IG II² 1628
[ ] Att. — non-stoich. — 326/5
See also:
col. a.1  — — — — — — — —λε
 — — — — — — — —ρά-
[το ἔργον, τῶν ἐπὶ Νική]το
[ναυ]πηγ[ηθεισῶν, ἣν ἐπ]ο-
5 [ή]σατο ταμ[ίας Δημοκ]ρά-
[τ]ης Εἰτεα[ῖος· καὶ σ]κ[εύ]η
 ἔχει τῶν ξ[υλίνων] ταρρό[ν]·
[τ]αμίας Παρ[άλου Λ]υσανίας
 Προξένου [Σουνι]εύς·
10 [τ]ετρήρης Σ[άλπιγ]ξ, Δημο-
 τέλους ἔργ[ον, τ]ῶν ἐπ’ Εὐ-
 θυκρίτου να[υ]πηγηθει(σῶν),
 ἣν ἐποή[σ]ατ[ο τ]αμίας Πολυ-
[κ]ράτης Ἀφι[δν]α[ῖ]· καὶ σκεύη
15 [ἔχ]ει κρεμα[σ]τὰ ἐντελῆ,
 τῶν ξυλίνω[ν] ἱστόν·
στρατηγῶι ε[ἰ]ς Σάμον
 Διωξάνδρ[ωι]· τριήρης
Κρατίστη Χ[αι]ρ[εστρ]άτου
20  ἔργον, διά[ζ]υξ ∶ τριήραρχ
 Φιλιππίδ[η]ς Παιανι ∶ Πυ-
[θο]κλῆς Ἀχαρ ∶ Ἀλκιβιά-
[δης Θυ]μαι[τά]δ ∶ Λυσικράτης
[․․․7․․․ ∶ Φ]ιλόκωμος Παια,
25  ․․․․9․․․․ Ἀναγυρά ∶ Λυ-
[σιππίδης Γ]αργήττιος,
[․․․8․․․․ Λα]μπτρεύς·
[στρατηγῶι] Διωξάνδρωι·
[τριήρ․․5․․]· τριήραρχοι
30 [Φιλιππίδη]ς Παιανιε,
[Πυθοκλῆς] Ἀχαρνεύς·
[σκεύη ἔχου]σι ξύλινα ἐντε-
[λῆ, κρεμασ]τὰ ἐντελῆ,
[ἱστίον τῶν λ]επτῶν, ἃ ἔλα-
35 [βον ἐπὶ τὴν] τριήρην Κρα-
[τίστην, Χαιρ]εστράτου ἔργ·
[τετρήρεις τ]άσδε ἔδομεν
[κατὰ ψήφισ]μα δήμου, ὃ Πο-
[λύευκτος Κ]υδαντίδης εἶπε,
40 [μετὰ στρατ]ηγοῦ Θρασυβού-
[λου Ἐρχιέω]ς ἐπὶ τὴν
[παραπομπὴ]ν τ[οῦ] σίτου·
[τριήραρχο]ς Δημ[οκ]λῆς
 — —άτου Τ[ει]θράσι
45 [καὶ συντ]ριήραρχ ∶ Κόνων
[Ἀναφλύστι], Πυθοκλῆς Ἀχαρ·
[σκεύη ἔχ]ουσι ξύλινα ἐντε,
[κρεμαστ]ὰ ἐντελῆ, ἃ ἔλαβεν
[ἐπὶ τὴν τ]ετρήρην Ἱεράν,
50 [Δημοτέλο]υς ἔργον·
[τετρήρης Κρ]ατοῦσα,
[Σμικρίωνο]ς ἔργον, ἐπε-
[σκευασμένη], δόκιμος·
[τριήραρχος Χ]αρίας Εὐθυ-
55 [κράτους Κ]υδαθηναιεὺς
[καὶ συντρ]ιήραρχοι Κόνων
[Ἀναφλύσ]τι ∶ Κηφισόδοτος
[Συβρίδης, Ἀ]λκιβιάδης
[Θυμαιτάδης]· σκεύη ἔχουσι
60 [κρεμαστὰ ἐν]τελῆ, τῶν ξυ-
[λίνων ταρρόν], πηδάλια,
[κλιμακίδας, ἱ]στόν, κεραία(ς)·
[τετρήρης Πα]ραλία, Δημο-
[τέλους ἔρ]γον, ἐπεσκευ-
65 [ασμένη], δόκιμος·
[τριήραρχ]ος Δίφιλος Φει-
[δίππου Π]ιθεύς καὶ συντρι-
[ήραρχοι Κ]ηφισόδοτος Συβρί,
 ․․․7․․․ς Ἀχαρ ∶ ταύτην
70 [ἔλαβον] ἄσκευον·
[τριήραρχ]ος Κλέαρχος
[Ναυσικλέ]ους Αἰγιλιε
[καὶ συντρι]ήραρχοι Με-
 ․․․․9․․․․, Κηφισόδοτος
75 [Συβρίδης, σκε]ύη ἔχουσιν
[κρεμαστὰ] ἐντελῆ, τῶν
[ξυλίνων ἱστ]όν, κεραία(ς), ἃ ἔλαβον
[ἐπὶ — —]νον, Χαιρεστράτσυ ἔργον·
[ταμίας Παρά]λου Ἡγήμων
80  ․․․․11․․․․․ Ἀθμονεύς·
