[ ] Att. — non-stoich. — c. 41/0
frg. a-b.1 [— — — — — — — — — εἶπεν· ὑπὲρ ὧ]ν ἀπανγέλλει ὁ κοσμητ[ὴς τῶν ἐφήβων]
[— — — — ος — — — ενίδου Μαραθώνιος ὑπ]ὲρ τῆς θυσίας ἣν ἔθυσ[εν μετὰ τῶν ἐφή]-
[βων ἐν τῶι πρυτανείωι τὰ εἰσιτητήρια τῆι τε Ἑ]στίαι καὶ τοῖς ἄλλοις [θεοῖς οἷς πάτριον]
ἦν ὑπέρ τε τῆς βουλῆς καὶ [τοῦ δήμου καὶ παίδων καὶ γ]υναικῶν καὶ τῶν φίλων [καὶ συμμάχων]
5 καὶ γεγονέναι πᾶσι τοῖς θύμα[σι τὰ ἱερὰ καλὰ καὶ σωτή]ρια· vv ἀγαθῇ τύχηι δε[δόχθαι τῆι βουλῆι]·
τὰ μὲν ἀγαθὰ δέχεσθαι τὰ γεγο[ν][τα ἐν τοῖς ἱεροῖς οἷς ἔθυεν ἐφ’ ὑ]γιείᾳ καὶ σωτηρίᾳ τῆ[ς βουλῆς καὶ]
[τοῦ δήμ]ου καὶ παίδων καὶ γυ[να]ικῶν καὶ τῶν φίλ[ων· ἐπαινέσαι δ]ὲ τὸν κοσμ[ητὴν — — — ον]
․․․ενίδου Μαραθών[ι]ον καὶ τοὺς ἐφή[βους καὶ στεφανῶσαι ἕκαστ]ον αὐτῶ[ν θαλλοῦ στεφάν]-
[ωι ἐπὶ] τῆι πρὸ[ς τοὺς θε]οὺς εὐσ[εβείαι καὶ τῆι παρ’ ὅλον τὸν ἐνιαυτὸν σπουδῆι καὶ φιλοπονίαι],
10 [ἵνα] τού[τω]ν [συν]τελουμένω[ν φαίνηται] ἡ βουλὴ [τιμῶσα τοὺς ἀγαθοὺς τῆς ἐπιβαλλούσης τιμῆς].
[․․․․ω]ν ἀνθεστηρίου Εἰκαριεὺ[ς] εἶπεν· ἐπειδὴ [πρόσοδον ποιησάμενοι οἱ ἐφηβεύσαντες]
[ἐπὶ Ν]ικάνδρου ἄρχοντο̣ς καὶ οἱ πατέρες αὐτῶν ἐ[μφανίζουσιν τὸν κοσμητὴν — — — ον — — ενίδου]
[Μαρα]θώνιον πεποιῆσθαι αὐτῶν τὴν καθήκο[υσαν ἐπιμέλειαν — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
․․5․․ πρῶτον μὲν θύσαντα τὰς καθηκούσα[ς — — — — θυσίας — — — — — ὑπὲρ — — — — — — τῆς τῶν]
15 [ἐφήβ]ων σωτηρίας ἔν τε τοῖς λοιποῖς διατ[ηρήσαντα — — — ἑαυτὸν ἄξιον — — — — — τῆς τοῦ δήμου]
ειρ]οτονίας καὶ τῆς περὶ τὴν ἀρχὴν σεμνότ[ητος — — — — — — — — — — — — —]
․․․․ι διατεταγμένοις περὶ τῆς τῶν ἐφήβ[ων — — — — — — — — — — — — — — — — —]
— — — — ς εὔνοιαν ἴσην πᾶσιν ἐναποδεδεῖχθαι, π[ροτρεπόμενον δὲ ἐπὶ τὰ κάλλιστα τῶν ἐπιτη]-
δευμάτων ταῖς τε τῶν φιλοσόφων καὶ ῥητόρ[ων καὶ γραμματικῶν σχολαῖς παρακαθίζειν· παρατυγχά]-
20 ν[ε]ιν δὲ καὶ ταῖς ὑπὸ τῶν λοιπῶν ἀεὶ γεινομέ[ναις ἀκροάσεσιν, ἐπιμεμελῆσθαι δὲ καὶ τῆς ἐν ὅ]-
πλοις καὶ ἱππικῆς ἀσκήσεως πολυφροντίσ[τως — — — — — — — — — — — — — ταῖς ἀ]-
