IG II² 1673
[ ] Att. — non-stoich. — 327/6?
1 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Μνησ?]αρχίδης Κηφ[ισιεύς ․․c.7․․]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ὁ λίθος] ἕκα[στος ∶𐅂]ΙΙ∶ ἀριθμὸς ΔΔΙΙ, τιμὴ ∶[ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ∶ ․․․․]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — κομιδὴ τούτων τῶ]ν λίθων καὶ ἀνακάθαρσις, ὁ λίθο[ς ἕκαστος ․․․]
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐρράγη ἡ ὁδὸς καὶ οἱ ὑπόνομοι, μισθωτοῖς ․c.6․․
5 [— — — — — — — — — — — — — — — — ὁ λίθος ἕκαστος ∶𐅂ΙΙ𐅁∶ ἀριθμὸς τούτω]ν ∶ΔΔ∶ τιμὴ ∶ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙ∶ κομιδὴ τούτων τῶν λίθ[ων κα]-
[ὶ ἀνακάθαρσις — — — — — — — — — — — — ἀριθμὸς ∶ΔΔ∶ ὁ λίθος ἕκαστο]ς ∶ΙΙΙΙΙ∶ γίγνεται ∶Δ𐅃𐅂ΙΙΙΙ∶ μισθωτὴς Μῦς Φαλη ∶ παρὰ Λ․c.3․
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἡμε]ρῶν, ταύτας δὲ ΔΙΙΙΙ ἐν τῶι ἐνιαυτῶι τρισὶ καὶ δέκα μησὶν καὶ ․c.3․
[— — — — — — — — — — — — — — — — — ὅσον χ]ρόνον [Πτε]λεᾶσιν ἦσαν ἑκάστωι ἐφ ὡμαλίαν ∶ σὺν ταῖς ἑορταῖς ΙΙ𐅀Χ∶ ․c.3․
[— — — — — — — — — — — — — — — — κατὰ ψήφι]σμα τοῦ δήμου, ὃ Χαρικλείδης εἶπεν, Θαργηλιῶινος μηνὸς ὀγδόηι φθίν[ον]-
10 [τος — — — — — — — — — — — — — — ἀργύρ]ιον τούτωι γίγνεται ∶ΗΗ𐅂𐅂∶ τὰ ξύλα κομίσαι τὰ περιόντα ἐκ Πειραιέως εἰς τ․․
— — — — — — — — — — — — — — — — — ων ∶𐅃ΙΙΙΙ∶ ἐμισθώθη ∶𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ μισθωτὴς Σίκων ἐν Σκαμβωνιδῶν οἰκῶν· ἁμαξίδα ἐπισ-
[κευασ — — — — — — — — — — — — — — —] ἐπὶ τὴν λιθαγωγίαν ὑποζωμάτων τέτταρας τόνους ἐλάβομεν ἐγ νεωρίων καὶ
[— — — — — — — — — — — — — — — χωρὶ]ς τῶν ξύλων ὧν ἐλάβο<με>ν ∶ τούτων τῶν ὑποζωμάτων δύο κατετέμομεν εἰς ἀρτήματα
[— — — — — — — — — — — — — — — μισ]θὸς τῶι κατατεμόντι καὶ συ<μ>βαλόντι τὰ ἀρτήματα Σιμίαι ἐγ Κεραμεικῶι οἰκοῦντι
