[ ] Att. — stoich. 23 — c. 303/2 — IG II² 559 Add. (pt. 1.2 p. 662)
See also:
[— — — — — — — — — — — — — τ]-
1 [ῶν προέδρ]ων [ἐπεψήφιζεν Παυ]-
[σανία]ς Φιλήμ[ονος Ἀγρυλῆθεν]
[καὶ συ]μπρόεδ[ροι· ἔδοξεν τῶι]
[δήμωι]· Στρατο[κλῆς Εὐθυδήμου]
5 [Διομε]εὺς ε[ἶπεν]· ἐπει[δὴ ․․․․]
[․․․․ Μ]ενελ[άου] Μακεδὼ[ν τὴν σ]-
[τρατ]ίαν [συνσ]τρατευ[όμενο]-
[ς Ἀντιγόνωι κ]αὶ Δημητρ[ίωι τ]-
[οῖς βασιλεῦσ]ιν διετέλ[ει εὔ]-
10 [νους ὢν τῶι δή]μωι τῶι Ἀθ[ηναίων κ]-
[αὶ ἀπεσταλ]μένος μετ[ὰ Δημητρ]-
[ίου εἰς τὴ]ν Ἑλλάδα σ[υνηγωνί]-
[ζετο ὑπὲρ τ]ῆς ἐλευθ[ερίας κα]-
[ὶ τῆς δημοκρ]ατίας ․․․8․․․․
15 ․․․․․12․․․․․ων — — — — — — —
Search Help
Contact Us