[ ] Att. — non-stoich. — 334/3
face A front.1 [τάδε παρέδοσαν ἐπιμεληταὶ τῶν νεωρίων οἱ ἐπὶ Κτησικλέους ἄρχοντος — — —  — — —  — — —,  — — —  — — —] Φηγαι ∶ Ὀρσιμένης Εὐκτη — —
— — —,  — — —  — — —  — — —,  — — —  — — —  — — —,  — — —  — — — — — —,  — — — Φιλοκτήμονος Ἀθμονεύς, vac.
— — —  — — —  — — —,  — — —  — — —  — — —,  — — — μων Σιμωνίδου Ἀλωπεκ ∶ νεω[ρίων]
[ἐπιμεληταῖς τοῖς ἐπὶ Νικοκράτους ἄρχοντος — — —  — — —  — — —, — — —  — — —  — — —,  — — —  — —]ήμου Παιανι ∶ Ἀρχίνωι Ἀρχίνου Δ[ειρα]-
5 [δι ∶ — — —  — — —  — — —,  — — —  — — —  — — —,  — — —  — — —  — — — — —]ί̣μωι Ἀριστοκλείους Οἰναί ∶ Δημοκ — —
5a — — —  — — —,  — — —  — — —  — — —
col. VI sinistra sex columnae perisse videntur
23 — — — ΟΥ
— — — #⁷ΟΣ
25 — — — Ν
— — —  ΡΓ
38 — — —  ΠΗ
— — —  ΤΟ
40 — — —  ΩΝ
— — —  Ο
45 — — —  ΚΙ
— — —  Γ
— — —  Ι
49 — — —  Ν
50 — — — #⁷Ι
— — —  Γ
— — —  Ε
55 — — —  ΡΓ
— — —  Σ
58 — — —  ΡΕ
63 — — —  Ε
— — —  Υ̣
66 — — — — Σ
col. a (VII).6  ταύτην ὡμολόγησεν
 ἐπὶ τοῦ δικαστηρίου
 καινὴν ἀποδώσειν τῆι
 πόλει Εὐξένιππος
10 Ἐθελοκράτους Λαμπτρ,
 τὴν δὲ παλαιὰν διαλύ-
 σειν καὶ τὸν ἔμβολον
 ἀποδώσειν εἰς τὰ νεώρια·
Ἱππαγωγός,
15  Λυσιστράτου {ς} ἔργον·
 τριήραρ ∶ Λυσικλῆς
 Λυσίππου Ἀθμονεύς,
Ἀρχικλῆς Ἀρχεστράτο
 Γαργή ∶ ἣν παρέλαβον
20  παρ’ Ἀριστηίδου τοῦ
 Εὐφιλήτου Κηφισιῶς
 καὶ παρὰ Κλεομέδοντος
 τοῦ Διογείτονος Λαμπ
 καὶ παρὰ Μνησιθέου
25  τοῦ Ταχυβούλου Μυρρι·
 ταύτην τὴν ναῦν ὡμολό-
 γησεν παρειληφέναι
 ἐπὶ τοῦ δικαστηρίου
 Φαίαξ Λεωδάμαντος
30 Ἀχαρν ∶ καὶ ἀποδώσειν
 καινήν, τὴν δὲ παλαιὰν
 διαλύσειν καὶ τὸν ἔμ-
 βολον ἀποδώσεν εἰς
 τὰ νεώρια·
35 εἰς Σκίαθον μετὰ
