[ ] Att. — Athens — non-stoich. — late 3rd c. BC
1 [ἐπὶ Ἀπολλοδώρου ἄρχοντος ἐπὶ] τῆς Αἰα̣[ντίδος τρίτης πρυτανείας]
[ἧι ․4-5․ Θράσωνος Ὀῆθεν ἐγραμ]μάτευεν· Βοη[δρομιῶνος — — — c.7-8 — — —]
[— — — — c.12-13 — — — — τῆς πρυτανεί]ας· βουλὴ ἐν τῶι Παν[αθηναϊκῶι στα%⁸⁰]-
[δίωι· τῶν προέδρων ἐπεψήφιζε]ν Νικόστρατος Μενεμάχου Ἀχα[ρ%⁸⁰%⁸⁰]-
5 [νεὺς καὶ συμπρόεδροι· vv ἔδο]ξεν τεῖ βουλεῖ καὶ τῶι δήμωι· Σωσιγ[έ]-
[νης — — — — — 18-19 — — — — —]ς εἶπεν· v ἐπειδὴ οἱ ἔφηβοι οἱ ἐπὶ Διοδό[%⁸⁰]-
[του ἄρχοντος τὰς θυσίας τὰ]ς καθηκούσας ἀπὸ τῆς ἑστίας ἀρξάμενο[ι]
[ἐν τῶι πρυτανείωι καὶ τὰς] ἐγγραφὰς ἐκεῖ συνετέλεσαν κατὰ τὴν τοῦ [v]
[δήμου προαίρεσιν· ἐπόμπευσ]αν δὲ καὶ τὰς πομπὰς τήν τε τῶν Σεμνῶν Θ[ε]-
10 [ῶν καὶ τοῦ Ἰάκχου ὡς μάλισ]τ̣α τοῖς πατρίοις ἀκολούθως εὐτακτοῦντ[ες]·
[ἤραντο δὲ καὶ τεῖ θυσίαι τοὺ]ς βοῦς· ἀπεδήμησαν δὲ καὶ εἰς Ἐλευσῖνα εἰς [v]
[τὸ ἱερὸν ὅπως ἂν εὐσεβῶς] ἔχει πάντα τὰ πρὸς τοὺς θεοὺς· λελειτουρ%⁸⁰-
[γήκασιν δὲ καὶ τοῖς μυστ]ηρίοις καθάπ<ε>ρ ἠγγέλθη αὐτοῖς· διετέλεσαν
[δὲ καὶ τὸν ἐνιαυτὸν εἰς τὰ] γ̣υμνάσια· ἔδραμον δὲ καὶ τὰς λαμπάδας v
15 [ἁπάσας καὶ τοὺς ἄλλους ἀγῶ]νας ἠγωνίσαντο καλῶς καὶ εὐσχημόνως·
[τοῖς δὲ Ἐπιταφίοις ἐν τοῖς] ὅπλοις ἀπόδειξιν ἐποιήσαντο· ἐπεμελή[%⁸⁰]-
[θησαν δὲ καὶ τῆς φυλακῆς τῶν] πόλεων πειθόμενοι τοῖς στρατηγοῖς κα[ὶ v]
[τῶι κοσμητεῖ· ἐλειτούργησα]ν δὲ καὶ ἐν τῶι Ἡφαιστιείωι· διετέλεσαν δὲ κα[ὶ]
[τὴν ἄσκησιν εὐτάκτως ποιοῦν]τ̣ες μετὰ τῶν ὅπλων οὐθενὸς αὐτοῖς μεριζ[ο]-
20 [μένου ὑπὸ τοῦ δήμου· ἐποιήσα]ντο δὲ καὶ πρὸς τεῖ μελέτει τεῖ κατὰ τὸν πλο[ῦν]
[τὴν περὶ τῆς ἐφηβείας ἀπόδει]ξιν τεῖ βουλεῖ τὴν ἐν τοῖς ὅπλοις ἀκολούθω[ς]
[τοῖς νόμοις καὶ τοῖς ψηφίσ]μασι τοῖς εἰς πολεμικὴν χρείαν καθήκουσιν· κα%⁸⁰-
[θάπερ παρεῖχον αὐτοὺς ὑπ]ὲ̣ρ πατρίδος μέλλοντας ἀγαθοὺς ἀγωνιστὰς
[τοῖς διδασκάλοις πειθόμεν]οί τε καὶ ἐπιμελεῖς· ἀκολούθως δὲ ταῖς ἐγγρα%⁸⁰-
25 [φαῖς ἐν ἀκροπόλει εὐδόξως τ]ὰ ἐξιτητήρια παρασκευάζονται ποιεῖν ἵνα
[τὰ ὅπλα αὐτῶν παρέχωσιν μετὰ] πάσης εὐκοσμίας καθάπερ καὶ τὰς χλαμύδας v
[καὶ τὰ ἄλλα ἐνδύματα αὐτῶ]ν· v ὅπως ἂν οὖν ἀεὶ τοῖς ἐφηβεύουσιν ἐφάμιλ-
[λον ἦι εἰδόσιν τοὺς πειθαρ]χ̣οῦντας τοῖς χειροτονουμένοις ἐπὶ τὴν εὐ-
[ταξίαν τιμηθέντας, ἀγαθεῖ τύ]χει δεδόχθαι τεῖ βουλεῖ τοὺς λαχόντας vv
30 [προέδρους εἰς τὴν ἐπιοῦσα]ν ἐκκλησίαν χρηματίσαι περὶ τούτων· γνώμην v
[δὲ ξυμβάλλεσθαι τῆς βουλ]ῆς εἰς τὸν δῆμον ὅτι δοκεῖ τεῖ βουλεῖ ἐπαι%⁸⁰-
[νέσαι τοὺς ἐπὶ Διοδότου ἐφ]ηβεύσαντας καὶ στεφανῶσαι χρυσῶι στεφάνωι̣
[εὐταξίας ἕνεκα καὶ εὐσεβεί]ας καὶ φιλοτιμίας ἣν ἔχοντες διατετελέκα%⁸⁰-
[σιν εἰς τὴν βουλὴν κ]αὶ τὸ̣[ν] δῆμον καὶ ἀνειπεῖν τοὺς στεφάνους Διονυσίων
