[ ] Att. — non-stoich. — c. 289/8 — IG II² 2319, 2323 Add. (pt. 2.2 p. 816)
2320.frg. b.col. I.13                      —κι
16                       —ς
19                      —αι
24                       —ι
frg. a.col. II Tragoediae Dionysiis actae:
[ἐπὶ Σωσιγένους σατυρι]
— —  — — —
1 [παλαι]ᾶι Νε[οπτόλεμος]
[Ἰφιγε]νείαι Εὐρ[ιπ]ίδο[υ]
[ποη] ∶ Ἀστυδάμας
[Ἀχι]λλεῖ ὑπε ∶ Θετταλός
5  Ἀθάμαντι ὑπε ∶ Νεοπτόλ[εμος]
[Ἀν]τιγόνηι ὑπε ∶ Ἀθηνόδω[ρος]
[Εὐ]άρετος δ[εύ ∶] Τεύκρωι
[ὑπ]ε ∶ Ἀθηνόδωρος
[Ἀχι]λλεῖ ὑ[πε] ∶ Θετταλὸς
10 [․․․ε]ι ὑπ[ε ∶ Ν]εοπτόλεμος
[Ἀφαρεὺς] τρί ∶ Πελιάσιν
[ὑπε ∶ Νεοπτ]όλεμος
frg. b.col. II.13 Ὀρέστηι [ὑπε ∶ Ἀθηνόδωρος]
 Αὔγηι ὑπε ∶ Θεττα[λός]
15  ὑπο ∶ Νεοπτόλεμος ἐνίκ[α]
ἐπὶ Νικομάχου σατυρι
 Τιμοκλῆς Λυκούργωι
 παλαιᾶι ∶ Νεοπτόλεμ[ος]
Ὀρέστηι Εὐριπίδο
20  ποη ∶ Ἀστυδάμας
 Παρθενοπαίωι ὑπε ∶ Θετ[ταλός]
[Λυκά]ονι ὑπε ∶ Νεοπτόλε[μος]
[Τιμο]κλῆς δεύ ∶ Φρίξωι
[ὑπε ∶] Θετταλός
25 [Οἰδί]ποδι ὑπε ∶ Νεοπτόλ[εμος]
[Εὐάρ]ετος τρί
[Ἀλκ]μέ[ων]ι ∶ ὑπε ∶ Θεττα[λός]
[․․․λ]ηι ∶ ὑπε ∶ Νεοπτό[λε]
[ὑπο ∶ Θ]ετταλὸς ἐνίκα
30 [ἐπὶ Θεο]φράστου σα[τυρι]
 ․․․8․․․․ Φορκίσ[ι]
[παλαιᾶι· Νικ?]όστρ[ατος]
[․․․8․․․․ Εὐ]ριπί[δου]
[ποη ∶ ․․․7․․․]ο․․․
2323a.EM 8229.col. I.34a Comoediae Dionysiis actae:
35 [ὑπε ∶ Ἀσκληπιόδ]ωρο[ς]
[Μένανδρος] πέμ ∶ Ἡνιόχωι
[ὑπε ∶ Κάλ]λιππος πρεσβύτ
[ὑπο ∶ Κάλλι]ππος νεώ ∶ ἐνίκ
[ἐπὶ Πολέμ]ωνος παλαιᾶι
40 [․․6․․․ Θ]ησαυρῶι Ἀναξαν
[ποη ∶ Φιλιπ]πίδης Μύστιδι
[ὑπε ∶ Ἀσκ]ληπιόδωρος
[Νικόστ]ρατος δεύ
․․5․․οσκόπωι
45 [ὑπε ∶ Κ]άλλιππος νεώτε
[Ἀμεινί]ας τρί ∶ Ἀπολειπούσει
[οὗτος ἔ]φηβος ὢν ἐνεμήθη
[ὑπε ∶ Ἀσκ]ληπιόδωρος
[Θεόφιλο]ς? τέ ∶ Παγκρατιασ
50 [ὑπε ∶ ․․․ιπ]πος
[․․․8․․․․ πέμ ∶ Π]αιδίωι
[ὑπε ∶ — —]
