[ ] Att. — 1st c. AD — IG II² 13132
See also:
IG II(2) 13132 (Wilhelm):
1 [ᾧ ποτ’ ἐμῆς ὁ πατὴρ {²⁷γενετὴρ?}²⁷ νεογνὸ]ν ζῳῆς ἴδε χάρμα
[ἤματι, τῷ καὶ αὐτ]ῷ πένθιμον ἄλγος ἔτληι·
[θνήισκω δ’ ἐκπλήσ]ας ἐτέων ἑκκαίδεκ’ ἀριθμόν·
[ἡμέρα μου βίοτον π]άντα καθεῖλε μία·
5 [κὰτ δὲ γενέθλιον] ἦμαρ ἐμοὶ θανάτου τέλος ἦλθεν·
[ἧν δέ μοι οὐχὶ χα]ρᾶς ὁ χρόνος ἄλλ’ ὀδύνης
Search Help