 Κηφισοφῶντος Ἀφιδναί
 στρατηγοῦ τριήραρ
 Δημαίνετος Τιμασι-
 θέου ἐκ Κεραμέ,
40  Πολύφιλος Ἐπιχαρίδο
 Σκαμβω ∶ σκεύη ἔχουσι
 ἃ ἔλαβον ἐπὶ τὴν
Ἀμφιτρίτην, Λυσικλεί-
 δου ἔργον, ξύλινα
45  ἐντελῆ, κρεμαστὰ ἐντελῆ,
 ἱστίον τῶν λεπτῶν·
 ταῦτα Μενεσθεὺς
Ἰφικράτους Ῥαμ<ν>ούσι
 ἔχει·
50 τριηρά v Θεοδώρου τοῦ
 Εὐδημίδου Μελιτέως
 κληρονόμος Θεόδωρος
 Θεοδώρου Μελιτεὺς
 σκευῶν ὃ προσώφειλεν
55  τὸ καθ’ αὑτὸν ἐπὶ τὴν
Ἐρύθειαν, Λυσικλείδο
 ἔργον ∶ΗΔ𐅂𐅂∶ τούτου
 ὦφλεν τὴν διπλασίαν
   ΗΗΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂·
60 Εὔπολις Προνάπους
 Αἰξω ∶ v τῶν σκευῶν
 προσώφειλεν ὧν ἔλαβε
 ἐπὶ τὴν Σάλπιγγα, Ἀρι-
 στομάχου ἔργον,
65  𐅄Δ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂∶ τοῦτο ἀνα-
 δεξάμενος Φιλόμηλος
 Μενεκλέους Χολαργ
 ἀποδώσειν καὶ εἰσ-
 αχθεὶς εἰς τὸ δικαστή-
70  ριον ὦφλεν διπλοῦν
 ΗΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂·
[τ]ριήραρ ∶ Κτήσιππος
[Χ]αβρίου Αἰξωνεὺς
[σκ]εύη ἔχει κρεμαστὰ
75 [ἐν]τελῆ, ξύλινα ἐντελῆ
[ἀ]πὸ τῆς Ὀρθείας,
[Ἐ]πιγένους ἔργον,
[ἃ] παρέλαβεν παρὰ
[Φ]ιλίππου τοῦ Πολυεύ-
80  κτου Λαμπτρέ ∶ καὶ συν-
 τριηράρχων·
[Σ]υμμαχία, Ἁγνο[δήμου]
 ἔργον, τριήρ[αρχος]
 Δίων Διαίτο[υ Φρεάρρ]·
85  σκεύη ἔχει [— — — α]
 ἐντ[ελ]ῆ — —
86a  — —
col. b (VIII).87  οὗτοι εἰσαχθέντε[ς]
 εἰς τὸ δικαστήριο[ν]
 ὦφλον τὴν διπλασ[ίαν]
90  𐅅𐅄𐅃ΙΙ𐅁·
Χαρίας δὲ Νεοπτολέμου
 Αὐρίδης ὃ ὤφειλεν τὸ
 καθ’ αὑτὸν ∶ΗΗ𐅄ΔΔ𐅂𐅁𐅀,
 εἰσαχθεὶς ἐς τὸ δικα-
95  στήριον ὦφλεν τὴν
 διπλασίαν ∶𐅅ΔΔΔΔ𐅂𐅂[𐅂𐅁]·
Εὐκαρπία, Ἐπιγένους
 ἔργον· τριήραρχος
 Διόδοτος Φιλίνου
100 Ἁμαξαντ ∶ Κηφισόδο-
 τος Πραξιτέλους Συβ,
Ἁγνόδημος Ἅγνωνος
Ἀχαρ ∶ Ἄρχιππος Φορ-
