[ ] Att. — Eleusis — non-stoich. — 333/2 BC? — IG II² 1673 + frg.
See also:
IG II(2) 1673+.1 (Clinton):
1 [— — —]․ΑΡΧΙΔΗΣ ΚΗΦ․[— — —]
IG II(2) 1673+.2 (Clinton):
2 The numbers should be left unrestored.
IG II(2) 1673+.3 (Clinton):
3 end Λ․[․․]
5 IG II(2) 1673+.8 (Clinton):
8 Π̣τ̣ελεᾶσιν
10 IG II(2) 1673+.11 (Raepsaet):
10/11 ἐπισ|[άγματος]
IG II(2) 1673+.13 (Clinton):
13 ἔλαβον (lapis) should not be changed to ἐλάβο(με)ν.
15 IG II(2) 1673+.22 (Clinton):
13 beginning [— — —][․][τιμ]ὴ ∶ 𐅃 ∶
15 IG II(2) 1673+.27 (Clinton):
27 αὐ|[λῆς — — — — —]ΤΗΝ τούς τε Πεντεληϊκοὺ[ς] κ̣αὶ
IG II(2) 1673+.28 (Clinton):
28 [— — — μισθωτὴς — — — —]τέλης (since εἰσόδους is equally possible as the first word of this line)
30 IG II(2) 1673+.29 (Clinton):
29 ἐπὶ τ[ὸ ἱερόν] too uncertain to be printed in the text
30
IG II(2) 1673+.30 (Clinton):
30 the reading ἀρί̣αι is very uncertain
IG II(2) 1673+.31-105 (Clinton):
31 [οῦντος — — — c.14 — — — τ]ι̣μὴ ∶ ․[․․c.8․․․]𐅂𐅂ΙΙΙ ∶ ἄξονας τοὺς ἐν τῶι ἐνιαυτῶι [κ]αταγέντας ∶ Δ𐅃ΙΙ ∶ λύσαντι τὰς ἀμφιδέας καὶ ἑτέρους τοὺς ἴσους δήσαντι καὶ τὰς ε-
[․․․․․․c.17․․․․․․․]․ διατροχ̣[․․ ἐμισ]θ̣ώθη ὅσους μὲν ἂν λῦσαι δέηι ∶ 𐅂[𐅂 ∶] τὸν ἄξονα, ὅσους δὲ ἂν δῆσαι δέηι καινοὺς ∶ 𐅃 ∶ τὸν ἄξονα ∶ μισθωτὴς Μνησίλοχος ἐ-
[γ Κολλυ οἰκῶν· ἀργύρι]ο̣ν γίγνεται τ̣[ῶν ἐν] τῶι ἐνιαυτῶι ἀξόνων ἐργασθέντων [∶ Η]Δ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂 ∶ ἧλοι ὧν προσεδέησεν ∶ 𐅄Δ𐅃ΙΙΙ ∶ ἀμφιδέαι ∶ ΙΙΙΙ ∶ ἀντὶ τῶν καταγεισῶν ἐπιρ-
[— — c.10 — — σταθμὸν] τ̣ούτων ∶ 𐅐̣𐅏ΣΣ̣[ΣΙΙΙ ∶ ὁ] στατὴρ ∶ ΙΙΙΙΙ ∶ τιμὴ ∶ Δ𐅃Ι𐅁 ∶ μισθωτὴ[ς ὁ α]ὐτός· ἐπωτίδας εἰς τὴν λιθαγωγίαν ∶ Η𐅄 ∶ παρὰ Ἀρίστωνος Χολληΐδου ∶ ἑκάστη ∶ Σ ∶ τ-
