[ ] Lycia (Kibyr.) — Oinoanda (Incealiler) — Reisen II 181,233A-F+ — AEMÖ 20.1897.77 cf. — IGR 3.500
A.1 Λικ. Γ. Λικ. Θοαντιανοῦ θυγάτηρ Φλάβιλλα Οἰνοανδὶς
κατεσκε<ύ>ασε[ν] τὸ ἡρῶον, ἐν ᾧ κατέστησεν σωματοθή-
 κας τῶν γονέων αὐτῆς καὶ τῶν προγόνων· οὐδεὶς δὲ ἐξου-
 σίαν ἕξει ἀλλότριον πτῶμα ἐπισενενκεῖν τῷ ἡρώῳ, ἢ ἀπο-
5     τείσει τῷ ἱερωτάτῳ ταμείῳ (δην.) μύρια, ἔσται
           δὲ ἐπάρατος θεοῖς καὶ θεαῖς.
B.1 [γενεαλ]ογία ἡ ἐπιχώ[ριος Λικινν]ίας Φλαβίλλης καὶ Διογένους τοῦ συνγενοῦς αὐτ[ῆς Οἰνοανδέων].
I.1 ἡ ἀπὸ Φλαυίας [Πλατωνίδος Κιβυ]-
ρατικῆς τῆς γα[μηθείσης Λικιννίῳ]
Θόαντι γενεαλ[ογία ἀπὸ Κλεάνδρου]
τοῦ πεμφθέντος [ὑπὸ τοῦ Ἀμύκλα εἰς τὴν]
5 Καισαρέων Κιβυ[ρατῶν πόλιν μέχρι Ἀν]-
τιχάρους δὶς το[ῦ — — — μηνὸς — —]-
ου κζʹ ἔχουσα οὕ[τως. ἄρχει δὲ τὸ]
γένος ἀπό τε Κλε[άνδρου καὶ Ἀμύκλα]
Λακεδαιμονί[ων — — —]-
10 ων, τοῦ μὲν ἐκπέμψαντος τὴν [ἀποι]-
κίαν, τοῦ Ἀμύκλα, Κλεάνδρου δ[ὲ ἀγα]-
γόντος καὶ οἰκίσαντος τὴν τ[ῶν Κι]-
βυρατῶν πόλιν κατὰ τὸν [χρησμόν].
II.1 Τροκόνδας τρὶς ἔσχεν υἱ-
ὸν Θόαντα. τοῦ Θόαντος υἱ-
οὶ Μουσαῖος καὶ Θόας, ὧν ὁ
μὲν ἐχρημάτισεν Λικίν-
5 νι[ος] Μουσαῖος, ὁ δὲ ἕτ[ε]-
ρος Μάρκιος Θό[α]ς, ἀμφότε-
ροι δ[ὲ] ἐλυκιάρχησαν. ἀπὸ
τοῦ Μ[ο]υσαίου καὶ Ἀμμίας
Κροίσου γείνονται υἱ-
10 οὶ μὲ[ν] Λικίννιος Θόας
καὶ Λικίννιος Μουσαῖος,
ὁμώνυμος τῷ πατρί, καὶ θυ-
[γά]τηρ Τάτιον. ἀπὸ τοῦ Μαρ-
[κίου Θό]αντος καὶ Μαρκίας
15 [Γῆς, θ]υγατρὸς Μαρκίου Μο-
[λε]βουλουβάσιος, υἱὸς Μάρ-
[κιο]ς Φλαυιανὸς Θόας καὶ θυ-
[γά]τηρ Τάτιον. ὁ τοῦ Μαρκί-
[ου]
20 Θόαντος υἱὸς Φλαυιανὸς
[Θό]ας ἄτεκνος τελευτᾶ, ἡ δὲ
[θυ]γάτηρ Τάτιον γαμεῖται
[Λι]κιννίῳ Θόαντι τῷ τοῦ Λι-
[κι]ννίου Μου[σ]αίου υἱῷ καὶ
25 [γε]ίνεται ἐξ αὐτῶν υἱὸς Λι-
[κί]ννιος Μάξιμος. ὁ δὲ δεύ-
[τε]ρος Λικίννιος Μουσαῖος
[γα]μεῖ Λικινν[ί]αν Κνειλα․-
․․ραν θυγατέρα Λ[ικιν]ν[ί](?)-