15 [— — — — — — — — — παρὰ — — στυππει]οπλόκου πέ<ν>τε μὲν ΔΔΔΔ𐅃∶ πήχεων ἑκάστη, δύο δὲ ἡ μὲν ∶ΔΔΔ𐅃∶ πήχεων, ἡ δὲ ∶ΔΔΔΙΙ∶ καὶ ζυγ-
[— — — — — — — — — — — — — — — ἑκά]στη ∶ΔΔΔ𐅃∶ πήχεων, τιμὴ ∶𐅄Δ𐅃∶ κίρκοι δέκα παρὰ Καλλικράτους σιδηροπώλου, τιμὴ ∶𐅃ΙΙΙΙΙ
— — — — — — — — — — — — — — — — Δ𐅂∶ λοῖσθοι ἓξ ὥστε μοχλοῖς χρῆσθαι παρὰ Καλλιφάνους ξυλοπώλου, τιμὴ Δ𐅂𐅂∶ ὀβελίσκοι Δ
— — — — — — — — — — — — — — — — εἰς ἄστυ Σωσίαι ὀρεωκόμωι ∶𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ∶ κάλως εἰς καταγωγίδα παρὰ Θεοκλέους ἐμ Πειραεῖ οἰκοῦν-
[τος — — — — — — — — — — — — — — — τι]μὴ ∶Δ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· v στρόφου ΤΤΤ∶ τοῖς ἀρτήμασιν παρὰ Καλλιανάξιδος ἐμ Πειραεῖ οἰκοῦντος, τιμὴ ∶𐅄ΔΔΔΔ
20 [— — — — — — — — — — — κομιδὴ τῶν ὑπ]οζωμάτων ἐκ Πειραιῶς εἰς τὸ πομπεῖον Κυπρίωι ὀρεωκόμωι ∶ 𐅂𐅂𐅂𐅂∶ πίττης ἀνηλώθη ἐν τῶι ἐνιαυ-
[τῶι — — — — — — — — παρὰ — — λιτρο]πώλου, τιμὴ ∶𐅃𐅂ΙΙ∶ τριπτῆρες τέτ<τ>αρες τὰ ζεύγη ποτίζειν ἐν τῆι ὁδῶι, παρὰ Τιβέου κεραμοπώλο-
[υ — — — — — — — — — — — — — —]∶ τ[ιμ]ὴ ∶𐅃∶ πάλιν πίττης ∶𐅐∶ παρὰ Καρίωνος λιτροπώλου, ὁ στατὴρ ∶Ι𐅁∶ τιμὴ ∶𐅂𐅂ΙΙΙ∶ πρῖσις τῶν ξύλ-
[ων — — — — — — — — — — — — —]στήριο[ν κ]αὶ τὰς χηλὰς τὰς πρὸς τοὺς ῥυμοὺς Σύρωι ἐγ Κολλυτῶι οἰκοῦντι μισθὸς 𐅂𐅂𐅂𐅂· τῶν μεσ-
[ομνῶν? — — — — — — — — — —] μισθὸς ∶𐅃𐅂𐅂𐅂∶ [τ]ῶν δημοσίων ἐμυήσαμεν πέντε ἄνδρας τοὺς ἐν τῶι ἱερῶι ἀνακαθαίροντας, ἀνηλώσαμε-
25 [ν 𐅄ΔΔ𐅃 — — — — — — — —] τὸν τοῖχον οἰκοδομήσαντι, οὗ τὰ ξύλα κεῖται τὰ Ἐλευσῖνι, ἐμισθώθη ∶ΗΔΔ∶ μισθω ∶ Εὐακίδης Φαληρεύς· φορμοὶ ὑπὸ τὰς
— — — — — — — — — — — ου τύχοι ∶𐅃Ι∶ παρὰ Τιμοθ[έο]υ ∶ σταθμὸν ∶Τ𐅏ΣΣΣΣ∶ ὁ στατὴρ ∶𐅂ΙΙΙΙ∶ τιμὴ ∶𐅄Δ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ στελεοὶ ∶ΙΙΙ∶ τοὺς λίθους τοὺς ἐκ τῆς αὐ-
[λῆς τοῦ ἱεροῦ ἐκφορῆσαι τὸν Ἀκτί]την τούς τε Πεντεληϊκοὺ[ς κ]αὶ τοὺς ἄλλους ἅπαντας καὶ τὰ κατὰ τὰς εἰσόδους χῶσαι καὶ τὰ ἄλλα ἃ ποιῆσαι κατὰ τὰς
