[ ] Att. — stoich. — med. s. IV a. — IG II² 1643 Add. (pt. 2.2 p. 812)
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — πρό]-
1 [χ]ο[ι] ἐξ Ἀτραμ[υτείο ΔΙ ἀργυραῖ· πρόχοι περίχρυσοι ΙΙ· καρχήσια 𐅃ΙΙ· ποτήριον Κυδωνικὸν Ι· κύλι]-
[κ]ες Λ[α]κωνι[καὶ ΙΙΙ· κύλικες Χαλκιδικαὶ ΔΔΔ𐅃· χορεῖα ποτήρια ΙΙ· κυμβίον Λεωστρατίδης ἀνέθηκε]-
[ν]· ποτήριον κονδυλωτόν· τρ[ίβλιον· ὀξύβαφα ἐλαιηρὰ ΙΙ· ὀξηρὰ ΙΙ· τόμια ἀργυρᾶ καὶ διακλείματα ΔΙΙΙΙ· δακ]-
[τ]ύλιο[ι ΙΙ]· σατυρίσκο[ι] ἀπὸ [καρχησίων ΙΙΙ· πομφόλυγες ἐπίτηκτοι ΙΙ· κεφάλαιον φιαλῶν ἀριθμο͂ 𐅅ΔΔ]
5 [ΔΔ𐅃ΙΙΙΙ· κρ]ατὴρ ἀργυρο͂ς, [σταθμὸν ΤΧΧΧ𐅅Η· τάδε πρὸς ἀργύριον ἐστάθη· κύλικες Λακωνικαὶ]
[Δ𐅃Ι, σταθμὸν 𐅅]ΗΗ𐅃𐅂𐅂𐅂· κέρ[ας][λάφιον, σταθμὸν ΗΔΔΔΔ𐅃Ι· κωδύα, σταθμὸν 𐅄ΔΔΔ· φιάλη νι]-
[κοδρόμει]ο[ς], σταθμὸ[ν 𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· καρχήσιον, σταθμὸν ΗΔ𐅂𐅂𐅂, Θεοπόμπο ἀνάθημα· κωδύα]·
[κονδυλωτόν· κ]ύαθος, σ[ταθμὸν ΗΗΔΔΔΔ — — — — — — — — — — — — —]
[․․․7․․․ ὀξύ]βαφα ἐ[λαιηρὰ ΙΙ· — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
9a                            c. 42 vs. oblitterati
10 [․․․․․․․․․․․․․․․․34․․․․․․․․․․․․․․․․ ὅρμ]ος [χρ]υσο͂ς ὃ[ν Λ]ύδιον [ἀνέθηκεν, σταθμὸν ΔΔ𐅃𐅂𐅂]
[𐅂· ὅρμος χρυσο͂ς ὃν Ἁβρώ ἀνέ]θηκε, στα[θ]μ [𐅂𐅂]𐅂𐅂· [πε]ρ[όναι] χρυσ[αῖ 𐅃Ι] καὶ δ[ακτύλιος στρεπτὸς καὶ κερ]-
[χνία 𐅃̣(?), σταθμ 𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ· στέφ]ανος χρυσο͂ς δάφνης, σταθμ v 𐅄ΔΔ𐅂𐅂𐅂[ΙΙΙ]· σ[τέφανος χρυσο͂ς μυρρίνης, σταθμ 𐅄𐅃]
[𐅂· ὅρμος χρυσο͂ς σὺν τῶι λίν]ω[ι] καὶ [τ]ο[ῖς ἐπη]ρ[τ]ημένοι[ς], σ[τ]αθμὸ[ν ΗΗ𐅄𐅂𐅂𐅂𐅂· δακτύλιοι ἀργυροῖ κα]-
[ὶ ἐνώιδια· ἡ καλομένη γέρανος], σταθμὸν ΧΧΧ[ΧΗ] ΗΗΗΔ[Δ]𐅃𐅂𐅂[𐅂· πρὸ]ς [τοῖς κίοσι καὶ τῶι ὑπερτοναί]-
15 [ωι προσηλωμένο κοιλο͂ ἀργυρο͂], σταθμὸν v Τ𐅆Η[Η]ΔΔΔΔ· ἀριθμὸς Η𐅄∶ [ἐν τούτοις ἐστάθη λεβήτ]-
[ι]α [ΙΙ]·[λά]βασ[τ]ο[ι 𐅃]· λέ[ον]τ[ος] κ[εφ]αλή̣· οἰνοχόαι [ΙΙΙ]· ἔκπωμα· κέρας· καρ[χήσισν· κυλιχνίς· στέφανος χ]-
[ρ]υσο͂ς δάφνης [π]ερὶ ξύλω[ι] καὶ ἅλυσ[ι]ς ἀργυρᾶ ἔπεστι ἄστατος· στλε[γγὶς χρυσῆ ὑπάργυρος πρὸς]
[τῆ]ι [κα]λ[ι][δι ἄ]στατος· ὅρ[μ]ος χρυσο͂ς Ἐρ[ι]φύ̣λης ἄστα̣τος· ἄνπελος πε[ρίχρυσος ἄστατος· μῆλα χρυ]-
σ̣ά κ[η]ρωτῆ[ς με]στά, [ἀριθμ]ὸν v 𐅄 vv ἐν [ξ]ύλωι ἐνηρμοσμένη φιάλη ἀργυ[ρᾶ φολιδωτή, ἣν Φύλακος Ἐλα]-
20 [ΐ]της ἀνέθ[ηκ]ε, ἄστατος· φιά[λη] ἀργυρᾶ λ[ε]ία, ἣν Φιλώτας Σικυώνιος [ἀνέθηκε, ἄστατος· φιάλη ἀργυ]-
ρᾶ λεία, ἣν Λεοντῖ[ν]ο[ι ἀνέθεσα]ν, ἄστατ[ο]ς· ἀνδριαντ[ί]σκος χρυσο͂ς [ἀργυρο͂ν βάθρον ἔχων, σταθμ]-
[ὸν] Δ[𐅂𐅂· ἀμ]φι[δ][αι ἀργυραῖ, στα]θμὸν Δ[Δ]𐅂𐅂𐅂· ἕτερος ἀνδριαντίσκ[ος ἀργυρο͂ς πρὸς τῆι χειρὶ ἔχων δρα]-
[χμὰς προσδεδεμένας Ἀττικὰς ΙΙ, στα]θμ[ὸ]ν ἕλκει Δ[Δ𐅂𐅂𐅂· ληνὶς ἀργυρᾶ καὶ ἔκτυπον, σταθμὸν Δ․․· κλάσματ]-
[α ἀργυρᾶ παντοδαπά, σταθμὸν 𐅄𐅂𐅂𐅂𐅂· ὅρ]μο[ς χρυσο͂ς — — — — — — — — —]
Search Help
Contact Us