35 [— — c.13 — —]․․ [ἐ]κπρίσαντι ἐπωτ[ίδας] ἐκ τῶν ἀγμάτων τῶν ἀξόνων μισ[θὸς] Ἀρίστωνι Χολληΐδηι ∶ 𐅃𐅂 ∶ δοκοὶ εἰς μεσόμνας τέτταρες παρ’ Ἑρμαίου ξυλοπώ-
[λου ∶ ἕκαστος ∶ 𐅃𐅂] ∶ τιμὴ v ΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂 ∶ τ[αύτ]ας τρήσαντι καὶ συνζεύξαντ[ι μι]σθὸς [Ἀ]ριστοτέλει ∶ Χολλείδ ∶ 𐅃𐅂𐅂𐅂 ∶ ξυσμάτων τῶν τόρων τρία τοὐβολοῦ
[— — c.12 — —]ο̣λων, τῶν δ<ὲ> τύχων [․․․․] τοὐβολοῦ, τῶν ἐν τῶι ἐνιαυτῶι γε[νο]μένων, Μάνηι Πεντελῆσιν οἰκοῦντι ∶ 𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ ∶ Μνησιλόχωι ∶ ἐγ Κολλυ v οἰκο-
[ῦντι ․․c.7․․]𐅂̣𐅂 ∶ Ἡφ̣αιστίωνι ∶ Ἐλ[ε]υσῖ ∶ οἰκ ∶ 𐅃𐅂𐅂 ∶ Χάνηι Ἐλε̣υ ∶ οἰκ[οῦν] ∶ 𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ ∶ χαλκίου θερμαντηρίου τῶν ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἑνὸς ἐπισκευή, ὧι ἐ-
[ργάζονται οἱ] δ̣ημόσιοι ∶ 𐅂𐅂ΙΙΙ ∶ στ̣[ελ]εῶν ∶ τιμὴ τῶν ὠν[η]θέντων ἀντ[ὶ τῶν] καταγέντων [∶] τριάκοντα παρὰ Στρογγυλίωνος, ἀργύριον ∶ 𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ·
40 [․․․c.9․․․]v τῆι πυλίδι τῆι τοῦ ἱε̣[ροῦ] ἐπιθέντι Μο[σχίω]νι ∶ Ι ∶ σχοίν[ου]ς πρὸς τὴν ἁμαξίδα ∶ ΙΙΙΙΙ ∶ τῶν σειρῶν τὰς διερρωγύας συμβαλόντ-
[ι ․․c.8․․․]𐅂𐅂 ∶ ἀρτήματα τὰ διε[ρρω]γότα συμπλέ[ξαντι] Σύρωι ∶ στ[υ]ππειοπλόκω[%⁸⁰]ι ∶ 𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ ∶ ἧλοι δύο εἰς τὰς φάλαγγας παρὰ Πιτθίδ-
[ου ․c.6․․]η οἱ ἐ̣νόντες ἀπωλ[․3-4․]․ ἐν τοῖς μυσ[τηρίο]ις τ[ι]μὴ [∶ ․․]․ΙΙΙ ∶ χαλκῆ[%⁸⁰]ι ἁμαξήποδα λύσαντι καὶ ἕτερον ὑγιῆ δήσαντι μισ-
[θὸς ∶ ․․․․․ ∶] ἧλοι διανεκε̣ῖ<ς> εἰς̣ [το]ὺς ἄξονας καὶ̣ [τὰ]ς ἀμφιδέ[ας] ἓξ παρὰ Μνησιλόχου ἐγ Κολλυτῶι οἰκοῦν ∶ σταθμὸν ∶ ΣΣΣΣ ∶ τ-
[ιμὴ∶ ․․․․]ΙΙ ∶ μ<ι>σθωτοῖς τέττ[․3-4․]ι τὰ σκεύη κ̣α̣[ὶ] ἐπ̣[ι]σ̣κ̣ευά̣σ[ασι] μετὰ μυστήρια, πρὶν ἐλθεῖν τοὺς δημοσίους Ἐλευσινόθεν, μι-
