· δακτύ-
[λιος σιδηροῦς χρυσίωι ἐνδεδεμένος, ἄστατος· σφραγὶς ἐνδεδεμένη χρυσ]ίωι, σημεῖον ἔχουσα τραγέλαφον, ἄστατος· κυλινδρίσκος χρυσένδετος ἄστατος· σφραγὶς χρυσέν-
[δετος ἄστατος· λυγγούριον κίρκον ἔχον χρυσοῦν, ἄστατον· σφραγίδιον] χρυσένδετον ἄστατον· σφραγίδιον κίρκον ἔχον χρυσοῦν ἄστατον· σφραγίδιον ἀργυρένδετον·
40 [σφραγίδιον ὑάλινον χρυσένδετον· ἀνθέμια καὶ ὀφίδιον καὶ κίρκο]ν καὶ ἄλλα παντοδαπά, ὁλκὴ πάντων δραχμαὶ ·Δ𐅂𐅂· δακτύλιος
χρυσοῦς Καλλικρίτης ἀνάθημα
[ἐν ταινιδίωι ξυλίνωι· στεφανίσκοι χρυσοῖ δύο, ὁλκὴ δραχμαὶ ·𐅃𐅂𐅂𐅂· στέφανος χρ]υσοῦς μυρρίνης Πτολεμαίου βασιλέως ἀνάθημα, ὁλκὴ δραχμαὶ ·Η𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂· στέφανος
[χρυσοῦς μυρσίνης, Βερενίκης ὑπὲρ Πτολεμαίου ἀνάθημα, ὁλκὴ δραχμαὶ ·𐅄ΔΔ𐅂· σὺ]ν τοῖς λίνοις· στέφανος δάφνης χρυσοῦς Πευκέστας, ὁλκὴ δραχμαὶ ·𐅄Δ𐅂𐅂𐅂𐅂· στέφανος χρυσοῦ[ς]
[μυρρίνης, Δηλιάδων ἀνάθημα, χορεῖα Νικοκρέοντος ἐπιδόντος, ὁλκὴ δραχμαὶ] ·ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂· στέφανος χρυσοῦς Καλλικράτους ἀνάθημα, ὁλκὴ 𐅄Δ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· στέφανος χρυσοῦς Ἰω-
[μίλκου ἀνάθημα, ὁλκὴ δραχμαὶ ·ΔΔ𐅂𐅂· στέφανος δάφνης χρυσοῦς, Δηλιάδ]ων ἀνάθημα, χορεῖα Φιλοκλέους ἐπιδόντος, ὁλκὴ δραχμαὶ ·ΔΔΔΔΙΙΙ· στέφανος κιττοῦ χρυσοῦς βα-
45 [σιλέως Πτολεμαίου ἀνάθημα, ὁλκὴ δραχμαὶ ·ΗΔΔΔΔ· στέφανος δάφνης χρ]υσοῦς Δημητρίου βασιλέως ἀνάθημα, ὁλκὴ δραχμαὶ ·𐅄Δ𐅂𐅂𐅂𐅂· στέφανος δάφνης χρυσοῦς Δηλιά-
[δων ἀνάθημα, χορεῖα Μήτρωνος ἐπιδόντος, ὁλκὴ δραχμαὶ ·𐅄ΔΔ𐅂𐅂· στέφ]ανος χρυσοῦς Δηλιάδων ἀνάθημα, χορεῖα Κλείτου ἐπιδόντος, ὁλκὴ δραχ<μαὶ> 𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· στέφανος
[μυρρίνης χρυσοῦς, Λυσάνδρου Λακεδαιμονίου ἀνάθημα, ὁλκὴ δραχμαὶ ·𐅄𐅃𐅂𐅂]𐅂· vac. στέφανος χρυσοῦς Κρατεροῦ  ἀνάθημα, ὁλκὴ δραχμαὶ ·𐅄𐅃𐅂𐅂ΙΙ· στέφανος δάφνης χρυσοῦς ἀν[ά]-
[θημα Φιλοκλέους βασιλέως? ὁλκὴ δραχμαὶ ·𐅄ΔΔΔΔ· ἀνδριαντίσκος] χρυσοῦς οὐκ ἔχων σκέλος οὐδὲ χεῖρα, ὁλκὴ δραχμαὶ ·𐅄𐅂ΙΙΙ· χρυσίου ἀσήμου ὁλκὴ ·𐅂𐅂𐅂· δακτύλιος χρυ-
[σοῦς Πολυαράτου, ὁλκὴ δραχμαὶ ·𐅂𐅂𐅂· — — — — — — — — — — τύ]πος μητρικὸς πρὸς ξύλωι· τοῦ ὅρμου τοῦ Ἐριφύλης ἀριθμὸς χρυσίων ·ΗΔΔ𐅃𐅂𐅂· τοῦ κόσμου τοῦ ἀγάλ-
50 [ματος τοῦ τὴν ἐρειᾶν ἐσθῆτα ἔχοντος, ὁλκὴ δραχμαὶ ·𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂· περ]όνη ἀργυρᾶ ἐ̣π̣ί̣χρυσος· δακτύλιοι καὶ ἐνώτια ἀργυρᾶ ἀνειρμένα· ἡ καλουμένη γέρανος, ἄστατος·
[φιάλη ἀργυρᾶ ἐμ πλινθείωι, Χοιροιθίδος ἀνάθημα, ἄστατον· φιάλη, Θυεσταδῶν κ]αὶ Ὠκυνειδῶν ἀνάθημα, ὁλκὴ δραχμαὶ ·Η· φιάλη ἀντὶ τῆς κύλικος ἧς ἀνέθηκε Πύθεος, ὁλκὴ δρ[α]-
[χμαὶ ·𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂]·                                         {²vac.}²
[ἐν τῶι προδόμωι τοῦ νεὼ τοῦ Ἀπόλλωνος· ἄστατα· φιάλη ἀργυρᾶ ἐμ πλινθείω]ι τῆς πόλεως τῆ[ς Κ]ώιων ἀνάθημα ἐπ’ ἀρχεθεώρου Ἀράτου· φιάλη ἔκτυπον ἔχουσα ἅρμα [καὶ Νί]-
[κην καὶ ζώιδια δύο, Ἡρακλείδου ἀνάθημα, — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — φιάλη λεία] ἐπίχρυσος ῥαβδωτὴ Τιμάνθου[ς Ῥοδίου ἀνά]-
55 [θημα— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]#⁷#⁷#⁷[— — — —]
Search Help