[ ] Att. — stoich. — 369/8 — IG II² 1424a Add. (pt. 2.2 pp. 800-805)
See also:
1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —σ— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
— — — — — — — — — — — —κλ[․]ο․․․ο․․․․νοσι[․]χ— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — παραλ[α]β[ό]ντες παρὰ τ[αμιῶν — — — — — — — — — — — —]
— — — — — — — — — — — — ἐπὶ Δ[υσ]νικ[ή]το ἄ[ρ]χοντ[ος] {²⁸370/69}²⁸ Κοροί[βο — — — — — — — — — — — —]
col. I.5 ․․․․․․․․․20․․․․․․․․․του[․]ρυ[․]ου
[πρῶτος ῥυμός· κεφαλή], στεφά[ν]η, ὅρμος,
[ἐνώιδια, ὑποδερίς, ἧ]λοι χρυσοῖ, χ[εὶρ]
[ἀριστερά, ἀμφιδέα], χρυσία μικρά,
[στα]θμὸν [ΧΧΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ]·
10 [δεύτερος ῥυμός· θώραξ, στ]ρόφιον, περι-
[τραχηλίδιον, στ]ολ̣ί[δε] δύο, μικρὰ χρυσία, vac.
[σταθμὸν Χ𐅅ΗΗΗΗΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂]·
[τρίτος ῥυμός· ἀπόπτυγμα], περόναι δύο, vac.
[πόδε δύο, χρυσία μικρά],
15 [σταθμὸν Χ𐅅ΗΗΗΗΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ]·
[τέταρτος ῥυμός· χεὶρ] δεξιά, ἀμφιδέα,
[κατωρίδε δύο, στέφα]νο[ς], χρυσία μι[κ]ρά,
[σταθμὸν] Χ̣․․ΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂]·
[πέμπτος ῥυμός]· ἀκρωτήριον, ὀπίσθιον,
20 [σκέλη δύο, χ]ρ[υσία μικ]ρά, vac.
[στ]αθμὸν [ΧΧΧΧ𐅂𐅂ΙΙΙ]·
[κρ]ατὴρ [χρυ]σοῦς ὁ ἐλάττων,
[στ]αθμὸν ․․․․Δ𐅃— —
[ὑδρί]α [χρυσῆ], σταθμὸν ΧΗ𐅄ΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ·
25 [ὑδρία χρυσῆ], σταθμὸν ΧΗΗ𐅂·
[οἰνοχόη χρυσῆ], σταθμὸν 𐅄Δ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ·
․․․․․13․․․․․․ου․․․8․․․․ε vac.
․․․․․․․․18․․․․․․․․ΗΗ𐅄Δ· vac.
[φιάλαι πτιλωταὶ] ἕξ, σταθμὸν ΧΔΔΔ𐅃𐅂·
30 [φιάλαι] Αἰ[θι]οπίδες τέτταρες,
[σταθμὸν 𐅅ΗΗΗ𐅃]ΙΙΙ·
[φιά]λη [χρυσῆ, ἣν Στ]έφανος Θάλλο
[ἀνέ]θη[κεν, στα]θμὸν Η𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂·
[στ]έφανος χ[ρ]υσο͂ς τῆς θεο͂ ἀριστεῖον
35 [ἐκ] Παναθ[η]ν[αίων] τῶν ἐπὶ Ναυσινίκο
[ἄρ]χοντος {²⁸378/7}²⁸, σ[τα]θμὸν Η𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ·
[κυ]μβίον [χρυσο͂ν], σταθμὸν ΔΔ𐅃𐅂𐅂Ι𐅀·
[χρ]υσί[ο]ν ἐγ κιβωτίωι ἀπὸ το͂ κανο͂, ἵνα
[τὰ] ἐλεφάντ[ινα] ζῶια, σταθμὸν ΔΔΔΔ·
40 [δο]κιμε[ῖα] λε[ῖα]ι χρυσαῖ τετταράκοντα
[ἕξ], σταθμὸν 𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ·
[χρυ]σίον, ὃ παρὰ Ἀριστάρχωι
[ηὑ]ρέθη, σταθμὸν 𐅂𐅂Ι·
[εἱ]λικτε͂ρες Ἀρτέμιδος Βραυρωνίας
45 [χρ]υσοῖ, [στα]θμὸν 𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ·
[φύ]λλον ἀπὸ [τῆ]ς θύρας ἀπὸ τοῦ Ἑκατο[μ]πέδο
[χρ]υσο͂ν ἀπὸ [τοῦ][λ]ο ἄστατον·
[στ]έφανος χρυσοῦς, ὃν ἡ Νίκη ἔχει ἐπὶ τῆς
[κε]φαλῆς ἡ ἐπὶ τῆς χειρὸς το͂ ἀγάλματος.
