[ ] Att. — 190-200 — IG II² 2128 Add. (pt. 2.2 p. 816)
1         ἀγαθῆι τύχηι
1a         rosa   rosa
2   ὁ κοσμητὴς τῶν ἐφήβων ἱερεὺς βουτύπος
  Λακρατείδης Εὐτυχίδου Ἀζηνιεὺς τοὺς ἐπὶ Φλ
  Σωσιγένου ἄρχοντος ἐφήβους ἀνέγραψε. folium
col. I.5     Ἐρεχθεῖδος
Θεόφιλος Ͻ Ἀναγυ
Ὀνερᾶτος Ͻ
Ὀνήσιμος Ͻ Κηφ
Ἵλαρος Ὀνησίμου Κηφ
10 Ἡρακλείδης Ὀνησίμου Κηφ
[Θρ]έπτος Ͻ
․․․νος Θρέπτου
[Ἀλέ]ξανδρος Ζωσίμου
Εἰσ[ί]δοτος Μενάνδρου Κηφ
15 Ἐπ[ί]κτητος Πολυδεύκους Λαμ
Ζώσιμος Τρύφωνος Σουβρί
Μηνόφιλος Ͻ
Γαμίων Συμφόρου
Τύχαρος Μουσαίου
20 Εὔφημος Μουσαίου
    Αἰγεῖδος
Ἀγαθοκλῆς Ͻ Ἑστιαιόθεν
Εὔκαρπος Εὐανγέλου Γαρ
Εἰσίδωρ[ο]ς Σκύμνου Γαρ
25      Πανδ[ιο]νίδος
Πο Αἴ Νεικοκράτης Παιανιεύς
Μάξιμος Σα[θείν]ου Παι
Λύκος Ἐπαφροδείτου Κυδ
Καλλιγένης Εἰσιδότου Κυθή
30 Πολύμνηστος Καλλίου
   Λεοντίδος
Ἀπολλώνιος Ἀφροδεισίου | Λευ
Διονύσιος Ἀφροδεισίου Λευ
Εἰσίδωρος Ἀφροδεισίου Λευ
35 Ἀπολλώνιος Ἀντιόχου Χολ
Εὐφρόσυνος Ͻ
Θεογένης Ͻ Λευκο
    Πτολεμαίδος
Τελεσφόρος Σωτηρίδα Προσ|πάλ
40 Ὀκτάβιος Φαυστεινιανός
Ἰστλή(ιος) Ἀθήναιος Βερ
Ἑρμογένης Ͻ Φλυ
Ζωσᾶς Ἑρμογένου Φλυ
Ἀλκιβιάδης Φαυστείνου Φλυ
45 [Φαυστ]εῖνος Ͻ Φλυ
[․․․․9․․․․ Ῥ]ηγλιανὸς Κον
․․․․․․․16․․․․․․․ινος
․․․․11․․․․․ ακ —
    [Ἀ]καμαντίδος
50 ττικὸς Στράτωνος Σφήτ
Διονύσιος Ͻ Ἠρε(σίδης)
Κράτων Ͻ
Φιλόξενος Ͻ Θορί
[Ἐ]πίκτητος Ζωσίμου
55 [Ἰ]ούλ Εὔπορος
Κόρινθος Γυμνικοῦ
    [Ἁ]δριανίδος
Ἀγρίππας Ἀρτεμιδώρου Ἰταῖ(ος)
[Ἀ]ρτεμίδωρος Ͻ Ἰταῖ
60 [Ἐλε]υσείνιος Ͻ Δαιδα
[Ἐπ]άγαθος Ἀττικοῦ Παμ
․․υστόδωρος Εἰρηναίου Σκαμ
Παράμονος Ζωσίμου Παμ
[Μ]ηνόφιλος Εὐοδιανοῦ Φη<γ>αι
65 Σύμφορος Ἀγαθίου Οἰναῖ
    Οἰνεῖδος
[Ξε]νοκράτης Εὔνοος Ἀχαρ
[Ξέ]νων Ͻ Ἀχαρ
[Βά]κχιος Ͻ Ἀχαρ
70 [Εὐ]φράνωρ Ͻ Περιθοί
[Σκ]άμανδρος Σωκράτου Ὀῆ
[Φα]ῦστος Ποσειδωνίου
[Πο]σειδώνιος Ͻ
    Κεκροπίδος
75 [Σέμν]ος Ἀσκληπιάδου Μελι
[Διονύ]σιος Ἀσκληπιάδου Μελι
[Πολύκ]τητος Ͻ Μελιτεύς
․․5․․ος Πολυκτήτου Μελι
․․5․․ν Φιλέου Μελι
80 ․․5․․#⁷#⁷#⁷#⁷#⁷#⁷#⁷#⁷
    [Ἱπποθωντί]δος
[Δ]ιον[υσόδ]ωρος Συνφέ Πει
Ἀφροδείσιος Ἀσκληπιάδου
Δαίδαλος Ͻ Ἀζη
85 Εὔκαρπος Δαιδάλου Ἀζη
    Αἰαντίδος
Ἀθηνόδωρος
Ὑγεῖνος ὁ καὶ Λάμπος Μαρα
Εὐκλείδης Σώζοντος Φαλη
90 Ἀγάθων Ͻ Μαραθώνιος
Τιτιανὸς Εἰσίωνος Φαλ
Ἀττικὸς Ἀχάρνου Μαρα
Ἀγάθων Ͻ Φαληρεύς
Κλ Πολύκαρπος
95 Μιλτιάδης Σατύρου
Φιλήμων Ἀγαθοκλέους
    Ἀντιοχίδος
Μάξιμος Ἀφροει<σί>ου
Κῶμος Ἀλεξάνδρου Ἀλω
100 Ἀρτέμων Ͻ Σημαχί
Ἡρακλείδης Ἀσκληπιάδου | Παλ
Μᾶρκος Ἀσκληπιάδου
Διονυσόδωρος Ͻ Ἀλω
Ἀπολλώνιος Ͻ Θοραι
105 ․․․ων Ͻ Λευκ(οπυρεύς)
    Ἀτταλίδος
Ἀσκληπιάδης Διονυσίου | Ἀθμο
[․․․․ Σ]ωτί[ω]ν[ο]ς̣? vac.
