[ ] Delos — stoich. — 377-373 BC
face A.frg. a.1 [θ]εο[ί].
τάδε ἔπραξαν Ἀμφικτύονες Ἀθηναίων ἀπὸ Καλλέο ἄρχοντος μέχρ-
ι το͂ Θαργηλιῶνος μηνὸς το͂ ἐπὶ Ἱπποδάμαντος ἄρχοντος Ἀθήνησι,
ἐν Δήλωι δὲ ἀπὸ Ἐπιγένος ἄρχοντος μέχρι το͂ Θαργηλιῶνος μηνὸς
5 το͂ ἐπὶ Ἱππίο ἄρχοντος, χρόνον ὅσον ἕκαστος αὐτῶν ἦρξεν, οἷς Διό-
δωρος Ὀλυμπιοδώρο Σκαμβωνίδης ἐγραμμάτευεν, ἀπὸ Χαρισάνδρ-
ο ἄρχοντος, Ἰδιώτης Θεογένος Ἀχαρνεύς, μέχρι το͂ Ἑκατομβαιῶνο-
ς μηνὸς το͂ ἐπὶ Ἱπποδάμαντος ἄρχοντος, Σωσιγένης Σωσιάδο Ξυπε-
ταιών, ἐνιαυτὸν ἐπὶ Καλλέο ἄρχοντος, Ἐπιγένη[ς Μ]εταγένος ἐκ Κο-
10 ίλης, Ἀντίμαχος Εὐθυνόμο Μαραθώνιος, Ἐ[π]ικρά[τη]ς Μενεστράτο Π-
αλληνεύς. αἵδε τῶν πόλεων τ[ο͂] τόκο ἀπέδο[σ]αν· Μυκόνιοι ΧΗΗ𐅄Δ, Σύρ-
ιοι ΧΧΗΗΗ, Τήνιοι Τ, Κεῖοι [𐅆ΗΗΗ]Η𐅄ΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙΙ𐅁, Σερίφιοι Χ𐅅Η, Σίφνιοι
ΧΧΧΗ𐅄ΔΔΔΔΙΙΙΙ, Ἰῆται 𐅅ΗΗΗ, [Πάριο]ι ΧΧ𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔ, Οἰναῖοι ἐξ Ἰκάρο Χ
[Χ]ΧΧ, Θερμαῖοι ἐξ Ἰκάρο ΗΗΗ[Η· κ]εφάλαιον τόκο παρὰ τῶν πόλεων ΤΤΤ
15 [Τ]ΧΧΧ𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙ𐅁· οἵδε τῶν ἰδιω<τῶ>ν το͂ τόκο ἀπέδοσαν· Ἀρίστω-
[ν] Δήλιος ὑπὲρ Ἀπολλοδώρο Δηλίο 𐅅ΗΗΗΗ, Ἀ[ρ]τυσί[λ]εως Δήλιος ὑπὲρ
Γλαυκέτο Δηλίο 𐅅ΗΗ, Ὑψοκλέης Δήλιος ΗΗ[Η], Ἀγασ[ι]κλέης Δήλιος ὑπ-
ὲρ Θεοκύδος Δηλίο 𐅅̣ΗΔ[Δ]Δ̣, Θεόγνητος Δήλιος ὑπὲρ Ὑψοκλέος Δηλί-
[ο] ΗΗΗΔ𐅂𐅂ΙΙΙ, Ἀντίπατρος Δήλιος ὑπὲρ Ὑψοκλέος Δηλίο ΗΗ𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂
20 [ΙΙ]Ι, Πολυ․․․․ς Τήνιος ὑπὲρ Μ․․․μένος Τηνίο ΗΗΗΗ, Λευκῖνος Δήλι-
[ο]ς ὑπὲρ Κλετάρχο Δηλίο 𐅅Η[ΗΗΗΔ]Δ̣Δ[𐅃], Λεωφῶν Δήλιος ὑπὲρ Πιστοξέ-
