[ ] Paros — 3rd c. AD — IG XII,5 Add. p. 315
See also:
A.I — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
1 [γέγραφεν] δ̣ὲ̣ Δημέας οὐ μόνον περὶ τ[ῆς πατρί]-
[δος] ἡ̣μῶν, ἀλλὰ [κ]α[ὶ τοῦ π̣[ο]λίτου αὐτῆς Ἀρχιλόχ̣[ου καὶ]
[τῆς περὶ θε]οὺ̣ς εὐ̣σ<ε>βείας καὶ τῆς περὶ τὴν πα[τρίδ]α [σπου]-
[δῆς]· γέγ[ρ]αφε γὰρ τῶν πεπραγμένων [ὑπ’ αὐ]-
5 [τοῦ] π̣ο̣λ̣λῶν καὶ μεγάλων ἀγαθῶν [ἐκ τῶν {²τοῦ δεῖνος}²]
․․․․ τοῦ ἀνηγαγωχότος ταῦτα εἰς ἄρχ[οντας κατ’ ἐνιαυ]-
[τόν]· ἀ̣ν̣α̣γέγραφεν δὲ ὁ Δημέας ἕκαστα τ[ῶν πεπραγμέ]-
[νω]ν κ̣αὶ γεγραμμένων ὑπὸ Ἀρχιλόχου κατ̣’ [ἐνιαυτὸν]
ἕ̣καστον, καὶ ἦρκται ἀπὸ ἄρχοντος πρῶτον Εὐρ[— —, ἐφ’ οὗ]
10 [δ]ο̣κεῖ πεντηκόντορος Μιλησίων πρέσβεις ἄγ[ουσα]
καὶ ἀνακομιζομένη ἐγ Μιλήτου διαφθαρῆνα[ι ἐν πορθμῷ]
τῷ Ναξιακῷ, καὶ σωθῆναι ἕνα τινὰ αὐτῶν, ὧι ὄ̣[νομα Κοίρα]-
νος, ὑπὸ δελφῖνος ἀναλημφθέντα, καὶ ἐκπεσόν[τα εἰς]
τὸν Συρίων [αἰγιαλὸν(?)] εἴς τι σ[π]ήλαιον συνφυ̣[γεῖν, καὶ]
15 ἐκεῖθεν αὖτι[ς εἰς τὴν πέρ]α̣ς{ς} Ὑρίαν· τὸ δὲ σπ[ήλαιον]
ἔτι νῦν ὑ[πὸ τῶν κατοίκων(?) τοῦ χωρ]ίου Κοιράνε[ιον καλεῖται].
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[ο]ὗ {²⁷[καὶ τούτο]υ?}²⁷ μνήμη[ν ποιεῖται — — — — — — —]
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
40 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — τὰ δὲ χρή]-
[μα]τα(?) τοὺς Θ[ρᾷκας(?) λέ]γ[ο]υσιν Πάριοι ἑα[υτοῖς — —]
ἀποκα[θ]ίστασ[θαι πάντα, δ]ιασαφεῖ δὲ τ[αῦτα πάν]-
τ[α] αὐτὸς [Ἀρχίλοχος λέγων οὕτως· — — — — — — — —]
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
45 γραφ— — — — — — — — — — — — — — — — — —
εἵπε[τ․․․․․․․․] παῖς Πεισιστράτου || ἄν[δ]ρα[ς ․․․]ω-
ν․․․․․ας αὐλὸν καὶ λύρην ἀνὴρ ἄγων || εἰς Θάσον φ[ω]σὶ
Θρήϊξιν δῶρ’ ἔχων ἀκήρατον || χρυσόν, οἰκείῳ{ς}
δὲ κέρδει ξῦν’ ἐποίησαν κακά, ὅτι τοὺς Θρᾷκας
50 ἀπο․․είναντες αὐτοὶ οἱ μὲν αὐτῶν ὑπὸ Παρί-
ων ․․․․․․․․ λ[ῃ]στὰς Σάπας ὑπὸ τῶν Θ[ρᾳ]-
[κ]ῶν {²sic}². μετὰ ταῦτα [π]άλιν γίνεται ἄρχων Ἀμ-
[φί]τιμο[ς], καὶ ἐν τού[τ]οις [δ]ιασαφεῖ πάλιν ὡς
[ν]ίκη[σ]αν καρτερῶς τοὺς Ναξίους λέγων
55 [ο]ὕτω· τῶν δὲ ἀντ[ι]ᾷ || τῇ μάχῃ λαὸς παρασταθείς· ἀ[νέ]-
[δρ]α[μ]εν κτύπος || –⏑–⏑– ἀΰτης τῆς πολυ-
[․․․․ φ]λογός· καὶ [τού]των(?) [․․․․ δ]εί[λης] ἡμέ[ρ]ης ἐπαύ<σαμεν>
[β]άλλοντες(?) — — — — — — — — — — — — — — — —
            {²reliqua nimis incerta}²
IV.1 δηλοῖ ὁ ποιητὴ[ς λέγων — — — — — — — —]
δε ἐπὶ στρατὸ[ν — — — — — — — — —]
νῦν ἐεργμέν[αι — — — — — — — — —]
πῆμ’ ἔσωσε ῥ[ᾳδίως — — — — — — — — —]
5 μενος ἀλκιμω— — — — — — — — — — — —
ται· ὅτι δὲ Γλαῦκ[ος — — {²⁷Γλαῦκ[ον εἷλον?}²⁷ τῇ κατὰ τὴν Θά]-
