[ ] Att. — non-stoich. — 118/7 — IG II² 1008 Add. (pt. 1.2 p. 670)
1 [ἐπὶ Ληναίου ἄρχοντ]ος ἐπὶ τῆς Πανδιονίδο[ς] τρίτης πρυτανείας, [ᾗ] Ἰσίδωρος Ἀπολ[λωνί]ου Σκαμ[βω]νίδη[ς]
[ἐγραμμάτευεν· Βοη]δρομιῶνος δ[εκά]τῃ ἱσταμέν[ου], δεκάτῃ τῆς [πρυτα]νείας· ἐκκλησία κ[υ]-
[ρία ἐν τῶι θεάτρωι· τῶν π]ροέδρων ἐ[πεψήφι]ζεν Ζώπυρο[ς] Ἀριστείδο[υ Ἀλωπ]εκῆθεν καὶ συνπρόε-
[δροι· ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ] τῶι δήμ[ωι· Σ]ωκράτης Ἀριστίωνος ἐξ Οἴου [εἶπεν· ἐ]πειδὴ οἱ ἔφηβοι οἱ ἐπὶ Ἱ-
5 [ππάρχου ἄρχοντος θύσαντες ταῖς ἐγγραφ]αῖς ἐν τῶι πρυτανείωι ἐπὶ τ[ῆς κ]οινῆς ἑστίας τοῦ δήμου
[κ]αὶ καλλιερ]ήσαντες μετά τε τ]οῦ κοσμητοῦ καὶ τοῦ ἱε[ρέω]ς τοῦ Δήμου κα[ὶ τ]ῶν Χ[αρ]-
[ί]των καὶ τῶν ἐξ[ηγητῶν ἐπόμπευσαν τῆ]ι Ἀρτέμιδι τῆι Ἀγροτέραι, ἐποιήσ[α]ντο δὲ καὶ τὴν [ὑ]πα[πάν]-
[τ]ησ[ι]ν τοῖς ἱεροῖς ἐ[ν ὅπλοις καὶ προέπεμψαν αὐτὰ καὶ τ]ὸν Ἴακχον ὡσαύτως· ἤ[ραν]τ[ο δ]ὲ καὶ τοῖς μυ[στηρί]-
[οι]ς ἐν Ἐλευσῖνι [τῆι θυσίαι τοὺς βοῦς καὶ αὐ]τοὶ ἐβουθύτησαν ἐν τῶι [περιβόλωι· ἐ]ξήγαγον δὲ κ[αὶ]
10 [τ]ὴν Παλλάδα Φ[αληροῖ κἀκεῖθεν πάλιν συνει]σήγαγον μετὰ [φ]ωτὸς [μετὰ πάσ]ης εὐκοσμίας· συν[ε]-
[τ]έλεσαν δὲ καὶ τοὺ[ς δρόμους τοὺς ἐν τοῖς ἀγῶ]σι καὶ τοῖς [γυ]μνασίοις [ἅπαντας κ]αὶ ἤραντο ταῖς θυ-
σίαις τοὺς βοῦς εὐσχ[ημόνως καὶ τὰς λαμπάδας] ἔδραμον [ἁπάσας καὶ τὰς πομπὰς ἐπόμ]πευσαν πάσας·
ἀπήντησαν δὲ καὶ [τοῖς φίλοις καὶ συμμάχοις το][δ]ήμο[υ Ῥω]μ[αίοις· παρήγαγον δὲ κ]αὶ τοῖς Πειρ[αίοις]
τῶι Διονύσωι ταῦρον κ — — — — — — — — — — — — — — ανε — — — — — — — — — — — — — — — — — — ου καὶ ε[ἰ]σήγα-
15 γον τὸν θεὸν ἀπὸ τῆς [ἐσχάρας εἰς τὸ θέατρον, — —]α[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — τῆι πομ]πῆι καὶ
θύσαντες ἐπὶ τού[τοις ἐκαλλιέρησαν· ποιησάμενοι δ]ὲ κα[ὶ μελέτην ἐν τοῖς ὅπλοις ἀπεδ]είξαντο τοῖς
Θησείοις κ[αὶ τοῖς] Ἐπι[ταφίοις· ἀνέπλευσαν δὲ καὶ ἐπὶ τρό]παιο[ν δυσὶ πλοίοις καὶ ἔθυσα]ν τῶι Διὶ τῶι
Τροπαίωι· ἐ[ποιήσαντο δὲ καὶ τῆι πομπῆι τῶν μεγ]άλων θεῶν [ἅμιλλαν ἐν τῶι λιμ]ένι καὶ τοῖς θεοῖς ἔ-
