[ ] Att. — stoich. — fin. s. IV a.
frg. a.face A.col. I.1 — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
5 — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — ΚΛ
— — — — — — — — — — — — ΜΓ#⁷
— — — — — — — — — — — — #⁷#⁷
[— — — — — — — — — ἀ]ργυρῶν
10                   vacat
— — — — — — — — — — — ς  ἀργυρ-
[— — — — — — — ἀργυ]ροῦς, σταθ-
[μὸν — — — — — —] ἀργυροῦν, στα-
[θμὸν — — — — — — —]ος ἀργυροῦς
15 [— — — — — — — —]στλενγίς, σπα-
[θίς — — — — — —]διον, κύλινδρ-
[ος — — — — — —] κύλινδρος λίθ-
[ινος — — — — —], στα σὺν τούτωι
[— — — — — — — πρ]ὸς τῆι στλεγγ-
20 [ίδι — — — — — ὑ]πὸ ζωιδίοις τα-
[— — — — — — — οὐ]ρὰ καὶ κεφάλι-
[ον — — — — —]διον, στα ∶ΔΔΔΔ𐅃
[— — — ἀργυρο]ῦν, στα ∶Ι∶ πρὸς
[— — — — — — — — ο]ν ἐλεφάντιν-
25 [ον — — — — — — —]χ̣μα χαλκᾶ [․]
col. II.26 ․․5․․#⁷#⁷․․․․․․․․19․․․․․․․․․
․․․․α ἐλεφά[ντινα ․․․․11․․․․․]
․․․#⁷η γοργόν[ειον ․․․․11․․․․․]
․ιρα σιδηρᾶ τ․#⁷[․․․․9․․․․ λαβὴ]-
30 ν σιδηρᾶν ἔχων.  vacat.
ἀρχαῖος νεώ[ς]·
ἀσπιδίσκιον χρ[υσοῦν ἀπηρτημέ]-
νον ἀπὸ τῆς π[α]ρα[στάδος· ․․․․ ἀργ]-
υρᾶ πρὸς τῆι παρ[αστάδι, ἣν ․․5․․]
35 ἀνέθηκεν· τύπ[ος][ργυροῦς πρὸς τ]-
ῆι παραστάδι, [ὃ]ν Β[․․․7․․․ ἀνέθη]-
κε[ν]·[ν] τῆι [φ]άτνηι [φιάλαι ․․․Ι ἀρ]-
γυραῖ· ἕτεραι φιάλ[αι ἀπαντροκὺ]
τῶν [ἱ]ερῶν ἀργυραῖ [∶ ἀσπὶς ἐπίχρ]-
40 υσος, ἣν Ἰφικράτης [ἀνέθηκεν· φιά]-
λαι ὄπισθεν τῆς θύ[ρας ․․․8․․․․]
δεξιᾶς εἰσιόντι· φι[άλη ἀργυρᾶ ἐμ]
πλαισίωι ∶ πρὸς τῶι ὑπ[ερτοναίωι]
φιάλιο[ν μ]ικρὸν ἀργ[υροῦν· πρὸς τῆι]
45 παραστά[δ]ι τῆι ἀρισ[τερᾶς <εἰσ>ιόντι]
ἕτερον φιάλιον· πρὸς [τῆι παραστά]-
δι τῆ[ι δ]εξιᾶ[ς] εἰσιόν[τι ․․5․․ φι]-
άλη ἀρ[γ]υρ[ᾶ ἐπί]χρυ[σος ἣν οἱ διαιτ?]-
ηταὶ [ἀνέθεσαν — — — — — —]
frg. b.face B.col. II.50 #⁷Θ
#⁷ΗΜ#⁷
ΙΣΗΓΟ#⁷
ἐπ’ Ἀναξικρ[άτους ἄρχοντος — — — — Γ]-
