[ ] Att. — c. 200 p. — IG II² 2193 Add. (pt. 2.2 p. 816)
face A front.1 ὃν βασιλῆς ἔστεψαν ἐπ’ εὐδικίῃ βιότοιο
καὶ σταδίοις ἱεροῖς στῆσαν ἀεθλοθέτην
ξυστάρχην Κεκρόπεσσι καὶ ἀθλητῆρσι, Τρύφωνα,
πάτρη κοσμητὴν παισὶν ἑοῖς ἔθετο,
5 κλεινότατον Κεκρόπων ἐρικυδέος ἕρμα πόληος,
σωφροσύνης παίδων ῥύτορα καὶ βιότου,
ἐπὶ τῆς ἀρχῆς τῆς Γαΐου Κυΐντου ∙Ἱ∙μέρτου Μαραθωνίου
τὸν κοσμητὴν τῶν ἐφήβων Τρύφωνα Θεοφίλου
Ὑβάδην οἱ ὑϊοὶ Σάτυρος καὶ Θεόφιλος τὸν πατέρα καὶ
10 Ἀπολλώνιος Θεοφίλου τὸν θεῖον, αὐτὸς δὲ ἑαυτὸν
παρέστησα τῷ ἰδίῳ κοσμητῇ Ῥούφῳ Ͻ Ἐλεουσίῳ·
γυμνασίαρχος δι’ ὅλου ἔτους · Μ · Ἰούλ Πίος Παπειριανὸς
Ἀσκληπιάδης Εὐρυτίδας Ἰούλιος Θορίκιος καὶ ἄρχων
ὁ αὐτός. v στρατηγός· Αἴλιος Ἀρτέμων. v κῆρυξ· Ἀπολ-
15 λώνιος Θεοφίλου. v βασιλεύς· Σάτυρος Τρύφωνος
Ὑβάδης. v πολέμαρχος· Τίτος Οὐάριος Ἐλευσείνιος | Φλυεύς.
  ἀγωνοθέται
Ἀντινοείων ἐν ἄστει· Σάτυρος Τρύφωνος Ὑβάδης
Ἀντινοείων ἐν Ἐλευσεῖνι· Θεόφιλος Τρύφωνος
20 Ὑβάδης v Ἁδριανείων· Αὐρ Ἐπιγένης καὶ Αὐρήλ
Ἀλέξανδρος Μαραθώνιοι v Φιλαδελφείων·
Ἀπολλώνιος Θεοφίλου Ὑβάδης · Σεβηρείων· Αἴλ
Ἀρτέμων Σημαχίδης v Ἀντωνείων· Μ Ἰούλ Πίος
Παπειριανὸς Ἀσκληπιάδης Εὐρυτίδας Ἰούλιος
25 Κομοδείων· Ἄννιος Σφάλλων Παλληνεύς
Ἀθηναίων· Τύλλιος Μητρόδωρος Μαραθώνιος
Ἐπινικίων· Αἴλιος Ζήνων Βερενεικίδης
Θησείων· ὁ κοσμητής v Ἀμφιεράων· Κλ Ἄπερ
Μαραθώνιος v Γερμανικείων· Λ Πουστούμιος
30 Πόπλιος Μαραθώνιος v τοῦ περὶ ἀλκῆς· Οὐάριος
Ἐλευσείνιος Φλυεύς.
                 phallus
32 ἀντικοσμήτης· Ἐλευσείνιος Κίττου Αἰθαλίδης
ἡγεμὼν διὰ βίου· Γά Τυρ Τειμαγένης Σφήττιος
παιδοτρίβης διὰ βίου· Τελεσφόρος Μενεκράτους Φλυ
35 γραμματεὺς διὰ βίου· ἱερεὺς Στράτων Κιθαιρῶνος Ἀχαρ
col. I.36     σωφρονισταί
Εὐτυχίδης Πραξιτέλους Παλ
Φοιβιανὸς Πειραιέως Λαμπτ
Ἐπίκτητος Εἰσιδώρου Ἀζηνι
40 Ἀγάθων Φιλέρωτος Παιανιε
Ἀφροδείσιος Ἀβασκάντου Ἀχαρ
Μνησίθεος Δημητρίου Ἕρμει
col. II.92   ὑποσωφρ<ο>νισταί
Εὐτυχιανός Ͻ Ἐπιεικίδης
Ζώσιμος Ἀρίστωνος Βησα
95 Νικόμαχος Ἀπολλωνίου
Διονυσόδωρος Ͻ Παιανι
Προσδόκιμος Ͻ Παλλη
Μηνόδωρος Ἀγαθοκλέ
col. I.43  Ερεχθεῖδος
Εἰσίδοτος Φοιβιανοῦ Λαμ
45 Δημήτριος Ͻ Λαμπτρεύς
Σωτηρίδας Σωτηρίχου Κηφ
Φίλιππος Συμφόρου Κηφ
 Αἰγεῖδος
Ἀφροδείσιος Μεγιστοδώ Γαρ
50 Μνησίθεος Ͻ Ἐρχιεύς
Δημήτριος Μνησιθέου Ἐρ|χ
Εὔοδος Μνησιθέου Ἐρχι
Λικίν Καλλιστόμαχος Γαρ
 Πανδειονίδος
55 Περγασίδης Ἀγάθωνος Παι
Ζώσιμος Ἀγάθωνος Παια
Ὄνασος Ἀντιόχου Κυθή
Εὐτύχης Ληναίου Κυθή
  Λεοντίδος
60 Σάτυρος Τρύφωνος Ὑβάδ
