[ ] Paros — 3rd c. AD — IG XII,Suppl. p. 212
I [Σωσθένης Προσθένου τάδε ἀνέγραψεν ἐκ τῶν τοῦ Δημέου]·
1 [ἀναγέγραφεν] δ’ [ὁ Δ]ημέας οὐ μόνον περὶ τ[ῆς Πάρου, ἀλλὰ]
[καὶ ὅσα λέγ]ε̣ι α̣ὖ(?) ὁ̣ π̣[ά]λαι̣ πολίτης Ἀρχίλο[χος, ἀρετῆς]
[ἕνεκα αὐτοῦ καὶ] εὐσ<εβ>είας καὶ τῆς περὶ τὴν πατ̣[ρίδα σπου]-
[δῆς· ἐμνημόνευσ]ε γὰρ τῶν πεπρ̣αγμένων [ὑπὸ τοῦ ποι]-
5 [ητοῦ] πολλῶν καὶ μεγάλων ἀγαθῶν [ἐκ τῶν τοῦ — —]
․․․․ς τοῦ ἀνηγαγωχότος ταῦτα εἰς [αὐτὸν τὸν ποιη]-
[τήν· ἀν]αγέγραφεν δὲ ὁ Δημέας ἕκαστα τῶν τε πεπραγμέ]-
[ν]ων καὶ γεγραμμένων ὑπὸ Ἀρχιλόχου κατ’ [ἐνιαυτὸν]
ἕκαστον, καὶ ἦρκται ἀπὸ ἄρχοντος πρῶτον Εὐρ[— —, ἐφ’ οὗ]
10 δοκεῖ πεντηκόντορος Μιλησίων πρέσβεις ἄγ[ουσα εἰς <τὴν> Πάρον]
καὶ ἀνακομιζομένη ἐγ Μιλήτου διαφθαρῆνα[ι ἐν τῶι πορθμῶι]
τῶι Ναξιακῶι, καὶ σωθῆναι ἕνα τινὰ αὐτῶν, ὧι ὄ[νομα Κοίρα]-
νος, ὑπὸ δελφῖνος ἀναλημφθέντα καὶ ἐκπεσόν[τα εἰς τὸν]
[τῶ]ν Συρίων [λιμέν]α εἴς τι σπήλαιον συνφ[υγεῖν καὶ]
15 ἐκεῖθεν αὖτ[ις ἐλθεῖν εἰς τὴν ἰδ]ίαν· τὸ δὲ σπ[ήλαιον]
ἔτι νῦν ὑ[πάρχον ἀπ’ ἐκεί]νου Κοιράνει[ον καλεῖ]-
[τ]αι, [καὶ ναίει Ποσειδῶν ὁ ἤ]ι̣πιος ἔντ[οσθε, καθ]-
άπ[ερ ὁ ποιητὴς ποιεῖται αὐτο]ῦ μνήμη[ν λέγων οὕτως]·
[πεντήκοντ’ ἀνδρῶν λίπε Κοίρα]ν[ο]ν ἤιπ[ιος Ποσειδῶν]
20 [— — — — — — μετὰ ταῦτα γίνεται πάλι]ν ἄρ[χων Εὐρ— —]
21/39            {²vss. 21-39 fere perierunt.}²
40 — — — — — — — — —φον δὲ τὸ[ν χρυσὸν]
[π]άντα τοὺς Θρ[ᾶικας λέ]γουσιν Πάριοι ἑα[υτοῖς]
ἀποκατιστάνα[ι πάλιν. δι]ασαφεῖ δὲ τ[αῦτα]
[καὶ] αὐτὸς ὁ [ποιητὴς λέγων· ․․]ατ․․φυλ[— — —]
[․]ο[— —12— —]σαι[— —12— —]ΙΑΙ|[— — —]
45 γρα[— —12— —]εκεσ[— —10— —μ]ένω[․] | πολλ[ ⏑ – ⏓ ]
εἶπε Ἀστ[ ⏓ ὢν] πάϊς Πεισιστράτου | ἄνδρας [εὖ φ]ω-
ν̣οῦντας αὐλὸν καὶ λύρην ἀνῆρ’ ἄγων | εἰς Θάσον κυσὶ
Θρήϊξιν δῶρ’ ἔχων ἀκήρατον | χρυσόν· οἰκείῳ{ς}
δὲ κέρδει ξύν’ ἐποίησαν κακά, | ὅτι τοὺς Θρᾷκας
50 ἀποκτείναντες αὐτοὶ οἱ μὲν αὐτῶν ὑπὸ Παρί-
