[ ] Att. — stoich. 50 — ante med. s. III a. — IG II² 700 Add. (pt. 1.2 p. 665)
frg. a.1 [ἐ]πὶ Θυμοχάρου ἄρχοντο[ς ἐπὶ τῆς Δημητριάδος {²⁷Ἀντιγονίδος}²⁷ τρίτης πρυτανε]-
[ί]ας, ἧι Σώστρατο[ς][ρι]στ[․․․․․․․16․․․․․․․ ἐγραμμάτευεν· Βοη]-
[δ]ρομιῶνος ἕνει καὶ [νέαι, πέμπτει καὶ εἰκοστεῖ τῆς πρυτανεία]-
[ς]· ἐκκλησία κυρία· τῶν [π]ροέ[δρων ἐπεψήφιζεν ․․․․․․15․․․․․․․]-
5 ․που Θριάσιος καὶ συμπρ[όεδροι Antigonidis {²⁷Demetriadis?}²⁷, — —]
․ Λαμπτρεύς· v Δημότιμο[ς Aegeidis, — — — Pandionidis, — — —]
․ Λευκονοεύς· v Ἄτταβος Θ[ορίκιος· v — — — Cecropidis, — — —]
․․ος Ἀνακαιεύς· v Τεισία[ς Aeantidis, — — — Antiochidis],
[․․ Ἀ]λεξίων Ἀμφιχάρους Ἀζ[ηνιεὺς εἶπεν· v ἐπειδὴ οἱ ἔφηβοι οἱ ἐ]-
10 [γγραφέντε]ς καὶ ἐφηβεύσαν[τες ἐπὶ Τηλοκλέους(?) ἄρχοντος διέμε]-
[ιναν πειθαρ]χοῦντες τοῖ[ς τε νόμοις καὶ τῶι κοσμητῆι — — —]
11a ․․․․․․․17․․․․․․․․νε — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
frg. b.12 ․․․ων ἐπιμεληταὶ ἐ̣δ̣[— — — — — — — — — — — — — — — — το]-
[ὺ]ς δρόμους τοὺς γιγνο[μένους — — — — — — — — — — — — —]
․ωσάντων αὐτοὺς τῶν γ̣[— — — — — — — — — — — — — — ἀποδε]-
15 [ι]κνύμενοι τὴν αὑτῶν σ[πουδὴν καὶ φιλοτιμίαν· ἐποιήσαντο δὲ]
[κ]αὶ τὴν ἀπόδειξιν τῆι [βουλῆι περὶ τῆς ἐφηβείας· ὅπως ἂν οὖν ἐφ]-
[ά]μιλλον ἦι πᾶσι τοῖς ἐ[φήβοις τοῖς νόμοις καὶ ψηφίσμασι πειθα]-
[ρχ]εῖν εἰδόσιν ὅτι χάρ[ιτας ἀπολήψονται καταξίας παρὰ τοῦ]
[δή]μου· v τύχηι ἀγαθῆι δ[εδόχθαι τῆι βουλῆι, τοὺς προέδρους οἳ ἂ]-
20 [ν] λάχωσιν προεδρεύει[ν ἐν τῶι δήμωι εἰς τὴν πρώτην ἐκκλησίαν]
[πρ]οσαγαγεῖν πρὸς τὸν [δῆμον τὸν κοσμητὴν καὶ χρηματίσαι περ]-
[ὶ τ]ούτων, γνώμην δὲ ξυμ[βάλλεσθαι τῆς βουλῆς εἰς τὸν δῆμον ὅτι]
[δο]κεῖ τεῖ βουλεῖ, ἐπα[ινέσαι τοὺς ἐφήβους καὶ στεφανῶσαι θα]-
[λλ]οῦ σ[τε]φάνωι σωφροσ[ύνης ἕνεκα — — — — — — — — — —]
24a — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
frg. c.25 [․․6․․․ ἣν ἔχο]ν[τ]ες [διατελοῦσιν — — — — — — — — — — —]
[․․․․ θαλλο]ῦ στεφάν[ωι — — — — — — — — — — — — — — — — —]
․․․․ωνίδην Ἀνδροκλ[έους — — — — — — καὶ τὸν παιδοτρίβη]-
[ν] Ἑρμόδωρον Ἑορτίου Ἀχ[αρνέα v καὶ τὸν ἀκονιστὴν Λυσικλέ]-
[α] Ἀντιπάτρου Συπαλήττι[ον v καὶ τὸν — — — — — — — — Ν]-
30 [ι]κάνδρου Ἀνκυλῆθεν v κ[αὶ τὸν τοξότην — — — — — — — — —]
vvv καὶ τὸν γραμματέα — — — — — — — — — — — — — — — — —
        [ἡ β]ουλή
         — — — —
Search Help
Contact Us