45 [σθὸς ∶ ․․]․Ι𐅂 ∶ κό<φ>ινοι ∶ ΔΔ v παρ’ Ἀμεινί̣ου ἕκαστος ∶ ΙΙΙ𐅀 ∶ τιμὴ ∶ Δ[Ι]ΙΙΙΙ ∶ ἐξωμ[ί]δες τοῖς δημοσίοις ∶ ΔΔ𐅃ΙΙΙ ∶ ἕνδεκα μὲν παρὰ Καλλίου Μεγαρέ ∶ ἑκάστη
[∶ 𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ𐅁 ∶] τρε[ῖ]ς καὶ δέκα δὲ παρὰ Στεφάνου ἱματιοπώλου [∶] 𐅃̣𐅂𐅂Ι ∶ τέ[ττ]αρες δὲ παρὰ Μίδου ∶ Μεγαρ ∶ ἑκάστη ∶ 𐅃𐅂𐅂ΙΙΙΙ ∶ τιμὴ v ΗΗ𐅃𐅂𐅂Ι𐅁 ∶ δ̣ιφθ-
[έραι ∶ Δ]Δ𐅃ΙΙΙ [∶] δώδεκα μὲν παρὰ Σύρου ἐγ Κολ ∶ οἰκ ∶ ἑ̣κάστη ∶ 𐅂𐅂𐅂 ∶ ἑ[κκα]ίδεκα δὲ παρ’ Ἀνθέως ∶ Ἁμαξαν ∶ ἑκάστη ∶ 𐅂𐅂ΙΙΙ ∶ τιμὴ ∶ 𐅄ΔΔ𐅃𐅂 ∶ πῖλος ἕ-
[καστος ∶] 𐅁𐅀 ∶ τιμὴ ∶ 𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ ∶ ὑποδημάτ[ω]ν ζεύγη ∶ ΔΔ𐅃ΙΙΙ ∶ τετταρακαίδεκα [πα]ρὰ Φιλοξένου, ἕκαστον ∶𐅂ΙΙΙΙΙ v ἓξ δὲ παρ’ Ἀλκιάδου ∶ Ἀναγυρα ∶ ἕκαστον
[∶ 𐅂ΙΙΙΙ𐅀 ∶ ὀκτ]ὼ̣ δὲ παρ̣ὰ Συρίσκου ∶ ἕκαστον ∶ [𐅂]𐅂Ι𐅀 ∶ τιμὴ ∶ 𐅄𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ ∶ ἧλοι εἰς ἕκασ[το]ν τὸ ζεῦγος ∶ ὀβολοῦ ∶ γίγνεται ∶ 𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ ∶ καττύσαντι ταῦτα ἅπαξ πλή-
50 [ν ἐννέα ζε]υγῶν τῶν λιθ̣αγωγούντων, ταῦτα δὲ δὶς ἐν τῶι ἐνιαυτῶι, τὸ ζε[ῦγ]ος ∶ 𐅂ΙΙΙΙΙ ∶ Χαρίαι Ἀγρυλῆ οἰκ ∶ γίγνεται ∶ 𐅄Δ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙΙ ∶ ἧλοι εἰς τὰ καττ-
[ύματα] εἰ̣ς ἕκαστον ∶ Ιvv γίγνεται ∶ 𐅃[𐅂]ΙΙ ∶ δικέλλας δώδεκα, προσβαλό[ντι] ἑκάστηι τρ[ι]ημιστατῆρα, τὸν στατῆρα ∶ 𐅂ΙΙ ∶ Μνησιλόχωι ∶ ἐγ Κολλ ∶ οἰκ ∶ μισ-
θός ∶ ΔΔ𐅂]𐅂𐅂𐅂 ∶ τῶν δικελλῶν τῶν π[α]λαιῶν ἀποστήσαντες ἓξ καὶ [τ]ῶν τό[ρων] τῶν ἀποτετριμμένων τὰ στομώματα τέτταρας καὶ δέκα, πένθ’ ἡμιωβελίωμ τὸ-
[ν στατ]ῆρα Ἀγαθάρχωι ἐγ Κολλυ ∶ [οἰ]κ v ἐλάβομεν τόρους καινοὺς ἓξ̣ [τ]εττάρω[ν ὀ]βολῶν τὸν στατῆρα, σταθμὸν εἵλκυσεν ὁ παλαιὸς σίδηρος ∶ Τ𐅐𐅏ΣΣΣ ἡμιστα-
