[ ] Att. — non-stoich. — c. 209/8 — IG II² 848 Add. (pt. 1.2 p. 668)
frg. a.1 [ἐπ] Ἀρχ[ελά]ο[υ ἄρχ]ο[ντος ἐπὶ τῆς Λεωντ]ίδος τρίτης πρυτανε-
[ί]ας, ε[ἷ Μόσχος Μοσχί]ω[νος? Ἀνκυλῆ]θ[εν ἐγραμμ]άτευεν· Βοιηδρο-
[μι][νος ἕκτει μετ εἰκάδας, ἐνάτει καὶ ε]ἰκοστ[εῖ τῆς π]ρυτανεί-
[ας. ἐκκλησία ․c.6․․· τῶν προέδρων ἐπεψήφιζε]ν [Κ]αλλίστρατος
5 [— — —  — — — καὶ συμπρόεδροι].
                  [ἔδοξεν τῶι δήμωι]·
[— — — — — — — — — εἶπεν· ὑπὲρ ὧν ἀπαγγέλλουσιν οἱ πρυτά]νεις τῆς Λεωντί-
δος [ὑπὲρ τῶν θυσιῶν ὧν ἔθυον τὰ πρὸ τῶν ἐκκλησιῶν τῶι] τε [Ἀπ]όλλωνι τῶι Προ-
[σ]τατ[ηρίωι καὶ τεῖ Ἀρτέμιδι τεῖ Βουλαίαι καὶ τοῖς ἄλλ]οις θεοῖς οἷς πά-
10 [τ]ριο[ν ἦν, ἐπεμελήθησαν δὲ καὶ τῆς συλλογῆς τῆς β]ουλῆς καὶ το[ῦ]
[δ][μ]ου [καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων ὧν προσέταττον αὐτοῖς οἱ νόμοι], ἀγαθεῖ τύ-
χει δεδόχθα[ι τῶι δήμωι, τὰ μὲν ἀγαθὰ δέχεσθ]α[ι τὰ γε]γονότα
ἐν τοῖ[ς ἱερο]ῖς οἷ[ς ἔθυον ἐφ ὑγιείαι καὶ σωτηρίαι τῆς] τ[ε] βουλῆς
[κ]αὶ το[ῦ δήμ]ου κ[αὶ παίδων καὶ γυναικῶν· ἐπαιν]έσαι δὲ τοὺς πρυ-
15 τά[νεις τῆς] Λεω[ντίδος καὶ στεφανῶσαι αὐτοὺς χρυσῶι] στεφάνωι κατὰ
τὸ[ν νόμον ε]ὐσ[εβεί]ας [ἕνεκα τῆς πρὸς τοὺς θεοὺς κ]αὶ φιλοτ[ι]μ[ί]α[ς]
[τῆς εἰς τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων· ἀναγ]ράψαι δὲ τόδε τὸ
[ψήφισμα τὸν γραμματέα τὸν κατὰ πρυτανείαν] ἐν στήλει
[λιθίνει καὶ στῆσαι ἐν τῶι πρυτανικῶι, εἰς δ]ὲ τὴν ἀναγρα-
20 [φὴν τῆς στήλης μερίσαι τοὺς ἐπὶ τεῖ διοικήσ]ει τὸ γενό-
[μενον ἀνάλωμα].
                            {²vacat 0.03}²
col. I.22 [ἡ] βουλὴ
[τὸν ταμ]ί-
α[ν] Π[α]τρο-
25 κλῆν [Σ]ου-
[ν]ιέ[α].
col. II.22 ἡ βουλὴ
τὸν γραμ-
ματέα Ἀπ-
25 ολλοφάνην
Κήττιον.
{²vacat 0.05}²
27 ἐπ Ἀρχελά[ο]υ ἄρχ[ον]τος [ἐπὶ τῆς] Αἰαντίδος τ[ετ]άρτης πρυτα-
[ν]είας, ἧ[ι] Μόσχος Μο[σχίωνος?] Ἀ̣νκυλῆθεν ἐγραμμάτευεν· Βο-
[η]δρομιῶνος [ἐνάτει μετ εἰκάδα]ς, [τρ]ίτει τῆς πρυτανείας·
30 βουλὴ ἐ[ν β]ου[λευτηρίωι καὶ ἐκ] τοῦ βουλευτηρίου ἐν τῶι Ἐλευ-
σινίωι· τῶ[ν προέδ]ρων [ἐ]π[εψήφιζεν] Ναυσικλῆς Ἀπολλοδώρου Κε-
φαλῆθεν [καὶ συμπρόεδροι].