νο Δηλίο ΗΗΗ𐅄, Πατροκλέης Δ̣[ήλ]ιος ὑπὲρ Ὑψοκλέος Δηλίο ΗΗΗ, Ἀρισ-
τείδης Τήνιος ὑπὲρ Οἰνάδο Τηνίο ΗΗΔ· [κ]εφάλαιον τόκο παρὰ τῶν ἰ-
[δ]ιωτῶν 𐅆ΗΗΗΔΔ𐅃· εἰσεπράχθη μηνυθὲν ἐκ τῶν Ἐπισθένος Δηλίο ΗΗ
25 [Η]𐅄ΔΔΔ· εἰσεπράχθη μηνυθὲ[ν] παρὰ Πύθωνος Δηλίο ΧΗ· ἐκ τῶν ἐνεχύρ-
[ω]ν τῶν ὠφληκότων τὰς δίκα[ς] τιμῆς κε[φ]άλαιον Χ𐅅ΗΗΗΔΔΔΔ𐅃· μισθώ-
[σ]εις τεμενῶν ἐξ Ῥηνείας ἐπὶ ἀρχόντων Ἀθήνησι Χαρισάνδρο, Ἱππ-
οδάμαντος, ἐν Δήλωι δὲ Γαλαίο, Ἱπ[πί]ο [Τ]ΤΧΗΗ[Δ]Δ· μισθώσεις τεμενῶ-
ν ἐγ Δήλο ἐπὶ τῶν αὐτῶν ἀρχόντων ΧΧΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂· οἰκιῶν μισθώ-
30 [σ]εις ἐπὶ Ἱπποδάμαντος ἄρχοντος Ἀθήνησι, ἐν Δήλωι δὲ Ἱππίο ΗΗ𐅄
[Δ]ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂· λήμματος κεφάλαιον 𐅈ΤΤΤΧΧΧΧ𐅅ΗΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ𐅁. ἀπὸ τότο
τάδε ἀνηλώθη· στέφανος ἀριστεῖον τῶι θεῶι καὶ τῶι ἐργασαμένω-
ι μισθός, Χ𐅅· τρίποδες νικητήρια τοῖς χοροῖς καὶ τῶι ἐργασαμέν-
ωι μισθός, Χ․· ἀρχεθεώροις Τ· εἰς κομιδὴν τῶν θεωρῶν καὶ τῶν χορῶ-
35 [ν] Ἀντιμάχωι Φίλωνος Ἑρμείωι τριηράρχωι ΤΧ∶ ἀριθμὸς βοῶν τῶν ε-
[ἰς τὴ]ν ἑορτὴν ὠνηθέντων Η𐅃ΙΙΙΙ, τιμὴ τότων ΤΧΧΗΗΗΗΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· πέταλ-
[α χρυσ]ᾶ καὶ χρυσωτεῖ μισθός, ΗΔΔ𐅃𐅂̣· εἰς τὰ προθύματα τῆς ἑορτῆς
[․․․· κομ]ιδὴ τῶν τριπόδων καὶ τῶν βοῶν [κα]ὶ πεντηκοστὴ καὶ τρο[φὴ]
[τοῖς βοσ]ὶ καὶ ξύλων τιμὴ τῶν ἐπὶ τ̣[․․․․․․․16․․․․․․․ω]ν τιμ[ὴ ․․]
40 ․․․8․․․․ καταλλα̣[γὴ? — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
— — — —
frg. b.41 ․․․․․․․․․․․․․․31․․․․․․․․․․․․․․․Σ
․․․․․․․․․․․․․29․․․․․․․․․․․․․․Σ̣ΑΙ
․․․․․․․․․․․․․29․․․․․․․․․․․․․․ΝΝΕ