[τῆρα ∶] ἀ̣ργύριον τούτων γίγνετα̣ι̣ ∶ [ὑ]πῆρχεν εἰς τὸγ [κ]αινὸν ∶ [Δ]ΔΙ𐅀 ∶ σταθμὸν τῶγ καινῶν τόρων v Τ𐅏ΣΣΣ ∶ προσετέθη ἀργύριον τούτων v 𐅃𐅁𐅀 v τέκτονι τὰ ΠΛ-
55 [․․․․]ΑΤΑ τῶν ἁμ̣αξῶν ἐπισκευάσα[ντι] καὶ καινὰ προσβαλόντι καὶ ἀντὶ τῶμ π[αλαι]ῶν τῶγ κατειαγότων ∶ καινὰ ποιήσαντι μισθὸς ∶ 𐅃𐅂 ∶ στελειοὺς ἀντὶ
[τῶν κα]τ̣ειαγότων εἴκοσι, τιμὴ ∶ 𐅂𐅂𐅂ΙΙ ∶ τύ[χ]οις ἓξ στομώματα προσβαλόντ[ι] Τιμοθέω[ι Ἀ]φιδν ∶ ἑκάστου ∶ 𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ ∶ σταθμὸν ∶ 𐅏Σ ∶ τιμὴ ∶ ΔΔ𐅂 ∶ ἕτεροι δύο καινοὶ παρὰ
[Τιμοθ]έου ∶ Ἀφιδ̣ν ∶ ὁ στατὴρ ∶ 𐅂ΙΙΙ̣ ∶ στα[θ]μ̣ὸν ∶ 𐅐Σ̣Σ ∶ τιμὴ ∶ Δ𐅃𐅂𐅂𐅂 ∶ ταμίαι τῶι [ἀγ]οράζοντι τοῖς δημοσίοις Ἀριστοκρίτωι Τροζη ∶ μισθὸς ∶ 𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙ ∶ τοῦ μη-
[νὸς ∶ γί]γνεται τριῶν καὶ δέκα μηνῶ[ν ∶] Η̣𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙ ∶ ἐπιστάτει τῶν δημ[ο]σίων [․․]ογένει Τροζηνί ∶ μισθὸς ὁ ἴσος ∶ Η𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙ ∶ ἑτέρωι ἐπιστάτηι τῶμ μ-
[ὲν ὀκ]τ̣ὼ μηνῶν Ἀθηνίωνι ἐγ Κερα ∶ οἰκ̣ [∶ γί]γνεται μισθὸς ∶ 𐅄Δ𐅃𐅂ΙΙΙΙ ∶ τῶν δὲ π[έντε] μηνῶν Χρέμονι ∶ Μεγαρεῖ ∶ γίγνεται μισθὸς ∶ ΔΔΔΔ𐅂ΙΙΙΙ ∶ ἀρχιτέκτ-
60 [ονι Ἀ]θ̣ηνοδώρωι ∶ Μέλι ∶ τῶι κεχειροτ[ονη]μένωι ἐπὶ τὴν οἰκοδομίαν μισθὸς [τῆς ἡμ]έρας ∶ 𐅂𐅂 ∶ γίγνεται τριῶν καὶ δέκα μηνῶν 𐅅ΗΗ%⁸⁰%⁸⁰𐅄ΔΔΔ ∶ Εὐκλεῖ τῶι κ-
[εχε]ι̣ροτονημένω<ι> ἀ̣ντιγράφεσθ[αι τὰ ἀ]ναλισκόμενα εἰς τὰ ἐπιτήδε[ια τρεῖς ὀβο]λοὶ τὴς ἡμέρας κατὰ τὸ ψήφισμα τὸ τοῦ δήμου ∶ γίγνεται τριῶν καὶ
[δέκ]α̣ μηνῶν ∶ Η𐅄ΔΔΔΔ𐅃 ∶ λιθαγω[γοῖς Π]εντελῆθεν ∶ προθύματα δο̣[θέντα εἰς μύ]η̣σιν οἶς ∶ Δ𐅂𐅂 ∶ εἰς ἱερὰ ∶ 𐅂𐅂𐅂 ∶ Δήμητρι οἶς Δ𐅂𐅂 ∶ Κόρηι κριὸς ∶ Δ𐅃𐅂𐅂 ∶ κ-
[αθ]άρ̣σιον τῆς̣ ὁδοῦ τῆς Φλυῆ̣σιν̣ [․․․․]․․ΤΑ ὀξ[υ]θύμια ἀνειρέθη ∶ 𐅂̣․[․․․․c.12․․․․]ξ̣ένωι ἰξὸν φέρειν παρὰ Μοσχίωνος Ὤαθ ∶ ἐσχαρὶς ἐπὶ τὸν λίθον πα<ρ>-
