[ ] Att. — 84/5-92/3
1 ἀγαθῇ τύχῃ ἐπ[ὶ] Αὐτοκράτορος Καίσ[α]ρος, θεοῦ
Οὐεσπα[σ]ιανοῦ υἱοῦ, Δομετιανο[ῦ Σ]εβαστοῦ
Γερμανι[κο]ῦ Διὸς Ἐλευθερίου [ἄρχο]ντος vac.
ὁ κοσμη[τὴ]ς Στ[ράτω]ν Ͻ Ἐ[πικηφεί]σιος τοὺς
5 ὑφ ἑαυτ[ῷ παιδ]ευ[τὰς καὶ τοὺς ὑφ ἑ]αυτῷ ἐφή-
βους ἀ[νέγρ]αψ[εν].                   Θησείων ἀ-
χθέντω[ν ἡγωνοθέτουν Σ]τράτων Ͻ Ἐπικηφεί-
σιος ν [καὶ Μένανδρος] Στράτωνος Ἐπι-
κηφείσιος καὶ τὴν ἐν Σ[αλαμῖνι ναυμαχίαν ἐνί]κων· ἐγυμνασ[ιάρ]-
col. I-II.10 χουν Στράτων Ͻ Ἐπικ[ηφείσιος καὶ]
Μένανδρος Στράτω[νος Ἐπικηφείσιος Βοηδρομ]
Ἀπελλῆς Ͻ Ἐρχιεύς                           [Πυανοψ]
Ἄλκιμος Ͻ Βησαιεύς                           [Μαιμακτη]
Ἀρτέμων Κορίνθ[ου]                             [Πο]σει
15 Παγχάρης Ἀσκ—                                  [Γα]μηλ
Γά Ὀράριος Ἀνθεσ[τήρι]ος                      [Ἀνθε]στη
Παράμονος Ͻ [Φλ]υεύς                          [Ἐλαφ]ηβο
Φιλήμων Σ[․․․․]οθέου Ε[— — ]                         Μουνι
Ζώ[σιμος Ͻ Σ]φήττιος                          Θαργη
20 Σ[τρά]τω[ν καὶ] Μένανδρος Ἐ[πι]κηφείσιοι       Σκιρο
․․․8․․․․ Ἀλκίμου Βησαιεύς                      Ἑκατομ
․․6․․․ Ἀλκίμου Βησαιεύς                        Μεταγιτονιῶνα
col. III-IV.10 [— — —  — — —] Μαρα. παιδοτρίβης·
      [— — —  — — —] Μαρα — παιδευ[ταί]·
          [— —]ανδ[ρος — — —]ου Με[λιτ]
210      [— —]α[ς] Χαρικ[λέους — — —]
               Δρό[σ]ος
col. III.149 [πολ]λώνιος
150 [ὑποπαιδοτρ]ίβης
col. I.23     [π]ολεῖται
[․․6․․․]ος Μενάνδρου Φαλη
25 [․․5․․]ονος Ͻ [Π]αλληνεύς
[․․5․․]βωσι[․․5․․]νεύς
[․․․․]λος Σ[․․5․․]ανος Χολλεί
[․․․․]ρίζω[ν Ζωπ]ύρου Πειραι
[․․․․]υ[․․․ Θ]εοκρίτου Πειραι
30 [— — —]Ͻ Βερνεικίδης
[— —]χος Ͻ Σουνιεύς
[․․5․․]οδίνιος Εὐέλπιστος
[ντίοχο]ς? Ͻ Ἀναφλύστιος
[Σ]ωισθένης Ἀν[τι]όχου Ἀναφ
35 Ἀφροδεί<σι>ος Ζωσίμου Λαμ            (Erechtℎ.)
Διονύσιος Ζωσίμου Λαμ
Ἄνθος Εὐφράνορος Λαμ
Λήναις Ͻ Παμβωτάδης
Παγκράτης Εὐαρέστου Ἀρα              (Aeg.)
40 Πόπλιος Ͻ Ἀγγελῆθεν
Μούσαις Ͻ ἐκ Μυρι
Ἀρτέμων Καλλίου Γαργήτ
Γάιος Ͻ Γαργήττιος
Εὔοδος Ἑρμίου Κυδαθη                 (Pand.)
45 Ἕσπερος Ζωπύρου Παιανι
Ἀσιατικὸς Ζωπύρου [Παιανι]
Νουμή[νι]ος Συμμάχου — —
[Εὔ]π[ο]ρος Ͻ Εὐπυρί                (Leont.)
Ἐρά[τω]ν Εὐπόρου Εὐπυρί
50 Στά[σιμ]ος Ͻ Δειραδιώ
Φω[σφ]όρος Διονυσίου Κολω
Ὤλιος Λόλλιος Ἀττικὸς Ἀζη
Ἀγαθόπους Ἀφροδεισίου Σκαμ
Βακχ[ύλ]ος Νεικίου Φλυ                (Ptol.)