θυσαν καὶ[— — — — — — — — — — — — — — ἐποι]ήσαντο τ[— — — — — — — — — — — — — — ἐξῆλ]θον δὲ καὶ εἰς τὴν χ[ώ]-
20 [ρ]αν ἐν ὅπλο[ις καθὼς ἐπέταττον αὐτοῖς τὰ ψηφίσμα]τα τῆς β[ουλῆς καὶ τοῦ δήμου· π]αρήδρευσαν δὲ καὶ τα[ῖς]
ἐκκλη[σ]ίαις [πάσαις ἐν ὅπλοις· — — — — δὲ καὶ τοῖς Δι]ϊσω[τ]ηρ[ίοις τῶι Διὶ τῶι Σω]τῆρι καὶ τῆι Ἀθηνᾶι τ[ῆι]
Σωτήραι καὶ [․․․c.10․․․ ἔπλευσαν δὲ καὶ εἰς Σαλα]μῖνα τ[οῖς Αἰαντείοις κἀκεῖ ποι]ησάμενοι τ[ὴν ἅμιλλαν]
τῶν π[λ]οί[ων καὶ πομπεύσαντες καὶ θύσαντες τῶι Αἴαντι ἐπηινέθησαν ὑπὸ τῶν τὴ]ν νῆσον κατοικούντω[ν]
[κ]αὶ ἐσ[τεφανώθησαν χρυσῶι στεφάνωι ἐπὶ τῶι εὐτάκτως καὶ εὐσχημόνως πεποιῆ]σθαι τὴν ἐπιδημία[ν]
25 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐν τῶι ἱ]ερῶι τάς τε ἄλλα[ς]
[θυσίας τὰς καθηκούσας ἁπάσας ἔθυσαν μετά τε τοῦ κοσμητοῦ καὶ τῶν διδασκάλων τοῖς θεοῖς κ]αὶ τοῖς εὐεργέταις
[τοῦ δήμου — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] διετέλεσαν [ὁ]μ[ονο]-
οῦ[ντες καὶ πειθαρχοῦντες τῶι τε κοσμητῆι καὶ τοῖς διδασκάλοις δι’ ὅλου τοῦ ἐνιαυτοῦ· —]έβαλον δὲ καὶ το — —
μη[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· ἐποιήσαντο δὲ κ]αὶ ἐπ’ ἐξόδωι τῆς [ἐφη]-
30 βείας [τὴν ἀπόδειξιν τῆι βουλῆι· ὅπως οὖν ἥ τε βο]υλ[ὴ καὶ ὁ δῆμος φαίνωνται τιμῶντες τοὺς] πειθομένους [τοῖς]
τε ν[όμοις καὶ ψηφίσμασιν ἐκ τῆς πρώ]της [ἡλικίας, ἀγαθῆι τύχηι δεδόχθαι τ]ῆι [βουλῆι], τοὺς λαχόντας [προ]-
[έδρους εἰς] τὴ[ν ἐπιοῦσαν ἐκκλησίαν χρηματί]σαι [περὶ τούτων, γνώμην δὲ ξυμβάλλεσθ]αι τῆς βουλῆς εἰς τὸ[ν] δ[ῆ]-
[μον], ὅτ[ι δοκ]εῖ τῆι βο[υλῆ]ι ἐπαινέ[σαι] τοὺς [ἐ]φήβου[ς τοὺς ἐπὶ Ἱππάρχου ἄρχοντος καὶ στε]φανῶσαι αὐτοὺς χ[ρυ]-
σῶι στεφάνωι [εὐταξίας ἕνεκεν ἧς ἔχο]ντε[ς διετέλεσαν καὶ εὐσεβείας τῆς πρὸς τ]οὺς θεοὺς κα[ὶ φι]-
35 λο[τ]ιμ[ία]ς [τῆς εἰς τὴν β]ουλ[ὴν καὶ τὸν δῆ]μ[ον· καὶ ἀνειπεῖν τὸν στέφανον τοῦτον] Διονυσίων τῶ[ν ἐ]-
ν ἄσ[τει τραγωιδῶν τῶι καινῶι ἀγῶνι καὶ Παναθηναίων καὶ Ἐλευσινίων τοῖ]ς γυμνικοῖς ἀγῶσι[ν]·
