[ ] Att. — 262/3 or 266/7
1 [Πα]ναθηναίδ[ι]
λεʹ
ἀγαθῆι τύχηι
[ἐ]πὶ ἄρχοντος Λ Φλα Φιλοστρά-
5 [τ]ου Στειριέως, κοσμητεύοντος
[Γα] Καλπ[ο]υρνίου Πρόκλου Ἑρμείου
[οἱ] συνστρ[ε]μματάρχαι τὴν στήλην
[ἀ]ναστήσαντες τόν τε κοσμητὴν
καὶ τοὺς συνάρχοντας αὐτοῦ καὶ
10 τοὺς περὶ τὸ Διογένειον καὶ τοὺς
συνεφήβου[ς] ἀνέγραψαν.
κοσμητὴς Γα Καλπούρνιος Πρόκλος Ἕρμειος. ἀντικοσμή-
της Αὐρ Εὐπραξίδης Εὐπόρου [Με]λιτεύς
ἄρχων ἐφήβων Ἑρέννιος Πτολεμ[α]ῖος Ἕρμειος
col. I.15     σωφρονισταί
Αὐρ Εὐκαρπίδης Ἀφρ Σκαμβ
Αὐρ Κυκλοβόλος {ι} Ζωεί Μελι
Αὐρ Νάρκισσος Χρυσίππου
Αὐρ Λεοντεὺς Ζωσίμου
20 Αὐρ Ἐλπίνεικος Ἑρμείου Ὑβά
Αὐρ Ἀττικός Ͻ
     ὑποσωφρονισταί
    Ζωτικός
Κλα Ἐπαφρόδειτος
25 Αὐρ Εὔκαρπος vv Εὔπλο
Αὐρ Εὐτυχιανός
Σενπρ Ἐπάγαθος
     Θρασυκλῆς
       οἱ διὰ βίου
30 παιδοτρίβης Κράτων
γραμματεὺς Κλ Ἀντίλοχος
ὁπλομάχος Αὐρ Κλαυδιανός
προστάτης Ἀθήνεος Ͻ ἔτ(ος) αʹ
ἡγεμὼν Χρυσόγονος
35 ὑποπαιδοτρίβης Πωλίων
ὑποζάκορος Εὐτυχίδης Ͻ Ἀθμο ἔτ(ο)ς ηιʹ
διδάσκαλος Συμπόσιος
ἰατρὸς Ἑρμογένης
ὑπογρα Αὐρ Ἐλευσείνιος Ͻ Παι
40 κεστροφύλαξ Αὐρ Εὐτυχιανός
καψάριος Ζώσιμος
ἐπὶ Διογενείου Κλαδίων
col. II.160 γυμνασίαρχοι
Ἑρέν Πτολεμαῖος Ἕρμ
Ἑρέν Δέξιππος   Ἕρμ
Καλπ Πρόκλος Ͻ
Στάτ Θεόδωρ[ος]
165 Αὐρ Ζώσιμος [Εὐπ]ραξ
Αὐρ Δημήτριο[ς]
Αὐρ Προσδόκιμ[ος Ͻ]
Αὐρ Ἀφροδείσιο[ς] Φλυ
Ἀβίδ Εὐάρεστος
170 Αὐρ Ἀπολλώνιος
Κλα Ἐπαφρόδειτος Ͻ
    Διονύσιος Κύρου
172a        vac.
173   ἀγωνοθέται
Κέλσος Γερμανικείων
175 Πρόκλος Ἀντινοείων ἐν Ἐ|λ
Πτολεμαῖος Ἀσκληπείων
Δέξιππος Ἀντωνείων ἐπὶ Μά[ρκῳ]
Ἵλαρος v Ἀθηναγόρας Ἀντι-
    νοείων ἐν ἄστει
180 Τρόφιμος Ἐπινεικίων
Νεμεσιανὸς Ἀθήναια
Στάτ Θεόδωρος Ἁδριανίων
Κλέων Ἐπινεικίων
Ἐπιθύμητος καὶ
185 Ἀγάθων Θησείων
313            Αὐρ Γυμνάσιος
313a   vac.