[ὑπο ∶ Ἀσκληπιόδωρο]ς ἐνίκ[α]
col. II.38 [πὶ — — — παλαιᾶι]
41  ι
 γ
 μ
 — —
45  — —
 φ
 τ
 Στ[— — τέ ∶ —
 ὑπ[ε ∶ —
50  Νι[κόστρατος? πέμ ∶
 ὑ[πε ∶ —
 ὑ[πο ∶ ἐνίκα
[ἐπὶ —
2319.CIG 231.col. I Comoediae Lenaeis actae:
54 [— — — ∶ τέ ∶]#⁷ΣΤΙΔΙ
55 [ὑπε ∶ Ἀριστόμ]αχος
[Φοινικίδ?]η̣ς ∶ πέμ ∶ Ἀνασωιζομέν
[ὑπε ∶ Ἀντ]ιφάνης
[ὑπο ∶ Ἱερ]ώνυμος ἐνίκα
[ἐπὶ Δι]οτίμου Σίμυλος
60 [Ἐφε]σίαι ∶ ὑπε Ἀριστόμαχος
Διόδωρος ∶ δεύ ∶ Νεκρῶι
ὑπε Ἀριστόμαχος
Διόδωρος τρί Μαινομένωι
ὑπε Κηφίσιος
65 [Φο]ινικ[ίδ]ης τέ ∶ Ποητεῖ
[ὑπε Ἀντιφάν]ης?
2321.CIG 231.col. I Comoediae Lenaeis actae:
85 — — — — ηταις
[ἐπὶ — —]
[— — — πρε]σ ∶ Ἀριστοφ[άνης?
[— — — Π]αντοπρέσ[βει
[ὑπο — — ἐ]νίκα
90 [ἐπὶ — — ο]υ
2322.EM 8228.col. II Comoediae Lenaeis actae?:
91  #⁷#⁷
Ἄλεξις ∶ [δεύ ∶ nomen comoediae]
 ὑπε ∶ Καλλ — —
Ἡρακλεί[δης τρί ∶ nomen com. ὑπε ∶]
95  Θεόφιλο[ς· Εὔβουλος? τέ ∶]
[Ναυ]σι[κάαι? ὑπε — — —]
2319.CIG 231.col. II Tragoediae Lenaeis actae:
67  ειρ
 ὑπε — — —
 ὑπο [— — — ἐνίκα]
70 ἐπὶ Ἀ[στυφίλου — — —]
Ἀγα[μέμνονι —]
 ὑπε — — —
Ἡρα[κλείδης? δεύ ∶]
 Θησῆ̣[ι —]
75  ὑπ[ε — — —
 ὑπο — —
ἐπὶ Ἀρχ[ίου — — —]
 Τυροῖ ΤΙ — —
 ὑπε ∶ Λυσικράτ[ης]
80  Καλλίστρατος [δεύ ∶]
Ἀμφιλόχωι Ἰξίο[νι]
 ὑπε ∶ Καλλιππί[δης]
[ὑπ]ο ∶ Καλλιππίδ[ης] ἐνίκα
[ἐπ’ Ἀ]ντιφ[ῶ]ντος Σ — — —
2323.frg. f.col. I Comoediae Dionysiis actae s. II:
ex parte inferiore col. I
97  ․․․․9․․․․ Ἐρχιεῦσιν̣
[ὑπε Νικόδη]μος
[ἐπὶ ․․․7․․․] οὐκ ἐγένετο
100 [ἐπὶ ․․6․․․ π]αλαιᾶι
 ․․․8․․․․ Φωκεῦσι Φιλή
[ποη Ἀριστο]κράτης Ἀπε
[․․․8․․․․ ὑ]πε Νικόδημος
[․․․8․․․․ Ἀ]νεψιοῖς
105 [ὑπε — — —]ος
[— — — Πον]ήραι
[ὑπε — — —]της
[— — —  Ἐμπ]όρωι
[ὑπε — — —]ης
110  — — — — — ωι
[ὑπε — — —]ης
[— — — Ἀγν]οοῦ[ντι]?
