[ ] Att. — 2nd/3rd c. AD — IG II² 1999+2003+2339
face a IG II(2) 1999+2003+2339+ (SEG 24.200), A, ll. 1-6 (Geagan):
1 ἄρχων̣ [τῆς εἰς Ἐλευσῖνα πανηγύρεως Μέμ]
ἐπὶ βωμ̣[ῷ Θορίκιος ἀντὶ τοῦ Αὐτοκράτορος]
ψηφισαμέ[νων τῶν σε]μνοτάτων Κη̣[ρύκων]
τ̣ὰ ὀνόματα ἀ̣[νέγραψε]ν̣ ἐν στήλῃ v ὅτ[ε]
5    vacat   [— — —]ν.     vacat
ἀφ’ ἑστ̣ίας Τ̣ Φλ [․․․c.9․․․ Ἀ]χαρνεύς, οὗ ἰό[ντος — —]
IG II(2) 1999+2003+2339+ (SEG 24.200), B, ll. 1-9 (Geagan):
face b.1 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]Σ
[— — — — — — — — — — — — — — — — — Κηρ]ύ̣κων
[— — — — — — — — — — — — — — — — —]αρχου
5 [— — — — — — — — — — — — — — — —]εύοντος
[τοῦ γένο]υ̣ς̣ [— — — — — — — — —] τοῦ Ͻ Μαρ
[ψηφισαμ]ένων Κηρ̣ύ̣κ̣[ων — — — — —]οις̣ ἐν στή-
[λῃ τὰ ὀνό]ματα ἁπάντων [αὐτῶν ἀναγρ]αφῆναι καὶ
[ἐκτεθῆ]ναι ἐν τῷ Ἐλευ[σινίῳ κατὰ φυλ]άς.
Search Help
Contact Us