50 [τῆ]ς Νίκης τῆς ἐπὶ Σωκρατίδο ἄρχοντος {²⁸374/3}²⁸·
[πρ]ῶτος ῥυμός· κεφαλή, στεφάνη, στέφανος
[ὁ ἐ]πὶ τῆι κεφαλῆι, ἐνώιδια, ὑποδερίς,
[ὅρ]μος, χεῖρες ἀμφότεραι, ἀμφιδέαι δύο,
[στ]αθμὸν ΧΧΧ𐅄ΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙΙ·
55 [δε]ύτερος ῥυμός· θώραξ, περόνα, ζώνιον,
[χρυσ]ίον ὀπίσθιον,
[στ]αθμὸν ΧΧΧΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂ΙΙΙ·
[τρ]ίτος ῥυμός· σκέλη ἀμφότερα καὶ
[κα]τω[ρ]ίδε δύο· σταθμὸν ΧΧΧΗΗ𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂·
60 [τέ]ταρτος ῥυμός· ἀπόπτυγμα, πόδε δύο,
[πε]ρονίδες, μία κατακλείεται,
[στ]αθμὸν ΧΧΗΔΔΔΔ𐅂ΙΙΙ·
[ὑδ]ρία χρυσῆ, σταθμὸν ΧΗΗ𐅂𐅂𐅂·
[στ]έφανος χρυσοῦς, ἀριστεῖον τῆς θεο͂
65 [ἐκ] Παναθηναίων τῶν ἐπὶ Σωκρατίδο
[ἄρ]χοντος {²⁸374/3}²⁸, σταθμὸν Η𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙ.
              vacat
              vacat
              vacat
70 [τά]δε χρυσᾶ καὶ ἐπίτηκτα
[κα]ὶ ὑπόχαλκα ἄστατα·
[κρ]ατὴρ ἐπίτηκτος ἐπίχρυσος ὑπάργυρος,
[ὑπ]όστατον κρατῆρος ὑπόχαλκον
[ἐπ]ίχρυσον #⁵⁶ γοργόνειον χρυσο͂ν
75 [ὑπ]άργυρον ἐπίτηκτον ἀπὸ τῆς ἀσπίδος
[τῆ]ς ἀπὸ τοῦ νεώ #⁵⁶ ἀσπιδίσκαι ἐπίχρυσοι
[ὑπ]άργυροι τέτταρες #⁵⁶ ἀκινάκης
[σι]δηροῦς τὴν λαβὴν χρυσῆν ἔχων,
[τὸ] δὲ κολεὸν ἐλεφάντινον περίχρυσον,
80 [τὸ] δὲ πυγα̣ῖον χρυσο͂ν #⁵⁶ ἀσπίδες
[ἐπ]ίχρυσοι λεῖαι δύο #⁵⁶ τρίτη ἀσπὶς ἐπί-
[χρ]υσος γοργόνειον ἔχοσα #⁵⁶ ἀνθέμιον
[χα]λκοῦν ἐπιτήκτωι περικεχρυσωμένον·
[ὑπ]οδερίδιον ξύλινον ἐπίχρυσον·
85 [κα]νοῦν κατάχρυσον ὑπόχαλκον
[χα]λκᾶ διερείσματα ἔχον.
              vacat
              vacat
[τά]δε σταθμῶι παρελάβομεν χρυσᾶ
90 [κα]ὶ ἐπίτηκτα καὶ ὑπόχαλκα·
[κα]νοῦν χρυσοῦν ὑπόχαλκον, ἵνα
[ὁ Ἀ]πόλλων, σταθμὸν ΧΧΧ𐅅𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂·
[ἕτ]ερον κανοῦν χρυσο͂ν ὑπόχαλκον,
[ἵν]α ὁ Ζεύς, σταθμὸν ΧΧΧ𐅅Η𐅄ΔΔΔΔ·
95 [φιά]λη χαλκοκρὰς βαρβαρική, ἣν Κλέων
[ἀνέ]θηκεν, σταθμὸν Η𐅄Δ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ·
[φι]άλη ὑπάργυρος ἀκυλωτή, σταθμὸν Η𐅂̣ΙΙΙΙΙ·
[θυ]μιατήριον ἐπίχρυσον ὑπόχαλκον, ἵνα
[τὸ] ἄλφα παρασεσήμανται, σταθμὸν
100 [σὺ]<ν> τοῖς ἥλοις τοῖς χαλκοῖς ΧΧΧΗΗ𐅂𐅂·
[θυ]μιατήριον ἐπίχρυσον ὑπόχαλκον, ἵνα
[τὸ] βῆτα παρασεσήμανται,
[στ]αθμὸν ΧΧΧΗ𐅄Δ𐅂𐅂·
[χρυ]σίον ἐπίτηκτον
105 [ὑπ]άργυρον, σταθμὸν 𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ·
[χρ]υσίον ἐπίτηκτον ἀπὸ τῶν ἀκρωτηρίων
[το͂] νεὼ τῆς Νίκης, σταθμὸν 𐅃𐅂ΙΙΙ·
[χρ]υσίον ἐπίτηκτον ἀπὸ τῆς ἀσπίδος
[τῆ]ς πρὸς τῶι νεώι, σταθμὸν 𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ·
110 [ἕτ]ερον χρυσίον ἐπίτηκτον
[ἀπὸ] τῶν ἀκρωτηρίων, σταθμὸν Δ𐅂𐅂𐅂·
[σφ]ραγίδιον ἀργυροῦν δακτύλιον ἔχον.