Θεόφιλος Τρύφωνος Ὑβά
Ἀπολλώνιος Θεοφίλου Ὑβ
Εὐμένης Ͻ Χολλείδης
Στάτιος Ἀβάσκαντος Χολ
65 Στάτιος Κόρινθος Χολλεί
Εἰσίδωρος Ἀφθονήτ Λευκο
Διονυσόδωρος Ἑρμεί Λευκο
  Πτολεμαίδος
Αἴλ Ζήνων Βερνικίδης
70 Οὐάριος Ἐλευσείνιος Φλυε
Σωτήριχος Στρατονίκου Φλ
Ζοίλος Ἀρκεσιλάου Φλυεύ
Θεόφιλος Θηραμέν Σημα
   Ἀκ[αμαντ]ίδος
75 Μ Ἰούλ Ἀσκληπιάδης Εὐρ Θορ
[Ἀσ]ίν[ι]ος Στράτων Ἕρμειος
․․6․․․ Εὔδημος Ἕρμειο
Θαλῆς Ἀσκληπιάδου ἐκ Κ
Χρῆστος Μοσχιανοῦ Κεφ
80 Ἀρίστιππος Ͻ Κυρτείδης
Ἀγάθων Ͻ Κυρτείδης
Φλάβ Ἀμφικλῆς Σφήτ
Καρπόδωρος Σωστρά Ἡφαι
Ζηνόδοτος Ξύστου Ἡφαι
col. II.99  Ἁδριανίδος
100 Αἴλ Ἐπαφρόδειτος Ἀντι
Αἴλ Διονύσιος Ἀντινο
Καλλίγαμος Διονυσίου
 Οἰνεῖδος
Ἀφροδείσιος Ͻ Ἀχαρν
105 Εὔπορος Ἀφροδεισί Ἀχα
Προσδόκιμος Ͻ Ἀχαρ
Κλ Μαρι<α>νὸς Ἀχαρ
 Κεκροπίδος
Χαρμίδης Ἀμφιαρ Μελ
110 Πυθόδωρος Ͻ Ἐπι
Ἐφέσιος Πυθοδώρ Ἐπι
Αἰθάλης Στράτωνος
 Ἱπποθοωντίδος
Ξενοκράτης Νικίου Ἀ[ζην]
115 Νικίας Ͻ Ἀζηνιεύς
Ἀντίοχος Νικίου Ἀ[ζην]
Ἐπίκτητος Ͻ Ἀζην
Νικίας Ἐπικτήτου Ἀ[ζην]
Ἀπολλώνιος Ͻ Πε[ιραι]
120 Κράτερος Ἀπο[λλωνίου Πειραι]?
Τρύφων Ͻ
  Αἰαντ[ίδος]
Τύλλιος [Μητρόδωρος Μαραθώνι]
Μ Αὐρ Ἐπι[γένης Μαραθώνι]
125 Μ Αὐρ Ἀλ[έξανδρος Μαραθώνι]
Λ Πουσ[τούμιο]ς Μα
Κλ Ἄπ[ερ Μαρ]αθώνι
Πορφύρ[ιος Ͻ] Μαραθώ
Κλ Εὐτύ[χ]ης Μαρα
130 Θάλλο[ς] Σωτηρίχου Μα
    Ζώσιμος Ͻ Μαραθώ
Ἀντιοχίδος
[Α]ἴλ Ἀρτέμων Σημαχί
[Ἄν]νιος Σφάλλων Παλ
135 Ζώσιμος Εὐτυχίδου Πα
Εὔπορος Εὐτυχίδου Πα
Θάλλος Καλλικράτους
Παράμονος Ͻ Ἀμφι
  Ἀτταλίδος
140 Αἴλ Λόγισμος Ἁγνού
Πό Αἴλ Ζοεῖλος Ἁγν
Σωσικράτης Ἐπικτήτου
Πρεῖμος Ἐπικτήτου
Ἵλαρος Ͻ Ἀθμονεύς
145 Ἐπαφρόδειτος Ἰάσον
            vac.
col. I.85   ὑποπαιδοτρίβης
  Εὐτυχιανὸς Ὑακίνθου Σφ|ή
  ὑπογραμματεὺς Αἴλ
  Εὐχάριστος Σφήττιος
  διδάσκα διὰ βίου
90   Εὔπορος Ἐπιγέ-
  νους Ἀχαρνεύς
        vac.
face B left.col. I.146 ὁπλομάχος Διονύσιος Νεικομάχου Φαλ
διδάσκαλος Εὔπορος Ἐπιγέ v Ἀχαρ
κεστροφύλαξ Χρυσόγονος Ͻ Φλυεύς
ἐπὶ Διογενείου Κλ Ξενοφῶν
150 καψάριος Μέλισσος
  ἐπένγραφοι
Πολύκαρπος Ἑρμεία
Ἀθήναιος Πολυδευ
Ἐπάγαθος Ἀφροδει
155 Οἶμος Ͻ
Φίλητος Φιλοστόργου
Κλύμενος Ͻ
Περιγένης Ἑρμείου
Διονύσιος Δημητρίου
160 Ζώσιμος Ἀναξιλάου
Ὑγεῖνος Ὀρεστείνου
Μουσαῖος Εὐτυχᾶ
Θησεὺς Προσδοκίμου
Μηνᾶς Εὐβούλου
165 Χρηματῖνος
Κλ Ἡρακλέων
Κλ Διονύσιος
Κονδιανὸς Μενίππου
Μένιππος Ͻ
170 Καλλίστρατος Μενίππου
Τύλλιος Ἐπίκτητος
Διονύσιος Δημητρίου
Ἑρμῆς Εὐτυχᾶ
Ἀντέρως Ͻ
175 Φιλουμενὸς Ἀντέρω
Διονύσιος Εὐτυχᾶ
Φαῦστος Εὐτυχᾶ
Θησεὺς Σωτηρίχου
      vac.
Search Help
Contact Us