55 Πολύ[βι]ος Φαύστου Φλυ
Ζώσ[ι]μος Διονυσίου Φλυ
Ἀφρο[δ]είσιος Πολυκλείτου Θορί       (Acam.)
Ἀπολλόδωρος Ͻ Ἀχαρ                (Oen.)
Διονύσιος Ἀπολλοδώρου Ἀχαρ
60 Παράσιος Ͻ Φυλάσι
Ζώπυρος Ͻ Φυλάσι
Εὐβουλίδης Ἀφροδισίου Περι
Ἀπολλώνιος Ͻ Ἁλαιεύς              (Cecr.)
Ἀσκληπιάδης Συβαλήτ
65 Ἀντίπ[α]τρος Ͻ Ἀλωπε              (Ant.)
Ἐπίγονος Ἀλεξάνδρου Παλλη
Καρπόδωρος Ͻ Σ<ο>υνι                (Att.)
Γλαυκ[ί]ας Ἀφροδισίου Πει            (— —)
Κράτων Ͻ Μαρα
70 Σωτᾶς Κράτωνος Μαρα
Ἀπολλωνίδης Ͻ Τρικο
[Μύρ]τις Εὐκτήμονος Σου
Ἀφροδείσιος Ἀλκαμένου Παια
Ἱκέσι[ο]ς Ἀλκαμένου Παιανι
75 Ἀττικὸς Ἀπελλοῦ Ἐρχιεύς
Παράμονος Ͻ Λαμπτρεύς
Φιλήμων Ἀμύντου Ἀναφλύστιος
Φίλω[ν Ͻ] Μαραθώνιος
Εὔο[δος Ͻ] Ἀραφή
80 Ἡρ[ακλέ]ων Ἀριστείδου Ῥαμνού
                   vac.
col. II.125 [σκληπι]άδης Ͻ Λαμπτ              (Erechtℎ.)
Βάσσος Ἀσκληπιάδου Λαμ
Πρῖμος Ͻ Λαμπτρεύς
Μακαρεὺς Ͻ ἐκ Μυρινο                (Aeg.)
Σώστρατος Ͻ Ἐρχιεύς
130 Δημήτριος Σω<σ>τράτου Ἐρ
Πόπλιος Ἀριστίδου Φιλά
Εὔβλαστος Διοτείμου Γαρ
Ζώσιμος Ἑσπέρου Παια                 (Pand.)
Ῥόδιππος Σπόρου Χολλεί               (Leont.)
135 Στράτων Ζωσίμου Δειρ
Ζώσιμος Ἐπικτήτου Παιο
Ζωίλος Ἐπικτήτου Παιο
Διόδωρος Ͻ Φλυε[ύ]ς                 (Ptol.)
Ἀντίοχος Ͻ Φλυ[εύς]
140 Ζώσιμος Ͻ Σφή[ττι]ος                (Acam.)
Βάσσος Ἀφροδει[σίου Λ]ου             (Oen.)
Ἐλευσίνιος Μήν[ιδος] Φ[υλά]
Ἅλυς Ἡρακλέωνος Ἀζη                (Hipp.)
Βλάστος Διονυσίου [— —]
145 Ποσειδώνιος Ͻ Ἀν[αφλ]              (Ant.)
Κόρινθος Ͻ Ἀναφλ                   (Att.)
Ἰσίδοτος Ͻ Σου
           vac.
92    Μειλήσιοι
Αὐφίδιος Διόδοτος
Μένανδ[ρ]ος Ͻ
95 Πομπών[ι]ος Κλᾶρος
Εὐτυχίδης Ἀσκληπι[άδου]
Ἰταλός Ͻ
Μηνόδωρος Ἰταλοῦ
Νικίας Ͻ
100 Εὐτυχίδης
Τ Φλ Συνέγδημος
Εὐγένης Μουσέρω
Εὔτυχος Κρίτωνος
Εἰσίδωρος Εὐπόρου
105 Σωκράτης Δημητρί
Τ Κλ Φιλοκράτης
Ἡρακλέων Διονυσίου
Πρωτογένης Ͻ
Διονύσιος Πρωτογέ
110 Σκηνικὸς Ἀπελλοῦ
Ἀσκληπιόδωρος Εὐκτή
Βίων Εὐκαρπίδου
Διονύσιος Ͻ
Τρύφων Διονυσίου
115 [— — — Ἐ]πικτήτου
— — —  — — — ου
[— — — Γρ]αφικοῦ
[— — —]ς Παμφίλου
[— — —  —]υφορος
120 [— — —]τος Μοσχίω
[— — —]κος Ἀθηνίω
[— — —]ς Μνησιθέου
[— —]ντος Ἀπελλ
[— — —] Ἀπελλοῦ
[— — —  — — —]
col. III.151 [․․5․․σ]τρατος Θε
Ε[․․․․]λος Θεοδώ
[λ]έξανδρος Εἰσι
[Ἀ]σκληπιάδης Ͻ
155 Μένανδρος Βαθίπ
Ποσᾶς Πρείμου
Πρῖμος Ͻ
Ζώσιμος Πρίμου
Μηνᾶς Πλοκάμου
160 Ἀθήναις Ἀπολλω
Εὔοδος Ἡρακλεί
Ζώσιμος Ἡρακλ
Ἐλευσίνιος Εὐδό
Ἀφροδείσιος Ͻ
165 Ἀρίστων Ληναίου
Ἀττικὸς Θεογέ
Ἀπολλώνιος Εὐφρ
Λυσίας Εἰσιδώρου
Σώστρατος Καλλιφ
170 Δαμᾶς Παμφίλου
Συμφέρων Ἄνθου
Διονύσιος Ἑρμίου
Διονύσιος Εὐ[— —]
Ἐπίκτητος [— —]
175 Χάρης [— —]
Ἀνθ[εστήριο]ς Ͻ?
