[ ] Att. — non-stoich. — fin. s. III a.
See also:
1 ․․․c.10․․․σα — — — — — — — — — — — — — — —
․․ν τε ὁ δῆμος ὁ Κυμαί[ων — — — — — — — — — χρ]-
[ή]ιζων τῶν τῆς πόλεως εὐ̣ — — — — — — — — — — —
νῦν δὲ βουλόμενος ἀεὶ τ — — — — — — — — — — — —
5 πρεσβευτὴν Πασέαν ὃς [— — — — — — — — — — ἄλ]-
λα μὲν πολλὰ καὶ φ[ι]λ[άνθρωπα — — — — — τῶι δήμωι]
τῶι Ἀθηναίων δ̣[έ]δ̣[ο]κ[ται — — — — — — — — — — —]
[ἀ]κολούθως πρ[ὸ]ς τὸ[ν] δ[ῆμον — — — — — — ἀποδεικ]-
[ν]ύμενος σπουδὴν τῶ[ι δήμωι — — — — — — — — — —]
10 εἰς τὸν ἅπαντα χρό[νον — — — — — — — — — — — —]
κατασκευάζει τὸν [․․․c.11․․․․ ὅπως ἂν οὖν ἐφάμιλλον εἶ πᾶ]-
σιν εὐεργετεῖν τ[ὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων εἰδόσιν ὅτι χάριτας]
ἀξίας κομιοῦντα[ι ὧν ἂν εὐεργετήσωσιν, δεδόχθαι τεῖ βου]-
[λ]εῖ τοὺς λαχόντ[ας προέδρους εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἐκκλησίαν]
15 [χρηματίσαι] περ[ὶ τούτων κτλ.]
Search Help
Contact Us