․․․․․․․․․․․․․28․․․․․․․․․․․․․ κυλι[κ?—]
45 ․․․․․․15․․․․․․․ΚΑ․․․․11․․․․․ΑΛΑΙ
․․․․․․14․․․․․․ΑΙ․․․․․12․․․․․ΙΗΡΑ
․․․․10․․․․ς καὶ ΕΙ․․․․․12․․․․․ τῶι χ —
․․․․9․․․․ι τὸν πελα[νὸν καὶ τὰ?] χορεῖα Τ — — —
[․․․ Ἀμφικτ]ύοσιν εἰς τὰ [ἐπιτή]δεια καὶ γ[ραμματεῖ καὶ ὑπογραμμα]-
50 [τεῖ ․․․․․]ΔΔΔ· κεφάλαιον ἀναλώματος 𐅈̣Τ̣[․․․․10․․․․· τοῖσδε ἐδαν]-
[είσαμεν ἐ]πὶ ταῖς αὐταῖς συνθήκαις κα[θάπερ οἱ ἄλλοι τὰ ἱερὰ χρή]-
[ματα το͂ Ἀπ]όλλωνος το͂ Δηλίο δεδανεισμ[ένοι εἰσί· ․․․․․13․․․․․․]
[․․6․․․ί]ωι 𐅅· Πασικλέει Δεικράτος Την[ίωι ․․․․․․․․18․․․․․․․․]
[․․․․․ί]ωι ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂· Φοινικλ[έ]ει Λεωπρέπ[ος ․․․․․․․․19․․․․․․․․․]
55 ․․6․․․ Δηλίωι ΔΔ𐅃. κεφάλαιον ἀναλώμα[τος σὺν τοῖς δανείσμασιν]
[𐅈ΤΤ𐅅Η𐅄]Δ𐅃ΙΙ. περίεστι ΤΧΧΧ𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔ𐅃𐅂[𐅂𐅂𐅂𐅁 vacat]
[τάδε ἔ]πραξαν Ἀμφικτύονες ἀπὸ το͂ Σκι[ροφοριῶνος μηνὸς το͂ ἐπὶ Ἱπ]-
[ποδάμ]αντος ἄρχοντος μέχρι Σωκρατίδ[ο ἄρχοντος Ἀθήνησι, ἐν Δήλ]-
[ωι δὲ] ἀπὸ Πανήμο μηνὸς μέχρι Πυρραίθ[ο ἄρχοντος, οἷς Διόδωρος Ὀλ]-
60 [υμπι]οδώρο Σκαμβωνίδης ἐγραμμάτευε[ν, Ἀθηναίων ․․․․․12․․․․․]
․․․․δο Ὀῆθεν, Νικομέν̣ης Ἱέρωνος Ἁλα[ιεύς, Ἐπιγένης Μεταγένος ἐ]-
[κ Κοί]λης, Ἀντίμαχος Εὐθυνόμο Μαραθώ[νιος, Ἐπικράτης Μενεστράτ]-
[ο Πα]λληνεύς, Ἀνδρίων Δαμάλης Δαμάλο, ․․․․․․․․․․22․․․․․․․․․․
[․ Λε]ωγορί[δ]ο, Θεοτέλης Ἀνδροκρίτο, Μ̣ε[․․․․․․․․․21․․․․․․․․․․ μ]-
65 [ισθ]ώσεις τεμενῶν ἐ[ξ] Ῥηνε[ί]ας ΤΗΗΗ𐅄̣[․․․․· μισθώσεις τεμενῶν ἐγ Δ]-
[ήλο] Χ𐅅ΔΔ𐅂𐅂· μ[ι]σθώσεις οἰκ[ι]ῶν ΗΗ𐅄ΔΔ[ΔΔ𐅃𐅂𐅂· ἐκ τῶν ἐνεχύρων? ․․․․․]
․․· λήμματος κεφάλαιον ΤΧΧΧΔ𐅂𐅂. ἀπὸ [τότο τάδε ἀνηλώθη· εἰς ἱερὰ τ]-
