[ ] Att. — non-stoich. — fin. s. II a. — IG II² 1027 Add. (pt. 1.2 p. 670)
See also:
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τῆς δὲ ἀναγο]-
1 [ρεύσεως τοῦ στεφάνου ἐπιμεληθῆναι τ]ο[ὺ]ς στρατη[γοὺς καὶ τὸν ταμίαν τῶν στρατιωτικῶν]·
[ἐπαινέσαι δὲ καὶ τοὺς διδασκάλους αὐτῶν τὸ]ν παιδοτρίβην — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — ακε — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[— — — — — — — — — — — — γενόμενο]ν ἀ̣ν̣ά̣λ̣ω̣[μα μερίσαι — — — — — — — — — —]
8a                                     vacat 0.015
                                    in corona:
9                                   ἡ βουλὴ ὁ δῆμος
10                                        τὸν
                                    [κοσμητὴν]
                                    [Καλλίαν]
                                   [Σωσι]κράτου
                                     [Φλ]υέα
15 [ἐπὶ — — — ἄρχοντος ἐπὶ τῆς — — — τετ]άρτης πρυτανείας, ἧι Δημήτριος Δ̣ημ̣-
[— — — — — ἐγραμμάτευεν· Βοηδρομιῶνος ἑνδ?]ε̣κ̣άτει, ἑνδεκάτει τῆ[ς] πρυτανεία[ς]·
[ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι· — — — —] Φ̣α̣ν̣ίου Παιανιεὺς εἶπεν· ἐπει[δὴ Καλλί]-
[ας Σωσικράτου Φλυεὺς χειροτονηθεὶς κοσμ]ητὴς ἐπὶ τοὺς ἐφήβους [ε]ἰς [τ]ὸν [ἐ]νιαυ[τὸν]
[τὸν ἐπὶ — — — ἄρχοντος ἦρξεν τὴν ἀρχὴν κα]τά τε τοὺς νό[μ]ους καὶ τὰ ψηφίσμα[τα]
20 [τοῦ δήμου· προέστη δὲ καὶ τῆς εὐταξίας τῶν ἐφήβω]ν καὶ τ[ῆς] ἐν τοῖς μαθήμασιν γινομέν[ης]
[ἐπιστασίας ἐπεμελήθη· ἔθυσε δὲ καὶ τὰς θυσίας με]τ’ α[ὐ]τῶν το̣ῖ̣[ς] τε θεοῖς [καὶ] τοῖς εὐεργ[έ]-
[ταις ἐν τοῖς καθήκουσιν χρόνοις· διετήρησεν δὲ αὐ]τῶν καὶ τὴν πρὸς ἀ[λλή]λους ὁμόνο[ι]-
[αν καὶ φιλίαν δι’ ὅλου τοῦ ἐνιαυτοῦ ὄντων τὸν ἀριθμὸν] ἑκατὸν δεκαδύο ἀ[στῶ]ν πάντων α̣
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ω․․ν· ἐποιήσατο δὲ [καὶ] τὴν ἀπόδει[ξιν]
25 [αὐτῶν ἐν τοῖς ὅπλοις καθάπερ προστέτακται τ]ο̣ῖ̣ς̣ νόμοις· καὶ περὶ ἁπάντων τού[τ]ω[ν ἔδω]-
[κεν τὰς εὐθύνας ἐν τῶι δικαστηρίωι· ὅπως ἂν οὖ]ν τοῖς ὑπὸ τοῦ δήμου [κ]αθισταμ̣[έν]ο[ις]
[ἐπὶ ταύτην τὴν ἀρχὴν ἐφάμιλλον ἦι ἆρξαι αὐτὴν κα]τὰ τοὺς [νό]μους· vv ἀγαθεῖ τύχει, δεδό-
[χθαι τεῖ βουλεῖ, τοὺς λαχόντας προέδρους εἰς τὴν ἐ]πι[ο]ῦσαν ἐκκλησίαν χρηματίσαι π̣ε̣[ρὶ]
[τούτων, γνώμην δὲ ξυμβάλλεσθαι τῆς βουλῆς εἰ]ς τὸν [δ]ῆμον, ὅτι δοκεῖ τεῖ βουλεῖ, [ἐπαι]-
30 [νέσαι τὸν κοσμητὴν τῶν ἐφήβων ἐπὶ — — — ἄρ]χοντο[ς] Καλλίαν Σωσικράτου [Φλυέα]
[καὶ στεφανῶσαι αὐτὸν χρυσῶι στεφάνωι κατὰ τὸν] νόμον ἀρετῆς ἕ[νε]κεν καὶ δικα[ιο]-
[σύνης ἧς ἔχων διετέλεσεν εἴς τε τὸν δῆμον καὶ τοὺς ἐφήβους, καὶ ἀν]ειπεῖ̣[ν — — —]
Search Help
Contact Us