30 ου Ἀλεξίππου Χωμ[ατέ]ο[ς]
καὶ γείνονται ἐξ [α][τῶν]
παῖδε[ς] Λικίννι[ο]ς [Λ][νγος]
ὁ Λυκιαρχήσας κα[ὶ Λικιννί]-
α Μαξίμα καὶ Λικί[ν]ν[ι]ος
35 Φρόντων. ἀπὸ τοῦ Λ[ι]κιννίου
[Θ]όαντος καὶ δευτέρ[α]ς γυ[ναι]-
κὸς Φλαυίας Πλατω[νί]δος,
θυγατρὸς Φλαυίου [Ἀ]ρ[ιστο]-
κλέους Κιβυράτου, [γείνονται]
40 παῖδες Μουκιανὸ[ς καὶ Φλαυ]-
ιανὸς καὶ Φλάβιλλα. [ἡ] το[ῦ]
δευτέρου Λικινν[ίου Μου]-
σαίου θυγάτηρ [Λικιννί]-
α [Μαξίμα γα]με[ῖτα]ι τῷ ἐ-
45 ξαδέλφ[ῳ τῷ] τοῦ Λ[ι]κιννί-
ου Θόαντ[ος] καὶ τῆς Τατίου
υἱῷ Μαξίμῳ καὶ ἐπιγαμεῖται
[Ἰ]ουλίῳ Ἀντωνείνῳ, τῷ γενο-
μένῳ ἐπάρχῳ σπείρης πρώ-
50 της Σ[π]ανῶν καὶ [σ]πείρης πρώ-
της Κελτιβήρων, χειλιάρχῳ
λεγεῶνος τετά[ρ]τη[ς Σ]κυθι-
κ[ῆς], υ[ἱ]ῷ Γαΐου [Ἰου]λίου Δημο-
σθένους, ὃς ἐγένετο χειλί-
55 αρχος λεγεῶνος Σιδη(ρᾶς) καὶ ἔ-
παρχος εἴλης ἑβδόμης Φρυ-
γῶν ἐπίτροπος Αὐτοκράτο-
ρος Τραιανοῦ ἐπαρχείας Σι-
κελίας καὶ τῶν συντελου-
60 σῶν νήσ{σ}ων {²⁶νήσων}²⁶ καὶ μετὰ τοῦτο
Λυκιάρχης. ἀπὸ τοῦ Ἰουλίου
[ν]τωνείνου καὶ τῆς Λικιν-
νίας Μαξίμας θυγάτηρ Ἰου-
λία Λυσιμάχη, ἣν γαμεῖ Κλαύ-
65 διος Δρυαντιανὸς Παταρ-
εὺς ὁ Λυκιαρχήσας, πατὴρ ὑ-
πατικοῦ καὶ πενθερὸς καὶ
πάππος [κ]αὶ θ̣ε̣ῖ[ος {²⁷Şahin, SEG 41,1386; ἐπί[παππος HK}²⁷ συν]-
κλητικῶν κ[α]ὶ ὑπα[τικῆς γενε]-
70 [ᾶ]ς. [ἀπὸ] τοῦ [Κ]λαυ[δίο]υ Δρυ[αν]-
τια[ν]ο[ῦ] καὶ [τῆ]ς Ἰου[λ]ίας Λυ-
σιμάχ[ης] Κλα[ύ]διος Ἀγριπ-
πεῖν[ος ․․․․]λ․νος καὶ Κλαυ-
δί[α Ἑ]λέ[ν]η. ἀπὸ τοῦ Κλαυδίου
75 Ἀγ[ρ]ιππείνου καὶ Αἰλίας
Πλατων[ίδ]ος Τιβέριος Κλαύ-
διος [Δρυ]αντιανὸς Ἀντωνεῖ-
νος καὶ Κλαυδία Ἀμμιανὴ
Δρυά[ν]τιλλα. ἀπὸ τοῦ Δρυαν-
80 τιανοῦ Ἀντωνείνου Κλαύδιος
Κά[σ]σιος {²⁷Dessau; Καίσιος HK}²⁷ Ἀργιππεῖνος
III.1 καὶ Κ[λα]υδία Ο[ὐετ]τία {²⁷Dessau; Ὀ[ρεσ]τία HK}²⁷ Ἀγριπ-
πεῖνα καὶ Μα[ι]κιανὴ {²⁷Dessau; Μα[ρ]κιανὴ HKJ}²⁷ Ἀλε-
ξάν{ν}δρα {²⁶Ἀλεξάνδρα}²⁶ καὶ Κλαυδία Δρυάν-
τιλλα Πλατωνὶς ὑπατική.