[ὰ κ]ατὰ μῆνα καὶ μοσικῆς ἆθλα καὶ γυμ[νικῆς καὶ ἱερὰ ἐξ Ὑπερβορέω]-
[ν? κ]αὶ σαλπικτεῖ καὶ κήρυκι καὶ τῶι ὑ[πηρέτει ․․․․․․․16․․․․․․․]
70 ․․κον Χ𐅅̣Η𐅄ΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ𐅁. τὸ τειχίον ἀνοι[κο]δομ[ησα․․․․․․15․․․․․․․]
․Ο̣Η καὶ εἰς ἐπισκ̣ευὴν το͂ ἐπιστασίο [κα]ὶ το͂ Ἀ[νδρίων οἴκο? ․․․․· εἰς]
[ἀν]άθεσ{σ}ιν {²⁶ἀνάθεσιν}²⁶ το͂ στεφάνο καὶ εἰς τὰς σ[υμμαχ]ίδα̣ς̣ [πόλεις ἀνδράσιν τ]-
[οῖ]ς ἐπὶ τὰς δίκας πεμφθεῖσιν ὑπὸ τ[ῆς] βολῆς ∶ Η̣𐅃̣․․․․․․15․․․․․․․
․․ων 𐅅𐅄· Ἀμφικτύοσιν Ἀθηναίων εἰς [τ]ἀπ[ι]τήδει[α καὶ γραμματεῖ κα]-
75 [ὶ ὑ]πογραμματεῖ ΧΧ𐅅Η𐅄𐅃𐅂[𐅂]𐅂· Ἀμφικτ[ύ]οσιν Ἀνδ[ρίων εἰς τἀπιτηδει]-
[α Χ]ΧΗ· κεφάλαιον ἀναλώματος ∶ ΤΧΗΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ𐅁 [∶. περίεστι Χ𐅅ΗΗΗ𐅄ΔΔ]
[Δ𐅂𐅂𐅁]. κεφάλαιον το͂ περιόντος σὺν τ[ῶ]ι ἐκ το͂ προτ[έρο λόγο Τ𐅆𐅅ΗΗΗ𐅄Δ]
[𐅂Ι. ἀπ]ὸ τότο τοῖσδε ἐδανείσαμεν Δη[λ]ίων ἐ<π>ὶ τα[ῖς αὐταῖς συνθήκαι]-
[ς καθά]περ οἱ ἄλλοι τὰ ἱερὰ χρήματα το͂ Ἀπόλλω[νος το͂ Δηλίο δεδανε]-
80 [ισμένοι] εἰσίν v ΧΧΧ· το͂το ὀφείλο[σ]ιν δανειστ[αὶ ․․․․․․14․․․․․․]
[․․6․․․ Ἀπ]ολλοδώρο, Κοίβων Τηλ[ε]μνήστο, Ἀρι̣σ̣[τ․․․․․․15․․․․․․․]
․․․․․12․․․․․οκλείδο, Ἀρτυσί[λ]εως Νικάρχο, ․․․․․․․16․․․․․․․
[․․․․․․15․․․․․․․, Ε]ὐ̣τ[υχ?]ίδ̣η̣ς Δ[ι]ονυσοδώρο, ․․․․․․․17․․․․․․․․
․․․․․․․․․․․․26․․․․․․․․․․․․ωστράτο, Π#⁷․․․․․․․17․․․․․․․․
85 ․․․․․․․․․․․25․․․․․․․․․․․․, Πισ̣τότιμος ․․․․․․․17․․․․․․․․
․․․․․․․․․․․25․․․․․․․․․․․․ο, Εὐθυκράτ[ης? ․․․․․․․16․․․․․․․]
[․․․․․․15․․․․․․․ δάνεισμα ἕτ?]ερον v Τ· το͂τ[ο ὀφείλοσιν ․․․8․․․․]
․․․․․․․․․․․25․․․․․․․․․․․․ίο, Δ[ημ]οκλέ[ης? ․․․․․․․16․․․․․․․]