[ὰ] Κα[λ]λικράτους ∶ Θορικί ∶ 𐅂𐅂<𐅂>vvv [ἠρξάμε]θ̣α κομίζει̣ν Με[ταγ]ειτνιῶ̣ν̣[ος ․c.6․․ παρὰ ․․․]οστράτου σφόνδυλον, ἐκομίσθη ἐν τρισὶν ἡμέραις, ἦγεν ζεύγη ∶ ΔΔΔΙ-
65 [ΙΙ] ∶ μισθὸς ἑκάστωι τῶν ζευγῶν ∶ [τῆς ἡμέρ]α̣ς̣ [∶ 𐅂𐅂𐅂𐅂 ∶ ․․․․․]․․․․ ἐν τρισ[ὶν ἡμέραις ․․c.8․․․] κατὰ ψήφισμα δήμου ὃ Λυκοῦργος εἶπεν, γίγνεται τοῖς ζεύγεσιν ∶ ΗΗ-
[Η]Η𐅂𐅂 ∶ ἕτερον σφόνδυλον ἠρξά̣[μεθα κομ]ί̣ζ̣ε̣ι̣ν̣ [παρὰ ․․․c.10․․․]Ο․[․․․․ date c.9 ․․․․․ ἦγεν ζεύγη] ∶ ΔΔΔΙΙΙ ∶ ἐκομίσθη ἐν τρισὶν ἡμέραις, μισθὸς τοῖς ζεύγεσιν ∶ ΗΗΗΗ𐅂𐅂
[∶ ἕτε]ρ̣ον σφόνδυλον ἠρξάμεθα κ̣[ομίζει]ν παρ̣’ Εὐκτ̣ή̣μ̣ο̣ν̣ο̣ς̣ ․․6․․․[ι ἱσταμένου, ἦγεν ζεύγ]η ∶ ΔΔΔΙΙΙ ∶ ἐκομίσθη ἐν τρισὶν ἡμέραις, μισθὸς τοῖς ζεύγεσιν ∶ ΗΗΗΗ𐅂-
[𐅂 ∶ ἕτε]ρον σφόνδυλον ἠρξάμεθα̣ [κομίζει]ν̣ π̣α̣ρ̣ὰ̣ [— — — c.20 — — — ἦγεν ζεύγη ∶ ΔΔ]ΔΙΙ ∶ ἐκομίσθη ἐν τρισὶν ἡμέραις, μισθὸς τοῖς ζεύγεσιν ∶ ΗΗΗ[𐅄ΔΔΔΔ]
[∶ ἕτερον σ]φ̣όνδυλον ἠρξά̣μεθα κ̣[ομίζειν παρὰ — — — c.26 — — — ἦγεν ζεύγη ∶ ΔΔ]Δ ∶ ἐκομίσθη ἐν τρισὶν ἡμέραις, μισθὸς τοῖς ζεύγεσιν ∶ ΗΗΗ𐅄Δ𐅃[𐅂 ∶]
70 [ἕτερον σφόνδυλον ἠρξάμε]θα̣ [κομίζειν παρὰ — — — c.21 — — — ἦγεν ζεύγη τῆι μὲν πρώτ]η̣ι ∶ ΔΔ𐅃ΙΙΙ ∶ τῆι δ’ ὑστέραι προσαπεπέμφθη τρία, ἐκομίσθη ἐν τρισὶν ἡμ[έ]-
[ραις, μισθὸς τοῖς ζεύγεσιν ∶ ΗΗΗ𐅄Δ𐅃𐅂? ∶ ἕτερον σφόνδυλον ἠρξάμεθα κομίζειν — — date — — π]αρ’ Εὐκτήμο<ν>ος, ἦγεν ζεύγη τῆι μὲν πρώτηι ∶ ΔΔ𐅃ΙΙ ∶ τῆι δ’ ὑστέρ[αι]
[προσαπεπέμφθη — —, ἐκομίσθη ἐν — — ἡμέραις, μισθὸς τοῖς ζεύγεσιν ∶ — — — ∶ ἑτέρους σφ]ονδύλους ἠρξάμεθα κομίζειν δύ’ ἅμα ἐπὶ διττῶν σκευῶν δεκ[ά]-
[τηι ἱσταμένου ἀπὸ μέσου ἡμέρας? τὸν μὲν παρὰ — — —, τὸν δὲ παρὰ — — —, ἦγεν ζεύγη — — —, ἐκομί]σθησαν ἐν δυοῖν καὶ ἡμίσει ἡμέρας, μισθὸς τοῖς ζεύγεσιν ∶ ΗΗΗΔ[․]-
