[ ] Att. — stoich. 25 — 306/5 — IG II² 472 Add. (pt. 1.2 p. 661)
See also:
frg. a.1 [θε]ο[ί]·
[ἐπὶ Κοροίβο]υ ἄρχοντος ἐπὶ τῆς
[Οἰνηίδος δε]κάτης πρυτανείας·
[Μουνυχιῶνος], ἕνει καὶ νέαι, ἐνάτ-
5 [ηι καὶ εἰκοστῆι τῆς π]ρυτανείας·
[ἐκκλησία· τῶν προέδρ]ων ἐπεψήφ-
[ιζε Πύθιππος Πυθίωνο]ς Μαραθώ-
[νιος καὶ συμπρόεδροι· Κρά]της Κ-
— — — — — — — — — — — — — — ευς
10 — — — — — — — — — — — — — — ΙΓ
frg. b.11 [․․․․ δεδόχθαι] τῶι δ[ήμω]ι ἐ[παιν]-
[έσαι μὲν Ἀντήν]ορα Χενάρου[ς Μι]-
[λήσιον καὶ στε]φανῶσαι αὐτὸ[ν θ]-
[αλλοῦ στεφάνω]ι φιλοτιμίας ἕν-
15 [εκα καὶ εὐνοία]ς τῆς πρὸς τὸν δῆ-
[μον τὸν Ἀθηναί]ων· ἐ͂να[ι δ]ὲ αὐ[τ]ῶι
[ἐσγράψασθαι ε][ς φατ]ρίαν ἥντι-
[να ἂν βούληται καὶ εἰς δ][μ]ο̣ν κ[α]-
[ὶ εἰς φυλὴν καὶ τοὺς πρυτάν]ει[ς]
20 [δοῦναι περὶ αὐτοῦ τὴν ψῆφον ․․]
— — — — — — — — — — — — — — — —
Search Help
Contact Us