col. III.299   ἡνίοχος Παλλάδος
300   Καλπούρνιος Πρόκλος
  συνστρεμματάρχαι
Ἑρέν Πτολεμαῖος Ἕρμ
Ἑρέν Δέξιππος Ἕρμ
Καλπ Πρόκλος Ἕρμ
305 Στατ Θεόδωρος Χολ
Αὐρ Ἀφροδείσιος Φλυ
Αὐρ Δημήτριος
Αὐρ Ζώσιμος Εὐπραξίδ
Αὐρ Προσδόκιμος Ͻ
310 Αὐρ Κέλσος Εὐκαρπίδου
Ἀβίδι Θεόδοτος Ͻ
Αὐρ Τρόφιμος
312a           vac.
col. I.43      ἔφηβοι Ἐρεχθεῖδος
Ἵλαρος Ͻ Κηφι
45 Ζώσιμος Εὐπόρου Κηφ
Εὐσέβης Ζωπύρου Εὐω
Ζώπυρο<ς> Ͻ Εὐω
Ἀρχέλαος Πεμπτεί Λαμ
Ἔκλεκτος Εὐωνυμ
50 Ἀθήνεος Ἀττικοῦ
Δημόστρατος Ζωσίμου
Ἰταλός Ͻ
Ἡρακλείδης Εὐτυχιανοῦ
Αὐρ Φιλέρως
55 Εὔκαρπος Ἀφροδεισίου
Εὐρύνους Ͻ
Αὐρ Στέφανος
Εὐτυχίδης Ͻ
Λεωνίδης Εὐτυχίδου
60 Εὐτυχίδης Ͻ
Ὄλυμπις Φί<ρ>μου
Ἀγάθων Ͻ
Πολύκτητος
Αὐρ Διονύσιος
65 Ζώσιμος Λεωνίδου
  Αἰγεῖδος
Δημήτριος Ἀπολ
Ἑρμείας Μοσχίω Εὐων
Αὐρ Ἐπάγαθος
70 Σερτώ Εὐάριστος
Αὐρ Λεοντεύς Ͻ
Σεραπίων
Ἀσκληπιάδης Λεοντέ
Προτάκιος Ἀλέξανδρος
75 Νεικίας Ζωσίμου
Ἀσκληπιάδης
Χρήσιμος Ͻ Σερτώ Ͻ, Ἀραβια Ͻ
Μυρῖνος Χρησίμου
Δημοκράτης Ἀγαθημέ
80 Καικί Διονύσιος
Ἑρμεῖνος
Αὐρ Ἐπικτᾶς
Ἐπαφρᾶς Εὐτύχους
Αὐρ Ἐπικτᾶς Νεικίου
85 Εὔτυχος Ͻ
Αὐρ Ὀνήσιμο<ς Γ>αργήτ
    Πανδειονίδος
Εὐτυχιανός Ͻ
Φιλωνίδης Εὐτυχιαν
90 Αὐρ Ἐπάγαθος Ͻ
Ἀρχιμήδης
Ζώσιμος Ἡλιοδώρου
Σενπρώ Πρισκιανός
Ἀγάθων Ζωσίμου
95 Ἀγάθων Χαρικλέους
Μύρων Ζωσίμου
Ἱλαρίων Ζωσίμου
Ἡλιόδωρος
Αὐρ Τέρτιος
100 Αὐρ Ζώσιμος
Θεότειμος
Συμφέρων Ͻ
Δημήτριος Ἀττικ
Κάλλιστος Ͻ
105 Γέλως Καλλίστου
Ἀσκληπιάδης Ἑσπέ
Σατορνεῖλος Ἑσπέ
Εὔπορος Ͻ
Ἀλκηνστιανὸς Μαρεί
110 Διονύσιος Δημητρίου
Ἐπίγονος Ζωσίμου
Αὐρ Καλανδ̣ίων
Διονύσιος Διονυσοδ
Αὐρ Κάλλιστος
115 Αὐρ Δωρίων
Αὐρ Νεικίας
Αὐρ Εὐτυχίδης Δωρ
Αὐρ Χάρμος
Αὐρ Σατορνεῖλος
120    Λεωντίδος