ων ἀπώλοντο, οἱ <δὲ> λῃστὰς Σάπας ὑπὸ τῶν Θρᾳ-
[κ]ῶν. μετὰ ταῦτα πάλιν γίνεται ἄρχων Ἀμ-
φ̣[ί]τιμος, καὶ ἐν τούτοις διασαφεῖ πάλιν. ὡς
[ν]ίκησαν καρτερῶς τοὺς Ναξίους λέγων
55 [ο]ὕτω· τῶν δ’ Ἀθηναίη μάχῃ | ἵλαος παρασταθεῖσα,
παῖς ἐρικτύπου Διός, | καρδίην ὤρινεν αὐτῆς τῆς πολυ-
[κ]λαύτου λεώ· | κἐπὶ τῶν <τις> [ἄλ]λα κείνης ἡμέρης ἐπαύ-
[λι]α | ἄλλον ᾔτησεν· τόσους γὰρ ἐξεχώρησεν γύας | Νηλέ-
[ως τοῦ(?)] παντός· ἀλλὰ θεῶν Ὀλυμπίων νόωι | Νη-
II.1             {²col. II deleta}²
III.1                                   — —σ— —
                                  — —εοσ— —
                         [— — — ἁμωσ]γέπως
                                  — —ας
5                                   — —ιτας
                                  — —ειν
                                  — —ντοο
            {²reliqua deleta}²
IV.1 δηλοῖ ὁ ποιητὴ[ς λέγων οὕτως· — — — — — — | – ⏑ –]
δὲ ἐπὶ στρατηγ[οῦ – ⏑ – ⏒ – ⏑ ⏓] |
νῦν ἐεργμένω[ν φαλάγγων ἠδ’ ἀκοντισμῶν διαὶ(?)] |
πῇ μ’ ἔσωσ’ Ἑρμ[ῆς τρέμοντα Ζηνὸς ὠκὺς ἄγ]-
5 γ̣ελ̣ος | ἀλκίμω ⏒ – ⏑ – ⏒ – ⏑ – ⏒ – ⏑
ται. | ὅτι δὲ Γλαῦκ[ος Λεπτίνεω πάϊς τῇ κατὰ τὴν Θά]-
σον μάχῃ κρατησ[άντων τῶν Θρᾳκῶν — — — —],
δηλοῖ ὁ ποιητὴ[ς λέγων οὕτω· Γλαῦκε, σοὶ νό]|-
ον | καὶ φρένας τρέ[ψεν θεῶν τις, ὄφρ’ ἐμοῦ καὶ πατρίδος] |
10 γῆς ἐπιμνήσαιο τ[αύτης – ⏑ – ⏒ – ⏑ ⏓ | δει]-
νὰ τολμήσας με[θ’ ἡμῶν – ⏑ – ⏒ – ⏑ ⏓ | – ⏑ –]
αν εἱλες αἰχμῇ καὶ ⏑ – ⏒ – ⏑ ⏓ | – ⏑ – ⏒
σον δ’ ἔσκεν καὶ χαλ[κ—–⏒–⏑⏓ | — — —]
ανχη[․] εἰς τὴν Θάσο[ν — — — — — — — — — — — —]
15 τῆλε(?) καὶ παρ’ ἑτα[ίρας — — — — — — — — — —]
τῆς γαύρας, ἥτι[ς — — — — — — — — — — — — — —]
ιοιτι[․] τοιαῦτα — — — — — — — — — — — — — —
[․․․ ταῖς] ἀσ[π]ίσιν — — — — — — — — — — — —
․․ν τῆς Θάσου καὶ — — — — — — — — — — — — — —
20 ἐφολκεῖ. ὅτι δ’ ἀλη[θῆ λέγει ὁ Δημέας]
ὑπὲρ ταύτης τῆς π[ορείας(?), δηλοῖ (ὁ ποιητὴς) λέγων]
