[ ] Att. — fin. s. I p.
col. I.1   — Λ[υ]σιμά[χ]ου
   — ος Ͻ
   — Ͻ
   — Χ]αρεῖνος
5    — όδωρος Κέλσου
Ἀσκλ]ηπιάδης Κέλσου
   — νης Κέλσου
     — ι․․οπου
— λο[ς Ἀ]φροδεισίου
10        — Ἀπολλωνίου
      — Ἀπολλωνίου
      — Ἱπποκράτους
  — λης Ἀφροδεισίου
   — ογένους
15  — Ἀσκληπιάδου
  — τητος
— ος Θεοδωρήτου
—  ς Θεοδωρήτου
  — Διονυσοδώρου
19a       vac.
      vac.
20   — ί]ππου vac.
   — Ἀττικοῦ
    — ιος Θεοφίλου
     — Κύρου
23a         vac.
24          — δ]ώρου
24a         — — —
col. II.25 Βιβούλλ Θεοφίλου
Ἐπαφρόδειτος Ἀρτέμων vac.
Ἀβάσκαντος Ἀρτέμωνος
Ἐπαφρόδει[τος] Ἀφροδεισίου
Ἀπολλοφάνης Ἀλεξάνδρου
30 Ἐπάγαθος Κασίου
Ζωίλος Θεμιστοκλέους
Ἀγαθώνυμ[ος] Θεμιστοκ vac.
Διογένης Ͻ
Ἀλέξανδ[ρ]ος Θρασύλλου
35 Πά[μφι]λος Ͻ
Ἰο̣υ̣λ̣ Ἀ̣φ̣ροδείσιος
Αὖλο̣ς̣ Ἀλεξάν[δρ]ου
Ὀλυμπιόδ[ωρ]ος [Δ]αμ̣ύλο[υ]
Διονυσοκλῆς Ͻ
40 Ἀσκληπ[ιά]δης Διονυσίου
Θεμιστοκλῆς Σωπάτ[ρου]
Δημύλος Δ[ημ]ητ[ρί]ου
Ζώπυρος Α․․6․․․λ[ο]υ
Εὐτύχης Ͻ
45 Διογένης Ͻ
Μεννέας Ͻ
Φίλων Ͻ
Χειλιαρχι[α]νὸς Διονυσίου
Πασιχ̣αριανὸ[ς Κ]αλλ[ί]ου
50 Εὔοδος Ἀγα[θων]ύμου
Δέκ[μ]ος Μυ̣ —
Διονυσοκλῆς [Ἀπολ]λωνίου
Ἀσκληπιά[δ]η[ς Ἐ]γλέκτου
Ἀγαθώνυμος Ͻ
55 Με[ί]λ[ιχ]ος Ͻ
Ἀφρ[οδε]ίσιος Κελάδου
Γάιος Ἡρακλείδου
57a — — —
col. III.58 Εὐ —
Ζώπυ[ρος
60 Βασιλ —
Καρ —
Βασιλ —
Μακ —
Σολ —
65 Μα —
Αἰν —
Ἀμ —
Εὐτυ —
Δημ —
70 Νεικ —
Ζ#⁷ —
Ε —
Κ̣ —
Ζ̣ —
75 Ε —
Ν̣ —
Γ —
Ε —
80 Ε —
Search Help
Contact Us