Στά Θεόδωρος Χολλ
Αὐρ Εὐκαρπίδης Ἀφρ
Φιλουμενιανὸς Εὐκαρ
Ζώσιμος Ͻ
125 Κίσσος
Αὐρ Σύμφορος Εὐπυ
Νεμεσιανὸς Πίστου
Γλύκερος Ἑρπινείκου
Αὐρ Ἐπιθύμητος Ἐπιτ
130 Αὐρ Μάρκελλος Ἐπιτ
Σωκράτης Ἀρτεμιδώ
Θεμιστᾶς Ῥόδωνος
Εὐθάλης Δημοκρά
Σπόρος Δημοκρά
135 Αὐρ Ἐπάγαθος
Φειδίας Ͻ
Εὐτυχιανὸς Παρα
Στά Λούκιος
Θεόδουλος Εὐτυχ
140 Αὐρ Εὔθυμος
Ἐπίκτητος Θεσσαλ
Αὐρ Ἡλιόδωρος
Εὐγνώμων Θεοδώ
Φλά Ἐπίκτητος
145 Ἑρμείας Λικιννίο
Μᾶρ Αὐρ Ἰταλικός
Αὐρ Κέλερ Χολλεί
Αὐρ Φίλιππος
Ἐπαφρόδειτος Ͻ
150      Πτολεμαίς
Αὐρ Ἀφροδείσιος
Προσδόκιμος Ͻ
Κέλσος Εὐκαρπ
Σαβεῖνος Εὐοδια
155 Εὐτυχιανὸς Σ(ό)λ(ω)
Ἔλεγχις Δωρᾶ
Μουσαῖος Δωρᾶ
Ἐπαφρόδειτος
158a       vac.
col. II.186 Ἀφροδείσιος Φιλ
Ἐπαφρόδειτος Ͻ
Ἀλέξανδρος Ἀντω
Ἐλεύθερος Ͻ
190 Ἐπαφρόδειτος
Δομ Διογένης
Ἀχιλλεὺς Φιλαθη
Φίλων Ἁδριανοῦ
Μητρᾶς Ἐπικάρ Ͻ
195 Ἀθήναιος Ͻ
Κριτόβουλος Συμ
Συμφέρων Ͻ
Ζώσιμος Συμφέ
Εἰσᾶς Συμφέρον
200 Εὐτυχιανός Ͻ
Αὐρ Χάρμος
 Ἀκαμαντίδος
Ἑρέν Πτολεμαῖος Ἕρ
Ἑρέν Δέξιππος Ἕρμ
205 Καλ Πρόκλος Ἕρμ
Εὐτύχη<ς> Ͻ
Ἀσκληπιόδοτος Ͻ
Αὐρ Ζώσιμος
Αὐρ Νυμφέρως
210 Αὐρ Ἀσκληπιάδης
Ἀντίοχος Σερήνου
Ἀγο Νεμεσιανός
Εὔπορος Ἀγαθόπο
Σωζομενὸς Ἀγαθόπο
215 Ἔλπιστος Ἀττικοῦ
Ἐπιτύγχανος Ͻ
Ἀγάθων Ἐπιτυ<γ>χά
Χαρητᾶς Συμφόρου
Τρύφων Ἀρτεμιδώ
220 Ἐπαφρόδειτος Ἀρτε
Ἀφροδείσιος Ζωσί
Εὐέρπιστος Ζωσι
Χαρίτων Φιλίνου
Κράτιστος Τροφί
225 Ἀθηναγόρας Ͻ
Βακχυλᾶς Ἀθηναγ
Σωσᾶς Ἀρτεμᾶ
Κριτόλαος Βασιλί
Μέλισσος Ͻ
230 Σύντροφος Ͻ
Αὐρ Ἐπίκτητος
Εὐφραντίδης Ͻ
Βάσσος Ἀρίστω
Ἀβίατος Ζωίλου
235 Αἴλ Ἀρτεμᾶς Ͻ
Φιλουμενός
Εὔπορος Ζωσίμ
Ἀσκληπιάδης
 Ἁδριανίδος
240 Ξενοφῶν Εὐκαρπ
Μελπομενὸς Φρον
Εὔτυχος Ἐπικτή
Δράκων Ͻ
Εὐκαρπίδης Δρά
245 Εὐτυχιανὸς Εὐγν
Ἕλενος Εὐγνώ
