[ ] Att. — 305/6
5 [— — — — — — — — — — — — — — τ]ῷ ἀνθ[ρ][πῳ — — — — — — — — — —]
— — — — — — — — — — —τε․․ αὐτῶ[ν] μ— — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —ναΓ․Γ#⁷․․․ προτέ[ρ]ου — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — —#⁷#⁷Ι․․#⁷Ν [ἡ]μέρᾳ καλεῖ[ν — — — — — — — — —]
— — — — — — — — — —ιω․ π̣αραδύσεσθ̣αι· εἰ γ̣άρ? — — — — — — — —
10 — — — — — — — — — —#⁷#⁷․Η#⁷Η#⁷Τ̣ΤΕ․ εὐποιείας Ι#⁷Ο— — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — ε[ὐ]φροσύνη χε․․ειναμεναιαν αρ — — —
․․․․․c.14․․․․․ω [μετὰ] φροντίδο[ς] σταθ[μ]ίζοντες, μή τι κατὰ τύχην — — — — — —
[․․․․․c.15․․․․․․κ]ε[κε]λευμένου ὑφ’ ἡμῶν λάθοι, δι’ οὗ πρόφ[ασ]ις τῇ π[ρ]οπετείᾳ τῶ[ν]
[προδηλ]ο[υ]μ[έν]ων [τοῦ ἐπι]βουλεύειν τοῖς ὑπάρχουσιν τῶν ἀναιτίων τινὰς π[αράσχ]ο[ι]
15 [ἐξουσίαν] τοῖς ἐ[πιβ]άλλουσιν ἰήμασιν ᾠήθημεν δεῖν διοθωθῆναι. vvvv ἀρέσκ[ει]
[οὖν ὅπως, ὅσοι] εἰς τ[ὴν] πρὸ ιγʹ Καλ. Ὀκτωβρίων τῆς ἡμετέρας δηλαδὴ ὑπατείας,
[Κωνσταντ]ίου Μαξιμ[ι]ανοῦ τῶν Σεβαστῶν τὸ πέμπτον ἀπὸ παρασημειώσεων [ἐκεί]-
νων, [οἵτινε]ς ἐναντίας τύχης κρίσεσιν ὑποβληθέντες τόπον τῷ ταμιείῳ ἐποίησα[ν],
συκο̣φ[αν]τίας ὑπήν̣[εγκ]ον, ο[ὗ]τοι τῆς ἡμετέρας εὐσεβείας ταῖς εὐεργεσίαις ἐλευθ[ε]-
20 ρωθῶσ̣ι̣ν̣ καὶ τοῦ λοιποῦ δ[ὲ] μηδεμία̣ν̣ καθόλου τοιουτότροπον ταμιακὴν διό-
χ̣[λ]η̣σ̣[ι]ν̣ ε̣[ὐλ]αβῶ[ν]τα[ι]· λ̣ί[α]ν̣ γὰρ ἄδικον τῇ διανοίᾳ τῆς ἡμετέρας φιλανθρωπίας
[κ]α̣τα̣[φα]ί̣[νεται] ἀπὸ τούτων τῶν γραμμάτων διοχληθῆναί τινας, ἅπερ ἢ ἐκ-
χθρ[ὸ]ς ἀ̣[νήρ, ὅπως] ἑ̣α̣υτὸν κα̣ὶ μετὰ τὴν τελευτὴν ἐκδικήσει, ἐσπουδακὼς ἀπε-
χθὴς ὢν ΙΙΙΗ#⁷ΩΓΓ ․․․ενη [ὥ]σπερ εἰς σπορὰν κέρδους ἢ καὶ διαρπαγῶν ἡ ἀμέτρ[η]-
25 τος τῶν Κ[αι]σ[αρ]ιανῶν κ[ακ]οήθεια κ[α]ὶ ἐπάρατος ἐπλάσατο. ἵνα δὲ τῶν τοιου-
τοτρόπων διοχλήσεων οἱ τ[ί]τλοι ἐκ ῥιζῶν ἐκκοπέντες ἀεὶ ἂν κατ[α]κοιμισθῶσιν,
γιγνώσκετε τοῦ ἡμετέρου θεσμοῦ προκεχωρηκέναι τὰς ἐντολάς, ὥστε ἁπάσας μὲν
παντελῶς τὰς παρασημιώ[σ]εις τὰς εἰς τὴν προειρμένην ἡμέραν ἐν ταῖς τοῦ τα-
μιείου τάξεσιν ἀπομεμενηκυίας ἐν βιβλείοις εἴται διφθέρες ἢ καὶ χάρταις ἢ ἐ-
30 ν οἷς δήποτ’ οὖν γραμματείοις εὐθέως εἰς τὸ στρατόπαιδον ἀποσταλῆναι, δηλα-
δὴ καὶ μετὰ ταύτας τὰς τῆς [ἡ]μετέρας εὐσεβίας φιλανθροπίας ὡ[ς] ἂν μὴ ἀπο-
μ̣ενόντων τῶν τοιουτοτρόπων γραμμ[α]τίων παρὰ ταῖς προειρημέναις τάξεσιν,
τῷ συνήθει τρόπῳ τοῦ ἀεὶ ἀ[δικ]εῖν τοὺς [ἡ]μ̣ετέρους ἐπαρχικοὺς το[ῖ]ς Καισαρια-
νοῖς πρόφασεις μεταδο[θῃ]. μετὰ ταῦτα δὲ οὐκ ἄλλως εἰ μὴ ἐκ [φ]ανερῶν
35 ἀποδείξεων καὶ γραμματ[είω]ν ὀρθῶ̣ς ἐπιγεγραμμένω̣ν εἰς τὸ ταμιακὸν
καλεῖσθαι δικαζτήριον [ἐκεί]νων δὲ τῶν ἡμετέρων δηλώσεων τῇ διδασκαλεί[ᾳ]
[ἐπε]σ̣ταλμένων, ἵν’ εἴ τ[ις ․․] τοῦ λοιποῦ ὁμοίῳ τρόπῳ τοῦ ἡμετέρου ταμιείου
τοῖς λογισμοῖς παρασημι[ώσει]ς προσπορίσας εἶεν, μηδενὸς ἐξ ὀνόματο[ς] αὐτῶν διο-
χληθέντος ἅπασαι εἰς τὸ ἡμέτερον στρατόπαιδον εὐθέως ἀποσταλῶσιν, ὅθεν ἀκο-
40 λούθως τῷ θεσμῷ τῆς ἡμετέρας φιλανθρωπίας κατασκοπείται. ἐάν τινι ἀπὸ τού-
του τοῦ τίτλου τῶν παρασημι[ώ]σεων διόχλησις συνκεινηθῆ, δεῖν αὐτὸν ἐντυχεῖν
τῷ τοῦ ἡγεμόνος ἢ καὶ τῶν ἐπάρχων δικαστηρίῳ· ὧν τῆς ἀποφάσεως ἐξε-
νεχθείσης καὶ τοῦ ἀδικείαν ἀφισταμένου πρόνοια γίγνοιτο, καὶ κατὰ τούτω[ν]
οὕσπερ ἂν ἐν τῇ προτέρᾳ αὐθαδίᾳ διαμένειν συνστέῃ, εὐτ̣ονία τῇ προσηκ[ού]-
45 σῃ ἡ ἐκδικία γίγνοιτο.
Search Help