[συγγραφὰς ὡμολόγησε ․․․ ∶ μισθω ∶ ․․․․]τέλης Δημοφάνους Εἰτεαῖος· [σί]δηρος ἐωνήθη ἐπὶ τὴν ὁδοποιίαν κα̣ὶ ὅτε οἱ ἐγ Μεγάρων μισθωτοὶ ἔμελλον ἥξειν ἐπὶ τ-
[ὸ ἱερὸν — — — — παρὰ — — — ἐγ Κο]λλυτῶι οἰκοῦτος σταθμὸν ∶ΤΤΣ․․․․ ἡμιστάτηρον, ὁ στατὴρ ∶ΙΙΙΙΙ∶ τιμὴ ἣν ἔλαβεν ∶𐅄Δ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· στελεοὶ ταύταις, παρὰ Στρογγυ-
30 [λίωνος — — — — παρὰ — — — ἐγ Κ]ολλυτῶι οἰκοῦντος ∶𐅈ΤΤΣΣΣ∶ ὁ στ[ατὴ]ρ ∶ΙΙΙΙ𐅁∶ τιμὴ ἣν ἔλαβεν ∶ Η𐅄Δ∶ στελεοὶ ∶𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ ἀρί̣αι ∶Δ𐅃∶ παρὰ Ἀγαθάρχου ἐγ Κολλυ οἰκ-
[οῦντος — — — — — — — — —]𐅂𐅂ΙΙΙ∶ ἄξονας τοὺς ἐν τῶι ἐνιαυτῶι [κ]αταγέντας ∶Δ𐅃ΙΙ∶ λύσαντι τὰς ἀμφιδέας καὶ ἑτέρους τοὺς ἴσους δήσαντι καὶ τὰς ε-
[— — — — — — — — ἐμισ]θώθη ὅσους μὲν ἂν λῦσαι δέηι ∶𐅂[𐅂∶] τὸν ἄξονα, ὅσους δὲ ἂν δῆσαι δέηι καινοὺς ∶𐅃∶ τὸν ἄξονα ∶ μισθωτὴς Μνησίλοχος ἐ-
[γ Κολλυ οἰκῶν· τιμὴ συμπάντων τῶν ἐν τ]ῶι ἐνιαυτῶι ἀξόνων ἐργασθέντων [∶Η] Δ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂∶ ἧλοι, ὧν προσεδέησεν ∶𐅄Δ𐅃ΙΙΙ∶ ἀμφιδέαι ∶ΙΙΙΙ ἀντὶ τῶν καταγεισῶν ἐπιρ-
[— — — — — — — — σταθμὸν 𐅐𐅏ΣΣΣΙΙΙ∶ ὁ] στατὴρ ∶ΙΙΙΙΙ∶ τιμὴ ∶Δ𐅃Ι𐅁∶ μισθωτὴ[ς ὁ α]ὐτός· ἐπωτίδες εἰς τὴν λιθαγωγίαν ∶Η𐅄∶ παρὰ Ἀρίστωνος Χολληΐδου ∶ ἑκάστη ∶Σ∶ τ-
35 [ιμὴ — — — — — — — — — — —] ἐκ τῶν ἀγμάτων τῶν ἀξόνων μισ[θὸ]ς Ἀρίστωνι Χολληΐδηι ∶𐅃𐅂∶ δοκοὶ εἰς μεσόμνας τέτταρες παρ Ἑρμαίου ξυλοπώ-
[λου — — — — — — — — — — —]ας τρήσαντι καὶ συνζεύξαντ[ι μι]σθὸς [Ἀ]ριστοτέλει ∶ Χολλείδ ∶𐅃𐅂𐅂𐅂∶ ξυσμάτων τῶν τόρων τρία τοὐβολοῦ
[καὶ τῶν — — — — — — — — —] τοὐβολοῦ τῶν ἐν τῶι ἐνιαυτῶι γε[νο]μένων Μάνηι Πεντελῆσιν οἰκοῦντι ∶𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ∶ Μνησιλόχωι ∶ ἐγ Κολλυ v οἰκο-