[τετρήρης Ἡγ]εμονία,
 ․․․․10․․․․ ἔργον, και-
[νή, δόκιμος, τ]ῶν ἐπὶ Νι-
[κήτου ναυπ]ηγηθεισῶν,
85 [ἣν ἐποήσατο] ταμίας Δη-
[μοκράτης Εἰτε]αῖος· καὶ
[σκεύη ἔχει κρεμ]αστὰ ἐντε-
[λῆ, τῶν ξυλίνων ἱστ]όν·
 — — — — — — — — ωι
89a  — — — — — — — — —
90  — — — — — — — — ης
[— — — ταμί — τ]ριηρο-
[ποιϊκῶν? — — — —]ει
 — — — — — — — δει
 — — — — — — — υκεις
95  — — — — — — — ων
 — — — — — — — — ς
 — — — — — — — ι
[— — σκε]ύη τῶν τριήρων
 — — — — ν·
100 [τριήραρχο]ς Ναυσικλῆς Ὀῆθε,
[συντριήραρχ]ος Κλέαρχος
[Ναυσικ]λέους Αἰγιλι·
[σκεύη] ἔχει ξύλινα ἐντελῆ,
[κρεμα]στὰ ἐντελῆ,
105 [ἱστίον] τῶν λεπτῶν,
[ἃ ἔλαβ]εν ἐπὶ τὴν τριήρη
[Δημοκρ]α[τίαν, Χ]αιρεστράτο
[ἔργον]·
[στρατηγ]ῶι εἰς Σάμ<ο>ν
110  ․․6․․․ωι Ἐροιάδει·
[τριήρα]ρχος Κηφισόδοτος
[Πραξιτ]έλου Συβρίδη
[καὶ συντ]ριήραρχος Κόνων
[Τιμοθέο]υ Ἀναφλύστιος·
115 [σκεύη] ἔχουσιν κρεμαστὰ
[ἐντελ]ῆ, ἱστίον τῶν λεπτῶν,
[ἃ ἔλα]βον ἐπὶ τὴν Ἰοῦσαν,
[Ἀρχέ]νεω ἔργον·
[στρατη]γῶι εἰς Σάμον
120 [Διφίλω]ι? Αἰξωνεῖ·
[τριήρα]ρχος Φάϋλλος
[Φειδίπ]που Πιθεὺς καὶ συν-
[τριήραρχ]ος Λυσιππίδης Πασι-
[κλέους] Γαργήττιος· σκεύη
125 [ἔχουσιν] κρεμαστὰ ἐντελῆ,
[ἱστίον τῶ]ν λ[επ]τῶν,
[ἃ ἔλαβον ἐπὶ τὴν] Εὐφημίαν,
[Ἐπιγέν]ους ἔργον·
[τριήραρχο]ς Ἁγνίας Δρομέου
130 [Ἐρχιεὺς? κ]αὶ συντριήραρχος
[— — ίων] Δημοκράτους
[— — — ε]ύς·  σκεύη ἔχουσι
[ξύλινα] ἐντελῆ, κρεμαστὰ
[ἐντελῆ], ἃ ἔλαβον ἐπὶ τὴν
135 [․․5․․, Χα]ιρεστράτου
[ἔργον]·
[τριήραρχ]ος Ἀπολλόδωρος
[Διοφάνου]ς Γαργήττι
[καὶ συντ]ριήραρχοι Φιλέας
140 [Κεφαλῆ]θεν, Κλέαρχος
[Αἰγιλι, — —]ί̣ων Δημοκράτου
[— — εύς· σκεύη ἔ]χουσιν ξύλι-
[να ἐντελῆ, κρεμ]αστὰ
[ἐντελῆ, ἃ ἔλαβον][π]ὶ τὴν
145  — — —,  — — — ου
[ἔργον]·
146a  — — —
col. b.147 [τάδε πα]ρελάβομεν καὶ
[ἀπε]λάβομεν σκεύη
[ξύ]λινα ἐν νεωρίοις·
150 [ἐν] νεωρίωι παρελάβομεν
[τα]ρροὺς ἐπὶ ναῦς
     ΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅃ΙΙ
 καὶ κώπας ∶𐅄Δ𐅃ΙΙΙ,
 καὶ ἱππηγῶν τριῶν ταρ-
155  ρούς, κώπας ἑκάστης ∶𐅄Δ·
ἐν νεωρίωι παρέδομεν
 ταρροὺς ἐπὶ ναῦς
     ΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅃ΙΙ
 καὶ κώπας ∶𐅄Δ𐅃ΙΙΙ
160  καὶ ἱππηγῶν τριῶν ταρ-
 ρούς, κώπας ἑκάστης ∶𐅄Δ,
 πλὴν κωπῶν ∶𐅃ΙΙΙ·
 τούτων θριπήδεστα
 καὶ ἀδόκιμα <vac.>·
165 πηδάλια ἐν νεωρίοις
 παρελάβομεν σὺν τοῖς
 τῆς ἱππηγοῦ ἐπὶ ναῦς