[τῆς δὲ ἀναγορ]εύσεως τοῦ στεφάνου ἐπιμε[ληθῆναι τοὺς στρατηγοὺς καὶ τὸν] ταμίαν τῶν στρατ[ι]-
[ωτικ][ν]· ἐπ[αινέ]σαι [δὲ] καὶ τοὺς διδασκάλους τόν [τε παιδοτρίβην Λυσικράτην Κ]εφ[αλ]ῆθεν κα[ὶ] τὸν ὁπλ[π]μ[ά]-
[χον] Νικάδαν Μ[ελι]τέα καὶ τὸν ἀκοντιστὴν Ἱέρωνα [Ἀναγυράσιον καὶ τὸν τοξότην Διο]κ[λῆ]ν Κολωνῆθεν καὶ τὸν ἀ-
40 [φέτ]ην Καλχηδόνα Περιθοίδην καὶ τὸν γραμμα[τέα αὐτῶν Μενεκλῆν Κυδαντίδην καὶ τὸν ὑ]π[ηρ]έτην [Δι]ονύσιον Εὐ-
[πυρί]δην κα[ὶ σ]τ[εφαν]ῶσαι ἕκαστον αὐτῶν θαλλ[οῦ στ]εφάνω[ι. ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφι]σμα τὸ[ν γ]ρ[αμ]ματέα τ[ὸν]
[κατὰ πρυτανείαν εἰς στήλην λιθίνην καὶ σ]τῆ[σαι ἐν ἀγορᾶι, τὸ δὲ γενόμενον εἰς αὐτὴν] ἀνάλω[μα] μερίσα[ι]
[τὸν ταμί]αν [τῶν στρατιωτικῶν].
col. I.43a  in corona:
44   ὁ δῆμος
45 τὸν κοσμη[τὴν]
  Θεόχαριν
 Ἑστιαίου
ἐκ Κεραμέων
col. II.43a  in corona:
44   ἡ βουλὴ
45   ὁ δῆμος
τοὺς ἐφήβους
col. III.43a  in corona:
44 [ἡ βουλ]
45 [τὸν κοσ]μητὴν
[Θεόχαρι]ν
[Ἑ]στιαίου
ἐκ Κεραμέων
col. IV.43a reliquiae coronae:
44 — — —
45 — — —
— — —
— — —
col. V.43a  in corona:
44  ὁ δῆμος
45 τὸν κοσμητὴν
[Θεόχα]ριν
Ἑστιαίου
ἐκ Κεραμέων
ἐπὶ Ληναίου ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Αἰγεῖδος ἐνάτ[η]ς πρυτανείας, ᾗ Ἰσίδ[ωρο]ς Ἀπολ[λ]ωνίου Σκαμβωνίδης ἐγραμμά[τευ]-
50 εν· Ἐλαφηβολιῶνος ἐνάτῃ ἱσταμένου, [ἐ]νάτῃ <τῆ>ς πρυταν[ε]ίας· [ἐκκ]λησία ἐν τῶι θεάτρωι· τῶ[ν προ]-
έδρων ἐπεψήφιζεν Ἡρακλείδης Πα[υ]σιλύπου Πειραιεὺς καὶ σ[υμ]πρόεδροι· ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶ[ι δή]-
μῳ· vv Σωκράτης Ἀριστίωνος ἐξ Οἴου [ε]ἶπεν· ἐπειδὴ Θεόχαρις Ἑσ[τιαί]ου ἐκ Κεραμέων χειροτονηθεὶς κοσ[μη]-
τὴς ἐπὶ τοὺς ἐφήβους εἰς τὸν ἐπὶ Ἱπ[π]άρχου ἄρχοντος ἐνιαυτὸν ἐπο[ι]ήσατο τὴν ἀναστροφὴν ἐν πᾶσιν τ[ο][ς]
κατὰ τὴν ἀρχὴν καλῶς καὶ δικαίως καὶ διετέλεσεν ἅπαντα πράττων ἀκολούθως τοῖς νόμοις καὶ τοῖς ψηφίσ-
55 μασιν· προενοήθη δὲ καὶ τῆς τῶν ἐφήβων ε[ὐ]ταξίας [ὄντ]ων τὸν [ἀριθμ]ὸν ἑκατὸν τετταράκοντα ἑνὸς καὶ τὴν πλ[εί]-