[ῦντι — — — — — — — — — Ἐλε]υσῖ ∶ οἰκ ∶𐅃𐅂𐅂∶ Χάνηι Ἐλε̣υ ∶ οἰκ[οῦν] ∶𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ∶ χαλκίου θερμαντηρίου τῶν ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἑνὸς ἐπισκευή, ὧι ἐ-
[πιγέγραπται — — — — — — — — —]εων ∶ τιμὴ τῶν ὠν[η]θέντων ἀντ[ὶ τῶν] καταγέντων [∶] τριάκοντα παρὰ Στρογγυλίωνος, ἀργύριον ∶𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ·
40 — — — — — — — — — — — — ἐπιθέντι Μο[σχίω]νι ∶Ι∶ σχοίν[ου]ς πρὸς τὴν ἁμαξίδα ∶ΙΙΙΙΙ∶ τῶν σειρῶν τὰς διερρωγύας συμβαλόντ-
[ι — — — — — — — σχοῖνον διερρω]γότα συμπλέ[ξαντι] Σύρωι ∶ στ[υ]ππειοπλόκωι ∶𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ ἧλοι δύο εἰς τὰς φάλαγγας παρὰ Πιτθίδ-
[ου — — — — — — — — — — —] ἐν τοῖς μυσ[τηρί]οις τόμι[α ∶] ΙΙΙ∶ χαλκ̣η#⁷ ἁμαξήποδα λύσαντι καὶ ἕτερον ὑγιῆ δήσαντι μισ-
[θὸς — — — — — — δῆσαι πρὸς το]ὺς ἄξονας καινὰς ἀμφιδέ[ας] ἓξ παρὰ Μνησιλόχου ἐγ Κολλυτῶι οἱκοῦν ∶ σταθμὸν ∶ ΣΣΣΣ τ-
[ιμή — — — — — — — ἀνακαθῆρα]ι τὰ σκεύη κα[ὶ] ἐπισκευάσ[αι] μετὰ μυστήρια, πρὶν ἐλθεῖν τοὺς δημοσίους, Ἐλευσινόθεν μι-
45 [σθωτοῖς — — — — ἐννέα καὶ εἴκοσι], ἑκαστος ∶ΙΙΙ𐅀∶ τιμὴ ∶Δ𐅃ΙΙΙΙ∶ ἐξωμ[ί]δες τοῖς δημοσίοις ∶ΔΔ𐅃ΙΙΙ∶ ἕνδεκα μὲν παρὰ Καλλίου ∶ Μεγαρέ ∶ ἑκάστη
[∶𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ𐅁∶ τρεῖς καὶ δέκα δὲ παρὰ] Στεφάνου ἱματιοπώλου ∶[𐅃]𐅂𐅂Ι∶ τέ[ττ]αρες δὲ παρὰ Μίδου ∶ Μεγαρ ∶ ἑκάστη ∶𐅃𐅂𐅂ΙΙΙΙ, τιμὴ ΗΗ𐅃𐅂𐅂Ι𐅁∶ διφθ-
[έραι ὀκτὼ καὶ εἴκοσι, δώδεκα μὲν παρὰ] Σύρου ἐγ Κολ ∶ οἰκ ∶ ἑκάστη ∶𐅂𐅂𐅂∶ ἑ[κκα]ίδεκα δὲ παρ Ἀνθέως ∶ Ἁμαξαν ∶ ἑκάστη ∶𐅂𐅂ΙΙΙ∶ τιμὴ ∶𐅄ΔΔ𐅃𐅂∶ πῖλος ἑ%⁸⁰-
[κάστωι ∶Ι𐅁𐅀∶ τῶν Ἐλευσῖνι δημοσίω]ν· ζεύγη ∶ΔΔ𐅃ΙΙΙ∶ τετταρακαίδεκα [πα]ρὰ Φιλοξένου, ἕκαστον ∶𐅂ΙΙΙΙΙ v ἓξ δὲ παρ Ἀλκιάδου ∶ Ἀναγυρα ∶ ἕκαστον
[∶𐅂ΙΙΙΙ𐅀∶ ὀκτὼ δὲ παρὰ ․․․․c.12․․․․ ∶𐅂]𐅂Ι𐅀∶ τιμὴ ∶𐅄𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ∶ ἧλοι εἰς ἕκασ[το]ν τὸ ζεῦγος ∶ ὀβολοῦ ∶ γίγνεται ∶𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ∶ καττύσαντι ταῦτα ἅπαξ πλὴ-