frg. a.col. II.113   — — — — σει
  — — —  — —
115   — — —  — ο
  — — —   — — ρειν
  — — —  —
[ἐπὶ — — — οὐκ ἐγένε]το
frg. b.col. II.126 [— — — Συν]εφήβοις·
126a [ὑπε — — —]
127 [ὑπο — — —] ἐνίκα
[ἐπὶ — — — οὐ]κ ἐγένετο
[ἐπὶ — — — — ο]υ παλαιᾶι·
130 [— — — Μισογ]ύνει Μενάνδρου
[ποη — —]νης Ἀδελφαῖς·
[ὑπε — — κ]ος
 — — — Δακτυλίωι·
[ὑπε — —]ων
135  — — —  — —αθην[αίωι]·
frg. f.col. II ex parte inferiore col II
118  ὑπ[ε — — —
 Τιμόθ[εος — —]
120  ὑπε Π — —
 Κλεο — —
 ὑπε — — —
Ὀλυ[μπ —]
 ὑπ[ε — — —]
125  Γ —  — — —
125a  —  — — —
frg. a.col. III.141 [Τ]ι[μόστρα]το[ς] Λυτ[ρουμένωι]·
 ὑπε [Δ]ιογείτων
 ὑπο Κράτης ἐνίκα
ἐπὶ Συμμάχου οὐκ ἐγ[ένετο]
145 ἐπὶ Θεοξένου οὐκ [ἐγένετο]
ἐπὶ Ζωπύρου [παλαιᾶι]·
Ἐράτων Μεγ[αρικῆι Σιμύλου?]
 ποη Λαίν[ης — — —]
 ὑπε —
frg. b.col. III.150 [ὑπε Ὀνή]σιμ[ο]ς
 Κρίτων Ἐφεσίοις·
 ὑπε Σώφιλος
 Παράμονος Ναυαγῶι·
 ὑπε Ὀνήσιμος
155  Τιμόστρατος Φιλοικείωι·
 ὑπε Καλλίστρατος
 Σωγένης Φιλοδεσπότωι·
 ὑπε Ἑκαταῖος
 Φιλήμων νεώ Μιλησίαι·
160  ὑπε Κράτης
 ὑπο Ὀνήσιμος ἐνί[κα]
ἐπὶ Ἑρμογένου οὐκ [ἐγέ]νετο
ἐπὶ Τιμησιάν[ακτος π]αλαιᾶι·
 Φιλόστρατο[ς Ἀποκλε]ιομένει Ποσει
165  ποη — — — — κληρωι·
 ὑπε — — —
[— — — — — — σι]ν·
[ὑπε — — —]
 — — — — αζομένοις·
170 [ὑπε — — —]
 — — — — — ένοις·
[ὑπε — — —]
 — — — — μένωι·
[ὑπε — — —]
175  — — — — — γοις·
frg. g.col. III lacuna
176  ποη — — — — — —
 ὑπε Πο — — —
Ἰόλαος — — —
 ὑπε Φ — — —
frg. e.col. III.180  Τιμο[— εὐ]εργετοῦντι·
[ὑπε — — —]
[— — — Συνεξ]απατῶντι·
[ὑπε — — —]
[— — — ω]ν Συντ[ρ —]·
185 [ὑπε — — —]ης
 — — — Συναγωνι·
[ὑπε — —]ίδης
[ὑπο Πολύ?ξ]ενος ἐνί[κα]
[ἐπὶ ․․5․․ παλα]ᾶι Προ — —
190  — — —  — — —
