[ ] Att. — stoich. 22 — fin. s. IV a.
face A.col. I — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — —Ε
— — — — — — — — — — — — — —Ν̣
— — — — — — — — — — — — — —Ν
— — — — — — — — — — — — — —Λ
— — — — — — — — — — — — — —#⁷
— — — — — — — — — — — — —#⁷#⁷
— — — — — — — — — — — — — —Δ
— — — — — — — — — — — — — —Ε
— — — — — — — — — — — — — —#⁷
— — — — — — — — — — — — — —Α
col. II.1 ․․․․11․․․․․ο․․․․10․․․․
․․6․․․λείδην [Γ]αρ[γήττιον],
[σ]ταθμὸν ∶𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂ΙΧ[∶ στέφα]-
[ν]ος ἐ[φ]’ ὧι [τ]ὰ δύο ∶ΥΥ[∶ ὁ] δῆ[μος]
5 ὁ Ἀθηναί[ω]ν ∶ τοὺς ἱ̣π̣[πά]ρ[χου]-
ς τοὺς ἐπ’ Ἀναξικράτου[ς ἄρχ]-
οντος ∶ στ[α]θμὸν [∶․․5․․]Ι[Ι∶]
στέφανος ἐφ’ ὧι [τὸ ∶Α∶, ὃν][νέ]-
θεσαν Ἐφέσιο[ι][ἀρ]ι[σ]τεῖ[ον]
10 [τ]ε͂[ι] Ἀθ[ηνᾶ]ι ∶ [στ]α[θ]μὸν [∶]Η𐅄Δ[Δ]
Δ[Δ𐅃𐅂𐅂]𐅂ΙΙΙΙ∶ [στ]έφανος ἐφ’ [ὧ]-
ι τὸ ∶[Β]∶ Τενεδί[ω]ν ὁ δῆμο[ς] τ[ὸ]-
[ν] δῆμ[ον] τὸν Ἀθηναίων [∶ σταθ]-
μ[ὸ]ν ∶Η[𐅄?]Δ[ΔΔΔ]𐅃𐅂𐅂․Ι[ΙΙ∶] σ[τέφ]-
15 ανος [ἐφ’ ὧι τ]ὸ ∶Γ∶ ὁ [δῆμος ὁ Πε]-
[π]αρη[θ]ίων τὸν [δ]ῆμ[ον τὸ]ν [Ἀ]θ[η]-
[ν]αίων ∶ σταθμὸν ∶ Η․․․ΙΙ[․∶]
[σ]τέφανος ἐφ’ ὧι τὸ ∶[Δ∶] Μυρ[ιν]-
[αί]ω[ν] ὁ δῆμος τὸν δ[ῆμ]ο[ν] τὸ[ν Ἀ]-
20 θ[η]ν[α]ίων ∶ σταθμὸν ∶ ․․6․․․
𐅂[․․․․∶] στέφανος ἐφ’ [ὧι τὸ ∶Ε]
#⁷Ι#⁷Ρ․ΟΙΟΣ ἐ[κ] τοῦ Πό[ντου τὸ]-
[ν δῆμον] τὸν Ἀθηναίων [∶ σταθ]-
[μὸν ∶Η𐅄]ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂[∶ σ]τ[έφανο]-
25 [ς ἐφ’ ὧι τὸ] ∶Ζ∶ ὁ δῆμο[ς] ὁ Μ[ιλησ]-
[ίων τὸν δ]ῆμον τὸν [Ἀ]θην[α]ίω[ν],
[σταθμὸ]ν ∶Η[Η]𐅄Δ[․․․∶ στέφ]α[ν]-
[ος ἐφ’ ὧι] τὸ ∶Η∶ ὁ [δῆ]μο[ς][Ἀ]θ[ην]-
[αίων Λυ]σίμαχον· στ[α]θμὸν ․․
30 [․․․․∶ σ]τέφανος ἐφ’ [ὧ]ι τὸ [∶Θ∶]
․․․7․․․ίων τῶν με[σ]ογα[ίων]