       ΗΗ𐅄𐅃ΙΙ·
ἐν νεωρίοις παρέδομεν
170  πηδάλια σὺν τοῖς τῆς
 ἱππηγοῦ ἐπὶ ναῦς
      ΗΗ𐅄𐅃ΙΙ∶ καὶ πηδάλιον ∶Ι·
 τούτων θριπήδεστα
 καὶ ἀδόκιμα <  vac. >·
175 κλιμακίδας ἐν νεωρίοις
 παρελάβομεν ἐπὶ ναῦς
     ΗΗΗ𐅃ΙΙ·
ἐν νεωρίοις παρέδομεν
 κλιμακίδας ἐπὶ ναῦς
180       ΗΗΗ𐅃Ι καὶ κλιμακίδα ∶Ι·
 τούτων θριπήδεσται
 καὶ  ἀδόκιμοι <  vac. >·
[κ]οντοὺς ἐν νεωρίοις
 παρελάβομεν ἐπὶ ναῦς
185      ΗΗΔΔΔΔ𐅃̣ΙΙΙΙ·
ἐν νεωρίοις παρέδομ[εν]
 κοντοὺς ἐπὶ ναῦς
     ΗΗΔΔΔΔ𐅃ΙΙΙ∶ καὶ κοντ[ὸν ∶Ι]·
 τούτων θριπήδεστοι
190  καὶ ἀδόκιμοι <vac.>·
ἱστοὺς παρελάβομεν
 ἐν νεωρίοις ἐπὶ ναῦς
      ΗΗΔ𐅃ΙΙΙΙ·
ἐν νεωρίοις παρέδομεν
195  ἱστοὺς ἐπὶ ναῦς
     ΗΗΔ𐅃ΙΙΙΙ·
 τούτων ἀδόκιμοι καὶ
 θριπήδεστοι <vac.>·
κεραίας ἐν νεωρίοις
200  παρελάβομεν ἐπὶ ναῦς
     ΗΗΔΔΔΙ·
ἐν νεωρίοις παρέδομεν
 κεραίας ἐπὶ ναῦς ∶
    ΗΗΔΔΔ·
205  τούτων θριπήδεσται
 καὶ  ἀδόκιμ(ο)ι <vac.>·
206a         vacat
207 τριακοντορίων
 ἐν νεωρίοις παρελάβομεν
 σκεύη ξύλινα ∶𐅃ΙΙΙΙ·
210  καὶ παρέδομεν ἐν νεω-
 ρίοις σκεύη ξύλινα
 τριακοντέρων ∶𐅃ΙΙΙΙ·
212a         2 vs. vacant
213 ἐν νεωρίοις παρελάβομεν
 σκεύη ξύλινα τετρήρων·
215  ταρροὺς ἐπὶ τετρήρεις ∶ΙΙΙ
 πηδάλια ἐπὶ τετρήρηις ∶ΙΙΙ
 κλιμακίδας ἐπὶ τετρή ∶ΙΙΙ
 κεραίας ἐπὶ τετρήρ ∶ΔΔΔΔΙΙΙ
 ἱστοὺς ἐπὶ τετρήρηις ∶ΔΔΔ𐅃ΙΙΙΙ
220  κοντοὺς ἐπὶ τετρήρεις ∶Ι·
ἐν νεωρίοις παρέδομεν
 σκεύ[η] ξύλινα τετρήρων·
 ταρροὺς ἐπὶ τετρήρηις ∶Ι
 πηδάλια ἐπ[ὶ] τετρήρεις ∶Ι
225  κλιμακίδας ἐπὶ τετρήρεις ∶Ι
 κεραίας ἐπὶ τετρήρηις ∶ΔΔΔΔ
 ἱστοὺς ἐπὶ τετρήρηις ∶ΔΔΔ𐅃Ι․
227a              2 vs. vacant
228 τάδε παρελάβομεν καὶ
 ἀπελάβομεν σκεύη
230  κρεμαστὰ ἐν νεωρίοις·
 ὑποζώματα ἐπὶ ναῦς, σὺν αἷς
 ἡ βουλὴ ὑπέζωσεν ἡ ἐπὶ
 Εὐαινέτου ἄρχοντο
      ΗΗ𐅄
235  καὶ ἐν ἀκροπόλει ὑποζ[ώ]-
 ματα ἐπὶ ναῦς ∶Η·
ἐν νεωρί<ο>ις παρέδομεν
 ὑποζώματα ἐπὶ ναῦς·
      ΗΗΔΔΔΔ𐅃ΙΙΙΙ
240  καὶ ἐν ἀκροπόλει ὑποζώ-
 ματα ἐπὶ ναῦς ∶Η·
ἐν νεωρίοις παρελάβομεν [ἱστία]
 ἐπὶ ναῦς σὺν τῶι παλαιῶι ΗΗ𐅄Δ[ΔΔ—]·
 τούτων λεπτὰ ∶𐅄ΔΔΙΙ·
245  καὶ ἐν ἀκροπόλει
 ἱστία ἐπὶ ναῦς ∶Η·
ἐν νεωρίοις παρέδομεν
 ἱστία σὺν τῶι παλαιῶι
 ἐπὶ ναῦς  ∶ΗΗ𐅄̣ΔΔΔΙ·
250  τ[ούτ]ων [λεπτὰ 𐅄Δ𐅃ΙΙΙ]·
[καὶ ἐν ἀκροπόλει]
[ἱστία ἐπὶ ναῦς Η]·
[ἐν νεωρίοις παρελάβομ]εν,
[τοπεῖα ἐπὶ ναῦς ΗΗ𐅄ΔΔΔΙΙ],
255 [πλὴν μ]ηρ[υμάτων]
 κα[λω]ιδίων [ΙΙΙ].