frg. c.col. IV.191 [ἐπὶ ․․5․․ παλαιᾶι]·
[— — — Μονοτ]ρόπωι·
 — — —
[ποη — — — Ἀν]ασωιζομ[έ]
195 [ὑπε — — —]
 — — —  — υμένωι·
[ὑπε ․․․7․․․]ος
 ․․․․9․․․․ Ἀγνοοῦντι·
[ὑπε Κριτόδ]ημος
200  ․․6․․․ [Ν]εμέσει·
[ὑπε Σώ]νικος
[Παρά]μονος Χορηγοῦντι·
[ὑπ]ε Μόνιμος
[ὑπ]ο Κριτόδημος ἐνίκα
205 [ἐ]πὶ Εὐνίκου οὐκ ἐγένε[το]
ἐπὶ Ξενοκλέους παλαι[ᾶι]·
 Μόνιμος Φάσματι Μεν[άνδρου]
 ποη Παράμονος τεθνηκὼς ․․5․․ις·
 ὑπε Δάμων
210  Κρίτων Αἰτωλῶι·
 ὑπε Μόνιμος
 Βίοττος Ποητεῖ·
 ὑπε Δάμων
 Λάμπυτος — — — —
215  ὑπε Κα — — —
 Ἐπικρ[άτης — — —]·
 ὑ[πε — — —]
[ὑπο — — — ἐνίκα]
[ἐπὶ — — — ἄρχοντος]
frg. g.col. IV lacuna
220 [ὑπο] Εὐερ[γ — ἐνίκα]
[ἐ]πὶ Ἐράστ[ου οὐκ ἐγένετο]
ἐπὶ Ποσει[δωνίου οὐκ ἐγένετο]
222a  〚— — —〛
223 ἐπὶ Ἀρισ[τόλα παλαιᾶι]·
Ἡρακλ —
225  πο —
frg. d.col. V.225a  〚— — —〛
226 [ὑπε Καβεί]ριχος
[Ἐπ]ιγέ[ν]ης Λυτρουμένωι·
 ὑπε Καβείριχος
 ὑπο Νικόλαος ἐνίκα
230 ἐπὶ Ἀνθεστηρίου οὐκ ἐγένε[το]
ἐπὶ Καλλιστράτου οὐκ ἐγένε[το]
ἐπὶ Μνησιθέου παλαιᾶι·
 Δάμων Φιλαθηναίωι Φιλιππί[δου]
 πο Φιλοκλῆς Τραυματίαι·
235  ὑπε Καλλικράτης
 Χαιρίων Αὑτοῦ καταψευδομέ[νωι]·
 ὑπε Δάμων
 Βίοττος Ἀγνοοῦντι·
 ὑπε Δάμων
240  Τιμόξενος Συνκρύπτον[τι]·
 ὑπε Καλλικράτης
Ἀγαθοκλῆς Ὁμονοία[ι]·
[ὑπε Νι]κ[ό]λαος
[ὑπο — — — ἐνίκα]
245 [ἐπὶ — — —
frg. i.col. V.136  ․․․․10․․․․ Προγαμοῦντι
[ὑπε․․6․․․]ων
[․․․8․․․․ πρ]εσβύτερος τεθ
[Παρακαταθ]ήκει
140 [ὑπε ․․․․]μαχος
frg. h.col. VI.246 [․․․․․․14․․․․․․ ὑπ]ε Λυσίμαχος
 ․․․․․․․16․․․․․․․άκοντα
[ὑπε ․․․․․13․․․․․․] Σαλαμινίαις
[ὑπε Φίλων? ․․6․․․ Ἀτ]θίσιν
250 [ὑπε Λυσίμαχος, ὑπο Φ]ίλων ἐνίκα
[ἐπὶ Ἀριστοφῶντος? ο]ὐκ ἐγένετο
[ἐπὶ ․․․․9․․․․ οὐκ ἐγένε]το
     finitur ca. a. 120
Search Help