[ὁ δῆμος τ]ὸν δῆμον v 〚․․․7․․․〛
․․․8․․․․Ι․Ι#⁷ ∶ σταθ[μ][ν․․․]
[․ στέφανο]ς ἐφ’ ὧι τὸ ∶[Ι∶․․․․]
35 ․․․․11․․․․․ΟΥΜ․․․8․․․․
face B.col. I.36 ․․․․9․․․․μ․․․․․12․․․․․
․․6․․․η̣[․] γορ[γ][νειον ․․․․]
․․․8․․․․ον ἐλεφ[άντινον Φ]-
[οινικικ]ὰ γράμμα[τα ἔχον ∶ ․]-
40 ․․․․ν․․․ις ἐλεφα[ντιν․․․]
․․․․#⁷Λ[∶] κόρυμβος ἐν ἐ[λύτρ]-
[ωι οὐχ ὑγιὴ]ς οὐδ’ ἐντελ[ής ∶ κ]-
[ριοῦ προτο]μὴ ἀπὸ θρόνου ξ[υ]-
[λίν]ο[υ] περι[η]λεφ[α]ντωμένη [∶]
45 ․․․․λος [∶][λ]ο[ν ἔ]χουσα ξύλ[ι]-
[ν]ο[ν] κεχρυ[σ]ω[μ]ένον ∶ χειρίδ-
[ι]α μικρὰ δύο οὐχ ὑγιῆ ∶ σκι[α]-
[δεί]ου [λ]α̣β̣ὴ ξυλίνη ἐπηργυρ-
[ωμέ]νη ∶ σμηματο[φ]ορεῖον χα-
50 [λκ]οῦν· κυλιχνίδ〚․․․〛[ι]ον? {²⁶κυλιχνίδ[ι]ον?}²⁶ ξύλι-
[νο]ν οὐχ ὑγιὲς οὐ[δ’ ἐντ]ελές [∶]
[γρα]φῆ[ιον]? ἐλεφάντινον ἐν ἐ-
[λύτ]ρω[ι] ∶ ο[ὐχ] ὑγιὲς οὐδ’ ἐντε-
[λές] ∶ ὑπόβαθρα νυνφικὰ δύο
55 [οὐχ ὑ]γιῆ οὐδ’ ἐντελῆ ∶ στάχυ-
[ες ἐν] πυργίσκωι ∶ χαλκῶι ἐπί-
[χρυ]σ̣οι ∶ΔΙΙ∶ οὐ[χ] ὑγιεῖς οὐ-
[δ’ ἐντελ]εῖς ∶ κο[ίτ]η ξυλίνη ∶
[ἐπίχρ]υσος ∶ οὐ[χ ὑγ]ιὴς οὐδ’ ἐ-
60 [ντελής] ∶ θώρ[α]κ[ες λιν]οῖ καὶ
[φολιδωτ]οὶ ∶ΔΙ[ΙΙ∶] ο[ὐ]χ ὑγιε-
[ῖς οὐδὲ ἐ]ντελεῖ[ς∶] ὑδ[ρί]α ὑα-
[λίνη σεσημ]ασμ[ένη ∶ ἐ]ν κιβ̣ω-
․․․․9․․․․δες #⁷․․․․ετο․․
65 ․․․8․․․․ΔΔ#⁷#⁷․․5․․Α#⁷․․․
col. II Γ — — — — — — — — — — — — — —
#⁷ — — — — — — — — — — — — —
ΝΟΣ — — — — — — — — — — — — —
ΣΠΙ — — — — — — — — — — — — —
ΔΙΙ — — — — — — — — — — — — —
ΝΤΕ — — — — — — — — — — — — —
ΙΙΙ — — — — — — — — — — — — —
ΤΟ — — — — — — — — — — — — —
Δ#⁷ — — — — — — — — — — — — —
Ν#⁷ — — — — — — — — — — — — —
#⁷Γ — — — — — — — — — — — — —
Θ — — — — — — — — — — — — — —
Σ — — — — — — — — — — — — — —
Search Help
Contact Us