5 ἀπὸ τῆς Κλαυδίας Ἀμμιανῆς
Δρυαντίλλης καὶ Σουλπικί-
ου Πωλλίωνος συνκλητικοῦ
Σου[λ]πίκιος Ἰοῦστος ὁ ἀνθυ-
πατεύσας Λυκίας καὶ Παμφυ-
10 λίας καὶ Σουλπίκιος Πωλλί-
ων ὁ πρεσβεύσας σὺν
τῷ ἀδελφῷ καὶ Σουλπικία
Ἀγριππεῖνα ἡ γαμηθεῖσα
[Σ]οσσίῳ Φάλκω[ν]ι ὑπατικ[ῷ].
15 ἀπὸ τῆς Κλαυδία[ς] Ἑλένης
τῆς θυγατρὸς Κλ[α]υδίου [Δ]ρυ-
αντιανοῦ καὶ ἀπ[ὸ] Κλαυδ[ί]ου
Τιτιανοῦ συνκλ[η]τικοῦ θυ-
[γ]ατέρες Κλαυδί[α] Τιτια[ν]
20 καὶ Κλαυδία Ἰου[λ]ία Πρό-
κλα ἡ γαμηθεῖσα Γαίῳ Κλαυ-
δίῳ Κλήμεντι Λικιννι[α]νῷ
ὑπατικῷ. ἐξ ὧν υἱὸ[ς Γάιο]ς
Κλαύδιος Κλήμης. ὁ Λι[κί]ν-
25 νιος Λόνγος, ὁ τοῦ δευτέρου
{υ} Λικιννίου Μουσαίου υἱ-
ὸς, γα[μ]εῖ Μαρκίαν Λυκί-
[α]ν Μαρκίου Τιτιανοῦ θυ-
γατέρα, τοῦ γενομένου
30 πρειμοπειλαρίου καὶ με-
τὰ τοῦτο Λυκιάρχου, μεθ’ ἧ[ς]
πρὸ τῆς Λυκιαρχίας ἱερα{τ}-
τεύσας {²⁶ἱερατεύσας}²⁶ τῶν Σεβαστῶν ἐν
τῇ πατρίδι ἐπὶ ἀρχιερέ-
35 ος Κλαυδίου [Σ]ακέρδωτος
[μη]νὸς Λώου ἐπιτελεῖ κυ-
νηγέσια καὶ θηριομα[χίας]
καὶ μονομαχίας, καθὼς δεί-
κνυ[τα]ι ἐκ τοῦ γενομένου
40 [ψ]η[φίσ]ματος εἰσδόσεως τει[μῆς]
ἐπὶ ἀ[ρχ]ιερέος Λουκίου [Οὐ]-
ι[βη]ρε[ίνου, μηνὸς] Ξανδικοῦ ιϛʹ.
γείνον[τ]αι δὲ τῷ [Λ]όνγῳ παῖ-
δες ἀπὸ μὲν τῆς γυ[να]ικὸς Λυ-
45 κίας Λικίννιος [Μο]υσαῖος
καὶ Λικιννία Π[λατωνὶ]ς καὶ
Λικιννία Γῆ ἡ καὶ Λυκ[ί]α καὶ
Λικιννία Μαξίμα, ἡ γενομέ-
νη μήτηρ Λικιννίας Φ[λαβ]ίλ-
50 λης, καὶ ἀπὸ δευτ[έ]ρας γυναι-
κ[ὸ]ς Αἰ[λ]ίας Λικι[ν]νίας Λον-
γίλλης τῆς καὶ Ἀρσασίδος,
ἥτις ἦν μήτηρ Αἰλίου Ἀρισ-
τοδήμου τοῦ ἀνδρὸς Λικιν-
55 νίας Φλαβίλλης, υἱὸς Λόν-
γος. ἀπὸ τοῦ Λικιννίου Φρόν-
τωνος, τοῦ ἀδελφοῦ Λόνγου,
καὶ Λικιννίας Λικιννίου
Θ[ό]αντος θυγατρὸς Φλαβι[λ]-
60 λης υἱὸς Λικίννιος Θοαντι-
ανὸς, ὁ πατὴρ Λικιν-
ν[ί]ας Φλαβίλλης. ἀπὸ τῶν τοῦ
{[Λ][ν]γου} Λόνγου π[α]ίδων Λι-
[κ]ι[νν][α Μαξίμ]α, ὡς προγέ-
65 [γ]ραπται, γα[μεῖ]ται τῷ τοῦ ἀ-
δελφοῦ <τοῦ πατρὸς> [υ]ἱῷ Θο[αντι]ανῷ καὶ
γείνετ[α]ι ἡ Φλ[άβι]λλα, ἡ γα-
μηθεῖσα [τ]ῷ Ἀ[ριστο]δήμῳ, καὶ
γείνονται παῖδες Φρόντων
70 καὶ Φλαβιλλιανός. ἡ Γῆ ἡ καὶ
Λυκία, ἡ καὶ αὐτὴ τοῦ Λόν-
γου θυγάτηρ, προτέρῳ μὲν γα-
μεῖται Τίτῳ Φλαυίῳ Κλαυ-
διανῷ Καπίτωνι Πιναρεῖ καὶ
75 γεννᾶ υἱὸν Τίτον Φλάυιον
Τιτιανὸν Καπίτωνα, δευτέ-
ρῳ δὲ Μάρκῳ Κλαυδίῳ Φλαβια-
νῷ Κανδυανδεῖ καὶ γεννᾶ υἱὸν
Κλαύδιον Λόνγον.