[․․․7․․․ Ἀσκλη]πιάδου Ἀθμο
110 ․․․․․․15․․․․․․․νος Ἁγνού
— — — — — — — υ
111a — — —
col. II.112     ἐπένγραφοι
 Κράτερος Φιλουμε
Πο Αἴλι Σωτᾶς
115  Ἐπάγαθος Παράλου
 Ἐπικράτης Ἀθηναίου
 Ὀνησᾶς Ἐλευσᾶ
 Ἐπαφρόδειτος Δημητρίου
 Φιλέταιρος Εὐπόρου
120  Λικίνιος Ὄρτυξ
 Λικίνιος Ἀρκεσίλαος
 Λικίνιος Φιλέταιρος
 Ἑρμῆς Ὑγείνου
 Ζώσιμος Ͻ Σχ
125  Ζώσιμος Ͻ Ἀγρ
 Κορ Ζώσιμος
 Καλόκαιρος Ͻ
 Κάλλιπ(π)ος Ζωσίμου
 Στέφανος Ͻ
130  Κρήσκης Ͻ
 Μαρ Ὑγεῖνος
 Ἀγαθόνεικος Ͻ
 Κάρπος Ͻ
 Ἀβάσκαντος Νείκωνος
135  Ἀπολλώνι[ος] Ἡρακλείδο[υ]
 Μεγιστόδωρος Ἡρακλείδο[υ]
 Ἀντίοχος Μεγιστοδώρο[υ]
 Σωτίων Διονυσίου
 Ῥαδανός Ͻ
140  Ἀπολλώνιος Ͻ
 Ἑρμᾶς Ͻ
 Εὔπορος Ἀρισταίου
 Ἀριστᾶς Ͻ
 Καρπόδωρος Ͻ
145  Ὑγεῖνος Ἀφροδεισίου
 Σπένδων Ἀσιατικοῦ
 Κλ Πλήρεσις
 Εὔκαρπος Ͻ
 Ὡρά(τιος) Παναθήναιος
150  Εἰσίων Διονυσίου
 Μάξιμος Προσδοκίμο[υ]
 Εὔνους Ἐράτωνος
 Ἀντώνιος Ὀνησύλος
 Ξύστος Ἀττικοῦ
155  Διονύσιος Ζωσίμου
 Μάριος Ἀφροδείσιος
 Δῶρος Ͻ
 Φειδίας Ͻ
 Ἀλέξανδρος Ͻ
160 Εὔπορος Ͻ
Θεόφ[ιλ]ος Διονυσίο[υ]
 Ἀριστόβουλ[ο]ς Ἑρμο — —
 Φίλων Ὑμνίων[ος]
 Ἀθηνόδωρος Ͻ
165  Εὔγαμος Ͻ
 Ἰάσων Ͻ
 Ἑρμέρως Ῥαδινοῦ
 Ἑρμῆς Ἀπολλωνίο[υ]
 Ἀγάθων Εἰσιδώ[ρου]
170  Πο Αἴλ Θησεύς
 Δημήτριος Ͻ
 Ἀντίγονος Ἀσκλ — —
 Ἀλέξανδρος Εὐν — —
 Κότυς Πρείσκου
175  Ἀγαπητὸς Ζωσίμ[ου]
 Σωσίβιος Βασιλε[ίδου]
 Σωζομενός Ͻ
 Εὐφρόσυνος Σωζ[ομενοῦ]
 Γέλως Ζωσίμο[υ]
180  Δωριεὺς Ψάλμ[ου]
 Εἰτωνὸς Σωτῦ
 Ἀριστᾶς Ͻ
 Γάιος Ἰούλιος Ηλ—
 Λούκιος Σκουδι —
185  Φρόντων Εὐτυχ —
 Σκείπων Ἀμεθ[ύστου]
 Ζώσιμος Κελάδο[υ]
 Κλ Βρέμων
 Τροφιμᾶς Εἰσιδ
190  Ἔρως Λυσ —
 Ἑρμείας Ἀρτέμων[ος]
 Εὐκαρπίδης Καλλικράτους
 Ἀγαθᾶς Μουσικοῦ
 Ἀγαθόπους Ͻ
195  Εὔτυχος Ἐπιγόνου
 Ἐπ<ί>κτητος Εὐκάρπου
 Ἐπικτᾶς Συμφᾶ
 Εὔπορος Ζωσίμου
 Εὐτύχης Ἀθηνοδώρου
200  Εὐφρᾶς Εὐπᾶ
 Εὐέλπιστος Ἀβασκάντου
 Ἑρμίας Ͻ
 Ἑρμίας Ͻ πρ
 Ζώσιμος Φιλοσεράπιδος
205  Ζώσιμος Ͻ
 Ζώσιμος Ἀγαθημέρου
 Ζώσιμος Χρυσάνθου
 Θρασέας Νουμηνίου
 Μύρων Καρείνα
210  Μ Αὐρ Συνέρως
 Μουν(δίκιος)· Μύστης
 Μυστικός Ͻ
 Νουμήνιος Ͻ
 Π Αἴλ Τρόφιμος
215  Σεκοῦνδος Εὐφρ[άν]ορο[ς]
 Συ — —
 — — —
Search Help
Contact Us