[ ] Att. — non-stoich. — ca. 215-210 BC — IG II² 851; Ag. 16.248
See also:
1 [— — — — — — — — — — — — — —]․․[․3-4․]υθ․[․․7-8․․․]
[— — — — — c.25-30 — — — — — κ]αὶ τῶν ἑαυτὸν [․5-6․․]
[— — — — — c.24-29 — — — — — —]․ς τοῖς ἐνδόξοι[ς ․3-4․]
[— — — — — c.21-28 — — — — ε]ὐχαριστίαι τεῖ ε̣[ἰς ․2-3․]
5 [— — — — c.12-19 — — — — ἀγαθεῖ τύχ]ει δεδόχθαι τεῖ β[ουλεῖ]
[τοὺς λαχόντας προέδρους εἰς τ]ὴν ἐπιοῦσαν ἐκ<κ>λ[ησίαν]
[χρηματίσαι περὶ τούτων, γν]ώμην δὲ ξυμβάλλ[εσθαι]
[τῆς βουλῆς εἰς τὸν δῆμον ὅτι δ]ο̣κεῖ τεῖ βουλεῖ ἐ[παινέ]-
[σαι — — — — c.20-27 — — — —]ν καὶ στεφανῶσα̣[ι χρυ]-
10 [σῶι στεφάνωι ἀρετῆς ἕνεκα καὶ εὐ]ν̣οίας ἣν ἔχων διατ[ε]-
[λεῖ πρὸς τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον τὸν] Ἀθηναίων καὶ ἀνε[ι]-
[πεῖν τὸν στέφανον Διονυσίων τε] τῶν ἐν ἄστε<ι> καιν̣[ο]-
[ῖς τραγωιδοῖς καὶ Παναθηναίων καὶ Ἐ]λευσιν[ίω]ν τοῖς [γυ]-
[μνικοῖς ἀγῶσι· δεδόσθαι δὲ αὐτῶι καὶ] πολιτείαν καὶ γ̣[ρά]-
15 [ψασθαι φυλῆς καὶ δήμου καὶ φρατρία]ς ἧς ἂν θέλει, το[ὺς]
[δὲ θεσμοθέτας, ὅταν πληρῶσι δικαστήρι]α εἰς ἕνα καὶ πε[ν]-
[τακοσίους δικαστάς, εἰσαγαγεῖν αὐτῶι τ]ὴν δοκιμασίαν [v]
[τῆς δωρεᾶ]ς̣· [εἶναι δὲ αὐτῶι καὶ εἰς τὸ λο]ιπὸν ἐπαύξον[τι]
[τὴν π]ρὸς Ἀθ[ηναίους εὔνοιαν καθότι ἂν εἶ δ]υνατὸς καὶ ἄλ-
20 [λα]ις μείζοσ[ι τιμαῖς τιμᾶσθαι ὑπὸ τοῦ δήμου. τῆς δὲ] π̣[οιήσε]-
ως τοῦ στεφ[άνου καὶ τῆς ἀναγορεύσεως ἐπιμεληθῆναι]
τοὺς στρατη[γούς· ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα ἐν στή]-
λει λιθίνηι τ[ὸν γραμματέα τὸν κατὰ πρυτανείαν καὶ στῆ]-
[σ]αι ἐν ἀκροπ[όλει· εἰς δὲ τὴν ἀναγραφὴν τῆς στήλης με]-
25 [ρ]ί̣σαι τὸν τ[αμίαν τῶν στρατιωτικῶν τὸ γενόμενον ἀνάλωμα].
                  vacat 0.022 m.
Search Help
Contact Us