[ ] Att. — ca. 276 BC — IG II² 477
IG II(2) 477 (Wilhelm):
1 [ἐπὶ ․․․․c.12․․․․] ἄρχοντος, ἐπὶ
[τῆς ․c.5․ίδος πέμ]πτης πρυτανε[ί]-
[ας, ἧι ․․․c.9․․․ Φ]ανοπόνπου Π[ο]τά-
[μιος ἐγραμμάτευ]εν· Π[ο]σ[ιδε]ῶνος
5 [․․c.7․․ ἱσταμένο]υ· ἐκκλη[σ]ία κυ-
[ρία· τῶν προέδρων ἐ]πεψ[ήφι]ζεν Ἀν-
․․․․․․c.16․․․․․․νου Ἀ[χα]ρνεὺς
[καὶ συμπρόεδροι· ἔ]δοξε[ν] τῶι δήμωι·
[․․․c.11․․․․ Λευκο]νοεὺς εἶπεν· ὑ-
10 [πὲρ ὧν λέγουσιν οἱ π]ρέσβεις οἱ ἀπο-
[σταλέντες εἰς Νίκ]αιαν ὑπὲρ Θεοί-
[του <τοῦ> e.g. Χίου καὶ ἀποφα]ίνουσιν αὐτὸν
[εὔνουν εἴναι τῶι δή]μωι καὶ λέγειν
[καὶ πράττειν ἀγαθὸ]ν ὅτι ἂν δύνηται,
15 [καὶ Ἀθηναίοις τοῖς ἐ]ν τεῖ ἀποστο-
[λεῖ παρὰ τῶι βασιλεῖ] χρήσιμον γε-
[γονέναι εἰς τὴν ἀνανέω]σιν τῆς φιλί-
[ας καὶ εἰρήνης πρὸς βασιλ]έα Ἀντίγο-
[νον· ὅπως ἂν οὖν καὶ ὁ δ]ῆμ̣ος φαίν[η]-
20 [ται εὔνους ὢν τῶι βασ]ιλεῖ τα․․․․
— — — — — — — — — — — — — — — — — —
Search Help
Contact Us