50 [ν ἐννέα τῶν ἐν ․․c.7․․ τῶι ἐνιαυτῶι, τ]αῦτα δὲ δὶς ἐν τῶι ἐνιαυτῶι, τὸ ζε[ῦγ]ος ∶𐅂ΙΙΙΙΙ∶ Χαρίαι Ἀγρυλῆ οἰκ ∶ γίγνεγαι ∶𐅄Δ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙΙ∶ ἧλοι εἰς τὰ καττ-
[ύματα — — — — — — — — — — — —]ι̣ει· δικέλλας δώδεκα προσβαλό[ντι] ἑκάστηι τρ[ι]ημιστατῆρα, τὸν στατῆρα ∶𐅂ΙΙ∶ Μνησιλόχωι ∶ ἐγ Κολλ ∶ οἰκ ∶ μισ-
[θὸς ∶ΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂∶ τῶν ․c.6․․ τῶν πα]λαιῶν ἀποστήσαντες ἓξ καὶ [τ]ῶν τό[ρων] τῶν ἀποτετριμμένων τὰ στομώματα τέτταρας καὶ δέκα, πένθ ἡμιωβελίωμ τὸ-
[ν στατῆρα, παρὰ — — — — — — —] ἐλάβομεν τόρους καινοὺς ἓξ̣ [∶ τ]ε̣τ̣τάρω[ν ὀ]βολῶν τὸν στατῆρα, σταθμὸν εἵλκυσεν ὁ παλαιὸς σίδηρος ∶Τ𐅐𐅏ΣΣΣ ἡμιστα-
[τῆρα, τιμὴ ἐκ τοῦ παλαιοῦ σιδήρου ὑ]πῆρχεν εἰς τὸγ [κ]αινὸν ∶[Δ]ΔΙ𐅀∶ σταθμὸν τῶγ καινῶν τόρων v ∶Τ𐅏ΣΣΣ∶ προσετέθη ἀργύριον τούτων v 𐅃𐅁𐅀 v τέκτονι τὰ πα̣-
55 [λαιὰ? — — — — — — — καθελόντ]ι καὶ καινὰ προσβαλόντι καὶ ἀντὶ τῶμ π[αλαι]ῶν τῶγ κατειαγότων ∶ καινὰ ποιήσαντι μισθὸς ∶𐅃𐅂∶ στελειοὺς ἀντὶ
[τῶν παλαιῶν ἓξ ποιήσαντι καὶ τοῖς καιν]οῖς ἓξ στομώματα προσβαλόντ[ι] Τιμοθέω[ι Ἀ]φιδν ∶ ἑκάστου ∶𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ σταθμὸν ∶𐅏Σ∶ τιμὴ ∶ΔΔ𐅂∶ ἕτεροι δύο καινοὶ παρὰ
[․․․․․c.15․․․․․․ ∶ ἑκάστου 𐅂ΙΙΙ∶ σταθ]μὸν ∶𐅐Σ̣Σ∶ τιμὴ ∶Δ𐅃𐅂𐅂𐅂∶ ταμίαι τῶι [ἀγ]οράζοντι τοῖς δημοσίοις Ἀριστοκρίτωι Τροζη ∶ μισθὸς ∶𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙ∶ τοῦ μη-
[νὸς ∶ γίγνεται τριῶν καὶ δέκα μηνῶν ∶]Η𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙ∶ ἐπιστάτει τῶν δημ[ο]σίων [Θε?]ογένει Τροζηνί ∶ μισθὸς ὁ ἴσος ∶Η𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙ∶ ἑτέρωι ἐπιστάτηι τῶμ μ-
[ισθωτῶν τῶν μὲν ὀκτὼ μηνῶν τῶι δεῖνι ∶ γί]γνεται μισθὸς ∶𐅄Δ𐅃𐅂ΙΙΙΙ∶ τῶν δὲ π[έντε] μηνῶν Χρέμωνι ∶ Μεγαρεῖ ∶ γίγνεται μισθὸς ∶ΔΔΔΔ𐅂ΙΙΙΙ∶ ἀρχιτέκτ-