ποδείξεσιν καὶ ἐπὶ τῶν ἱερῶν ἀγώνω[ν ὧν — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
․․αις αἷς οἱ νόμοι καὶ ἡ πατρὶς προσέτ[αττον — — — — — — — — — — — — μηδενὸς]
[κ]αθυστερῆσαι ἑαυτοὺς μήτε ἐν τ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
25 [ὑπ]ὲρ τῆς πατρίδος τιμὴ καὶ μα — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[ἑαυ]τὸν παρεσχῆσθαι δι’ ὅλο[υ τοῦ ἐνιαυτοῦ — — — — — — — — — — — — — — — —]
[παρ]ακαλοῦσιν ἐστεφανω[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐπιχωρῆ]-
[σαι τ]ὸν δῆμον αὐτοῖς αἰ[τησαμένοις — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐπ]-
ιγραφὴν τήνδε· ἡ β[ουλὴ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐπ]-
30 ὶ Νικάνδρου ἄρχ[οντος — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ψήφισμ]-
α εἰς στήλην λ[ιθίνην — — — — — — — — — — — — — — — — — δεδόχθαι τῆι βουλῆι]
τοὺς λαχόν[τας προέδρους εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἐκκλησίαν χρηματίσαι περὶ τούτων κτλ.]
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
frg. c [ἵνα τούτων συντελουμένων φαίνηται ἡ βουλὴ τὴν καθήκουσαν πρόνοιαν ποιουμένη τῆς τῶν ἐφήβων]
1 [ἀγ]ωγῆς κα[ὶ τι]μῶσ[α τοὺ]ς ἀγαθοὺς τῶν ἀνδρ[ῶν].                      — — —
[ω]ν Ἀνθε[σ]τηρίου Εἰκαριεὺς εἶπεν· ἐπειδὴ οἱ ἔ[φηβοι οἱ ἐπὶ Νικάνδρου ἄρχοντος ἀπὸ τῆς πρώ]-
[τη]ς ἡλικίας ἄνδρες ἀγαθοὶ καθεστήκασιν διάγο[ντες? — — — — — — — — — — — —]
․ς πεποίηνται τῶι τε κοσμητ[ῆι] κ̣α[ὶ] τοῖς παιδευ[ταῖς — — — — — — — — — — —]
5 τὰ τῆς πόλεως συμφ̣[έρ]οντ[α — — — — — — — — — —] πράτ[τοντες — — — — — — — —]
πον περι․․5․․οντ[ες] περί τ[ε] τὴν ἑατῶν σωφρο[σύνην — — — — — — — — — — — —]
ταῖς τε τῶν φιλοσόφων καὶ ῥητόρων καὶ γραμματικῶν [σχολαῖς καὶ ταῖς ὑπὸ τῶν λοιπῶν ἀεὶ γει]-
νομέναις ἀκροάσεσιν παρατυγχάνοντε̣ς, περί τε τ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐν ὅ]-
πλοις γυμνασίαν καὶ τὴν περὶ τὰ ἱππικ[ὰ] φιλοπ̣ονίαν — — — — — — — — — — — — —
10 πεποίηνται πρεπόντως ἑαυτοῖς, ἐπί τε τῶν ἱερῶ[ν ἀγώνων — — — — — — — — — — —]
τάς τε καθηκούσας ἑαυτοῖς ἐξόδους [κ]ατ[ὰ τὴν χώραν — — — — — — — — — — τοὺς]