[Πόπ]λιος Ἑρμῆς
[Ἀπο]λλώνιος Δημη
[Κτ]ήσων Φιλήμο
180 Τερψίχορος Μοσχί
Λύσιππος Ζήθου
Ὀνησᾶς Ἀρχελάου
Συμφέρων Ληναί
Ἐράτων Ληναίου
185 Ἀντέρως Ἀσκλη
Ἀττικὸς Φίλωνος
Ὀνησᾶς Αὔλου
Ζώσιμος Σωκρά
Πόπλιος Βήρυλλος
190 Μουσαῖος Καλλιστ
Εὐμένης Παλατίω
Ἐλεύθερος Παλατί
Ἀφρ<ο>δείσι[ος — — —]
Δημήτρι[ος — — —]
195 Βεργίλιος [— —]
Δημήτριος [— —]
Ἰούνιος Δη[— —]
Σωτᾶς Εὐπόρου
Πρεῖμος Καλλικλ
200 Ἀπολλώνιος Ἀφρο
Χαρίτων Ἀθηνίων
Ἀριστόμαχ[ος — — —]
Ἀφροδείσ[ιος ․․․․]ει
Πίστος [․․․․]δος
205 Ὀνήσιμ[ο]ς Ἐπικτ
Φλ Εὐέλπιστος
Εἰσ[ίδο]τος Βασιλε
Ἑρμ[— —]
Αι[— —]
[— —]
col. IV.212 Λεονᾶς Εὐδό
Ζήνων Ἱερω
Ἑρμογένης ἐπι
215 Συμφέρων Λη
Ὑγεῖνος Νεικο
Φιλουμενὸς Α
Παράμονος Ͻ
Ἀριστόβουλος Ͻ
220 Πρῖμος Ἐπικτή
Ὀνήσιμος Ἀφρ
Ἀμίαντος Ἀσω
Μύστης Φιλίπ
Κλ Ἀφροδίσιος
225 Διονύσιος Δη
Στάχυς Φαύσ
Ὀνήσιμος Διο
Εἰσίδωρος Λυσ
Πάμφιλος Μ[— —]
230 Διόδωρος [— —]
Εὔοδος [— —]
Εὐ[․․6․․․]μη[— —]
[Ἀρι]στοκλῆς
Νικίας Ͻ
235 Σέμνος Ἀλεξ
Πρεῖμος Ͻ
Διόδωρος Πτο
Ἐνπορικὸς Εὐ
Εἰρηναῖος Δείου
240 Σκίρος Θεοφίλου
Πάγκαρπος Συμ
Ἀγαθήμερος Ἡρα
Γραφικὸς Ἀπελλ
Ζώσιμος Νίγρο
245 Πρόσδεκτος Νί
Ζώσιμος Ἰσιδώ
Διονύσιος Δωρο
Κράτων Ἀριστίδ
Σύμφορος Δημη
250 Ἐλευσίνιος Διο
Τρόφιμος Διοδό
Σεραπᾶς Διοδότ
Εὐχάριστος Λε
Πάμφιλος Ζην
255 [Διο]νύσιος Θεο
{²9 vs. perierunt}²
Κ — — —
col. V.258 [․․5․․] Διοφάν
[․․․․]κος Εὐτυ
260 Ἐλευσίνιος ἐπ
Ἀγάθων Ͻ
Εὐφραντίδη[ς —]
Σωτήριχος —
Διοκλῆς —
[— — —]
{²15 vs. perierunt}²
265 Α[— —]
Ω[— —]
Διο[— —]
Στεφ[— —]
Ἀφρεγα[νός — —]-
270 πτος vac.
Ὑγῖνος Νικ[— —]
       vac.
Search Help
Contact Us