60 [ονι — — — c.13 — — — τῶι κεχειροτονη]μένωι ἐπὶ τὴν οἰκοδομίαν μισθὸς [τῆς ἡμ]έρας ∶𐅂𐅂∶ γίγνεται τριῶν καὶ δέκα μηνῶν ∶𐅅ΗΗv𐅄ΔΔΔ∶ Εὐκλεῖ τῶι κ-
[εχειροτονημένωι ἀντιγράφεσθαι τὰ ἀ]ναλισκόμενα εἰς τὰ ἐπιτήδε[ια δύο ὀβο]λοὶ τῆς ἡμέρας κατὰ τὸ ψήφισμα τὸ τοῦ δήμου ∶ γίγνεται τριῶν καὶ
[δέκα μηνῶν ∶ΗΔΔΔ∶ τοῖς δημοσίοις Π]εντελῆθεν ∶ προθύματα δ̣ο[θέντα εἰς μύ]ησιν ὀ͂ις ∶Δ𐅂𐅂∶ εἰς ἱερὰ ∶𐅂𐅂𐅂∶ Δήμητρι ὀ͂ις ∶Δ𐅂𐅂∶ Κόρηι κριὸς ∶Δ𐅃𐅂𐅂∶ κ-
— — — — — — — c.34 — — — — — — — ὀξοθύμια ἀνειρέθη ∶𐅂̣․․․c.10․․․ξ̣ένωι ἰξὸν φέρειν παρὰ Μοσχίωνος Ὤαθ ∶𐅂𐅂∶ ἐσχαρὶς ἐπὶ τὸν λίθον παγ-
[εῖσα ․․․․․․․․c.20․․․․․․․․ ἠρξάμε]θα κομίζει[ν Μ]εταγειτνιῶν[ος παρὰ ․․․․]οστράτου σφόνδυλον, ἐκομίσθη ἐν τρισὶν ἡμέραις, ἦγεν ζεύγη ∶ΔΔΔΙ
65 [․c.3․ ∶ μισθὸς τοῦ ζεύγους ἑκάστου τῆς ἡμέρ]ας [∶𐅂𐅂𐅂𐅂𐅁∶ ἑκάσ]του ἐν τρισ[ὶν ἡμέραις ∶Δ𐅂𐅂Ι𐅁] ∶ κατὰ ψήφισμα δήμου ὃ Λυκοῦργος εἶπεν, γίγνεται τοῖς ζεύγεσιν ∶ΗΗ
[Η․․c.8․․․ ἕτερον σφόνδυλον ἠρξάμεθα κομίζειν παρὰ ․․]ο․․․ομ̣[․․․․ ∶ ἦγεν δὲ ζεύγη] ∶ΔΔΔΙΙΙ∶ ἐκομίσθη ἐν τρισὶν ἡμέραις, μισθὸς τοῖς ζεύγεσιν ∶ΗΗΗΗ𐅂𐅂
[𐅂𐅂Ι𐅁∶ ἕτερον σφόνδυλον ἠρξάμεθα κομίζει]ν παρ Εὐκτήμονος, ἦγεν δὲ [․․․c.10․․․ ζεύγ]η ∶ΔΔΔΙΙΙ∶ ἐκομίσθη ἐν τρισὶν ἡμέραις, μισθὸς τοῖς ζεύγεσιν ∶ΗΗΗΗ𐅂
[𐅂𐅂𐅂Ι𐅁∶ ἕτερον σφόνδυλον ἠρξάμεθα κομίζειν παρὰ — — — ἦγεν — — — ζεύγη ∶ΔΔ]ΔΙΙ∶ ἐκομίσθη ἐν τρισὶν ἡμέραις, μισθὸς τοῖς ζεύγεσιν ∶ΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ
[𐅂𐅂∶ ἕτερον σφόνδυλον ἠρξάμεθα κομίζειν παρὰ — — — ἦγεν — — — ζεύγη ∶ΔΔ]Δ∶ ἐκομίσθη ἐν τρισὶν ἡμέραις, μισθὸς τοῖς ζεύγεσιν ∶ΗΗΗ𐅄Δ𐅃[𐅂𐅂]
70 [ΙΙΙ∶ ἕτερον σφόνδυλον ἠρξάμεθα κομίζειν παρὰ — — c.10 — — —, ἦγεν δὲ ζεύγη τῆι μὲν πρώτ]ηι ∶ΔΔ𐅃ΙΙΙ∶ τῆι δ ὑστέραι προσαπεπέμφθη τρία, ἐκομίσθη ἐν τρισὶν ∶ ἡμ[έ]-
[ραις, μισθὸς τοῖς ζεύγεσιν ∶ΗΗΗ𐅄Δ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ∶ ἕτερον σφόνδυλον ἠρξάμεθα κομίζειν π]αρ Εὐκτήμο<ν>ος, ἦγε δὲ ζεύγη τῆι μὲν πρώτηι ∶ΔΔ𐅃ΙΙ∶ τῆι δ ὑστέρ[αι]