 καὶ ἐν ἀκροπό[λει]
 τοπεῖα ἐπὶ ναῦς [Η]·
ἐν νεωρίοις παρέδο[μεν]
260  τοπεῖα ἐπὶ ναῦς
   ΗΗ𐅄ΔΔΔΙΙ,
 πλὴν μηρυμάτων
 καλωιδίων ∶ΙΙΙ
 καὶ ἐν ἀκροπόλει
265  τοπεῖα ἐπὶ ναῦς ∶Η·
ἐν νεωρίωι παρελάβομεν
 παραρύματα τρίχινα
 ἐπὶ ναῦς ∶Η𐅄𐅃Ι
 καὶ ἐν ἀκροπόλει,
270  παραρύματα
 τρίχινα ἐπὶ ναῦς ∶Η·
[ἐν] νεωρίοις παρέδομεν
[πα]ραρύματα τρίχινα
[ἐπὶ] ναῦς ∶Η𐅄𐅃
275 [καὶ ἐν ἀκρο]πόλει
[παρα]ρύματα [τρίχιν]α ἐπ[ὶ ναῦς ∶Η]·
ἐν νεωρί[οις παρελάβομεν]
 παραρύμ[ατα λευκὰ]
 ἐπὶ ναῦς — —
280  καὶ ἐν ἀκρ[οπόλει παρα]-
 ρύματα λε[υκὰ ἐπὶ ναῦς Η]·
ἐν νεωρίοις [παρέδομεν]
 παραρύματα λ[ευκὰ]
 ἐπὶ ναῦς ∶ΗΗ𐅄[ΔΔΔ]
285  καὶ ἐν ἀκροπόλε[ι παρα]-
 ρύματα λευκὰ ἐ[πὶ ναῦς Η]·
ἐν νεωρίοις παρ[ελάβομεν]
[κ]ατα[β]λήμ[ατα ἐπὶ ναῦς — —]
288a         rasura
289  καὶ ἐν ἀκ[ροπόλει]
290  καταβλήμ[ατα ἐπὶ ναῦς Η]·
ἐν νεωρίοις π[αρέδομεν]
 καταβλήματα ἐ[πὶ ναῦς]
     Η𐅄𐅃ΙΙ
 καὶ ἐν ἀκροπόλει [κατα]-
295  βλήματα ἐπὶ ναῦς ∶Η·
ἐν νεωρίοις παρελάβομε[ν]
 ὑποβλήματα ∶ΗΗΔΔ𐅃—·
 τούτων ἡ βουλὴ ἡ ἐπὶ Χρ[έ]-
 μητος ἄρχοντος ἀπέ[δοτο ΗΗΔΙΙΙΙ]
300  κατὰ νόμον Ἡγήμονος,
τὰ δὲ λοιπὰ παρέδομεν ἐπὶ ναῦς ∶ΔΙ·
 καὶ ἐν ἀκροπόλει παρ[ε]-
 λάβομεν ὑποβλήμα[τα]
 ἐπὶ ναῦς ∶Η
305  καὶ παρέδομεν ἐν ἀκ[ρο]-
 πόλει ὑποβλήματα ἐπὶ [ναῦς Η]·
ἐν νεωρίοις παρελάβομ[εν]
 σχοινία ἐπὶ ναῦς ∶
    ΗΔΔΔΙΙ
310  καὶ ὀκτωδάκτυλον [Ι]
 καὶ ἑγδάκτυλα ἐπὶ ναῦ[ς ∶𐅃ΙΙΙΙ]
 καὶ ἑγδάκτυλα ∶ΙΙ·
ἐν νεωρίοις παρ[έδομεν]
 σχοινία ἐπὶ να[ῦς ∶ΗΔΔΙ]
315 [κα]ὶ ὀκτωδάκτυλον ∶Ι
 καὶ ἑγδάκτυλα ἐπὶ ναῦς ∶[𐅃ΙΙΙΙ]
 καὶ ἑγδάκτυλα ∶ΙΙ·
ἐν νεωρίοις παρελάβομε[ν]
 ἀγκύρας ἐπὶ ναῦς
320     ΗΗΗΔΔΔΙ·
ἐν νεωρίοις παρέδομε[ν]
 ἀγκύρας ἐπὶ ναῦς ∶ΗΗΗΔΔ[Δ].