[․․․․․․․․․․23․․․․․․․․․․․, Δη]μοφάνης ΔΙ․․․․․․․․18․․․․․․․․
90 ․․․․․․․․․․․24․․․․․․․․․․․δο, Ἀρίστων Α․․․․․․․․18․․․․․․․․
․․․․․․․․․․․24․․․․․․․․․․․ς, Τύννων Θε․․․․․․․․19․․․․․․․․․
․․․․․․․․․․․24․․․․․․․․․․․το, Πατροκ[λέης? ․․․․․․․16․․․․․․․]
․․․․․․․․․․․24․․․․․․․․․․․ς, Τιμῶναξ ․․․․․․․․19․․․․․․․․․
․․․․․․․․․․23․․․․․․․․․․․ο· Σε[ρ]ιφίοι[ς (ἐδανείσαμεν) ․․․8․․․․]
95 ․․․․․․․․․․23․․․․․․․․․․․ΗΗΗ· παρέδομ̣[εν ․․․․․․․17․․․․․․․․]
[․․․7․․․ Ἀνδρίων Ἀμφικτύοσ]ι Δαμάλει κα[ὶ συνάρχοσι? ․․․․9․․․․]
[․․․․․․․․․21․․․․․․․․․․ ἱ]εροποιῶι Πυθ․․․․․․․․19․․․․․․․․․
․․․․․․․․․․22․․․․․․․․․․ωι 𐅅Η[Η]Η· κεφάλ[αιον ἀναλώματος σὺν ἀρ]-
[γυρίωι ὧι ἐδανείσαμεν καὶ] π̣αρ̣έδ[ο]μεν· ΤΤΤ[․․․․10․․․․. περίεστι?]
100 [․․․․․․․․․․22․․․․․․․․․․]     vacat
[․․․․․․․17․․․․․․․․ μισθ]ώσεις τῶν τεμε[νῶν (τῶνδε?)· ἐπὶ Χαρισάνδ]-
[ρο ἄρχοντος Ἀθήνησι, ἐν Δ]ήλωι δ[ὲ] Γαλαίο[․․․․․․․․․20․․․․․․․․․]
[․․․․․․․․․20․․․․․․․․․]𐅃, ἐγγυητὴς Νικ․․․․․․․․․20․․․․․․․․․
[․․․8․․․․· ἐπὶ Ἱπποδάμαν]τος ἄρχοντος Ἀ[θήνησι, ἐν Δήλωι δὲ Ἱππίο]
105 [․․․․․․․․․․22․․․․․․․․․․]σιμβρότο Δ[ήλιος ․․․8․․․․, ἐγγυητὴς]
․․․․․․․․․20․․․․․․․․․ Δήλιος. το͂ χωρ[ίο? ․․․․․․․․19․․․․․․․․․]
․․․․․․․․19․․․․․․․․․ος ΗΗ𐅄, ἐγγυητὴ[ς ․․․․․․․․․20․․․․․․․․․]
[․․․․․․․16․․․․․․․ ὃ ἦν?] Ἐπισθένος, Γ̣ο․․․․․․․․․․22․․․․․․․․․․
[․․․․․․․․18․․․․․․․․, ἐ]γγυητὴς Νικη․․․․․․․․․․22․․․․․․․․․․
110 [․․․· ἐπὶ Σωκρατίδο ἄρχο]ν[τ]ος Ἀθήνησι, [ἐν Δήλωι δὲ Πυρραίθο ․․․․․]
․․․․․․․․․21․․․․․․․․․․ΡΟ#⁷
face B.frg. a.1 αἵδε τῶν πόλεων το͂ τό[κ]ο, ὃν ἔδει αὐτὰς ἐπὶ τῆς ἡμετέρας
ἀρχῆς ἀποδο͂ναι, [ἐ]νέλιπο[ν] καὶ ὀκ ἀπέδοσαν τῶν τεττάρω-
ν ἐτῶν· Κεῖοι ΧΧΧΧΗΔΔ𐅃𐅂𐅂Ι𐅁, Μυκόνιοι ΗΗΗΗΔΔ, Σύριοι ΧΧΧ