στην σπουδὴν καὶ ἐπιμέλειαν ἐποιήσατ[ο κ]αὶ τῆς παιδε[ίας] αὐτῶν καὶ τῆς περὶ τὰ μαθήματα φιλοτιμίας· συνε-
τήρησεν δὲ αὐτ[οὺ]ς καὶ παρ’ ὅλον τὸν ἐ[νι]αυτὸν ὀμονοοῦντας πρὸς ἀλλή[λου]ς καὶ εὐπειθεῖς κατεσκεύασεν
τοῖς ὑφ’ ἑαυτοῦ κα[ὶ τῶν] στρατηγῶν πα[ραγγ]ελλομένοις, πᾶσιν ἴσως καὶ κη[δεμο]νικῶς προσφερόμενος· ἔθυσε[ν]
[δὲ κ]αὶ τὰς θυσίας μετ’ αὐ[τῶν ὑπὲρ τοῦ δήμου] τοῖς θεοῖς καὶ τοῖς εὐεργέταις ἐ[ν] τοῖ[ς καθήκ]ουσιν χρόνοις· ἐποιήσατο δὲ καὶ τὴ[ν]
60 [ἀπόδ]ειξιν αὐτῶν ἔ[ν τε τοῖς ὅπλοις καὶ] τοῖς [π]ερὶ τὰ ναυτικὰ καθάπερ περὶ τού[των προ]στέτακται· καὶ περὶ πάντων τῶν
[κατὰ τὴν ἀ]ρχὴ[ν ἔδωκεν τὰς εὐθύνα]ς ἐν τῶι δ[ικα]στηρίωι κατὰ τὸν νόμον· δι[ά τε τὰ π]ροειρημένα οἱ ἔφηβοι βουλόμεν-
[οι κατὰ τ]ὸ καθῆκον ἀπονέ[μειν αὐ]τῶι τὰς κατα[ξίας] χάριτας ἐστεφάνωσαν [αὐτὸν κ]αὶ προαιρούμενοι στῆσαι αὐτοῦ
[εἰ]κόνα παρακαλοῦσιν ἐπιχ[ωρ][σ]αι ἑαυτοῖς τόπον εἰς [τὴν ἀνάθ]εσιν· ἵνα οὖν ἡ βουλὴ καὶ [ὁ δῆμος φ]αίνωνται τοὺς ἀναστραφέντας ἐ[ν]
[τ]αῖς ἀρχαῖς καλῶς καὶ ἀπὸ παντὸς τοῦ βελτίστ[ου τῆς καθ]ηκούσης τιμῆς ἀξιοῦν[τες καὶ π]ᾶσιν ἐφάμιλλον ᾖ τοῖς ἐπὶ ταύτην
65 [τ]ὴν ἀρχὴν καθισταμένοις δικαίως καὶ τὸν αὐτὸν [τρόπον διεξάγ]ειν, τύχηι ἀγαθῆι δ[εδόχθαι] τῆι βουλῆι, τοὺς λαχόντας προέ-
δρους εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἐκκλησίαν χρηματίσα[ι πε]ρὶ τούτων, γ[ν]ώμην δὲ ξυμβ[άλλεσθα]ι τῆς βουλῆς εἰς τὸν δῆμον ὅτι δο-
κεῖ τῆι βουλῆι, ἐπαινέσαι τὸν κοσμητὴν τῶν ἐφ[ή]βων τὸν ἐπὶ Ἱππάρχου ἄρχον[τος Θε]όχαριν Ἑστιαίου ἐκ Κεραμέων
καὶ στεφανῶσαι αὐτὸν χρυσῶι στεφάνωι κατὰ τ[ὸ]ν νόμον ἀρετῆς ἕνεκε[ν κ]αὶ δικ[αι]ο[σύνης τῆ]ς πρὸς τοὺς ἐφήβους, καὶ ἀν[ειπεῖν]
τὸν στέφανον τοῦτον Διονυσίων τῶν ἐν ἄστει [τρ]αγῳδῶν τῶι καινῶι ἀγῶνι [κ]αὶ Παναθ[η]ναίων [καὶ Ἐ]λευσινίων το[ῖς γυμνι]-
70 [κ]οῖς ἀγῶσιν· τῆς δὲ ἀναγορεύσεως ἐπιμελη[θ]ῆναι τοὺς στρατηγούς· ἐπειδὴ καὶ οἱ ἔφηβοι δι’ ἣν πεποίηται εἰς [αὐτοὺς]
[σ]πουδὴν καὶ φιλοτιμίαν βούλονται ἀναθεῖν[α]ι αὐτοῦ εἰκόνα χαλκῆν, ἐπικεχωρῆσθαι αὐτοῖς ποιήσασθαι τὴν ἀνά-