[προσετέθη τρία?, ἐκομίσθη ἐν τρισὶν ἡμέραις, μισθὸς τοῖς ζεύγεσιν ∶ΗΗΗ𐅄𐅃Ι𐅁?∶ σφ]ονδύλους ἠρξάμεθα κομίζειν δύ ἅμα ἐπὶ διττῶν σκευῶν δεκ[ά]-
[τηι ἱσταμένου, ἦγε δὲ ζεύγη τῆι μὲν πρώτηι ∶ΔΔΔΔ?∶ τῆι δ ὑστέραι προσετέθη πέντε?, ἐκομί]σθησαν ἐν δυοῖν καὶ ἡμίσει ἡμέρας, μισθὸς τοῖς ζεύγεσιν ∶ΗΗΗΗΔ
[ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ𐅁𐅀∶ σφονδύλους ἠρξάμεθα κομίζειν δύ ἅμα δωδεκάτηι τρόπωι τῶι ἴσ]ωι τὸμ μὲμ παρ Εὐκτήμο<ν>ος, τὸν δὲ παρὰ Μελανώπου, ἐκομίσθη-
75 [σαν ἐν τρισὶν ἡμέραις, ἦγεν ζεύγη ∶— —∶ μισθὸς τοῖς ζεύγεσιν ∶— — —∶ ἕτερον σφό]νδυλον ἠρξάμεθα κομίζειν παρὰ Μελανώπου πέμπτηι ἐπὶ δέκα,
[ἦγεν ζεύγη ∶— —∶ ἐν τρισὶν ἡμέραις, μισθὸς τοῖς ζεύγεσιν ∶— — — —∶ ἕτερον σφό]νδυλον ἠρξάμεθα κομίζειν παρὰ Μελανώπου [ἑβ]δόμηι ἐπὶ δέκα, ἦγ-
[εν ζεύγη ∶— —∶ ἐν τρισὶν ἡμέραις, μισθὸς τοῖς ζεύγεσιν ∶ — — — ∶ ἕτερον σφόνδυ]λον ἠρξάμεθα κομίζειν παρ Εὐκτήμονος [δ]εκάτηι προτεραίαι,
[ἧγεν ζεύγη ∶— —∶ ἐκομίσθη ἐν τρισὶν ἡμέραις, μισθὸς τοῖς ζεύγεσιν ∶ — — — ∶ ἕτερ]ον σφόνδυλον ἠρξάμεθα κομίζειν ὀγδόηι φθίνοντος ἀπὸ μέσου
[ἡμέρας, ἦγεν ζεύγη ∶ΔΔΙΙΙΙ∶ ἐκομίσθη ἐν δυοῖν καὶ ἡμίσει ἡμέρας, μισθὸς τοῖς ζεύγεσιν] ∶ΗΗΔΔΔΔ𐅃∶ ἕτερον σφόνδυλον ἠρξάμεθα κομίζειν πέμπτε[ι]
80 [φθίνοντος, ἦγεν ζεύγη ∶ΔΔ∶ ἐκομίσθη ἐν τρισὶν ἡμέραις, μισθὸς τοῖς ζεύγεσιν ∶ΗΗΔ]ΔΔΔ∶ ἕτερομ σφόνδυλον ἠρξάμεθα κομίζειν δευτέραι φθί-
[νοντος ἀπὸ μέσου ἡμέρας?, ἦγεν ζεύγη ∶Δ𐅃ΙΙΙΙ∶ ἐκομίσθη ἐν τρισὶν ἡμέραις, μισθὸς τοῖς ζ]εύγεσιν ∶ΗΗΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂∶ πάλιν τοῦτον ἀπὸ τοῦ Ἐλευσινίου
[ἠρξάμεθα κομίζειν, ἦγεν ζεύγη ∶ΔΔΔ𐅃ΙΙ∶ ἐν τρισὶν ἡμέραις, μισθὸς τοῖς ζεύγεσιν ∶ΗΗ]ΗΗΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂∶ ἕτερον σφόνδυλον ἠρξάμεθα κομίζειν πα-