35 [τε τῶν ἐν ἄστει καὶ] Παναθηναίων καὶ Ἐλευσινίων τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶσιν·
[τῆς δὲ ἀνογορεύσεω]ς καὶ ποιήσεως τῶν στεφάνων ἐπιμεληθῆναι τοὺς vv
[στρατηγοὺς καὶ τὸ]ν̣ ταμίαν τῶν στρατιωτικῶν· ὑπάρχειν δὲ αὐτοῖς καὶ̣ [v]
[προεδρίαν ἐμ πᾶ]σιν τοῖς ἀγῶσιν οἷς ἡ πόλις τίθησιν· δοῦναι δ’ αὐτοῖς κα[ὶ]
[ἀνάθημα ἐν τόπωι ο]ὗ ἂν αὐτοὶ αἱρῶνται· ἐπαινέ̣[σαι δὲ] καὶ τὸν παιδοτρί̣[%⁸⁰]-
40 [βην Ἑρμόδωρον Ἑορτί]ου Ἀχα̣ρ̣ν̣[έ]α̣ ὅ̣τ̣[ι το]ῖς νό̣[μοις τοῦ δήμου] καὶ τοῖς ψη[%⁸⁰]-
[φίσμασιν — — — — — — — c.39 — — — — — — — — —] δὲ καὶ τὸν
[— — — — — — — — — — c.43 — — — — — — — — — — ἀκον]τ̣[ι]στὴν
[— — — — — — — — — — — c.50 — — — — — — — — — — — —]να̣
[— — — — — — — — — — — c.49 — — — — — — — — — — — —]ου
45 [— c.6 — κα]ὶ τὸν γ̣ραμμ̣[ατέα — — — — c.23 — — — — στε]φα[%⁸⁰]-
[νῶσαι ἕκ]α̣στον αὐτῶν [θ]αλλο[ῦ στεφάνωι· ἀνα]γ̣ρ̣άψαι δὲ τό[δε τὸ ψήφι̣]-
[σμα καὶ] τὰ ὀνόματα αὐ̣τῶν τὸν γ̣ραμμα̣τέα τὸν κατὰ πρ[υ]τ̣α[ν]είαν
[ἐν στήλ]ει λιθίνει καὶ στῆσαι ἐν τεῖ ἀγορᾶι· τὸ δὲ γενόμενον ἀνάλω[%⁸⁰%⁸⁰]-
[μα δοῦ]ν̣αι τὸν ταμίαν τῶν στρατιωτικῶν. vacat
cr 1.49a vacat 0.027 m.
incised triple circles
50  ἡ βουλή
 ὁ δῆμος
[τ]ὸν κοσμη-
[τ]ὴν Νικόβου-
λ̣ον Ἐργοχά-
55   ρου Ὀῆ-
    θ̣εν
cr 2.49a                   vacat 0.037 m.
                  incised triple circles
57                   ἡ βουλή
                  ὁ δῆμος
                  τοὺς ἐφή-
60                     βους
cr 3.49a                                          vacat 0.027 m.
                                         incised triple circles
61                                             οἱ ἔφη-
                                          βοι τὸν κο-
                                          σμητὴν Νι-
                                          κόβουλον Ἐρ-
65                                           γοχάρου
                                           Ὀῆθεν.
col. I-II.67 [οἱ ἐφ]ηβεύσαντες ἐπὶ Διοδότου ἄρχοντος
col. I.68 [Ἀντιγονίδος]
[— — —]ος Σωφίλου Ἀγρυλῆθεν
70 [— — —]τος Φίλωνος Λαμπτρεύ(ς)
[Δημητριάδος]
[— — — —] Φιλωτάδου Φυλάσιος
[— — — Δη]μ̣ητρίου Ἀτηνεύς
[— — — — —]φίλου Μελιτεύς
75 [Ἐρεχθεῖδος]
[— — — — —]ο̣υ Κ̣ηφισιεύς
[— — — — — —] Κηφισιεύς
[Αἰγεῖδος]
[— — — — — —] Ἐ̣ρχιεύς
80 [— — — — —]ά̣του Ἐρχιε(ύς)
lacuna
col. II.82 Ἀκαμαντίδος
Οἰνεῖδος
  Εὔκριτος Εὐκρίτου Ἐπικηφίσιος
85  Ἐργοχάρης Νικοβούλου Οἰῆθεν
  Στησίλεως Νικοβούλου Οἰῆθεν
 Ἀνθεμίων Θεοφῶντος Περιθοίδης
  Οἰνόβιος Οἰνοβίου Ἐπικηφίσιος
  Δημήτριος Μηνοφίλου Ἀχαρνεύ̣[ς]
90 Κεκροπίδος
  Λυσῖνος Κηφισοφῶντος Ἀθμ[ονεύς]
Ἱπποθωντίδος
  Κόνων Ξενοφάντο̣[υ Κειριάδης]
 Ἄβας Κλεάνδρ̣ο̣[υ Ἁμαξαντεύς]
95 Αἰαντ̣[ίδος]
lacuna
Search Help