[θ]εσιν οὗ ἂν εὔκαιρον εἶναι φαίνητα[ι πλὴ]ν οὗ οἱ νόμοι ἀπαγορεύουσιν. ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν γραμ[μα]-
[τ]έα τὸν κατὰ πρυτανείαν εἰς στήλην λιθ[ί]νην καὶ στῆσαι ἐν ἀγορᾷ, τὸ δὲ γενόμενον εἰς αὐτὴν ἀνάλωμα μερίσα[ι τὸν
τ]αμίαν τῶν στρατιωτικῶν. vacat
75 [Φ]ιλοκλῆς Ἡνιόχου Ποτάμιος εἶπεν· ἐπειδὴ οἱ ἔφηβοι οἱ ἐπὶ [Π]υθέου ἄρχοντος ἐν Σαλαμῖνι, ἐν ἄστει δὲ Ἱππάρχου παραγε-
[ν]όμενοι δυσὶ πλοίοις δικρότοις ἐπὶ τὴν πομπὴν καὶ θυσίαν καὶ τὸν ἀγῶνα τῶν Αἰαντείων τή̣ν τε πομπὴν συνέπεμψαν τῷ
[Α]ἴαντι καὶ ἔθυσαν μετά τε τοῦ ἄρχοντος καὶ τοῦ στρατηγοῦ καὶ τῶν ἐπιμελητῶν· ἀνεστράφησαν δὲ ἔν τε τῇ ἐπιδημίᾳ εὐτά-
[κ]τως καθάπερ ἦν αὐτοῖς ἁρμόττον· ὅπως οὖν τούτων αὐτοῖς ὑπάρχῃ ὑπόμνημα παρὰ τοῦ δήμου τοῦ Σαλαμινίων ἀγαθεῖ τ[ύ]-
[χηι δ]εδόχθαι τεῖ βουλεῖ, τοὺς λαχόντας προέδρους εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἐκκλησίαν χρηματίσαι περὶ τούτων, γνώμην δὲ ξυμβάλλεσ-
80 [θαι τ]ῆς βουλῆς εἰς τὸν δῆμον ὅτι δοκεῖ τεῖ β[ουλῇ, ἐπαινέσαι τοὺς ἐφήβους τοὺς ἐπὶ Πυθέου [ἄρ]χοντος ἐν Σαλαμῖνι, ἐν ἄστ[ει]
[δὲ Ἱππ]άρχου καὶ τὸν κοσμητὴν αὐτῶν Θεόχαριν Ἑστιαίου ἐκ Κεραμέων καὶ στεφανῶσαι αὐτ[ὸν] χρυσῷ στεφάνῳ κατὰ τὸν νό[μον],
[καὶ ἀνει]πεῖν τὸν στέφανον τοῦτον Διονυσίων [τ]ῶν ἐν Σαλαμῖνι τραγῳδῶν τῷ ἀγῶνι· τῆς δὲ ποιήσ[εω]ς τοῦ στεφάνου καὶ ἀναγορεύ[σεως]
[ἐ]πιμεληθῆναι τὸν ἄρχοντα καὶ τὸν στρατηγὸν καὶ τοὺς ἐπιμελητάς· ἐπαινέσαι δὲ καὶ τὸν παιδοτ[ρίβ]ην Λυσικράτην Κλειτομάχου [Κεφαλ]-
[ῆ]θε[ν] καὶ τὸν ὁπλομάχον Νικάδαν Νικάδα Μελιτέα καὶ τὸν τοξότην Διοκλῆν Ξενοπείθου Κολω[νῆ]θεν καὶ τὸν ἀκοντιστὴν Ἱ[έρω]-
85 [ν]α Ἡρ[α]κλείδου Ἀναγυράσιον καὶ τὸν ἀ[φέτην Κα]λχηδόνα Καλχηδόνος Περιθοίδην καὶ τὸν γραμμ[ατ]έα αὐτῶν Μενεκλῆν Ἀπ[ολλω]-
νίου Κυδαντίδην καὶ τὸν ὑπηρέ[την] αὐτῶν Διον[ύσιον Θ]εοτείχου Εὐπυρίδην, καὶ στεφανῶ[σαι] ἕκαστον αὐτῶν θαλλοῦ στ[ε]-
φάνῳ. ἀναγράψαι δὲ [τόδε τὸ ψήφισμ]α τὸν γραμμα[τέα τοῦ] δήμου εἰς στήλην λιθίνην καὶ στ[ῆσαι] ἐν τῷ Αἰαντείῳ, εἰς δὲ τὴν ἀ[να]-