322a       2 vs. vacant
323 τετρήρων σκεύη κρεμα[στὰ]
 παρελάβομεν καὶ ἀπ[ελά]-
325  βομεν ἐν νεωρίοις·
 ὑποζώματα ἐπὶ τετρ[ήρεις — —],
 ἱστία ἐπὶ τετρήρη[ις — —],
 παραρύματα λευκ[ὰ]
 ἐπὶ τετρήρηις ∶ — —,
330  παραρύματα τρί[χινα]
 ἐπὶ τετρήρηις ∶ — —,
 καταβλήματα ἐπ[ὶ τετρήρεις ∶ — —],
 τοπεῖα ἐπὶ τετρ[ήρεις ∶ — —],
 ἑκάστης καλωιδ[ίων]
335  μηρύματα ∶Δ[𐅃ΙΙΙ],
 ἱμάντας δύο, [ἄγκοιναν]
 διπλ[ῆν, πόδας ∶ΙΙ],
[ὑπέρας ∶ΙΙ∶, χαλινόν]
338a  — — —
col. c.339 οἵ[δε τῶν τριη]ράρχων, ὧν
340  ἐδ[ίπλωσεν ἡ] βουλὴ ἡ ἐπὶ
 Χρέ[μητος ἄρχ]οντος τὴν
 τριή[ρην ἣν εἶ]χεν ἕκαστος
 αὐτῶν, [ἀργύρι]ον κατέβα-
 λον ἀπ[οδέκτα]ις τοῖς ἐπὶ
345  Χρέμη[τος ἄρ]χοντος καὶ
 ὑπελογ[ίσαν]το ἐξ ὧν ἐπέ-
 δοσαν εἰς [τὰ σ]ιτωνικά,
 κατὰ ψήφισ[μα] δήμου, ὃ Δη-
 μάδης Δημ[έο]υ Παια ∶ εἶπε·
350 ἐπὶ Πυθοδήλο[υ ἄ]ρχοντος
 τῶν μετὰ Δε[ιν]οκράτους
 τριήραρχος
Κόνων Τιμοθέ[ο]υ Ἀναφλύ·
 τριήρης Πασιν[ί]κη,
355 Ἀρχενίκου ἔργο[ν]· ταύτης
 κατέβαλεν τὸ ἁπλοῦν ∶𐅆
 ἀποδέκταις τοῖς ἐπὶ Χρέ-
 μητος ἄρχοντος καὶ ἀπὸ
 τοῦ ἐπιδεδομένου Κόνωνι
360  Τιμοθέου Ἀναφλυστίωι
 εἰς τὰ σιτωνικὰ {καὶ} ὑπε-
 γράψατο κατὰ τὸ ψήφισμα
 τοῦ δήμου ∶Χ∶, καὶ ὑπὲρ
 Πάνθηρος τοῦ Δημονίκο
365  Λακιάδου το[ῦ] εἰς τὰ σιτω-
 νικὰ ∶ΧΧΧ∶ καὶ ὑπὲρ Μεί-
 δωνος Σαμίου ἐμ Πειραεῖ
 οἰκοῦντος ∶Χ·
ἐπὶ Πυθοδήλου ἄρχοντος
370  τῶν μετὰ Δεινοκράτους
 τριήραρχο[ς Κόνων]
 Τιμοθέο[υ Ἀν]αφλύστιος
 καὶ συν[τριήρ]αρχος Φιλο-
 μήλου Π[αιαν]ιῶς κληρο-
375  νόμ[ος Φιλιπ]πίδης Φιλο-
[μήλου Παιαν]ιεύς·
[τριήρης Χάρι]ς, Ἀρχέ[νεω ἔργ]·
 Κόνων [ταύτης] κατ[έβαλε τὸ]
 ἁπλοῦν τὸ καθ’ α[ὑ]τὸν ∶ΧΧ𐅅—
380  ἀποδέκταις τοῖς [ἐ]πὶ
 Χρέμητος ἄρχοντος καὶ
 τοῦ ἐπιδεδομένου εἰς
 τὰ σιτωνικὰ κατὰ τὸ τοῦ
 δήμου ψήφισμα παρὰ Νε-
385  οπτολέμου τοῦ Ἀντι-
 κλέους Μελιτέως ∶ΧΧ𐅅,
καὶ Φιλιππίδης Φιλομήλου
 Παιανιεὺς κατέβαλεν
 τοῦ ἁπλοῦ τὸ καθ’ αὑτὸν
390  ΧΧ𐅅∶ ἀποδέκταις τοῖς
 ἐπὶ Χρέμητος ἄρχοντος,
 καὶ ἐκ τοῦ σιτωνικοῦ τοῦ
 αὐτῶι ἐπιδεδομένου
 ὑπελογίσατο κατὰ τὸ ψή-
395  φισμα τοῦ δήμου ∶ΧΧ𐅅·
ἐπὶ Χαιρώνδου ἄρχοντος
 τῶν μετὰ Διοτίμου
 τριήραρχοι Εὔβοιος
 Κρατιστόλεω Ἀ[ν]αγυράσι,
400  Κόνων Τιμοθ[έου Ἀ]ναφλύστ,
Ὀνήτωρ Ὀνήτ[ορος Μ]ελιτε {α},
 Φαίαξ Λεω[δάμαν]τος Ἀχαρ·
τριήρης [Δηλιάς], Τιμοκλέο(υς)
 ἔργον· ταύτη[ς κ]ατέβαλεν
405  τὸ ἁπλοῦν [∶𐅆∶] ἀποδέκταις