αμηλιῶνος ὑστ[έρου — — — κατὰ τὸ ψήφισ]-
55  μα τοῦ δήμο[υ ὃ — — —  — — — εἶπεν]
παρὰ τῶν α[ἱρεθέντων? —]
ικράτους —
ίου παρὰ Φι[λ —]
παρ’ Ἀντιφ —
60 ντος Πανφ̣ —
άρους Ἀφ[ιδναίου — — — — — — — Τρι]-
νεμειέως —
παρὰ Φρυν[— — —  — — —  — — Κα]-
[λ]λιστρατί[δου — — —  — — —  — Λαμ]-
65 [π]τρέως ευ[— — —]
[ἀ]σπίδας [— — — — — — — — — ἀσπ]-
[ί]δας ἐπι[χάλκους {²⁷ἐπι[σήμους?}²⁷ —]
ιας ἀστε[— — —  — — —  — — —  — ο]
υς ∶ ΗΔΔΔΙ ∶ —
70 μένας ∶Δ —
[ἀ]σπίδας ἐ[πι —]
[π]έλτας ἐπ[ι — — — — — — — — — κε]-
[κ]ονιωμέ[νας —]
[․․․ πέ]λτας λ —
75 [․․․ πέ]λτας —
․․5․․λεις —
․․5․․ ∶ΙΙΙ∶ Γ#⁷ —
․․5․․ΛΣΔΙ —
frg. a.face B.col. II.79 [․․․․ ἐκ Κ]ερα̣μ[έων — — — — — — —]
80 ․․․․ στρατ[ηγῶν τῶν ἐπὶ τὴν τοῦ πολέμου πα]-
[ρασκ]ευὴν κεχει[ροτονημένων — — — —]
․․․ίου καὶ Ἀριστύλλ[ου — — — — καὶ]
․․․ου Τειθρασίου καὶ Σ[— — — — — καὶ]
․․λ․δους Δεκελεέως κα[ὶ — — — — κατα]-
85 [πά]λτην πετροβόλον καὶ ὀξ[υβελῆ — —]
[τ]ετράπηχυν ἐντελῆ, Βρομίο[υ ἔργον?]·
[ἕ]τερον καταπάλτην τρίπηχυν π — — —
[ἐ]ντελῆ· ἕτερον καταπάλτην τρί[πηχυν νευρ]-
[ό]τονον θυριδωτὸν ἐντελῆ· ἕτερον [καταπά]-
90 [λ]την τρισπίθαμον νευρότονον [ἐντελῆ].
ἐπὶ Κοροίβου ἄρχοντος μηνὸς Σκ[ιροφοριῶ]-
νος στρατηγοὶ οἱ μεθ’ Ἡγησίου σ[τρατηγήσα]-
ντες καὶ Ἡγησίας τάδε παρέδοσα[ν ταμίαι]-
[ς] τῶν τῆς θεοῦ· κεστρίων καὶ ․Λ#⁷ — —
95 ․ων [ἀ]νκυ<λ>ητῶν σύμπας [ἀριθμός? — —]
․․∶ πέλτας ἐπιχάλκους [ἐσκ]υ[τωμένας? ἔνδ]-
[οθ]εν Μακεδονικάς — — —  — — —
․․ιων καὶ πλατυλό[ν]χ[ων — — —  — —]
․․․δες ∶ΙΙΙΙ∶ ἀριθμὸς τού[των — — —]
100 [ἀκίδ]ας βελῶν τοξικῶν ∶Η — — — —
․c.5․ΜΜΜΜΧΧΧΗΗΗ∶ τούτ[ων ἄ]νευ κ —
․c.6․․ες ∶𐅃ΙΙ∶ βέλη καταπαλτ[ικ]ά· τ[ούτων]
․․․c.10․․․Η∶ΔΔΔ∶ [ἀ]πτέρωτα — —
․․․․c.13․․․․․ων καταπ[αλτ — — — —]
105 [․․․․c.13․․․․․ ἀριθ]μὸς μ — — — — —
Search Help
Contact Us