              vacat
              vacat
col. II.161 τάδε ἀργυρᾶ [ὑ]πόχαλκα·
θυμιατήριον χαλκᾶ διερείσματα
ἔχον, ὃ Ἀριστόκριτος ἀνέθηκ[εν],
σταθμὸν ΧΧΗΗ[Η]ΔΔ[Δ]·
165 θυμιατήριον χαλκᾶ δι[ερ]είσματα
ἔχον, σταθμὸν ΧΧΗΗ[ΗΗΔΔ𐅃]𐅂𐅂𐅂·
θυμιατήριον χαλκᾶ διερείσματα
ἔχον, ὃ Κλεοστράτη ἀνέθηκεν,
σταθμὸν ΧΗΗΗ[Δ]Δ.
169a               vacat
              vacat
170 τάδε ἀργυρᾶ·
[πίν]αξ μέγας, σταθμ[ὸν ΧΧ]ΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ·
[πίναξ] ἕτερο[ς], σταθμὸν Χ̣ΔΔ𐅃̣𐅂𐅂𐅂ΙΙ·
[πίναξ][τ]ερος, σταθμὸν [𐅅ΗΗ]Δ𐅃̣[𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ]·
[χε]ρν[ιβε]ῖον, σταθμὸν Χ𐅄·
175 [χε]ρνι[βε]ῖον, σταθμὸν [𐅅ΗΗ]ΗΗΔΔΔΔ·
Ἄ̣μμω̣ν̣ος φι[ά]λη, σταθμὸν 𐅅ΗΗΗ𐅂𐅂·
[οἰνοχ]όαι τρεῖς, σταθμὸν ΧΗΗΗ𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙ]·
φιάλαι ἀργυραῖ δύο, σταθμὸν
τῆς ἑτέρας Η·
180 οἰνοχόη ἀργυρᾶ, σταθμὸν 𐅅Η𐅄𐅂𐅂.
180a               vacat
              vacat
              vacat
              vacat
              vacat
181 τῶ[ν πι]ν[άκ]ων [πε]ριτμήματα,
σταθμὸν ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ·
[ξε]νικο͂ ἀργυρίο σὺν τοῖν ἀμφιδειδίοιν,
σταθμὸν· [𐅅]ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ·
185 νῆττα ἀ[ρ]γυρᾶ ἀπὸ τοῦ θυμιατηρίου
[τοῖ]ν θεοῖν, σταθμὸν Δ𐅂[ΙΙΙ]·
[ὀμφα]λοὶ φιαλίων δύο, σταθμὸν 𐅃𐅂·
θυμιατήρια τρία πα[ρὰ τ]ὴν τράπεζαν
[ἄσ]τατα ἐπισκευῆς [δεόμε]να·
190 [καν]οῦν, ἵνα τὰ ἐλεφά[ντιν]α
[ζῶι]α, ἄστατον.
191a               vacat
              vacat
192 ὑδρίαι ἀργυραῖ Ἀθηνᾶς Πολιάδο[ς]·
πρώτη 𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂·
δευτέρα 𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂·
195 τρίτη 𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂·
τετάρτη 𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂·
πέμπτη Χ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ·
ἕκτη 𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂[Ι]ΙΙ·
ἑβδόμη 𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂·
200 ὀγδόη 𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅃ΙΙΙ·
ἐνάτη Χ𐅂ΙΙΙ·
δεκάτη 𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂̣․․·
ἑνδεκάτη 𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔ[ΔΔ]𐅃ΙΙΙ·
δωδεκάτη 𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔ[Δ]·
205 τρίτη καὶ δεκάτη 𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙΙ·
τετάρτη καὶ δεκάτη 𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔΙΙΙΙ·
πέμπτη καὶ δεκάτη 𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂·
ἕκτη καὶ δεκάτη 𐅅ΗΗΗΗ[𐅄]ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ·
ἑβδόμη καὶ δεκάτη 𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂·
210 ὀγδόη καὶ δεκάτη 𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂·
ἐνάτη καὶ δεκάτη 𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ·
εἰκοστὴ 𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂·
μία καὶ εἰκοστὴ Χ𐅂𐅂𐅂𐅂Ι·
δευτέρα καὶ εἰκοστὴ [𐅅Η]ΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂[ΙΙ]ΙΙ·
215 τρίτη καὶ εἰκοστὴ Χ𐅂[․]Ι·
τετάρτη καὶ εἰκοστὴ 𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂·
πέμπτη καὶ εἰκοστὴ Χ·
ἕκτη καὶ εἰκοστὴ Χ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ·
ἑβδόμη καὶ εἰκοστὴ Χ[Ι]ΙΙ.