[γ]ραφὴν τ[ῆ]ς [στήλης μ]ε[ρί]σ[αι τὸν τ]αμίαν ἐκ τῶν εἰ[ς τὰ κατὰ ψ]ηφίσματα ἀναλισκομένων τῶ[ι δή]μῳ. vacat
col. I-IV.89 οἱ ἐφηβεύσαντες ἐ[πὶ Ἱ]ππάρχ[ου] ἄρχοντο[ς]·
col. I.90       Ἐρεχθεῖδος
[Δι]ογένης Διονυσί[ου] Λαμπτρεύς
[Σ]ωσίθεος Σωσιθέ[ου] Ἀγρυλῆθεν
․c.5․νετος Διογέ[ν]ου Κηφ[ι]σιεύς
[Διονύσ]ιος Δημάνθου Λαμπτρεύς
95 [․․․․κρ]άτης Ἑρμοκράτου Λαμπτρεύς
[Ζ]ω̣[ΐ]λος Ζωΐλου Εὐω[ν]υμεύς
[Λ]υσίμαχος Ἄρχοντο[ς] Λαμπτρεύς
[Μ]οσχίων Ἐπιγένου [Λα]μπτρεύς
       Αἰγεῖδο[ς]
100 ․․․ήνωρ Ἀπολ[λ — —  Ἑρ]ικεε̣ύς
[Σιλ]ανὸς [Σιλ]ανο[ῦ Γαρ]γήττιος
[Εὔ]νομος Φιλοστράτ[ου Ἀρα]φήνιος
[Ἱέ]ρων Ἀριστογείτονος Τιθ[ρά]σιος
[Ἀγ]αθοκλῆς Ἀγαθοκλέους Ε — — —
105 [Ε]ὔμηλος Ἀνδραγάθου Φηγα[ιεύς]
[Εὔβ]ουλος Ἀριστονίκου Ἐρχιεύς
․․․λαος Ζωτικοῦ Φηγαιεύς
[Ὀ]νομακλῆς vacat ἐκ Κολωνοῦ
Μηνόδοτος Μηνοφίλου Ἐρχιεύς
110         Πανδιονίδος
Φιλοκλῆς Φιλωνίδου Παιανιεύς
[Ἱε]ροκλῆς Λυσικράτου Κυθήρριος
[Δ]ιόδοτος Ἡλιοδώρου Παιανιεύς
[Φ]ιλόθεος Ἡλιοδώρου Κυδαθηναιεύς
115           Λεωντίδος
Πυθόκριτος Δημαινέτου Εὐπυρίδης
[Σ]ώνικος Κηφισοδώρου Ποτάμιος
[Κ]τησικλῆς Δικαιάρχου Δειραδιώτης
Ἀντίφιλος Ἀντιφίλου Σκ[αμβων]ίδης
120 [Ἀρ]χέλαος Ἀρχελάου  — — — ς
․․․․κος Δημη[τρίου  — — —]
— — —   — — —   — — —
          [Πτο]λεμα[ιΐδος]
․․c.7․․χος Σωσιβίου Θη[μακεύς]
125 [Καλλίθε]ος Λυσιάδου Βερνικί[δης]
[Ἀττιν]ᾶς Ἡρακλείδου Φλυ[εύς]
[Ἀριστ]όνικος Ἀργαίου Φλ[υεύς]
          vacat
col. II.90 Ἐρητυμένης Θεοδώ[ρου  — — —]
Μηνόδοτος Λάκωνος  — — —
Ἀνδρόλαος Τιμάνορ[ος  — — —]
Ἀγαθοκλῆς Ἀγαθοκλέ[ους  — — —]
Δρομοκλείδης Δρομοκλε —  — — —
95 Θεοδόσιος Ἁλκυονέως Ἑ[καλῆθεν]
Καλλιφάνης Καλλιφάνου  — — —
Κρίτων Ἑστιαίου Βερενικίδη[ς]
Μητρόδωρος Θεοδότου Φλυεύς
Νικάνωρ Ἑρμίππου Ἀφιδναῖος
100 Πύρρος Πύρρου Προσπάλτιος
Τιμοκράτης Δι[οκ]λέους Βερενικ[ί]δης
Χαρίδημος Ἀθηναγόρου Αἰγιλιεύς
Εὐκλῆς Σωκράτου Αἰγιλιεύς
Ποσειδώνιος Ποσειδωνίου Φλυ[εύς]
105 [Π]υ̣[θιό]ν̣[ικο]ς̣ Π[υθι]ονίκου Οἰναῖος
           [Ἀκα]μαντίδος
Σύμμαχ[ος  —]μάχου Θορίκιος