[— — — ∶ ἑτέρους σφονδύλους ἠρξάμεθα κομίζειν δύ’ ἅμα ἐπὶ διττῶν σκευῶν — —δεκάτ]η̣ι τὸμ μὲν̣ παρ’ Εὐκτήμο<ν>ος, τὸν δὲ παρὰ Μελανώπου, ἐκομίσθη-
75 [σαν ἐν — — ἡμέραις, ἦγεν ζεύγη ∶ — — — ∶ μισθὸς τοῖς ζεύγεσιν ∶ — — — ∶ ἕτερον σφό]νδυλον ἠρξάμεθα κομίζειν παρὰ Μελανώπου πέμπτηι ἐπὶ δέκα,
[ἦγεν ζεύγη ∶ — — ∶ ἐκομίσθη ἐν — — ἡμέραις, μισθὸς τοῖς ζεύγεσιν ∶ — — — ∶ ἕτερον σφό]νδυλον ἠρξάμεθα κομίζειν παρὰ Μελανώπου [ἑβ]δόμηι ἐπὶ δέκα, ἦγ-
[εν ζεύγη ∶ — — — ∶ ἐκομίσθη ἐν — — ἡμέραις, μισθὸς τοῖς ζεύγεσιν ∶ — — — ∶ ἕτερον σφόνδυ]λον ἠρξάμεθα κομίζειν παρ’ Εὐκτή̣μονος δ̣εκάτηι προτεραίαι,
[ἦγεν ζεύγη ∶ — — — ∶ ἐκομίσθη ἐν — — ἡμέραις, μισθὸς τοῖς ζεύγεσιν ∶ — — — ∶ ἕτερ]ον σφόνδυλον ἠρξάμεθα κομίζειν ὀγδόηι φθίνοντος ἀπὸ μέσου
[ἡμέρας παρὰ — — —, ἦγεν ζεύγη ∶ ΔΔΙΙΙΙ? ∶ ἐκομίσθη ἐν δυοῖν καὶ ἡμίσει ἡμέρας, μισθὸς τοῖς ζεύγεσιν] ∶ ΗΗΔΔΔΔ𐅃 ∶ ἕτερον σφόνδυλον ἠρξάμεθα κομίζειν πέμπτη̣[ι]
80 [φθίνοντος παρὰ — — —, ἦγεν ζεύγη ∶ — — — ∶ ἐκομίσθη ἐν — — ἡμέραις, μισθὸς τοῖς ζεύγεσιν ∶ — —]ΔΔ ∶ ἕτερον σφόνδυλον ἠρξάμεθα κομίζειν δευτέραι φθί-
[νοντος παρὰ — — —, ἦγεν ζεύγη ∶ — — — ∶ ἐκομίσθη ἐν — — ἡμέραις, μισθὸς τοῖς ζ]εύγεσιν ∶ ΗΗΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂 ∶ πάλιν τοῦτον ἀπὸ τοῦ Ἐλευσινίου
[ἠρξάμεθα κομίζειν — — date — —, ἦγεν ζεύγη ∶ — — — ∶ ἐκομίσθη ἐν — — ἡμέραις, μισθὸς τοῖς ζεύγεσιν ∶ —?—]ΗΗΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂 ∶ ἕτερον σφόνδυλον ἠρξάμεθα κομίζειν πα-
[ρὰ — — — —  — — date — —, ἦγεν ζεύγη ∶ — — — ∶ ἐκομίσθη ἐν — — ἡμέραις, μισθὸς τοῖς ζεύγεσιν ∶ — —]Η𐅃𐅂𐅂𐅂 ∶ ἕτερον σφόνδυλον ἠρξάμεθα κομίζειν παρὰ Δα̣-
[— — —  — — date — —, ἦγεν ζεύγη ∶ — — — ∶ ἐκομίσθη ἐν — — ἡμέραις, μισθὸς τοῖς ζ]εύγεσιν ∶ ΗΗΗ𐅄ΔΔΔ𐅃 ∶ ἕτερον σφόνδυλον ἠρξάμεθα κ-