θεοὺς θυσία[ι]ς καὶ τιμαῖς μεγαλομερῶς ἀν[— — — — — — — — — — — — — — — ἀξί]-
ως ἑαυτῶν καὶ τῆς πατρίδος, ἔν τε ταῖς π[ομπαῖς — — — — — — — — — — — — — —]
[․ τ]ῶν τε τελετῶν ἁπασ[ῶν ὧ]ν πάτριον ἦν — — — — — — — — — — — — — — — — —
14a — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
frg. d.1 — — — — — — — — — — — — — — — — — τ[ὴ]ν τ[ῶ]ν βυβλίων ἀνάθεσιν ἐποιήσ[αντο]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — τε]ρον τῶν λοιπῶν καθιερῶσαι ἐμ πᾶσ-
[ιν — — — — — — — — — — — — — — σεμ]νῶ̣ς̣ καὶ φιλοτείμως καὶ μεγαλομερῶς ἀν-
[αστρεφόμενοι· ἀγαθῆι τύχηι δεδόχθαι τῆι βουλ]ῆι, τοὺς λαχόντας προέδρους εἰς τὴν ἐπιοῦσ-
5 [αν ἐκκλησίαν χρηματίσαι περὶ τούτων, γνώμη]ν [δ][ξυ]νβάλλεσθαι τῆς βουλῆς εἰς τὸν δῆμο[ν]
[ὅτι δοκεῖ τῆι βουλῆι, ἐπαινέσαι τοὺς ἐφήβους] το[ὺ]ς ἐ[π]ὶ Νικάνδρου ἄρχοντος καὶ στεφανῶ[σ]-
[αι αὐτοὺς χρυσῶι στεφάνωι ἐφ’ ἧι πεποίη]νται εὐτα[ξίαι] καὶ τῆι περὶ τὰ κάλλιστα τῶν ἐ[πιτηδ]-
[ευμάτων σπουδῆι, καὶ ἀνειπεῖν τὸν στέ]φανον Διον[υ]σ[ί]ων τραγῳδῶν τῶι καινῶι ἀγῶ[νι]
[— — — —· τῆς δὲ ἀναγορεύσεως τοῦ στεφ]άνου [ἐπι]με[λη]θῆ[ναι] τούς τε στρατηγοὺς καὶ τ-
10 [ὸν ταμίαν τῶν στρατιωτικῶν· ἐπαινέσαι δὲ κ]αὶ τοὺς παιδευτὰς αὐτῶν τόν τε παιδοτρίβην
[— — — — — — — — — — — — — — — καὶ τὸν γραμμ]ατέ[α Ἀ]λέξανδρον Ἀλεξάνδρου Ἁλαιέα, καὶ τ-
[ὸν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] καὶ τὸν ὁπλομάχον διὰ τοῦ ἐνιαυ-
[τοῦ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἄρ]ξαντας τοῖς ἐφ[ήβ]οις, καὶ στεφανῶσαι ἕκαστο[ν]
[αὐτῶν θαλλοῦ στεφάνωι ἐφ’ ἧι πεποίηνται] ἀν̣[α]στροφ[ῆι· ἐπ]ιχωρῆσαι δὲ αὐτοῖς καὶ πίνα-
15 [κα — — — — ἀναθεῖναι — — — ἀναγράψαι] δὲ τόδε τὸ ψήφισμα μετὰ τῶν ἄλλων ε[ἰς] στήλη[ν] κ-
[αὶ στῆσαι ἐν ὧι ἂν τόπωι βούληται — — —]ος Μαρα̣θώνιος, ἵνα τούτων συντελουμένω[ν]
[ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος φαίνωνται τιμῶντες τοὺς ἀπὸ] τῆς πρ[ώ]της ἡλικίας τῶν νέων ἐπιδι-
[δόντας ἑαυτοὺς ἐπὶ τὰ κάλλιστα τῶν ἐπιτηδευμάτων καὶ γί]νων[ται] καὶ
[ὁμοίων].
Search Help
Contact Us