219a               vacat
              vacat
220 ὑδρίαι ἀργυραῖ καιναί·
πρώτη 𐅅ΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂·
δευτέρα 𐅅ΗΗΗΗ𐅃𐅂𐅂·
τρίτη 𐅅ΗΗΗΗΙΙΙ.
223a               vacat
224 Ἀθηνᾶς Νίκης ὑδρίαι·
225 πρώτη 𐅅ΗΗΗΗ𐅄Δ·
δευτέρα 𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂·
τρίτη Χ𐅂·
τετάρτη 𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂.
228a               vacat
229 Ἀρτέμιδος Βραυρωνίας ὑδρίαι ἀργυραῖ
230 πρώτη 𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂·
δευτέρα 𐅅ΗΗΗ𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂·
τρίτη 𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂·
τετάρτη 𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂·
πέμπτη 𐅅ΗΗΗΗΔΔ𐅂𐅂·
235 ἕκτη 𐅅ΗΗΗΗΔΔ𐅂𐅂·
ἑβδόμη 𐅅ΗΗΗΗ𐅄𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂.
236a               vacat
237 Ἀνάκοιν ὑδρίαι ἀργυραῖ·
πρώτη 𐅅ΗΗΗ𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂·
δευτέρα 𐅅ΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅃ΙΙΙ·
240 τρίτη 𐅅ΗΗΗΗΔΔΔ𐅂𐅂.
240a               vacat
              vacat
241 Δήμητρος καὶ Κόρης ὑδρίαι ἀργυραῖ·
πρώτη 𐅅ΗΗΗΗΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ·
δευτέρα 𐅅ΗΗΗΗΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂·
τρίτη 𐅅ΗΗΗΗΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ·
245 τετάρτη 𐅅ΗΗΗΗΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂·
245bis πέμπτη 𐅅ΗΗΗΗ𐅄𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂.
245a               vacat
246 Ἀφροδίτης ὑδρία ἀργυρᾶ μία 𐅅ΗΗΗΗ𐅄.
246a               vacat
247 σταθμία χαλκᾶ ΔΙΙ·
μάχαιρα σιδηρᾶ ἐλεφάντινον κολεὸν
ἔχουσα, ἣν ἡ βουλὴ ἀνέθηκεν <ἡ>
250 ἐπὶ Ἀντιγένους ἄρχοντος {²⁸407/6}²⁸ #⁵⁶ βοΐδιον
ἐλεφάντινον, ὃ Σμικύθη ἀνέθηκεν·
παλλάδιον ἐλεφάντινον ἐπίχρυσον
καὶ ἀσπιδίσκη ἐπίχρυσος, ὃ Ἀρχίας ἀνέθηκε·
χρυσῖτις λίθος ἐπὶ κίονος ξυλίνο.
254a               vacat
              vacat
              vacat
              vacat
              vacat
              vacat
              vacat
col. III.290 κυνῆ χαλκῆ ἐ[πίχρ]υσος μία· [γραμματε͂]ο[ν]
παρὰ τῆς βου[λῆς] τῆς [ἐξ Ἀρείου πάγου σεσημασμένον]·
θρόνοι μεγάλοι τρεῖς οὐχ ὑγιεῖς ἀνα[κλίσεις]
ἔχοντες ἠλεφαντωμένας #⁵⁶ ἕτερος [θρόνος]
