[ ] Att. — non-stoich. — c. 188/7 — IG II² 892 Add. (pt. 1.2 p. 668)
frg. a.1 [ἐ]πὶ Συμμάχου ἄρχον[τος ἐπὶ τῆς — — —]
δος δεκάτης πρυτα[νείας, ἧι Ἀρχικλῆς]
Θεοδώρου Θορίκιος ἐγρ[αμμάτευεν· Μου]-
νιχιῶ[νο]ς δευτέραι μετ’ [εἰκάδας, ἐνάτει]
5 καὶ εἰ[κ]οστεῖ τῆς πρυτανε[ίας· ἐκκλησία]
ἀρχαιρεσίαι κατὰ τὴν μαντ[είαν τοῦ θεοῦ]·
τῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν [Φιλήμων Ἡ]-
φαιστίωνος Ἐρχιεὺς καὶ συ[μπρόεδροι]·
[ἔδ]οξεν τεῖ βουλεῖ καὶ τῶι δήμ[ωι]·
10 ․․․c.9․․․λ․c.5․ς εἶπεν· ἐ[πειδὴ]
10a — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — —
frg. b.11 [Ἀθη]ναίων· εἶναι δὲ α[ὐτὸν καὶ πρόξενον καὶ εὐεργ]-
[έτ]ην τοῦ δήμου· ὑπάρχειν δὲ Σω[․c.6․․ καὶ εἰς τὸν]
[μ]ετὰ ταῦ[τ]α χρόνον ἀποδεικνυμένωι τὴν πρὸ[ς Ἀθη]-
[ναίο]υς [ε]ὔνοιαν εὑρέσθαι καὶ ἄλλο ἀγαθὸν ὅτου ἂν
15 [δοκῆ]ι ἄξιο[ς ε][ν]αι· ἀνα[γρ]άψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τ[ὸ]-
[ν γραμματέα τ][ν] κατὰ πρυτανείαν ἐν στήλει λιθί-
[νει καὶ στῆσαι ἐ]ν ἀκροπόλει, εἰς δὲ τὴν ἀναγραφὴν
[καὶ τὴν ἀνάθε]σιν τῆς στήλης μερίσαι τὸν ταμίαν
[τῶν στρατι]ωτικῶν καὶ τοὺς ἐπὶ τεῖ διοικήσει τὸ γε-
20 [νόμενον ἀνάλω]μα. vacat
                 vacat 0.005
               vestigia coronae
Search Help
Contact Us