σον μάχῃ κρατήσ[ας {²⁷κρατήσ[αντες?}²⁷ — — — — — — πάλιν]
δηλοῖ ὁ ποιητ[ὴς λέγων· — — — — — — — — νό]-
ον καὶ φρένας τρέ[ψε — — — — πατρίδος]
10 γῆς ἐπιμνήσαιο τ[— — — — — — — — — δει]-
νὰ τολμήσας με— — — — — — — — — — — — —
[ἀφε]ῖλες(?) αἰχμῇ κα— — — — — — — — —
σον δ’ ἔσκεν καὶ χα[λ— — — — — — — — —]
․․․․․․ εἰς τὴν Θάσο[ν — — — — — — — — —]
15 τῆ[λε(?) κ]αὶ παρ’ ἑτα[ίρας(?) — — — — — —]
[τ]ῆς γαύρας, ἥ τι[ς — — — — — — — — — —]
․ο․τ․․ τοιαῦτ[α — — — — — — — — — — — —]
․․․․․․ ἀσ[π][σ]ιν — — — — — — — — — —
․ν [τ][ς] Θάσου καὶ — — — — — — — — —
20 ․․․․κει· ὅτι δ’ ἀλη[θῆ λέγει(?) ὁ Δημέας(?)]
ὑπὲρ ταύτης τῆς π[όλεως, δηλοῖ ὁ ποιητὴς λέγων]
τάδε· χιλίους γὰρ ἄν[δρας — — — — — ἔ]-
[π]ειτα γυναῖκας εἶ[χον — — — — — — — —]
․αιτι[․․․ το]ὺς υἱο[ὺ]ς — — — — — — — — —
25 ․․․․․․ ἕκτης(?), ὡς — — — — — — — — — — —
․․․․․․ν· ὅτι δ’ ἀλη[θῆ λέγει, δηλοῖ ὁ ποιητὴς]
31 [— ἐ]οίκασ[ι — {²⁷ἄ]οικα σ—?}²⁷ — —]
— ἄοικα — — —
43 [— μ]εταξὺ — — —
συνδε— — —
45 [ο]υ ἀμφὶς {²⁷ἀμφὶ σ—?}²⁷ — — —
[․․․ δ]ούρατ’ ἐκπ[αλλ — — — — — — — — — —]
․․ε, τῶν δὲ δάμν[αται — — — — — — ἠδ’ Ἀ]-
θηναίη Διὸς ἀμφ— — — — — — — — — — — — —
εσαν προ․․․․ τρικ[— — — — — — — — ἤρε]-
50 πτο πύργος ἀμφά[δην — — — — — — — — — —]
[․․ ἐγ] λίθων ἔδε[ιμαν — — — — — — ἀείσα]-
[μ]ε[ν α]ὐτοὶ Λεσβίω[ν — — — — — — — —]
[θέντ]ες χερσὶν ὠ[— — — — — μέγ’ ἐβρόντη]-
σε Ζεὺς Ὀλυμπίω[ν πατήρ  — — — — — — —]
55 ․․νην ἐπῆγο[ν — — — — — — — — — — —]
[ἕ]στασαν πονε[ύμενοι — — — — — — —]
․․․․․․ι ἄμφ[ε— — — — — — — — — — — —]
αν εὐμεν[ῆ] καλ— — — — — — — — — — —.
B.I          {²"ἐκ τῆς πρώτης στήλης"}²
1 καὶ καρτερόν
IV            {²"ἐκ τῆς τετάρτης"}²
1 — — — — — — — — —ΛΩΝΙΟ— — — — — — — — — — — — —
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τῆς]
μητρὸς αὐτῆς — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
ΚΑΙΜΕ— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
․․ τῆς πατρίδος, καὶ Ἀρχιλόχου ἐνταῦθα π[άλιν]
[μέμνηται (ὁ Δημέας) — — — — — — — — — — — — —]
9/11          {²tres versus deleti}²
12 τίς σε τὸν ἐμ πέτρῃ Μουσῶν θεράποντ’ ἐχάραξεν
  παῖ Τελεσικλῆος κοῦρε καταγλαΐσας;
λέξω δή σοι ἐγὼ μάλ’ ἐτήτυμα, εἰ σὺ μὴ οἶδας·
15   ἐσθλὸς ἔων ἀρετῆς τε οὐχ ὑπολειπόμενος
Σωσθεὺς Προσθένου υἱὸς ἐμὴν ΠΟΛ․․Μ̣․․․ΔΗΝ
  τιμῶν ἀεν[άων] αἶσαν ὑπεσπάσατο.
17a {²"κατωτέρω δὲ ἐπὶ τῆς αὐτῆς στηλης, ὀλίγου διαστήματος μεσολαβοῦντος, τάδε."}²
18 σωφροσύνας οἴακα — — — — — — — — — — — — — — —
ἐμέο(?) — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
20 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Πάρος.
Search Help
Contact Us