ἀνάκλισιν οὐκ ἔχων #⁵⁶ ὄνυξ μέγας [κατεαγώς]·
295 φιάλη χαλκῆ, ἣν Καλλίας Πλωθειεὺς [ἀνέθηκεν]·
θρόνος Θετταλικός #⁵⁶ συβήνη ἐλε[φ]αν[τίνη]
ἡ παρὰ Μηθυμναίων ἐπίχρυσος #⁵⁶ δίφ̣[ρος κ]α̣τ̣[εαγώς],
ὑγιεῖς δύ̣ο̣ #⁵⁶ θρόνοι τέτταρες, τούτων κ̣[α]τ[ε]αγ̣[ὼς εἷς]·
κλῖναι Μιλησιουργεῖς δέκα ἐπισκευῆς [δεόμεναι]·
300 ὀκλαδίαι δέκα #⁵⁶ τράπεζα ἠλεφαν[τωμένη]·
ἀσπίδες ἐπίχρυσοι ὑπόξυλοι #⁵⁶ Δ[Δ𐅃 #⁵⁶ ἐπίσημοι],
τούτων μία οὐκ ἔχει τὸ ἐπίσημον #⁵⁶ [ὄνυξ ἐγ κυλιχνίδι]
χαλκῆι ἄνευ δακτυλίου #⁵⁶ ξυστίς, ἣ[ν] Φ[α]ρ[ν]αβ— —
ἀνέθηκεν #⁵⁶ υ․․6․․․ #⁵⁶ λ[ύρ]ιον ἐλεφάντ[ινον]
305 ἔχον τὸ σκ[ῦ]τος [․]ο․․․ε․․․․ον ἐπίχρ[υσον]·
ἀσπίδες ἐπίχαλκοι — — — — — — — — — — — —
ἄστατος ․․․8․․․․οα․․․7․․․μ— — — — — — —
τονε[․]αρισ[․]ω[․] #⁵⁶ σφρα[γί]διον ἐλεφάντ[ινον]
δακτύλιον ἔχον #⁵⁶ σφραγιδίω λιθίνω δύο, [τὸ μὲν]
310 χρυσοῦν ἔχον [δ]α[κ]τύλιον, τὸ δὲ ἀργυροῦν·
στατῆρες [κ]ίβδηλοι [ἐγ κι]βωτίωι παρὰ Λ[ά]κω[νος]
σεσημασμένοι τῆι δημοσίαι σφραγῖδι·
δοκιμεῖον τῆς οἰνο[χ]όης τοῖν θεοῖν, σταθμὸν
χρυσίο #⁵⁶ ΙΙ #⁵⁶ ἐγ κιβωτίωι #⁵⁶ δοκιμεῖον τῆς οἰ[νοχόης]
315 τῆς Ἀθηνᾶς χρυσοῦν, σταθμὸν [#⁵⁶ Ι𐅁𐅀] ἐγ κιβωτίωι·
δοκι[μ]εῖον τοῦ [χρυσ]ίου τοῦ εἰς τὰς φιάλα[ς]
[γ] κιβωτίωι, σταθμὸν #⁵⁶ Ι𐅁 #⁵⁶ δοκιμεῖον τοῦ χρυ[σίου]
τοῦ εἰς τὰ θυμιατήρια ἐγ κιβωτίωι, [σταθμὸν #⁵⁶ Ι𐅁𐅀]·
δοκιμεῖον ἕτερον, σταθμὸν #⁵⁶ Ι𐅁 #⁵⁶ κρανίδιον μ[ικρὸν]
320 περίχρυσον παρειὰς [χρυσ]ᾶς ἔχον, τ[ὸν δὲ λόφ]ον
ἐλεφάντινον #⁵⁶ κύαθος μυρηρὸς ἀργυροῦς ἄστα[τος]·
Θήραια #⁵⁶ ΙΙΙΙ #⁵⁶ φιάλιον χαλκοῦν.
322a               vacat
              vacat
              vacat
323 ἐκ τοῦ Παρθενῶνος·
γοργόνειον· κάμπη [κατάχρυσα #⁵⁶ ἵ]ππος· γρύψ·
325 γρυπὸς προτομή #⁵⁶ [γρὺψ μέγας #⁵⁶] λέοντος προτομή·
δράκων ἐπίχρυσο[ς #⁵⁶ κλῖναι Χι]οργεῖς #⁵⁶ 𐅃ΙΙ· vac.
ξιφομάχαιραι #⁵⁶ 𐅃[․․ #⁵⁶ ἐγχειρ]ίδιον #⁵⁶ ξίφη #⁵⁶ 𐅃· vac.
θώρακες #⁵⁶ Δ𐅃Ι #⁵⁶ πέ[λτη χαλκῆ] #⁵⁶ λύρα κατάχρυσος·
λύραι ἐλεφάντινα[ι #⁵⁶ ΙΙΙΙ #⁵⁶ λ]ύραι ξύλιναι ΙΙΙΙ· vac.
330 κράνη χαλκᾶ #⁵⁶ ΙΙΙ #⁵⁶ ἀ[σπί]δες ὑπόξυλοι ἐπίχαλκοι — —·
κράνος Ἰλλυρικόν· #⁵⁶ ἀσπὶς ἐγ Λέσβου ἐπίσημος #⁵⁶ [Νίκη]·
ἀσπίδες ἐκ Παναθηναίων ἐπίχαλκοι #⁵⁶ Δ· vac.
λέιον στάχυες #⁵⁶ ΔΙΙ #⁵⁶ περίχρυσοι #⁵⁶ ἀλαβαστοθήκ[η]
ἅλυσιν ἀργυρᾶν ἔχουσα #⁵⁶ μάχαιρα χαλκῆ ἐν ἐλύτρ[ωι]
335 ἐλεφαντίνωι #⁵⁶ χαλινὸς κεχρυσωμένος· vac.
ἀκινάκης κεχρυσωμένος #⁵⁶ κιβωτίω δύο· vac.