 μίωνος Πειραιεύς,
105  Χαρίας Νεοπτολέμ[ου]
 Αὐρίδ ∶ οὗτος προσ-
 οφείλει τῶν σκευῶ[ν]
 τοῦ διαγράμματος
 ΗΗ𐅄𐅂𐅂𐅂𐅁∶ καὶ εἰσαχ-
110  θεὶς εἰς τὸ δικαστήρι-
 ον ὦφλεν ὑπὲρ τούτων
 τὴν διπλασίαν ∶𐅅𐅃𐅂Ι·
 τὴν δὲ τριήρη ταύτην
 εἰσαχθεὶς εἰς τὸ δι-
115  καστήριον Διοδότο
 τοῦ Φιλίνου Ἁμαξαν
 κληρονόμος Διομέ-
 νης Ἁμαξαντ ∶ ὡμολό-
 γησεν καινὴν μίαν
120  ἀποδώσειν τῆι πόλε[ι],
 τὴν δὲ παλαιὰν διαλ[ύ]-
 σειν καὶ τὸν ἔμβολον
 ἀποδώσειν εἰς τὰ νεώρ<ια>·
Δηλιάς, Τιμοκλέους ἔργ,
125  τ̣ριήραρ ∶ Κρατῖνος
 Σμικύθου Λουσιεύς,
 Μένιος Διφίλου Προσπά,
 Χαρίας Νεοπτολέμου
 Αὐρίδ ∶ ταύτην ὡμολό-
130  γησαν ἐπὶ τοῦ δικασ-
 τηρίου καινὴν ἀπο-
 δώσειν τῆι πόλει,
 Κόνων Ἀναφλύστιος,
Ὀνήτωρ Μελιτεύς,
135  Εὔβοιος Κρατιστόλεω
Ἀναγυρά  ∶ τῶν δὲ σκευ-
 ῶν ὀφείλει τοῦ δια-
 γράμματος Κρατῖνος
 Σμικύθου Λουσιεὺς
140  𐅅ΗΗ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ τ[ούτ]ου
 εἰσαχθεὶς ε[ἰς τὸ δι]κα-
 στήριον ὦφ[λεν τὴν] δι-
 πλασίαν ∶ΧΔΔ[ΔΔ𐅃𐅂𐅂]·
Ἐπίδειξις, [Λ]υσ[ιστ]ράτο
145  ἔργον, τρι[ή]ρ[αρχ]ος
 Παυσανίας Φ[ιλ]ήμο-
 νος Ἀγρυλῆθ ∶ οὗτος
 εἰσαχθεὶς εἰς τὸ δι-
 καστήριον ὦφλεν
150  δύο τριήρεις καινὰ[ς]
 ἀποδοῦναι τῆ<ι> πόλει
 κατὰ ∶𐅅∶ τοῦ διαγράμ-
 ματος· v τούτωι συν-
 τριήραρχον ∶ οἱ στρα-
155  τηγοὶ καὶ οἱ εἴκοσιν
 κατέστησαν κατὰ
 μνᾶν τοῦ διαγράμμ[α]-
 τος Ὀνήτορα
Ὀν[ή]το[ρος Με]λιτέ[α]
159a  #⁷ — — — — — —
face B back.col. a.160           θεοί.       vac.
 vvv ἐγγυηταὶ τ[ούτω]ν
[Κ]λεοχάρης Γλαυκέτο
 Κηφισιεύς, Πρόξενος
Ἁρμοδίου Ἀφιδναῖος,
165 Ἐλπίνης Ἐπινίκου
Ἁλαιε ∶ Δημοσθένης
 Δημοσθένους Παιανι,
 Δημοχάρης Πυθέου
 Κηφισι ∶ Εὐφράνωρ
170  Φώκου Ὀῆθεν,
Ἀρκεσίλας Θεοξένο
