[ ] Att. — stoich. — p. post 377/6 a.
face A front.1 — — — — — — — — — — — — — — — δ[ύ]ο ἑ[τ]ερ․․
[— — — — — — — — — — — — — ἔμ]βολον ἔβαλ[․]
[— — — — — — — — — — — — — — — — πρ]οσπαράκει[τ]-
[αι — — — — — — — — — — — — — —]ήμο ἔργον· αὕ-
5 [τη — — — — — — — — — — — —]ις· Τροπαία παλ-
[αιά — — — — — — — — — — — — Ι]· τούτων ἀδόκιμ-
[οι — — — — — — — — — — θρ]ανίτι 𐅄ΙΙ τούτων
[ἀδόκιμοι — — — — — — — — θριπ]ή Δ𐅃ΙΙΙ· πηδάλια [․]
[— — — — — — — — — — κοντοὶ τ]ρεῖς· τότων ἀδό[κι]-
10 [μοι — — — — — — — — — — Ἀπ]οτομὰς παλαιά․․
— — — — — — — — — — — — — — — ο προσπαράκει[τα]-
[ι — — — — — — — — — — — —]νοια ἣν Θηβαῖο[ι ἀ]-
[πέδοσαν ἀνεπίσκευον — — — — — τριή]ρ Ἀρίσταιχμος ․․
[— — — — — — — — — — — — ἐν]τελῆ ΙΙΛ․․․8․․․․
15 [— — — — — — — — — — — — τούτ]ων πηδάλια δύο — —
[— — — — — — — — — — — — ἀ]δόκι θριπ[ή]· κερα[ια․]
[— — — — — — — κῶπαι θρανίτιδες] ΔΙΙΙΙ, ζύγιαι 𐅄ΙΙΙΙ
[— — — — — — θαλάμιαι — —, ἀδ]όκι θριπή ΔΔΙ, περίν[ε]-
[ωι — — — — — nomen triremis. αὕτη σκ]εῦος ἔχει οὐδέν· Α․․
20 [— — — — — — — — — — Ταυροπό]λη ἐπισκευῆς δεομ[έ]-
[νη — — — — — — — — — — — κον]τόν, κλιμακίδα, κε[ρα]-
[ίας μεγάλας — — — κῶπαι θρανί — θριπ]ή ΔΙΙΙΙ, ζύγιαι 𐅄ΙΙΙ[․]
— — — — — — — — — — — — ΔΔ𐅃ΙΙΙ· τούτων ἀδόκι[μ]-
[οι — — — — — — — — — — — —] Τιμω[νί]δης Γαργήτ[τ]-
25 [ιος — — — — — — — — — — — — — ἐπισκευά]σαι αὐτὴ-
25a [ν — —]
frg. b.face B right.25b [ὀφείλ — τῶν ξυλίνων —]
26 ․․․ π[α]ραστ[άτ ․․5․․]
κοντοὺς τρεῖ[ς καὶ ἀ]-
σκωμάτων ἀργύ[ριον]
ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙ· Ἀρτεμ[ισί]-
30 α· τριήραρχος Ἀρ[ισ]-
τόμαχος Ἀλωπε· ο[ὗτ]-
ος ὀφείλει τῶν ξ[υλί]-
νων κλιμακίδα μ[ίαν],
κοντοὺς τρεῖς, κ[ερα]-
35 [ί]ας μεγάλας· Τρ[ιε]-
[τη]ρίς· τριήραρχο[ι Π]-
[ο]λύμνηστος Ἀν[αφλ]
ύστι, Νικόστρα[τος]
[Ἁ]λαι· ὀφείλουσ[ι τῶ]-
40 ν κρεμαστῶν [π]α[ραρ]-
[ύ]ματα λευκά, παρ[αρ]-
[ύ]ματα τρίχινα, σχ[οι]-
[νί]α ἐντελῆ· τῶν δ[ὲ ξυ]-
λίνων κεραίας μ[εγά]-
45 λας, κοντοὺς τρε[ῖς, κ]-
λιμακίδας δύο [καὶ]
ἀσκωμάτων ἀ[ργύρι]-
ον ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂[ΙΙ· Ἀφροδι]-
σιάς· τριήρ[αρχος ․․․]
50 ․․․․υτη — — — — — — —
Search Help
Contact Us