ὀπισθοκρηπῖδες #⁵⁶ συβήνη Μηδική #⁵⁶ ἀλαβαστοθήκ[η]
[ξ]υλίνη #⁵⁶ κοίτη ὑπόξυλος κατάχρυσος #⁵⁶ ἀσπίδες
[ἐπί]σημοι #⁵⁶ ΔΔΔΙΙΙ #⁵⁶ τούτων τρεῖς γε<γ>ραμμέναι·
340 [ἀσ]πίδες ἐπίχαλκοι #⁵⁶ Δ𐅃ΙΙ #⁵⁶ κολεὸν μαχαίρας
[ἰατρ]ικῆς ἐλεφάντινον #⁵⁶ κλῖναι Μιλησιουργεῖς #⁵⁶ [𐅃ΙΙ]·
[κ]λινίδες δύο #⁵⁶ κνημίδων ζεύγη #⁵⁶ 𐅃Ι #⁵⁶
[κυ]ναῖ χαλκαῖ ἄνω #⁵⁶ ΔΔ𐅃Ι #⁵⁶ κανᾶ χα[λκᾶ] #⁵⁶ ΙΙΙ·
[στύ]ρακες #⁵⁶ ΗΔ #⁵⁶ σώρακοι #⁵⁶ 𐅃ΙΙΙ #⁵⁶ κα[ὶ ἡ]μισωράκιον
345 τ[οξ]ευμάτων σαπρῶν ἀχρήστων #⁵⁶ δίφ[ρ]οι #⁵⁶ ΙΙ.
345a               vacat
              vacat
346 ἐν τῶι ἀρχαίωι νεώι·
στ[έφ]ανος χρυσοῦς, ὃν Κόνων ἀνέθηκεν, ἄστατος·
στέ[φ]ανος χρυσοῦς, ὃν οἱ ταμίαι ἀνέθεσαν οἱ
ἐπ’ Εὐβολίδο ἄρχοντος {²⁸394/3}²⁸, ἄστατος #⁵⁶ στέφανος χρυσο[ῦς],
350 ὃν οἱ πρέσβεις ἀνέθεσαν οἱ μετὰ Δίωνος· vac.
στέφανος χρυσοῦς ἄστατος, ὃν οἱ ταμίαι ἀνέθεσα[ν]
οἱ ἐπὶ Δημοστράτου ἄρχοντος {²⁸393/2}²⁸ #⁵⁶ στέφανος χρυσοῦ[ς]
ἄστατος, ὃν Τιμαγόρας ἀνέθηκεν #⁵⁶ στεφάνω ὑποξύ[λω]
δύο #⁵⁶ φιάλη ἀργυρᾶ ἄστατος ἐγ κα̣λ̣ιάδι, ἣν Εὐκολί[νη]
355 ἀνέθηκεν #⁵⁶ φιάλη ἀργυρᾶ ἄστατος, ἣν Γλαύκωνος
γυνὴ ἀνέθηκεν #⁵⁶ φιάλη ἀργυρᾶ ἄστατος, ἣν Δημὼ
Ἀκουμενοῦ γυνὴ ἀνέθηκεν #⁵⁶ ἀσπιδίω δύο ἀργυρὼ
καὶ κρανιδίω δύο καὶ δοράτιον ἀργυρᾶ· ἄστατα·
φι[ά]λη ὑπόξυλος ἐπίχρυσος #⁵⁶ χρυσίον ἄπυρον,
360 ὃ ἀνέθηκε Φιλτώ, ἄστατον #⁵⁶ δακτύλιος χρυσοῦς
ἄστατος, ὃν Ἀρχεδίκη ἀνέθηκεν #⁵⁶ ἀποραντήριον {²⁶ἀπορραντήριον}²⁶
χρυσο͂ν ἄστατον, ὃ ἀνδριὰς ἔχει #⁵⁶ στεφάνη, ἣν ἡ θεὸς
ἔχει· πλάστρα, ἃ ἡ θεὸς ἔχει· ὄχθοιβος, ὃν ἔχει ἐπὶ τῶι
τραχήλωι· ὅρμοι πέντε· γλαὺξ χρυσῆ· αἰγὶς χρυσῆ·
365 γοργόνειον χρυσοῦν· φιάλη χρυσῆ, ἣν ἐν τῆι χειρὶ
ἔχει #⁵⁶ στέφανος χρυσοῦς ἄστατος, ὃν ἡ βουλὴ ἡ ἐπὶ
Χαρισάνδρου {²⁸376/5}²⁸ ἀνέθηκεν #⁵⁶ στέφανος χρυσοῦς, ὃν
Τιμόθεος ἀνέθηκεν #⁵⁶ στέφανος χρυσοῦς, ὃν
Φίλιππος ἀνέθηκεν #⁵⁶ στέφανος χρυσοῦς, ὃν
370 Καλλίκλεια ἀνέθηκεν #⁵⁶ στέφανος χρυσοῦς, ὃν
ἡ βουλὴ ἡ ἐφ’ Ἱπποδάμαντος {²⁸376/5}²⁸ ἀνέθηκεν· φιάλη ἀργυρ[ᾶ],
ἣν Ἀριστοβούλη ἀνέθηκεν #⁵⁶ ξιφομάχαιρα χαλκῆ
πρὸς τῆι παραστάδι #⁵⁶ ξίφη δύο πρὸς τῆι παστάδι {²⁶παραστάδι}²⁶.
