[ ] Att. — non-stoich. — c. 140 a.?
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τῶν]
1 [προέδρων ἐπεψήφιζεν — — — — τ]ιμ[ος — — — — — — — — — — καὶ συμπρόεδροι]·
              [ἔδοξεν] τεῖ βου[λεῖ καὶ τῶι δήμωι]·
— — — — — — — — — — — Μελιτεὺς [εἶπεν· ἐπειδὴ Μιλτιάδης Ζωΐλου]
[— — — — — — — τεταγ]μένος καὶ τ — — — — — — — — — — — — — —
5 — — — — — — — — — — σάμενος πρὸς — — — — — — — — — — — — —
[— — — — — — στύππ]ινα μὲν δεῖσθαι — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — α πάντα ἐπαγγέ[λλεται — — — — — — — — —]
— — — — — — — — — ς τετελειωμένοις — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — τὰ κοινὰ τῆς πόλεως — — — — — — — — — — —
10 — — — — — — — — — ν ἐπιτελεῖν· ἀγαθεῖ τ[ύχει δεδόχθαι τῆι βουλῆι τοὺς]
[λαχόντας προέδρους εἰ]ς τὴν ἐπιοῦσαν ἐκκλη[σίαν χρηματίσαι περὶ]
[τούτων, γνώμην δὲ ξυ]μβάλλεσθαι τῆς βουλῆς [εἰς τὸν δῆμον — — —]
— — — — — — — — — — Μιλτιάδει Ζωΐλου Μαραθ[ωνίωι — — — — — —]
[— — — — — — — — τῆς] ἐν Κεραμεικῶι μακρᾶς στ[οᾶς — — — — — —]
15 [— — — — — — — — αι] δὲ αὐτῶι ἀτέλειαν τῶν ε[ἰσαγομένων — — —]
— — — — — — — — — — τῶι συνχρήσασθ̣<αι> καὶ τοῖς — — — — — —
[— — — — — — εἶναι δ]ὲ αὐτῶι καθότι ἐπηγγέλ[λετο τελειώσαντι εὑρέσθαι]
[καὶ ἄλλο ἀγαθὸν παρὰ] τοῦ δήμου.  vacat
18a                      vacat spatium unius versus
19 [ἐπὶ — — — ἄρχοντ]ος ἐπὶ τῆς Ἱπποθωντί[δος — — πρυτανείας, ἧι]
20 [— — —  — — — Β]ουτάδης ἐγρ[α]μμάτ[ευεν· — — ῶνος — — —]
[— —, — — ι τῆς πρυτα]νείας· ἐκκ[λησία] κυ[ρία — — — τῶ]μ προέ-
[δρων ἐπεψήφιζεν — —]τιμος Τιμ[— —  — — — καὶ συμπρό]εδροι·
              [ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι]·
[— — — — — — — — — — — — — — — εἶπεν· ἐπείδη Μιλτιάδη]ς Ζωΐλο[υ]
25 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ει τε πα[ν]τ
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — εὔχ]ρηστον ἑαυτὸν
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — υτε ἄλλης ὑδ̣ε̣
[— — — — — — — — — — — — — ἐν τῶι ἐπὶ — — — ἄρχο]ντος ἐνιαυτῶ[ι]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — το]ῦ ἀγῶνος προε-
30 [νοήθη — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]όμενος δὲ κα[ὶ]
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — σατο εἰς
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τοῦ βασιλ-
[έως ․c.5․ τὰς θ]υσίας ἔθ[υσεν — — — — — — — — — —]οις καὶ τοῖς
[ἄλλοις θεοῖς] οἷς καθῆκο[ν ἦν — — — — — — — — — τὴν] ἀρχὴν διεξ-
35 [ήγαγεν καλ]ῶς καὶ μεγαλο[μερῶς καὶ — — — — — — ἐπὶ τοῖ]ς σιτωνικ-