Βάκχιος [Ἑ]λένο[υ] Ἕρμειος
Γλαῦκος [Δι]οδώρου ἐκ Κεραμέω[ν]
110 Πολυχά[ρ]ης Πολυκλείτου Πόριος
Ἡφαιστ[ί]ων Ἡφαιστίωνος Θορίκιο[ς]
Φίλων [Φί]λωνος ἐκ Κεραμέων
Ναυ[σι]μέδων Πολυάρχου Ποτ[άμιος]
       Οἰνεῖδος
115 Ο — — νης Ἀνδροσθένου Λουσ[ι]εύς
Τ̣[— —]ς Ἀπολλοδώρου Περιθ[οίδης]
— — — ς Μνασέου Φυλάσιος
[— — —  Ἀρι]στοκράτου Ἀχαρνεύς
— — —   — — — ς Ἀχαρνεύς
120 — — —   — — —  Ὀῆθεν
— — —   — — —  Κοθωκίδης
— — —   — — —   — — άσιος
[— — —   — — —  Ὀῆ]θ[ε]ν
— — —   — — —   — — —
125     [Κεκροπίδος]
— — —   — — —   — — —
— — —   — — —   — — δης
        vacat
col. III.90 [Ἄν]δρων Ἄνδρωνος Αἰξωνεύς
[Ἀρι]στόβουλος Τίμωνος Μελιτ[εύς]
[Φιλ]ωτάδης Διονυτᾶ Συπαλήτ[τιος]
[Ἀ]λέξανδρος Ἀριστογένου Αἰξ[ωνεύς]
Μάαρκος Μαάρκου Μελιτεύς
95 Εὐάνωρ Εὐάνορος Συπαλήττιο[ς]
Μένανδρος Μενάνδρου Αἰξω[νεύς]
Μόσχος Φρουρίωνος Μελιτεύς
Ἀναξίλαος Παύ[σ]ωνος Ἁλαιε[ύς]
Εὐκτήμων Κηφισοφῶντος Ἁλα[ιεύς]
100 Ξένων Ξένωνος Ἁλαιεύς
Νικόμαχος [Δ]ιοκλέους Ξυπεται[ών]
Χαρίας [Χαρί]ου Μελιτεύς
Φιλόδημος Φιλοδήμου [Μελ]ιτε[ύς]
Τιμόθεος Τιμοθέου Ἁλαιεύς
105 Ἀθηνοφάνης Ἀ[θη]νοδώρου Αἰξω[νεύς]
       Ἱπποθωντίδος
Φιλήμων Φειδίου Πειραιεύς
Εὐεργέτης Ἐπιγόνου ἐκ Κοίλ[ης]
Ζώπυρος Ἀριστοκράτου Ἀζη[νιεύς]
110 Νικόστρατος Ἡρακλείδου ἐκ [Κοίλης]
Πόπλιος Γαΐου Πειραιεύς
Σωσικράτης Διονυσίου Πε[ιραιεύς]
Εὐνοστίδης Ἀντιδώρου Πε[ιραιεύς]
          Αἰαντίδος
115 [λ]έξανδρος Ἀλεξάνδρου Φαλη[ρεύς]
Τιμο․c.5․ς Ἀρισ[τείδ]ου Φα[ληρεύς]
Ἀπολ[λ —   — — —   Φαληρεύς]
Αἰσχίνης   — — —   — — —
Ἀπολλώνιος Θεο — —   — — —
120 Ἄνδρων Ἄνδρων[ος   — — —]
Ἡρακῶν Εὐγείτον[ος Ῥαμνούσιος]
Ἡρακῶν Ἡρακῶντ[ος Ῥαμνούσιος]
Μοσχίων Παρμε[ν — —   — — —]
Ἀρτέμων Εὐθυδ —   — — —
125 Χαριμήδης Φαντ — —   — — —
       Ἀντιοχί[δος]
Ἑρμοκλῆς Κλειδάμ[ου   — — —]
            vacat
col. IV.90 [Ἀ]ντιγένης Ἀντιγένου Ἀμφιτρο[πῆθεν]
[Φί]λιππος Ἀντιμάχου Παλλην[εύς]
[Κα]λλικράτης Καλλικράτου Κριω[εύς]
[Σ]έλευκος Ἀνδρονίκου Ἀναφλύστ[ιος]
[Ἱέ]ρων Ἱέρωνος Παλληνεύς