                             {²vacat 0.015}²
33                         [ἔδο]ξε[ν τεῖ β]ουλεῖ·
Ἔκφαντος [Ε][φάνο]υ [εἶπεν]· ἐπ[ειδ]ὴ οἱ πρυτάνεις τῆς Λεων-
35 τίδος ἐπαινέ[σαντες] κα[ὶ στ]εφανώσαντες ἀποφαίνουσι τεῖ
βουλεῖ τ[ὸν τ]αμί[αν] ὃν εἵλοντο ἐ[ξ ἑαυτῶ]ν Πατροκλῆν Σουνιέ-
[α] καὶ τὸν γρα[μμα]τέα Ἀπολλοφά[νην Κήττιο]ν τὰς θυσίας τεθυ-
[κ]έναι πά[σας τὰς κ]αθηκούσας ἐν τ[εῖ πρυ]τανείαι ὑπέρ τε τῆς βου-
λῆς κα[ὶ] τ[οῦ δήμ]ου, [ἐπιμεμε]λῆ[σθαι δὲ κ]αὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων
40 καλῶ[ς καὶ φιλοτίμως· ἀγα]θῆι τ[ύχηι δεδόχ]θαι τεῖ βουλεῖ, ἐπαινέ-
[σ]αι τὸν τα[μί]αν Π[ατροκλῆν ․․c.8․․․ Σο]υνιέα καὶ τὸν γραμμ[α]-
[τ]έα Ἀπολλοφάν[ην Ἀπολ]λοφ[άνους Κήττι]ον καὶ τὸν τα[μίαν]
[τ]ῆς βουλῆς Ἔκφαντον Θριά[σ]ιον κ[αὶ τὸν ἱ]ερέα τοῦ ἐπ[ωνύμου Εὐ]-
[β]ουλί[δη]ν Π[οτάμ]ιον [καὶ τὸν κή]ρυκα [τῆς β]ουλῆ[ς καὶ τοῦ δήμου]
45 [Εὐκλῆν Τρινεμεέα καὶ τὸν γραμ]ματ[έα τ][ς] βου[λῆς καὶ τοῦ δήμου]
[Λάνομον Βερενικίδην καὶ τὸν ὑπ]ογρα[μματέα Ἐπ — —  — — —]
frg. b.col. I [— — —]
[— — —]
1 ․․․Ι․․․Ι#⁷
[Σο]υνι[ε]ῖς
Τ․․․οι․της
Διομέδων
5 ․Ω․․ΝΛ․
[Δ]ιομήδ[η]ς̣
[Κ]λείσοφο[ς]
[Θ]εαγέν[ης]
․․ο̣․․․
10 ․Ι#⁷․․Ε․Σ
[Ὀλυ]μ[π]ιόδωρος
․c.6․․Σ․․
[— — —]
[— — —]
15 [Ε]ὐβίοτος
․πι․ιω․․
Φ̣ίλων
vacat 0.028
col. II [— — —]
[— — —]
1 [— — —]
[— — —]
Χολλεῖδαι
 Διονύσιος ․․․
5  Πισταγόρας Οι
 Μενέφρων Με̣
 Ζώπυρος Τιμι
 Φίλων Φιλο
Λευκονοεῖς
10  Πάνδιος
Ἡφαιστό[δ]ω[ρος]
 Θεογένης
 Στράτων
Ἀθηνογένης
15 Ἁλιμούσιοι
 Διόδωρος ΗΓ
[Ἑρ]μίας
{²vacat 0.028}²
col. III [— — —]
[— — —]
1 [— — —]
[— — —]
[— — —]
[— — —]
5 [— — —]
[— — —]
[Πα]ιονίδαι
 Τίμων Τιμοσ
 Θεοφάνης
10 [Κ]αλλίξενος
[Σ]καμβωνίδαι
[Ν]ικήτης Λεο̣
[Ἰ]θυγιτονίδης
 Λυσίμαχος
15  Δέ[ξ]ανδρος
[Ὑβά]δαι
 Διονυσόδωρος
   {²vacat}²
{²vacat 0.028}²
col. IV [— — —]
[— — —]
1 [— — —]
[— — —]
[— — —]
[— — —]
5 [— — —]
Εὐπυρίδαι
 Μαλάκων
 Νικοσθένης
Ποτάμιοι
10  Μόσχος
Ὀλυμπιόδωρος
Κολωνεῖς
Ἑρμόλυκος
Κρωπίδαι
15  Πρωταγόρας
   {²vacat}²
vacat 0.028
col. I {²in corona:}²
18 [ἡ βουλὴ]
[κφαντον]
20  Θρι[άσι]-
   ον
col. II {²in corona:}²
18  ἡ βουλὴ
 Εὐβουλί-
20  δην Ποτά-
   μιον
{²vacat 0.07}²
col. III {²in corona:}²
18  ἡ βουλὴ
 Εὐκλῆν
20  Τρινεμε
{²vacat 0.07}²
col. I {²in corona:}²
22  ἡ βο[υλὴ]
Ἐπ[— —]
[— — —]
col. II {²in corona:}²
22  ἡ βουλὴ
 Λάνομον
 Βερενικί-
25    δην
Search Help
Contact Us