Χ𐅅ΗΗΗΗ, Σίφνιοι ΧΧ𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ, Τήνιοι ΧΧΗΗΗΗ, Θερμαῖο-
5 ι ἐξ Ἰκάρο ΗΗΗΗ, Πάριοι ΤΤΤΤΧ𐅅ΗΗΗΔΔΔ, Οἰναῖοι ἐξ Ἰκάρο
Τ𐅄ΔΔΔ. αἵδε τῶν πόλεων τὸν τόκον ὀκ ἀπέδοσαν τὸν ἐπὶ τῆ-
ς ἡμετέρας ἀρχῆς τεττάρων ἐτῶν ἐπὶ ἀρχόντων Ἀθήνησι
Καλλέο, Χαρισάνδρο, Ἱπποδάμαντος, Σωκρατίδο, ἐν Δήλωι
δὲ Ἐπιγένος, Γαλαίο, Ἱππίο, Πυρραίθο· Νάξιοι ΤΧΧΧ𐅅Η, Ἄνδ-
10 ριοι ΤΤ, Καρύστιοι ΤΧΧΗΗΗΗ〚․․․․11․․․․․〛. οἵδε τῶν ἰδιω-
τῶν τὸν τόκον ὀκ ἀπέδοσαν τὸν ἐπὶ τῆς ἡμετέρας ἀρχῆς τ-
εττάρων ἐτῶν ἐπὶ ἀρχόντων Ἀθήνησι Καλλέο, Χαρισάνδρ-
ο, Ἱπποδάμαντος, Σωκρατίδο, ἐν Δήλωι δὲ Ἐπιγένος, Γαλαί-
ο, Ἱππίο, Πυρραίθο· Ἀγάθαρχος Ἀρίστωνος Δή[λι]ος ΗΗΗΗ, Ἀγ-
15 ακλέης Ὑψοκλέος Τήνιος ΗΗ․․, Εὐφραίνετος Εὐφ[ά]ντο Δή-
λιος ΗΔ, Ἀλκμεωνίδης Θρασυ[δαί]ο Ἀθηναῖος 𐅅Δ, Γλαύκιππ-
ος Κλειτάρχο Δήλιος ΗΗΗΗ, Δ(?)[․․․]ων Καρύστιος ΗΗ, Σκυλλί-
ας Ἄνδριος ΗΗ, Ὑψοκλέης Θεο[γνή]το Δήλιος ΗΗΗΗ, Πριανεὺ-
ς Σύριος Γαλήσσιος ΔΔΔΔ𐅃𐅂․․․․․κλείδης Θρασυννάδ̣ο
20 Δήλιος 𐅄𐅂𐅂, Ἅβρων Θράσωνος [Σφήττ]ιος ΗΗ𐅄ΔΔΔ, Λάχης Λάχ-
ητος Στειριεὺς 𐅅ΗΗ․, Μαισι[άδης] Νυμφοδώρο Δήλιος ΗΔΔ
ΔΔ, Θράσων Ἅβρωνος Σφήττιο[ς ․․․, Ἀ]ριστηΐδης Δεινομέν-
ος Τήνιος ὑπὲρ Οἰνάδο Κλεο[․․․․ Τ]ηνίο ΗΗΔΔ̣. vacat
οἵδε ὦφλον Δηλίων ἀσεβείας [ἐπὶ Χ]αρισάνδρο ἄρχοντος
25 Ἀθήνησι, ἐν Δήλωι δὲ Γαλαίο, τ[ίμημα] τὸ [ἐ]πιγε[γ]ραμμένον
[κ]αὶ ἀειφυγία, ὅτι [καὶ] ἐκ το͂ ἱε[ρο͂ το͂ Ἀ]πόλλωνος το͂ Δηλίο ἦ-
γον τὸς Ἀμφικτύονας καὶ ἔτυπ[τον· Ἐ]πιγένης Πολυκράτο-
ς Μ, Πύρραιθος Ἀντιγόνο Μ, Πατρο[κλέ]ης Ἐπισθένος Μ, 〚․․․․〛
〚․․․․․․14․․․․․․〛 Ἀριστοφῶν Λε̣[υκί]ππο Μ, Ἀντιφῶν Τύννω-
30 [ν]ος Μ, Ὀ̣δοιτέλης Ἀντιγ[όν]ο Μ, Τηλ[εφά]νης Πολυάρκος Μ. vac.