 Εὐωνυμε ∶ Προκλῆς
 Πρωτοκλέους Πλωθε,
 Φαῖδρος Καλλίου
175  Σφήττι ∶ Κόνων
 Τιμοθέου Ἀναφλύστ,
 Ἀρρενηΐδης [Χ]αρι-
 κλέους Παιανιεύς,
 Δερκύλος Αὐτοκλέους
180 Ἁγνούσι ∶ Καλλίας
 Αὐτοκλέους Ἁγνούσ,
 Φιλωνίδης Ὀνήτορος
 Μελιτε ∶ Φιλόδημος
 Αὐτοκλέους Ἐροιάδ,
185 Ἡγή[σ]ιππος Ἡγησίου
 Σουνιε ∶ Σώφιλος
 Θηρικλέους Φλυεύς,
 Δημάδης Δημέου
 Παιανι ∶ Διόφαντος
190 [Φ]ρασικλείδου Μυρρι,
[Κ]ρίτων Ἀστυόχου
 Κυδαθη ∶ Ἀνάσχετος
 Δημοτέλους Ἁλαιε,
 Διότιμος Διοπείθους
195  Εὐωνυμε ∶ Καλλικράτης
 Σατύρου Δαιδαλίδης·
 οὗτοι προσοφείλουσι
 τῶν σκευῶν τῆς
 τιμῆς ∶𐅅ΗΗΗΔΔΔΔ𐅃·
200 μετὰ στρατηγοῦ
 Διοτίμου·
Εὐφραίνουσα, Ἀρχένεω
 ἔργον, τριήραρχος
 Στησιλείδης
205  Καλλαίσχρου Σίφνι,
 ἣν ἀπέδωκεν ἐπι-
 σκευάσας Κλεομέ-
 δων Διογείτονος
 Λαμπτρε ∶ ταύτην
210  ἔλαβε κατὰ ψήφισμα
 βουλῆς, ὃ Διόφαντος
 εἶπεν Μυρρινούσι,
 τριήραρχ ∶ Ἱερώνυ-
 μος Ἱέρωνος Ἀχαρν·
215  τῶν σκευῶν ὀφείλει
 τοῦ διαγράμματος
 𐅅Η𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ·
 Δημόνικος δὲ Ἀψεύ-
 δους Μυρρινούσι
220  εἰσαχθεὶς εἰς τὸ
 δικαστήριον ὦφλε
 τὴν διπλασίαν
 ΗΗΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙ∶ ἐπὶ τὴν
Ὑγίειαν, Ἀρχενίκο ἔργ·
225 ταμίας Παράλου Ὕψιμος
 Διογνήτου Ὑβάδης·
 τριήρη ∶ Ἱπποδρομία,
 Χαιρεστράτου ἔργ,
 δόκιμος, ἣν ἀπ[έτ]εισε
230  Δίφιλος Φ[ε]ιδίππου
 Πιθε ∶ ἣν [εἶ]χεν τῶν
 εἰς πλ[οῦ]ν λαβόντων
 Ἀντισθένης Ἀντιφά-
 τους Κυθήρρ ∶ ταύτην
235  ὡμολόγησεν παρει-
 ληφέ ∶ Ἱππολοχίδης
 Ἱππολοχίδου Λουσι·
τριήρεις αἵδε ἐξέ-
 πλευσαν μετὰ στρα-
240 [τ]ηγοῦ Φαίδρου κατὰ
[ψήφ]ισμα δήμου
[ὃ ․․c.8․․․] εἶπεν
[ἐπὶ ․․․c.9․․․ ἄ]ρχοντ
 — — — — — — ππος
244a  — — —
col. b.244b       vac.