 τοῖς ἐπὶ Χρέμητος ἄρχοντ,
 καὶ ἀπὸ τοῦ [ἐ]πιδεδομένου
εἰς τὰ σιτωνικὰ κατὰ τὸ
 ψήφισμα τοῦ δήμου παρὰ
410 Ἀρρενηΐδου καὶ Χαρικλέ-
 ους Παιανιῶς ∶ΧΧΧΗΗ,
 καὶ ὑπὲρ Μενελάου τοῦ Μενε-
 λόχου Μυρρινουσίο ∶Χ,
 καὶ ὑπὲρ Ξενοκλέους
415  τοῦ Ξείνιδ[ο]ς Σφηττίου
 𐅅ΗΗΗΗ𐅄∶, κ[α]ὶ ὑπὲρ Ἱέρω-
 νος τοῦ Χα[ρίο]υ Παλλη ∶ΗΗ𐅄,
 καὶ παρὰ Νεο[πτ]ολέμο Μελι ∶𐅅·
ἐπὶ Νικομά[χου] ἄρχοντος
420  τῶν μετὰ Χά[ρητ]ος δι[άδοχος]
 Λυσικλεῖ Ἀ[θμονεῖ] Φαί[αξ]
 Λεωδάμαντος [Ἀχαρ]νεύ[ς]·
τριήρης Ἱππηγ[ός, Λυ]σι-
 στράτου ἔργον· τ[αύτη]ς
425  κατέβαλε Φαίαξ [τὸ ἁπ]λοῦν
 Χ𐅅∶ ἀποδέκταις τ[οῖ]ς
 ἐπὶ Χρέμητος ἄρχοντος,
 τὸ δὲ διπλοῦν ὑπεγράψα-
 το εἰς τὰ σ[ι]τωνικὰ τὰ
430  ἐπιδόσιμα κατὰ τὸ ψήφι-
[σμα] τοῦ δήμου παρὰ [μ]ὲν
[Πύθ]ωνος [τ]οῦ Πυθοκ[λέο]υς
[Σουνιῶς ∶ΧΧ∶ παρ]ὰ δ[ὲ Ξε]-
[νοκλέους το]ῦ Ξείνιδος
435 [Σφηττίου ∶]ΧΧΧ𐅅·
[ἐπὶ Θεοφρά]στου ἄρχοντος
[τῶν μετὰ] Φωκίωνος καὶ
[Κηφισοφ]ῶντος πλευσα-
[σῶν] ἐπιδόσιμος τριήρης
440 [Ἀν]δρεία, Ἀλκαίου ἔργον·
 τριήραρχος Ὑπερείδης
 Γλαυκίππου Κολλυτεὺς
 κατέβαλε τὸ ἁπλοῦν ∶𐅆
 ἀποδέκταις τοῖς ἐπὶ Χρέ-
445  μητος ἄρχοντος, τὸ δὲ δι-
 πλοῦν ὑπεγράψατο εἰς τὰ
[σ]ιτωνικὰ {καὶ} τὰ ἐπιδόσιμα
[κα]τὰ τὸ ψήφισμα τοῦ δήμο,
[παρὰ μὲ]ν Φειδίππου τοῦ
450 [․․5․․ο]υ Ξυπεται ∶ΧΧΧ,
[παρὰ δὲ Ἀρχ]εστράτου τοῦ
[Εὐθυκράτους  Ἀ]μφιτροπῆ ∶Χ[Χ].
452a               vac.
 ca. 81 vs. perierunt
453 [καὶ ὃ παρελά]βομεν παρὰ
[νεωρίω]ν ἐπιμελητῶ[ν]
455 [τῶν ἐφ’ Ἡγ]ήμονος ἄρχον[τος]
[ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙ]∶ τοῦτο παρέδ[ο]-
[μεν νεω]ρίων ἐπιμελη-
[ταῖς τοῖ]ς ἐπὶ Ἀντικλέ[ο]υς
[ἄρχοντ]ος.
459a            vac.
col. d.460 [τριήρεις τάσδε ἱππηγοὺ]ς εἰς [πλοῦν]
 δοθε[ίσας ἐκ τῶν] ν[εωρ]ίων ὁ δῆμ[ος]
 ἐψηφίσατ[ο αὐ]τὰς καὶ τὰ σκεύη κα-
 τὰ πόλεμον ἀχρήστους γ̣εγονέναι
 κατὰ ψηφίσματα, ἃ Δημάδης Δημέο[υ]
465  Παιανιεὺς εἶπεν·
Γνώμη, Ναυσινίκου ἔργον,
 ἧς ἐτριηράρχει Ἀπολλόδωρος
 Διοφάνους Γαργήττιος· σκεύη
 ἔχει κρεμαστὰ ἐντελῆ, τῶν
470  ξυλίνων κώπας ∶𐅄Δ·
Ἀσκληπιάς, Ἁγνοδήμου ἔργον,
 ἧς ἐτριηράρχει Ἀλκίμαχος Ἀλ-
 κέτου Παιανιεύς· σκεύη ἔχει
 κρεμαστὰ ἐντελῆ, τῶν
475  ξυλίνων κώπας ∶𐅄Δ·
Καλλιξένα, Χαιρίωνος ἔργον,
 ἧς ἐτριηράρχει Εὐθυκλῆς
 Κτησίου Δειραδιώτης· σκεύη
 ἔχει κρεμαστὰ ἐντε πλὴν ὑποβλήματος,
480  τῶν ξυλίνων κώπας ∶𐅄Δ·
480a          1 vs. vac.