[ρὰ ․․c.8․․․, ἦγεν ζεύγη ∶ΔΔΔΙΙ∶ ἐκομίσθη ἐν τρισὶν ἡμέραις, μισθὸς τοῖς ζεύγεσιν ∶ΗΗΗ]Η𐅃𐅂𐅂𐅂∶ ἕτερον σφόνδυλον ἠρξάμεθα κομίζειν παρὰ Δα̣-
[— — — — c.21— — — —, ἦγεν ζεύγη ∶ΔΔ𐅃ΙΙΙ∶ ἐκομίσθη ἐν τρισὶν ἡμέραις, μισθὸς τοῖς ζ]εύγεσιν ∶ΗΗΗ𐅄ΔΔΔ𐅃∶ ἕτερον σφόνδυλον ἠρξάμεθα κ-
85 [ομίζειν — — — c.18 — — —, ἦγεν ζεύγη ∶ΔΔΙΙΙΙ∶ ἐκομίσθη ἐν τρισὶν ἡμέραις, μισθὸς τ]οῖς ζεύγεσιν ∶ΗΗΗΔ𐅃𐅂𐅂𐅂∶ ἕτερον σφόνδυλον ἠρξάμε-
[θα κομίζειν — — — — c.23 — — — —, ἦγεν ζεύγη ∶ΔΔ𐅃ΙΙΙ∶ ἐκομίσθη ἐν τρισὶν ἡμέραις], μισθὸς τοῖς ζεύγεσιν ∶ ΗΗ𐅄ΔΔ𐅂∶ ἕτερον σφόνδυλον ἠρξ-
[άμεθα κομίζειν παρὰ — — — — — c.32 — — — —, ἦγεν ζεύγη ∶ΔΔΔ∶ ἐκομίσθ]η ἐν τρισὶν ἡμέραις, μισθὸς τοῖς ζεύγεσιν ∶ΗΗΗ𐅄ΔΔ𐅃∶
[ἕτερον σφόνδυλον ἠρξάμεθα κομίζειν παρὰ — — — — — c.33 — — — — —, ἦγεν ζεύγη ∶]ΔΔΔΙ∶ ἐκομίσθη ἐν τρισὶν ἡμέραις, μισθὸς τοῖς ζ-
[εύγεσν ∶ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ι̣ωι τῆς ἀγωγῆς Ἀριστοκρίτωι ∶ Χολλεί-
90 [δηι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἀ]κολουθεῖ τοῖς ζεύγεσιν δυοῖν #⁷ΕΓ
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — σιν Πυρρίαι Ἀντικράτους ∶ Ἑρμ-
[είωι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — γίγνεται το]ύτοις ∶ΗΔΔ∶ μέχρι τρίτης φθί-
[νοντος — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] τῆ[ς] ἡμέρας ἑκατέρωι μέχ-
[ρι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] τῆ[ς] ἡμέρας γίγνεται ∶𐅃∶ ΣΑΛ̣
95 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — κο]ντα καὶ ἑπτὰ τρι[ῶν] ὀβ[ο]-
[λῶν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ι μισθὸς τῆς ἡμέρας ∶𐅂[․]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐ]φ ἑκάστωι τῶι λίθωι ε̣[․]
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τῶι αἱρεθέντι ․․․
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Ὤαθ ∶ κατὰ ψή[φισ]-
100 [μα — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ον ∶ΙΙΙΙ․․6․․․
Search Help
Contact Us