[οῖς ἐν τῶι ἐπ]ὶ Ἄρχοντος ἄρχον[τος ἐνιαυτῶι — — — — —]ι πρώτου vacat
[προσήνεγ]κεν οὐκ ὀλίγα χρήμ[ατα καὶ — — — — — — — ἐν τῶι ἐ]πὶ Θεαιτήτο-
[υ ἄρχοντος] ἐνιαυτῶι κατασταθε[ὶς — — — — — — — — — —]ησεν ἀξίω-
[ς τῆς χειροτ]ονίας πᾶσαν δαπάνη[ν — — — — — — — — —] τῆς πρὸς
40 [τὴν ἀρ]χὴν ἐκτενείας· παρακληθ[εὶς δὲ ․․c.8․․․]ε̣․․․ο․․5․․μ․․․
[τὴν ἀγ]ωνοθεσίαν τῶν Παναθηναί[ων ․․c.7․․] λοιποῦ ὑπαρχοντ․․
․c.5․του εἰς τὴν συντέλειαν τῆς παρ[ασκευῆς κ]αὶ τῶν μὲν ἀποτετα-
[γμένω]ν προσόδων μὴ συνεκποιουσῶν, ἐ[λλειπόντω]ν δὲ πλειόνων χρημ[ά]-
[των σ]κῆψιν οὐδεμίαν ποιησάμενος 〚άμε[νος〛 προσήν]εγκεν παρ’ ἑαυτοῦ
45 [χρήματ]α ἄτοκα, οὐκ ὀλίγα δὲ καὶ ἐκ τῶν ἰδί[ων προαν]ήλωσεν πρὸς τὸ μὴ
[ἀποστ]ερῆσαι τὸν δῆμον μηθενὸς τῶν π[ρὸς τὴν ἀγ]ωνοθεσίαν [ἀ]νηκόν-
[των, καὶ] τά τε ἐν ἀκροπόλει προσδεόμε[να ἐργασία]ς καὶ τὰ ἐν τῶι ὠιδείωι
[καὶ τῶι Ἀν]ακεί[ω]ι ἐπεσκεύασεν προσηκ[όντως, ἔδωκ]εν δὲ καὶ ὅπλα στύπ-
[πινα καὶ] τὰ λοιπὰ τὰ ἐλλείποντα πρ[ὸς τὴν κομιδὴ]ν τοῦ πέπλου vacat
50 [καὶ πάντ]α τὰ πρὸς τὴν πομπὴν καὶ τ[ὰς θυσίας τὰς ὀφειλ]ομένας τοῖς
[θεοῖς ἐπο]ίησεν μεγαλομερῶς καὶ τ[ὸν ἀγῶνα ἔθηκε]ν ἀξίως τῆς τε
[ἀρχῆς κα]ὶ τοῦ χειροτονήσαντος [αὐτὸν δήμου, ἔ]λεξεν δὲ καὶ vacat
[κανηφόρο]ν τὴν ἑαυτοῦ θυγατέ[ρα ․․c.8․․․ καὶ ἐδα]πάνησεν καὶ εἰς
[ταῦτα διά]φορα πλείονα, συνετέλ[εσε δὲ τὰ Παναθήνα]ια ἐπιφανῶς
55 [καὶ καλῶς τήν] τ[ε] δαπάνην ἅπασα[ν ․․c.7․․ ἐκ τῶν ἰδί]ων· θεωρῶν δὲ
[τὴν μακρὰ]ν στοὰν οὖσαν α[․․․․․c.15․․․․․․ καὶ διε]φθαρμένην
[ἐπεσκεύασε]ν καὶ τῆς χρεία[ς — — — — — τὸν δ]ῆμον αὐτὸς
[οὐ μόνον ἐπηγ]γείλατο, ἀλλὰ — — — — — — — — — βραχεῖ χρόνωι
[․․․c.11․․․․ χ]ορηγίας τῆς γ̣ — — — — — — — — ς πρὸ πλείσ[τ]ου
60 [ποιησάμενος] τὸ τῶι δήμ[ωι συμφέρον — — — — — — — —]ν ὡς τάχιστ[α]
․․․․․c.14․․․․․αι ἵνα εἰς — — — — — — — — είας τυγχάνηι
[․․․․․c.14․․․․․ τῆ]ς παιδ[είας — — — — — — — — — —]ν καὶ τὴν θερα-
[πείαν — — — — — — — —]ια — — — — — — — — — — — — εις εὐσχημό-
[νως — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
64a — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τ]-
65 [ὸν γ]ραμματ[έα — — — — — — — — — — — — — — — — — στῆσαι]
παρὰ τὴν εἰκόν[α — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
ὁ δῆμος ἐπίστα[ται — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
εὔνοιαν καταξίως — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
68a     vacat 0.28            vacat 0.075
                           in corona:
69                            Μιλτι[άδης]
70                             Ζωΐλ[ου]
                          [Μ]αραθ[ώνιος].
Search Help
Contact Us