481 ἀριθμὸς τριήρων τῶν ἐν τοῖς
 νεωρίοις καὶ τῶν ἐμ πλῶι οὐσῶν
 καὶ σὺν εἷ παρελάβομεν εἰσπε-
 πραγμένον τὸ ἀργύριον καὶ ὑπὲρ
485  <ὧν> τὸ ἀργύριον διπλοῦν κατε-
 βλήθη πρὸς ἀποδέκτας τοὺς
 ἐπὶ Χρέμητος ἄρχοντος
 τῆς βουλῆς διπλωσάσης
      ΗΗΗ𐅄Δ·
490  τούτων ἐμ πλῶι
      ΔΔΔΙΙ·
τούτων ἱππηγοὺς τρεῖς ὁ δῆμος
 ἐψηφίσατο κατὰ πόλεμον ἀχρή-
 στους γεγονέναι·
495 τετρήρεις δὲ ἐμ μὲν τοῖς
 νεωρίοις παρέδομεν
496a       〚— — —〛
 ἐμ πλῶι δὲ ∶ 𐅃〚․․〛
ἐμβόλους παρελάβομεν παρὰ
 νεωρίων ἐπιμελητῶν ∶ΙΙ
500 [κ]αὶ παρέδομεν ∶ΙΙ.
500a      2 vs. vacant
501 [τάδ]ε παρελάβομεν ἐν τῶι
[οἰκ]ήματι τῶι μεγάλωι
[τῶι] πρὸς ταῖς πύλαις
[καὶ] παρεδώκαμεν·
505  μ[ολυ]βδίδων σταθμὸν καὶ
 μ[ολ]ύβδου τῶν ἐν τῆι τάρπηι
 τά[λ]αντα ἕξ ∶ μναῖ τρεῖς·
 πα[ρ]άδειγμα ξύλινον τῆς
 τ[ρ]ιγλύφου τῆς ἐνκαύσεως·
510 [πλα]ίσια καταπαλτῶν
[τῶν] ἐξ <Ἐ>ρετρίας  ∶ΔΙ·
 σω[λῆ]νες καταπαλτῶν ∶ΔΙΙΙΙ·
 βά[σει]ς καταπαλτῶν ∶𐅃ΙΙ·
 τόξ[α ἐ]σκυτωμένα δύο·
515  σκο[ρπίω]ν σωλῆνες ∶𐅃Ι·
 ἐπ[ιστύλια] ∶𐅃∶ τρόχιλοι ∶ΙΙΙ
 ἀπὸ [τοῦ μηχαν]ώματος· βέλη
 καταπαλτῶν ἀνηκίδωτα
 καὶ ἀπτέρωτα ∶ΗΗΗΗ𐅄𐅃
520  καὶ ἠκιδωμένα ∶𐅄Ι∶ σχίζαι
 εἰς βέλη καταπαλτῶν ∶ΔΔΔΔ𐅃ΙΙ·
 ἀστραφιστῆρες ∶ΙΙΙΙ∶ ἀκό-
 νη μεγάλη Ὑμηττία ∶ νεῖα
 καινὰ ∶ΔΔ𐅃∶ ὧν Εὔβουλος
525  ἐπρίατο· τούτων τὰ πλεῖστα
 πεντώρυγα· νε<ί>ων τόμοι ∶ΙΙΙΙ.
526a           1 vs. vac.
527 καὶ τάδε παρελάβομεν
 τῶν σκευῶν τῶν παλαιῶν
 τῶν ἀδοκίμων τῶν ξυλί-
530  νων ἔχοντας ∶ Κόνωνα
Ἀναφλύστιον ἐπὶ τὰς ἀκά-
 τους τὰς δημοσίας πηδάλια·
532a          1 vs. vac.
533 Δημοκράτην Εἰτεαῖον,
 ταμίαν τριηροποιϊκῶν,
535  λαβόντα τοῖς ἀνδραπόδοι[ς]
 εἰς οἰκοδομίαν τοῖς τὸν
 κρημνὸν καθαίρουσι κατὰ
[ψή]φισμα βουλῆς, ὃ ε[ἶ]πεν
[Κα]λλίστρατος Θορίκι ∶ ἱ[σ]τοὺ[ς 𐅄𐅃Ι]
540 [καὶ τ]οῖς ἐπὶ τὸ στάδιον
[ἡιρ]ημένοις κεραιῶν
[ξύλ]α ∶ΔΔΔ𐅃ΙΙ∶ ἱστούς ∶Δ𐅃Ι
 κα[τ]ὰ ψήφισμα βουλῆς,
 ὃ ε[ἶπ]ε Καλλίστρατος Θορίκ·
545  κώ[π]ας δὲ θριπηδέστους
 κα[ὶ] ἀδοκίμους λαβόντα
 το[ῖς] ἀνδραπόδοις ταμίαν
 τρ[ι]ηροποιϊκῶν Δημοκράτην
 Εἰ[τ]εαῖον κατὰ ψήφισμα
550  βουλῆς, ὃ εἶπε Καλλίστρα-
 τος Θορίκιος ∶ΗΗΗΗ𐅃Ι·
551a          1 vs. vac.
552 νεώσοικοι οἰκοδομημένοι
 καὶ ἐπεσκευασμένοι
       ΗΗΗ𐅄ΔΔΙΙ·
555 [το]ύτων Μουνιχίασι(ν)
       𐅄ΔΔΔΙΙ·
 ἐν Ζέαι ∶Η𐅄ΔΔΔΔ𐅃Ι·
 ἐν Κανθάρου λιμένι
      𐅄ΔΔΔΔΙΙΙΙ·
560  διφθέραι ἀδόκιμοι
 ἐπὶ τῆι σκευοθήκηι ∶𐅃Ι.
