[ ] Att. — stoich. — c. 330 a. — IG II² 1467 Add. (pt. 2.2 p. 809)
face A.col. I — — — — — — — — — — —
1 — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — μικρά, γ-
— — — — — — — — ν ἔχουσ-
[α — — — — — — —] οὐχ ὑγι-
5 [— — — — — — — σκά]φιον χα-
[λκοῦν — — — — —]ν χαλκο͂-
[— — — — — πίνακε]ς̣? χαλκο-
[ῖ — — — — — — —] ∶Δ𐅃ΙΙ
[— — — — — — — — πί]νακες
10 — — — — — — — — ἐπιδ-
[— — — — — — — — μ]ία ἄν-
[ευ ἐπιθήματος — — — —]υ ἐν γ-
[— — — — — ἄνευ ἐπιθ]ήματ-
[ος — — — — — — — —]ον ἐ-
15 — — — — — — — — — — ει
— — — — — — — — — οὐκ
[ἐντελ — — — — — — — — —]
col. II.18 [— — — — — — — — ἐλεφάν]-
[τ]ινα ∶ΙΙ∶ ο[ὐκ ἐντελῆ ∶ κεφαλ]-
20 αὶ λεόντων ∶ΙΙΙ∶ [ἐλεφάντιν]-
αι ∶ σφιγγίδια ∶Ι[ΙΙ∶ ἐλεφάν]-
τινα οὐκ ἐντελῆ ∶ [θερμαντήρ]-
ιον ἐλεφάντινον οὐ[κ ἐντελέ]-
ς ∶ λεόντιον ἐπίχρυσον [οὐκ ἐ]-
25 ντελές ∶ χεῖρες ἐλεφάν[τινα]-
ι ∶ΙΙΙ∶ οὐκ ἐντελεῖς ∶ π[ὸς κα]-
ὶ χεῖ<ρ>ες ἐλεφάντιναι ∶[ΙΙΙ∶]
ὑπόξυλοι οὐκ ἐντελεῖς [∶ ἀκό]-
ντια ∶ΙΙΙΙ∶ ἐλεφάντιν[α οὐκ]
30 ἐντελῆ ∶ ἵππου σκέλος [∶․․․․]
ερυα? ἐλεφάντινα οὐκ [ἐντελῆ]
καὶ δακτ[ύ]λι̣ο̣ς̣ [οὐκ] ἐ̣ν̣[τελής ∶ σ]-
φιγγίδι[ον ἐλεφάντινον οὐκ]
ἐντελές ∶ — — — — — — — —
face B.col. I.35 — — — — — — — — — — ον
— — — — — — — — — — αι
— — — — — — — — — ες χ-
[αλκ — — — — — — — — —]μο
— — — — — — — — — — ∶ ε
40 — — — — — — — — — — — ε
40a    5 vs deleti
41 [— — — — — οὐχ ὑγι —] οὐδ’ ἐ-
[ντελ — — — — — — — —] ἐλε-
[φαντιν — — — οὐχ ὑγι —] οὐ-
[δ’ ἐντελ — — — — — — — —]
col. II.45 ․․․ν[․․․․․․․16․․․․․․․ πρ]-
οσθήματα [ἔχοντες, ἀριθμὸς]
τούτων ∶ δύο Ι․․․․․12․․․․․
47a    5 vs deleti
48 ․․․․․13․․․․․․ ∶ κα[ταπάλτ]-
ας διπήχεις τριχοτ[όνους ἐ]-
50 ντελεῖ<ς> ∶ΙΙΙ∶ κατα[πάλτας]
διπήχεις τριχοτό[νους οὐχ]
ὑγιεῖς οὐδ’ ἐντελε[ῖς ∶ΙΙΙ∶]
ἑτέρους δύο κατα[πάλτας τρ]-
[ι]πήχεις τριχοτό[νους οὐχ ὑ]-
55 [γιεῖ]ς οὐδ’ ἐντελεῖς ∶ [ἑτέρους]?
[καταπάλτας] τ̣ρ̣[ιχ]οτό[νους? —]
Search Help
Contact Us