[ ] Thera — 1st c. AD — IG XII,3 Suppl. p. 287
frg. a.1 [δ]α[μοθοίνησε]·
[Πέλοψ]
  Γν[ησι]κ[ράτους]·
ἐδαμοθ[οίνησε]·
5   Ἀντισθ[ένης]
  Ἀριστοδ[άμου].
ἐδα[μ]οθοίν[ησε]·
  Χά[ριλ]λος
  Με[λε]ΐππ[ου],
10   καθ’ υἱοθεσί[αν δὲ]
  Πανταξένο[υ].
ἐδαμοθοίν[ησε]·
  Διόδωρος
  Ἑστιαίου.
15 [ἐ]δαμοθοίν[ησε]·
  Ἁγησίλοχ[ος]
  Καλλι[β]ώλ[ου].
ἐδαμοθοίνη[σε]·
  Ἀλκιμ[έ]δων
20 [Ἀναξιτίμου(?)].
frg. b.2 Θ[α— — — —]
Ῥησί[αρχος — —]
Δεινοσ— — —
5 Πολυ[οῦχος — —]
Κεφα[— — —]
Κλε— — — —
Search Help