561a             2 vs. vacant
562 οἵδε τῶν τριηράρχων τῶν
 ἐπιδόντων ὀφείλουσιν
 τὸ ἀργύριον, ἕκαστος
565       ΗΗ𐅄𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ,
 τὸ ἀναλωθὲν εἰς τὴν ἐπι-
 σκευὴν τῶν τριήρων τῶν
 παρασκευασθεισῶν
 ἐπὶ Χαιρώνδου ἄρχοντος
570 [ἐ]ν Κανθάρου λιμένι·
Φίλων Μελιτεὺς ἀπὸ τῆς
Ἀνθηρᾶς, Ἀρχενηΐδου ἔργ·
Διονύσιος Ἀχαρ ἀπὸ τῆς Εὐδίας, Παμφίλο ἔργ·
 Φάϋλλος Πιθεὺς ἀπὸ τῆς
575  Πολυαρίστης, Ἁγνοδήμο ἔργ.
575a              rasura
576 ὅσοι τῶν τριηράρχων
 γεγραμμένοι εἰσὶ ἔχοντες
 εἰς πλοῦν ἐντελῆ σκεύη
 κρεμαστὰ ἢ ξύλινα,
580 ὅσοι μὲν κρεμαστά,
 τάδε ἔχουσιν·
 ὑποζώματα ∶ ἱστίον,
 τοπεῖα, ὑπόβλημα ∶ κατά-
 βλημα ∶ παραρύματα
585  λευκά, παραρύματα τρίχι,
 σχοινία ὀκτωδάκτυλα ∶ΙΙΙΙ,
 ἑγδάκτυλα ∶ΙΙΙΙ∶
 ἀγκύρας δύο·
ὅσοι δὲ ξύλινα, ἔχουσιν
590  ταρρόν, πηδάλια, κλιμακί-
 δας, ἱστόν, κεραίας, κοντούς.
591a          1 vs. vac.
592 ὅσοι τῶν τριηράρχων
 γεγραμμένοι εἰσὶ ἔχοντ[ες]
 εἰς πλοῦν ἐντελῆ σκεύη
595  τετρήρων ξύλινα
 ἢ κρεμαστά, ὅσ[οι μὲ]ν ξύ[λι]-
 να, τάδε ἔχουσι[ν· τα]ρρό[ν],
 πηδάλια, κλιμακίδα[ς],
 ἱστόν, κεραίας, κοντο[ύς]·
600 ὅσοι δὲ κρεμαστά,
 τάδ[ε ἔχ]ουσιν·
 ὑποζώματα ∶ ἱστίον,
 παραρύματα τρίχινα,
 παραρύματα λευκά,
605  καταβλήματα, τοπέα,
 ἀγκύρας δύο, σχοινία
 τριηριτικὰ ὀκτωδάκτυλ[α]
 τέτταρα, ἑγδάκτυλα ∶ΙΙΙΙ·
608a             2 vs. vacant
609 οἵδε τῶν τριηράρχων
610  τῶν ὁμολογησάντων
 ἐν τῶι δικαστηρίωι και-
 νὰς ἀποδώσειν τριήρηις
 καὶ τοὺς ἐμβόλους ὀφεί-
 λουσι τεῖ πόλει, τὰς δὲ
615  τριήρεις ἀποδεδώκασ[ιν]·
615a                  1 vs. vac.
616 Δίφιλος Φειδίππου Πιθεύς,
 Κόνων Τιμοθέου Ἀναφλύστι[ος],
 Κόνων Τιμοθέου Ἀναφλύστ[ιος],
 Φαίαξ Λεωδάμαντος Ἀχαρ[νεύς].
619a             6 vs. vacant
620 καὶ τάδε εἰσπεπραγμένα
 παρελάβομεν· σκευῶν,
 ὧν ὤφειλε Δημόνικος
 Μυρρινούσιος καὶ εἰσ-
[α]χθεὶς εἰς τὸ δικαστή-
625 [ρι]ον ὦφλεν τὴν διπλασίαν,
 κατεβλήθ[η ἐξ ἀ]πογραφῆς,
 ἧς ἀπέγραψε [Θεό]δοτος
 ἐγ Μυρρινούττης [Η]Η[Δ]· τοῦτ[ο]
 κατεβλήθη ἀποδέκταις
630  τοῖς ἐφ’ Ἡγήμονος ἄρχοντ[ος]·
630a                 1 vs. vac.
631 τάδε εἰσεπράξαμεν·
 σκευῶν, ὧν ὤφειλε Δημό-
 νικος Μυρρινούσιος
 καὶ εἰσαχθεὶς εἰς τὸ
635  δικαστήριον ὦφλεν
 τὴν διπλασίαν, κατεβλήθη
 ἐξ ἀπογραφῆς, ἧς ἀπέγραψε
 Θεόδοτος ἐγ Μυρρινούττ
 ΗΗΔ∶ τοῦτο κατεβλήθη
640  ἀποδέκταις τοῖς ἐπὶ
 Χρέμητος ἄρχοντος.
               vac.
Search Help
Contact Us