              vacat
col. I.115 [ἐν] τῶι Ὀπισθοδόμωι·
[ζ]ώιδια ἀπὸ τῶν θρόνων·
[χ]εῖρε ἐλεφαντίνα δύο·
[ὄ]φεως ἀργυρο͂ ἥμισυ·
[ἄ]κμονες σιδηροῖ ΙΙΙΙ #⁵⁶ σφῦραι [ΙΙ]·
120 [χ]αρακτῆρε[ς] ΔΔΙΙ #⁵⁶ κιβωτός·
[σώρα]κοι το[ξ]ευμάτων ΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅃ΙΙΙΙ·
[ἐ]πετείο ΔΔ. vac.
122a               vacat
              vacat
125 [ἐν] τῆι χαλκοθήκηι·
[ἀ]σπίδες ἐπί[χ]αλκοι
․․6․․․ΤΗΛ[․]Χ[․]Ο ΗΗΗ𐅄Δ𐅃·
[ἀσ]πίδες ἐπίχαλκοι
[τῶν] παρὰ Πασίωνος 𐅅ΗΗ𐅄ΙΙΙΙ·
130 ἀσπίδες ἐπίχαλκοι ἐκ Παναθηναίων ΔΙΙ·
ἀσπίδες ἐπίχαλκοι ἀπὸ τῶν τοίχων 𐅄𐅃·
[δό]ρατα ΔΔΔ𐅃ΙΙΙ·
κυναῖ χαλκαῖ ΧΗΗΗΗΔΔΔΙΙΙ·
κρανίδια Δ𐅃ΙΙ· κνημῖδες 𐅅ΗΔΔ𐅃Ι·
135 χαλινοὶ Μηδικοὶ 𐅄ΔΔΔ𐅃Ι·
[κά]δοι χαλκοῖ ΙΙΙΙ· κυνῆ σιδηρᾶ·
κυν[α]ῖ ὑπόξυλοι ΙΙΙΙ·
κράν[η] ὑπόξυλα #⁵⁶#⁵⁶ ἀσπίδες λευκαὶ ΧΗΗΗ·
ἀσπίδες ἐπίχαλκοι τῶν Πασίωνος
140 [ἄν]ευ πορπάκων ΔΔΙΙΙΙ·
[σκ]άφαι πομπικαὶ Η·
κοῖται χαλκαῖ 𐅅̣ καὶ ἐπίθημα κοίτης·
κανᾶ καὶ πίνακες ΗΙΙΙ·
κανο͂ν μέγα· κανᾶ νυμφικὰ 𐅄𐅃ΙΙΙ·
145 κανᾶ ἀρχαῖα ΔΔ #⁵⁶ σφαγεῖα καὶ φιάλια
καὶ πα[ν]αγρίδες? καὶ σκάφια ΗΔΔ·
λεβητίσκοι γαμικοὶ Δ𐅃ΙΙΙΙ·
[ὑ]δρίαι ΗΗΔΔΔ𐅃ΙΙΙ #⁵⁶ οἰνοχόαι
καὶ κρημοφόροι ΔΔΔ·
150 κρατῆρες Ἀργολικοὶ ΙΙ·
ὑπόστατα χαλκᾶ ΙΙ·
κρατῆρες Λακωνικοὶ 𐅃Ι· ὑπόστατα ΙΙ·
ἠθμοὶ ΙΙΙ #⁵⁶ κρατὴρ τριηριτικός·
καὶ ἕτερος μικός #⁵⁶ κάδοι δύο·
155 ἀμφορεὺς χαλκοῦς ἐλαιηρός·
καθετῆρες καὶ καδίσκοι 𐅃Ι·
ἀμφορίσκος #⁵⁶ ὁλκεῖα μεγάλα ΙΙ·
ἐλάττω ὁλκεῖα 𐅃ΙΙ #⁵⁶ χαλκία κοῖλα ΙΙΙ
γραμματεῖα 𐅅ΗΗ𐅄·
160 θυμιατηρίο κλάσματα· λεκανοψυκτήρ·
160a               vacat
col. II.255 λυχνεῖον τὸ μέγα τὸ [ε]ἰς θεοξένια·
σκάφη χαλκῆ· λεοντόβασις·
σκάφη στρογγύλη·
κύλιξ μεγάλη #⁵⁶ ποδανιπτήρ·
λεκάνη #⁵⁶ κρατὴρ μέγας·
260 ἐσχάραι μεγάλαι χαλκαῖ ΙΙ·
χοῦς χαλκοῦς #⁵⁶ λέβητες μεγάλοι· vac.