95 [Θ]εόξενος vacat Κριω[εύς]
․․ανδρος Δημοφάνου Ἀλωπεκῆθ[εν]
[Αἰ]γιαλὸς Εὐκλ̣είνου? Παλληνεύς
[Ἀρ]ιστομένης Εὐβίου Θοραιεύς
[․․μ]οκράτης Φίλωνος Παλληνεύ[ς]
100 [— — τ]όμαχ[ος  — —]ου Ἀναφλύστ[ιος]
         Ἀ[τταλίδος]
— — — ος  — — ά[του   — — —]
[Κά]λλιππος Πομπ[ί]δου Ἀθμον[εύς]
[Εὔ]βοιος Ἑρμαγόρου Προβαλ[ίσι]ος
105 [Μη]τρόδωρος Ἀνδρομάχου [Ἀ]θμονε[ύς]
[Ὀ]νήσ[ιμο]ς Κρατίππου Προβαλίσι[ος]
[Πολ]έμαρ[χ]ος? Φιλοξενίδου Ἀπολλων[ιεύς]
[Σ]ωσιγέν[ης] Σωσιγένου Προβαλίσιο[ς]
[Σ]τρατόνικος Φανίου Ἀγκυλῆθεν
110 [Σ]τρατόν[ι]κος Λαφαίου Σουνιεύς
      vacat Ξ vacat
— — — ς Εὐφράνορος Πάριος
[․․․․σ]τρατο[ς] Σωστράτου Σικυώνι[ος]
[․․․όδ]ωρος Ἀπο[λ]λωνίου Κερκινίτ[ης]
115 ․c.5․νιος Ἀπολλ[ω]νίου Ἡρακλε[ώτης]
[Ἀσκλ]ηπιάδης Ἀσκλη[π]ιάδ[ου  — — —]
[Ἀμμ]ώνιος Ἀμμωνίου Λαοδ[ικεύς]
[Ἀσκ]ληπιάδης Ἀφροδισίου  — — —
[Κρατῖ]νος Κρατίνου Ἡρακλεώτης
120 [Νικομ]ήδης Νικομήδου Βηρύτιος
․․․․δ̣οτος Σαώνδου Θεσπιεύς
[Ποσ]ειδώνιος Ποσειδωνίου Ἀντιοχε[ύς]
[Σατυ]ρίων Σατυρίωνος Λαοδικεύς
․c.5․αχος Διογνήτου Ἀντιοχεύς
125 ․c.5․διος Δημοκλέους Σολεύς
— — —  Πέλοπος Λαοδικεύς
[— — ν]δρος Μενάνδρου Ἀντιοχεύς
— — — ς Ποπλίου Ῥωμαῖος
col. I.128a    vacat 0.035
    in corona:
129      ἡ βουλὴ
130      ὁ δῆμος
τὸν [πα]ιδοτρί[βην]
   Λυ[σικρά]την
    Κεφαλῆθεν
      vacat
col. II.128a  vacat 0.035
  in corona:
129    ἡ β[ουλὴ]
130    ὁ δῆ[μος]
τὸν ὁπλ[ομάχον]
   Νικάδα[ν]
   Μελιτ[έα]
     vacat
col. III.128a  vacat 0.035
  in corona:
129 [ἡ βουλὴ]
130 [ὁ δῆμος]
[τὸν ἀκοντιστὴν]
[Ἱέρωνα]
[Ἀναγυράσιον]
col. IV.128a vacat 0.035
 in corona:
129 [ἡ βουλὴ]
130 [ὁ δῆμος]
[τὸν τοξότην]
[Διοκλῆν]
[Κολωνῆθεν]
col. V.128a vacat 0.035
 in corona:
129   ἡ [βουλὴ]
130   ὁ δ[ῆμος]
[τὸν] ἀφέτη[ν]
Καλχη[δόνα]
Περιθοί[δην]
col. VI.128a  vacat 0.035
  in corona:
129 [ἡ βουλὴ]
130 [ὁ δῆμος]
[τὸν γραμματέα]
[Μενεκλῆν]
[Κυδαντίδην]
col. VII.128a vacat 0.035
 in corona:
129   ἡ βουλὴ
130   ὁ δῆμος
τὸν ὑπηρέτην
  Διονύσιον
 Εὐπυρίδην.
Search Help
Contact Us