τάδε· χιλίους γὰρ ἄν[δρας – ⏒ – ⏑ – ⏒ – ⏑ ⏓. ἔ]-
πειτα γυναῖκας εἶ[χον Θρᾴσσας — — — — — — — — — —]
[․], αἵτ[ινες το]ὺς υἱο[ὺ]ς — — — — — — — — — —
25 [․․․8․․․․]εκτης, ὡς — — — — — — — — — — — — — —
[․․․8․․․․]ν· ὅτι δ’ ἀλη[θῆ λέγει — — — — — — — —
27/45            {²vss. 27-45 mutili}²
45                                      [– ⏑ – ⏒ – ⏑]
․․․ω[․] δούρατ’ ἐκπ ⏒ – ⏑ ⏓ | – ⏑ – ⏒ – ⏑
․․․ε· τῶν δὲ δάμν[αται νόον | – ⏑ – ⏒ – ⏑ – ⏒ παῖς]
Ἀθηναίη Διὸς | ἀμφ ⏑ – ⏒ – ⏓ – ⏒ –
[․]εσαν πρὸ [πα]τρικ[ῶν | – ⏑ – ⏒ – ἔ]-
50 [κει]το πύργος ἀμφά[δην ⏑ ⏓ | – ⏑ – ⏒ – ⏑ –
․․․ ἐγ λίθων ἐδε[ίμαμεν(?) | – ⏑ – ⏒ –
․․ε[․] αὐτοὶ Λεσβίω[ν παιήονα | ἤρξαμεν ⏒ – ⏑]
[θ]έντες χερσὶν ὀ[ξεῖαν(?) λύρην. | – ⏑ –] πρόφρων ἔνευ-
σε Ζεὺς Ὀλυμπίω[ν πατήρ | – ⏑ – ⏒ – ⏑ –]
55 ․․ν, ἣν ἐπῆγον [– ⏑ ⏓ | – ⏑ – ⏒ – τρόπαιον]
ἵστασαν πονε[ύμενοι | – ⏑ καρδίην ἴαινον, —]
τὸ θυμὸν ἄμφε[πον. | καὶ Τύχην σώτειραν ἠδὲ Μοῖ]-
ραν εὐμενῆ κάλ[ευν]. |
V/VI.1         {²col. V, VI  totae perierunt.}²
VII.1 — — — — —λωνιο— — — — — — — — — — — — — — — — —
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τῆς]
μητρὸς αὐτῆς — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
καὶ με— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
․․ τῆς πατρίδος, καὶ Ἀρχιλόχου ἐνταῦθα π[άλιν]
[μέμνηται ὁ Δημέας — — — — — — — — — — — — — —]
10 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
"τίς σε τὸν ἐμ πέτρηι Μουσῶν θεράποντ’ ἐχάραξεν.
παῖ Τελεσικλῆος κοῦρε, καταγλαΐσας;"
"λέξω δή σοι ἐγὼ μάλ’ ἐτήτυμα, εἰ σὺ μὴ οἶδας·
15 ἐσθλὸς ἐὼν ἀρετῆς τε οὐχ ὑπολειπόμενος
Σωσθεὺς Προσθένου υἱὸς ἐμὴν πολ[ύυ]μ[νον ἀοι]δὴν
τιμῶν ἀεν[άων] αἶσαν ὑπεσπάσατο."
17a                {²vacat}²
18 σωφροσύνας οἴακα [νέμοντ ⏑ ⏑ – ⏑] | ἐμε<ῖ>ο
– ⏑ ⏑ – ⏑ ⏑ – – ⏑ ⏑ – ⏑ ⏑ –
20 – ⏑ ⏑ – ⏑ ⏑ – ⏑ ⏑ – ⏑ ⏑ – ⏑ ⏑ – ⏑
– ⏑ ⏑ – ⏑ ⏑ – – ⏑ ⏑ – ⏑ Πάρος.
Search Help