ἕτεροι ἐλάττος· vac.
λεβήτια #⁵⁶ ἐχῖνος· καρχήσια
ἠθμοὶ ΙΙΙ #⁵⁶ ποτήρια ΙΙ #⁵⁶#⁵⁶ κύλιξ·
265 κώθων #⁵⁶ κισσύφιον· ψυκτήριον·
κύαθος μέγας καὶ μικός·
θυμιατήριον μέγα· ἕτερον
μικρόν #⁵⁶ ὀβελίσκοι Δ𐅃ΙΙΙ·
ἐπίστατον· λυχνεῖον ἀργυροῦν μέγα·
270 μικρὰ ΙΙ #⁵⁶ λυχνεῖον χαλκοῦν
καὶ ἀνδριαντίσκος ἀπ’ αὐτο͂·
καρ[κ]ίνος λιθάρτης·
ὑπόστατον, λοτήριον [χ]αλκοῦν·
ὑδρίδιον μικόν #⁵⁶ χει[ρ]οπέδαι·
275 ἀσπίδων ἐπίσημα ΙΙΙ,
δελφίς, αἰετός, ἵππος·
κρηστήριον #⁵⁶ σίδηρος ἀπὸ τροχο͂·
κώθωνες χαλκοῖ·
κόραι ἀπὸ τῶν κανῶν ΔΙ·
280 χαρακτῆρες 𐅃 #⁵⁶ δίσκος·
κυναῖ ἀπὸ ἀνδριάντων ΙΙ·
κτεὶς σιδηροῦς· χαλκίον τροχὸν ἔχ<ο>ν·
τροχὸς χαλκοῦς #⁵⁶ λόφοι ἀπὸ τῶν
ἀνδριάντων ΙΙΙΙ #⁵⁶ γοργόνειον·
285 παραβολίσκοι τῆς τετρακύκλο·
χάλικες σιδηραῖ ΙΙΙΙ·
θερμαύστεις ΙΙ, ἡ ἑτ[έ]ρα ἅλυσιν ἔχει·
τάλαντον σταθμόν #⁵⁶ ζωμήρυσις vac.
ζώιδια χαλκᾶ μικὰ ΙΙΙΙ
289a               vacat
              vacat
col. III.374 ὦτα ὑδριῶν Δ𐅃ΙΙΙΙ #⁵⁶ λεοντοβάσεις ΔΙΙΙ·
375 πυθμένες ὑδριῶν Ι— —·
ἕτεροι μικροὶ 𐅃Ι #⁵⁶ ξίφη·
μάχαιραι, ἀκινάκαι ΗΗΗΔΔΔ𐅃·
διερείσματ<α τ>ῶν Νικῶν 𐅃ΙΙ·
μηνίσκοι χαλκοῖ ΙΙΙ #⁵⁶ δεσμοὶ
380 σιδηροῖ τετρακύκλων ΔΔΔΔ·
ἧλοι κοῖλοι μεγάλοι ΔΙΙ·
ἕτεροι ἐλάττους ΔΔ #⁵⁶ δεσμοὶ
λίθων ΔΔΔΙΙ #⁵⁶ Κρητικαὶ ἀκίδες 𐅅Η𐅄·
στυράκια ΗΗ𐅄 #⁵⁶ κρατευταὶ μεγάλοι 𐅃,
385 ἑνὸς πῆχυς #⁵⁶ μικοὶ ΙΙΙΙ·
ἀσπίδες ἐπίσημοι ΙΙ #⁵⁶ κλεὶς τοῦ
Ἑκατομπέδο #⁵⁶ πνιγεύς·
σίλφειον· ἠθμοὶ ΙΙΙ #⁵⁶ κρεάγραι
σ[ιδ]ηραῖ ΙΙ #⁵⁶ στλεγγίς #⁵⁶ ὦτα λέβητος·
390 κύαθοι δύο #⁵⁶ σειρά·
κλ[ε]ῖδες 𐅃ΙΙ Λακωνικαί #⁵⁶ σκαλίς·
πε[λ]έκιον· στέφανος χαλκοῦς·
ἵπ[π]ος μικός #⁵⁶ κλεὶς ἀνάπαιστος·
ἑτέρα κατεαγῦα {²⁶κατεαγυῖα}²⁶ #⁵⁶ ἑτέρα τῆς στοᾶς·
395 ἀσπίδια πομπικὰ ΙΙ #⁵⁶ παλλάδιον
χαλκοῦν #⁵⁶ ἄμπρα ΔΔΔ·
ὑφάμματα 𐅄Δ𐅃ΙΙΙ #⁵⁶ τοπεῖα ΙΙΙΙ·
ὑπό<ζ>ωμα· λύχνοι χαλκοῖ ΙΙΙ·
πτερύγια κρανῶν ΙΙΙΙ.
400               vacat
Search Help
Contact Us