85 [ομίζειν παρὰ — — —  — — date — —, ἦγεν ζεύγη ∶ — — — ∶ ἐκομίσθη ἐν — — — ἡμέραις, μισθὸς τ]οῖς ζεύγεσιν ∶ ΗΗΗΔ𐅃𐅂𐅂𐅂 ∶ ἕτερον σφόνδυλον ἠρξάμε-
[θα κομίζειν παρὰ — — —  — — date — —, ἦγεν ζεύγη ∶ — — — ∶ ἐκομίσθη ἐν — — ἡμέραις], μισθὸς τοῖς ζεύγεσιν ∶ ΗΗΗ𐅄ΔΔ𐅂 ∶ ἕτερον σφόνδυλον ἠρξ-
[άμεθα κομίζειν παρὰ — — —  — — date — —, ἦγεν ζεύγη ∶ — — — ἐκομίσθ]η ἐν τρισὶν ἡμέραις, μισθὸς τοῖς ζεύγεσιν ∶ ΗΗΗ𐅄ΔΔ̣𐅃𐅂
[— — ∶ ἕτερον σφόνδυλον ἠρξάμεθα κομίζειν παρὰ — — — — — date — —, ἦγεν ζεύγη ∶] ΔΔΔΙ ∶ ἐκομίσθη ἐν τρισὶν ἡμέραις, μισθὸς τοῖς ζ-
[εύγεσιν ∶ — — — ∶ — — —]ωι τῆς ἀγωγῆς Ἀριστοκρίτωι ∶ Χολλεί-
90 [δηι — — — — — — — —α]κολουθεῖ τοῖς ζεύγεσιν δυοῖν ․ΕΓ
[— — — — — — — — — — —]σιν Πυρρίαι Ἀντικράτους ∶ Ἑρμ-
[είωι — — — — — — — το]ύτοις ∶ ΗΔΔ ∶ μέχρι τρίτης φθί-
[νοντος — — — — — — — —] τῆ[ς] ἡμέρας ἑκατέρωι μέχ-
[ρι — — — — — — — — —] τῆ[ς] ἡμέρας γίγνεται ∶ 𐅃 ∶ ․․․
95 [— — — — — — — — — — — —κο]ντα καὶ ἑπτὰ τρι[ῶν] ὀβ[ο]-
[λῶν — — — — — — — —]Ο̣Ι μισθὸς τῆς ἡμέρας ∶ 𐅂[․]
[— — — — — — — — — — — — — ἐ]φ’  ἑκάστωι τῶι λίθωι Ε̣[․]
[— — — — — — — — — — — — — — —] τῶι αἱρεθέντι [․․․]
[— — — — — — — — — — — — — — —]․ Ὤαθ ∶ κατὰ ψή[φισ]-
100 [μα — — — — — — — — — — — — —]ΟΝ ∶ ΙΙΙΙ ΣΙ[․․․․]
100a                                        vacat
101 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]․ΗΗ[— — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ΓΑΓ[— — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ΤΩ[— — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]․․[— — — — —]
105 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]Ο[— — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
IG II(2) 1673+.32 (Raepsaet):
32 διὰ τροχ[οῦ] or τροχ[ῶν]
Search Help
Contact Us