Γλύκερος Ἀθηναι
Σύμφορος Ͻ
Ὀνήσιμος Καλλι
250 Διονύσιος Ἀρτέ
Ἀρτέμων Ͻ
Δημύλος Εὐκαρπί
Ἀσκληπιάδης Εὐκαρ
Ἀπολλώνιος Εὐφ
255 Εἰσίδοτος Ζωσίμο
Αὐρ Μενεκράτης
Καικίλ Λούκιος
Καικί Ῥουφεῖνος
Καικί Ῥοῦφος
260 Αὐρ Πτολεμαῖος
 Οἰνεῖδος
Ἀβίδι Εὐάρεστος
Ἀβίδι Θεόδοτος
Ἀκίνδυνος Ͻ
265 Κλέων Ἀπολλωνί
Αὐρ Τρόφιμος
Ἰούλιος Χρυσοκον
Ἰούλ Ζώπυρος
Δημήτριος Σωκρά
270 Μυρτιφῶν Δημη Ͻ
Ζωτικός Ͻ
Εὐτύχης {συν} Συνεφ
Ἀρτεμᾶς Εὐτυχι
Αὐρ Εὐτρόπιος
275 Αὐρ Χρῆστος
Αὐρ Ἀφροδείσιος
Αὐρ Εἰρηναῖος
Ἀρτεμᾶς Εὐφροσύ
Αὐρ Σωσιγένης
280   Κεκροπίδος
Ζώσιμος Εὐπραξί
Κυκλοβόλος Ͻ
Φιλουμενὸς Κυκλο
Ἐπάγαθος Ͻ Μελιτεύς
285 Νεικηφόρος Εὐπρα
Ζήνων Πολυχρο
Φιλότειμος Ἐλπιν
Πολυχρόνιος Ͻ
Ἀμμιανὸς Ἀπελλᾶ
290 Ἀπελλᾶς ὁ καὶ Κεκρο
Ἀττικὸς Ζωσίμου
Αὐρ Ἀσκληπιόδοτος
Ἀλέξανδρος Κρα
Ἀσκληπιάδης Ἀπο
295 Φιλότειμος Ἐλπ
Ἐπίγονος Στρ
Μᾶρκος Στρα
Τυχικὸς Εὐφροσύ
298a       vac.
col. III.314 Ἀγήσανδρος Ὑγεί
315 Ἀρτεμείσιος Ἀρτε Ἐπι<ε>ικ
Λούκι[ο]ς Διονυσοδ
Δημήτριος Ἀλκιβι
Εὐτυχιανὸς Δημο
Διονύσιος
320 [Σ]ωτ[ὴ]ρ Διονυσίου
Ἀρτεμίδωρος Διον
Ἀσκληπιάδης Εὐπο
Αὐρ Καλλίστρατος
Ἀγαθόπους
325 Μαρ Ζωσίμου
Κάλλιστος
Ἐπάγαθος Ͻ Μελιτεύς
Ἐπαφρόδειτος Μελ
  Ἱπποθοωντίδος
330 Κλα Ἐπαφρόδειτος
Ἐλπιδιανὸς Ναρκίσ
Σωκράτης Λευκίου
Συμφέρων Ζηνοφί
Κάσιος Ἰταλοῦ
335 Σωτήριχος Ἰταλοῦ
Εὔδωρος Ͻ, Αὐρ Κουίνις
Ἡράκλειτος Ἐλπι
Αὐρ Γενεθλιακός
Εὔκαρπος Εὔπορ
340 Εὔπορος Ͻ
Ζώπυρος Ἀσκλη
Μαρκιανός
Χρυσόγονος Ἐπα
Αὐρ Τρύφων
345 Ἥραιος Ξενοφῶν
 Αἰαντίδος
Ζώσιμος Ͻ
Ἄλυπος Ͻ
Σατορνεῖλος
350 Κλα Δαφνιανός
Δειονύσιος ὁ καὶ Νει
Κάρπος Ͻ
Ἐλπιδηφόρος Φιλή
Φίλιππος Εὐημέρ
355 Ἀγαθοκλῆς Ͻ
Εὔπορος Ἀγαθοκλέ
Δομί Διδυμίων
Ἀνείκητος Ἑρμοδ