245  Νεμεάς, Λυσικλείδου
 ἔργον, τριήραρ ∶ Φορ-
 μίων Κτησιφῶντος
 Πειραιε ∶ καὶ συντριή-
 ραρχοι Ἀντίμαχος
250 Ἀντίνου Ἀχαρνεύς,
 Στησιλείδης Καλλαί-
 σχρου Σίφνι ∶ Φείδιπ-
 πος Φαΰλλου Πιθεύς,
 ἣν εἶχεν τῶν εἰς πλοῦ[ν]
255  λαβόν ∶ Εὐθυκράτης
 Εὐθυκράτους Ἀμφιτρο,
 Διότιμος Εὐωνυ ∶ ταύ-
 την ὡμολόγη ∶ παρειληφ
 Διόδωρος Σίμου Παια·
260 Δύναμις, Χαιρεστράτο
 ἔργον, τριήραρχος
 Φιλόμηλος Φιλιππί-
 δου Παιανιε ∶ ἣν εἶχε
 τῶν εἰς πλοῦν λαβόν-
265  των Ἀρχέστρατος
 Εὐθυκράτους Ἀμφιτρ·
 ταύτην ἔχει ἄσκευον·
τριήραρχος Στησιλεί-
 δης Καλλαίσχρου
270  Σίφνι ∶ σκεύη ἔχει
 ξύλινα ἐντελῆ, κρε-
 μαστὰ ἐντελῆ, ἱστί-
 ον τῶν λεπτῶν, ἃ εἶχε
 ἐπὶ τὴν Ἰασώ, Λυσικρ-
275  άτους ἔργον·
τριήρεις αἵδε ἐξέπλ-
 ευσαν μετὰ στρατηγο͂
 Διοτίμου ἐπὶ τὴν
 φυλακὴν τῶν λεισ-
280  τῶν κατὰ ψήφισμα
 δήμου, ὃ εἶπεν Λυκ-
 οῦργος Βουτά ∶ καὶ Ἀ-
 ριστόνικος Μαραθώ,
 ταχυναυτοῦσαι ἐπὶ
285  Εὐαινέτου ἄρχοντος·
Ἰοῦσα, Ἀρχένεω ἔργον,
 τῶν ἐπὶ Πυθοδήλου
 ναυπηγηθεισῶν,
 καινή, δόκιμος·
290 τριήραρχος Αἰσχραῖος
Ἀναγυρά ∶ καὶ συντριή
Ἀπολλόδωρος Γαργήτ·
 ταύτην ἔλαβον <ἄ>σκευον·
Δελφίς, Ἐπιγένους ἔργ,
295  τῶν ἐπὶ Φρυνίχου
 ναυπηγηθεισῶν,
 καινή ∶ δόκιμος·
 τριήραρχ ∶ Ξενοκλ-
 ῆς Σφήττ ∶ καὶ συν-
300  τριήραρχ ∶ Ἄρχιππος
 Πειραι ∶ ταύτην ἔλα-
 βον ἄσκευον· ταύτην
 ὡμολόγησαν πρὸς
 τὴν ἀρχὴν παρειλη-
305  φέναι Λυσιππίδης
 Πασικλέους Γαργήτ,
 Πάνθηρ Δημονίκου
 Λ̣α̣κιάδης·
οἵδε [τ]ῶν τριηράρχων
310  τῶν ἐπιδόντων τὰς
 τριήρεις σκεύη ἔχο-
 υσ<ι>ν κατὰ ψήφισμα
 δήμου, ὃ Να̣υσικλῆς εἶπ·
 Φιλόμηλος Χολαργ
315  σκεύη ἔχει ξύλινα
 ἐντελῆ, κρεμαστὰ
 ἐντελῆ, ἱστίον τῶν
 λεπτῶν, ἃ ἔλαβεν ἐπὶ
 τὴν Παραλίαν, Ἁγνο-
320  δήμου ἔργον·
τριήραρχος Χαρίδη-
 μος Ἀχαρνε ∶ σκευῶν
 λοιπὸν ὀφείλει ∶𐅅ΔΔΔΔ,
 ὧν ἔλαβ̣εν ἐπὶ τὴν
325  Αὔραν, Λυσικλείδο ἔργ·
τριήρη Δημοκρατία,
 Χαιρεστράτου ἔργ,
 καινή ∶ δόκιμος·
 στρατηγὸς Ναυσι-
330  κλῆς Οἰῆθεν ταύ[της ἔχει]
 σκεύη <ξ>ύλινα ἐν[τελῆ],
[κ]ρεμαστὰ ἐντ[ελῆ],
[ἱσ]τίον τῶν λε[πτῶν]·
[Φιλ]όδημος ρ[οιάδης]
335  — — —
 dextra aliquot columnae perierunt
Search Help
Contact Us