        vac.           οἰκί[αι] ἐν Δή[λωι ἱ]εραὶ το͂ Ἀπόλλωνος τ-
[ο͂] Δηλίο· οἰκία ἐν Κολω[νῶι] ἣ ἦν Εὐ[φάν]το, ἧι γείτων Ἄλεξος·
[τὰ] κεραμεῖα ἃ ἦν Εὐφά[ντο], ο[ἷ]ς γεῖ[τον] τὸ βαλανεῖον τὸ Ἀρ-
[ίσ]τωνος· ἐμ Πεδίωι· οἰκ̣[ία] ἣ ἦν Λευ[κίπ]πο, ἧι γείτων Ἀγησί-
35 [λε]ω̣ς· οἰκία ἣ ἦν Ἐπισθέ[νο]ς, ἧι γείτ[ω]ν ἡ ὁδ[ό]ς· χαλκεῖον ὃ ἦ-
[ν Λευ]κ̣ίππο, ὧι γείτω Π̣Ι․․․7․․․ε̣ν̣δεων οἰκήματα· οἰκία
[․․․․․․․․․․․․․28․․․․․․․․․․․․․· ο]ἰκία ἣ ἦν Ἐπισθένο-
[ς, ἧι γείτ․․․․․․․17․․․․․․․․ αἳ ἦσα]ν̣ Λευκίππο, αἷς γεί-
[τ․․․․․․․․․․․․․․․32․․․․․․․․․․․․․․․ γ]είτω οἰκήμα-
40 [τα ․․․․․․․․․․․․․․․․34․․․․․․․․․․․․․․․․]ια ἃ ἦν Εὐφ̣-
[άντο — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]Ε̣Ο̣․
— — — —
frg. b.42 ․․․․․․․17․․․․․․․․ΕΟΙ․․․․․․․․․․․24․․․․․․․․․․․
․․․․․․․16․․․․․․․ν̣ησικ․․․․․․․․․․23․․․․․․․․․․․
․․․․․․․16․․․․․․․ ὑ̣περῶιο[ν ․․․․․․․․․20․․․․․․․․․]
45 ․․․․․․․17․․․․․․․․ καὶ γναφεῖ[ον ․․․․․․․16․․․․․․․]
․․․․․․․17․․․․․․․․α καὶ οἰκημ[α ․․․․․․․17․․․․․․․․]
[— — — — — — — ἦ]ν {²⁷ἦσα]ν?}²⁷ Ἐπισθ[έ]νος ․․․․․․․17․․․․․․․․
․․․․․․․16․․․․․․․ ἧι γείτω[ν] Δει․․․․․․․17․․․․․․․․
[— — γείτων — —δ]ω̣ρος· οἰκ[ία] ἣ ἦ[ν ․․․․․․․16․․․․․․․]
50 ․․․․․․․17․․․․․․․․ ὃς ἦν Λευκίπ[πο ․․․․․․15․․․․․․․]
[․․․․․․․16․․․․․․․ γ]είτων Καίβων̣ ․․․․․․․16․․․․․․․
․․․․․․․17․․․․․․․․ος. vacat
                     vacat
Search Help
Contact Us