Ζώσιμος Ͻ
360 Σωκράτης Ͻ
Διονύσιος Ἐπαγάθ
Πολύκτητος Ἐπα
Φαυστίων Ͻ
Εὐοδιανὸς Ὀνησί
365 Στρύμων Εὐτύχου
Ἀθηνίων Εὐτύχου
Εὐτύχης Ἀγησάν
Ἀβάσκαντος Ͻ
Ἀθήναιος Φοίβου
370 Ἐρωτίων
Εὐτύχης Εὐφροσύ
Φαῦστος Ͻ
Ἐπάγαθος Ἰάσον
Διονύσιος Εὐρε
375 Δημήτριος Ζωτι
Σεκοῦνδος Ἀνει
Αὐρ Ἀλέξανδρος
Ἀθήναιος Φοι
  Ἀντιοχίδος
380 Ἀρχιμήδης
Ἔρως Ξανθίου
Θεόκτιστος Λεον
Ἀττικός Ἱέρου
Ζώπυρος Μαρκέλ
385 Εὔπλους Ὑγείνου
Μέγιστος Ἑσπέρου
Πάμφιλος Ὀνησί
Αὐρ Μουσώνιος
Αὐρ Εὐπόριστος
390 Θεόμνηστος
Εὐτυχιανός Ͻ
Διονύσιος Εὐπόρου
Αὐρ Κάρπος
 Ἀτταλίδος
395 Ἀπολλώνιος Εὐπ|ο
Διονύσιος Κύρου
Θρασυκλῆς Ͻ
Μεγιστίων Θρασυ
Διονύσιος Εὐοδ
400 Αὐρ Εὔτυχος
Αὐρ Παράμονος
Πραπιδεύς Ͻ
Δωρόθεος Λεον
Εὐφρόσυνος Ͻ
405 Δημοχάρης
Αὐρ Ὀνήσιμος Ͻ
Αὐρ Ποιμένιος
Εὐέλπιστος
408a        vac.
col. IV.414 Ἐπίκτητος Ͻ
415 Ἀττικὸς Ἐπικτή
Αὐρ Εὔπορ〚․․․〛ος {²⁶Εὔπορος}²⁶ Ͻ
Ἀρισταῖος Ἐπικτή
Ἑρμίας Λουκίου
Αὐρ Ἀρτεμᾶς Ͻ
420 Μουσαῖος Παραμ
Σωτήριχος Ζωσί
Ζωσιμίων Ζωσίμ
Οὐα Εὐτύχης
 ἐπένγραφοι
425 Ζώσιμος
Ῥουφείνος
Καλόπους
Κένταυρος
Ζώσιμος
430 [Λ]εωνίδη[ς]
Θεοφ—
Θεόδοτο[ς]
Εὐκαρπίδη[ς]
Πρωτόκτη[το]ς
435 Εὐτυχιανό[ς]
Ζώσιμος
Ἀνείκητος
Ῥουφεῖνος
Νεικήτης
440 Ἐπίκτητος
Ὑγεῖνος
Μύρων
Εὔ[τα]κ̣τος
Ἀλεξικλῆς
445 Χαρίτων
Ἱλαρίων
Ἀσκληπιάδης
Ζώσιμος
Ζοίλος
450 Ἀσκληπιάδης
Αὐξ<ά>νων
Κοῦρτις
Εὐτύχης
Ἀλέ<ξ>ανδρος
455 Εὔκαρπος
Ἐλευσείνιος
Ζώσιμος
Διόσκορος
Ἀφροδείσιος
460 Κουπέριος
Φιλουμενός
Εὐπόριστος
Ἀρτεμᾶς
Χαρίτων
465 Εὔκαρπος
Εὐτύχης
Διοκλῆς
Ὀνησιφόρος
Στέφανος
470 Σύντροφος
Πολυδεύκης
Κλαδίων
Συμφορίων
Ἑστι<α>ῖος
475 Ζώπυρος
Ἐπίκτητος
476a     vac.
infr col III-IV.477 ναυμάχος Ἑρέννιος
    Δέξιππος
Search Help
Contact Us