80 ἀπὸ τοῦ Φλαυί-
IV.1 ου Τιτιανοῦ Καπίτωνος καὶ Βαιβίας
Ἀνάσσης Παταρίδος, θυγατρὸς Βαι-
βίου Ἰταλικοῦ, Φλάυιος Καπίτων ὁ καὶ
Ἰταλικὸς καὶ Φλάυιος Τιτιανὸς ὁ καὶ
5 Ἀλκιμέδων καὶ Φλαυία Λυκία. ἀπὸ τοῦ
Φλαυίου Τιτιανοῦ τοῦ καὶ Ἀλκιμέδον-
τος υἱὸς, Φλάυιος Λόνγος καὶ θυγάτηρ
Φλαυία Ἄνασσα. τὴν Φλαυίαν Λυκίαν γα-
μει Σιμωνίδης Διογένους τρὶς τοῦ Μό-
10 λητος Οἰνοανδεὺς καὶ γείνεται υἱὸς
Φλαυιανὸς Διογένης ὁ Λυκιαρχήσα[ς].
[ὁ] Φλαυιανὸς Διογένης, [ἔχει ἐκ μὲν]
γυναικὸς Κλαυδίας Ἀνδ[ροβιανῆς]
υἱὸν Φλαυιανὸν Διογεν[ιανόν],
15 ἀπὸ δὲ δευτέρας γυναικ[ὸς — — —]-
λας τῆς καὶ Θεανοῦς υἱὸ[ν Φλα]-
V.1 [β]ιλ[λ]ιανὸν, ὃς ἀσκήσας παν-
κράτιον ἱεροὺς [ἀ]γῶνας
ἐστεφανώσατο. [τ]οῦ Φλαυί-
ου Τιτιανοῦ Κα[πίτ]ωνος ἀ-
5 δελφὸς Λόνγος γ[ήμ]ας Μετ-
τίαν Κλεωνίδα Ξα[ν]θίαν, θυ-
γατέρα Μεττίου [Εἰ]ρη-
ναίου Λυκιάρχο[υ], ἀδελ-
φὴν Μεττίου Ἀνδροβίου
10 Λυκιάρχου κα[ὶ Μ]εττί[α]ς
[Πτο]λεμαίδος [ὑπα(?)]τι-
[κῆς, ἔχει υἱ]ὸν Κλαύδι-
[ον — — —]. ὁ Κλαύδιος
[— — — γ]ήμας Μεττί-
15 [αν Ἀνδροβι]ανὴν, θυγατέ-
[ρα Μεττί]ου Ἀνδροβί-
[ου, ἔχει θυγ]ατέρα Κλαυ-
VI.1 δίαν Ἀνδροβιανὴν τὴν καὶ Λυ-
κίαν, ἣν γαμεῖ ὁ Φλαυιανὸς Δι-
ογένης, ἐξ ἧς υἱὸς Διογενια-
νὸς Εἰρηναῖος. ἀπὸ δὲ τῶν παί-
5 δων τοῦ Λικιννίου Θόαντος καὶ
[Φ]λαυίας Πλατωνίδος ἡ θυγά-
[τ]ηρ Φλάβιλλα, ὡς προγέγραπται,
[γα]μεῖται Λικιννίῳ Φρόντωνι
[καὶ] γεννᾶται ὁ Λικίννιος Θοαν-
10 [τια]νὸς, ὁ πατὴρ τῆς Λικιννί-
[ας Φλα]βίλλης. τὴν τοῦ Λυκιάρ-
χου Λόνγου θυγατέρ[α Λικιν]-
νίαν Μαξίμαν γαμεῖ [Λικίννι]-
ος Θοαντιανὸς καὶ γ[είνονται]
15 παῖδες ἥ τε Φλάβιλλ[α καὶ ὁ ὁμώ]-
νυμος τῷ πάππῳ Λυκι[άρχῃ Λόν]-
γος καὶ Λικίννιος Φρό[ντων. ἀπὸ]
τοῦ Λικιννίου Φλαυια[νοῦ]
— — —
Search Help